QIRAAH

  Qur’an   Injil   Zabur   Taurat
Al-Fatihah Matius Jilid 1: Surah 1 Kejadian
Al-Baqarah Markus Jilid 1: Surah 2 Keluaran
Aal-i-Imran Lukas Jilid 1: Surah 3 Imamat
An-Nisa’ Yahya Jilid 1: Surah 4 Bilangan
Al-Ma’idah Kisah Para Rasul Jilid 1: Surah 5 Ulangan
Al-An’am Rom Jilid 1: Surah 6 Yusak
Al-A’raf 1 Korintus Jilid 1: Surah 7 Hakim-Hakim
Al-Anfal 2 Korintus Jilid 1: Surah 8 Rut
At-Tawbah Galatia Jilid 1: Surah 9 1 Samuil
Yunus Efesus Jilid 1: Surah 10 2 Samuil
Hud Filipi Jilid 1: Surah 11 1 Raja-Raja
Yusuf Kolose Jilid 1: Surah 12 2 Raja-Raja
Ar-Ra’d 1 Tesalonika Jilid 1: Surah 13 1 Tawarikh
Ibrahim 2 Tesalonika Jilid 1: Surah 14 2 Tawarikh
Al-Hijr 1 Timotius Jilid 1: Surah 15 Ezra
An-Nahl 2 Timotius Jilid 1: Surah 16 Nehemia
Al-Isra’ Titus Jilid 1: Surah 17 Ester
Al-Kahf Filemon Jilid 1: Surah 18 Ayub
Maryam Ibrani Jilid 1: Surah 19 Pepatah
Taha Yakobus Jilid 1: Surah 20 Pengajar
Al-Anbiya 1 Petrus Jilid 1: Surah 21 Syair Sulaiman
Al-Hajj 2 Petrus Jilid 1: Surah 22 Yesaya
Al-Mu’minun 1 Yahya Jilid 1: Surah 23 Yeremia
An-Nur 2 Yahya Jilid 1: Surah 24 Ratapan
Al-Furqan 3 Yahya Jilid 1: Surah 25 Yehezkiel
Asy-Syu’ara’ Yuda Jilid 1: Surah 26 Daniel
An-Naml Wahyu Jilid 1: Surah 27 Hosea
Al-Qasas Jilid 1: Surah 28 Yoel
Al-Ankabut Jilid 1: Surah 29 Amos
Ar-Rum Jilid 1: Surah 30 Obaja
Luqman Jilid 1: Surah 31 Yunus
As-Sajdah Jilid 1: Surah 32 Mikha
Al-Ahzab Jilid 1: Surah 33 Nahum
Saba’ Jilid 1: Surah 34 Habakuk
Fatir Jilid 1: Surah 35 Zefanya
Ya-Sin Jilid 1: Surah 36 Hagai
As-Saffat Jilid 1: Surah 37 Zakaria
Saad Jilid 1: Surah 38 Maleakhi
Az-Zumar Jilid 1: Surah 39
Ghafir Jilid 1: Surah 40
Fussilat Jilid 1: Surah 41
Asy-Syura Jilid 2: Surah 42
Az-Zukhruf Jilid 2: Surah 43
Ad-Dukhan Jilid 2: Surah 44
Al-Jathiya Jilid 2: Surah 45
Al-Ahqaf Jilid 2: Surah 46
Muhammad Jilid 2: Surah 47
Al-Fath Jilid 2: Surah 48
Al-Hujurat Jilid 2: Surah 49
Qaf Jilid 2: Surah 50
Adh-Dhariyat Jilid 2: Surah 51
At-Tur Jilid 2: Surah 52
An-Najm Jilid 2: Surah 53
Al-Qamar Jilid 2: Surah 54
Ar-Rahman Jilid 2: Surah 55
Al-Waqi’ah Jilid 2: Surah 56
Al-Hadid Jilid 2: Surah 57
Al-Mujadila Jilid 2: Surah 58
Al-Hashr Jilid 2: Surah 59
Al-Mumtahanah Jilid 2: Surah 60
As-Saff Jilid 2: Surah 61
Al-Jumuah Jilid 2: Surah 62
Al-Munafiqun Jilid 2: Surah 63
At-Taghabun Jilid 2: Surah 64
At-Talaq Jilid 2: Surah 65
At-Tahrim Jilid 2: Surah 66
Al-Mulk Jilid 2: Surah 67
Al-Qalam Jilid 2: Surah 68
Al-Haqqa Jilid 2: Surah 69
Al-Ma’arij Jilid 2: Surah 70
Nuh Jilid 2: Surah 71
Al-Jinn Jilid 2: Surah 72
Al-Muzzammil Jilid 3: Surah 73
Al-Muddathir Jilid 3: Surah 74
Al-Qiyamah Jilid 3: Surah 75
Al-Insan Jilid 3: Surah 76
Al-Mursalat Jilid 3: Surah 77
An-Naba’ Jilid 3: Surah 78
An-Nazi’at Jilid 3: Surah 79
Abasa Jilid 3: Surah 80
At-Takwir Jilid 3: Surah 81
Al-Infitar Jilid 3: Surah 82
Al-Mutaffifin Jilid 3: Surah 83
Al-Insyiqaq Jilid 3: Surah 84
Al-Buruj Jilid 3: Surah 85
At-Tariq Jilid 3: Surah 86
Al-A’la Jilid 3: Surah 87
Al-Ghasyiyah Jilid 3: Surah 88
Al-Fajr Jilid 3: Surah 89
Al-Balad Jilid 4: Surah 90
Asy-Syams Jilid 4: Surah 91
Al-Lail Jilid 4: Surah 92
Ad-Duha Jilid 4: Surah 93
Al-Insyirah Jilid 4: Surah 94
At-Tin Jilid 4: Surah 95
Al-Alaq Jilid 4: Surah 96
Al-Qadr Jilid 4: Surah 97
Al-Bayyinah Jilid 4: Surah 98
Az-Zalzalah Jilid 4: Surah 99
Al-‘Adiyat Jilid 4: Surah 100
Al-Qari'ah Jilid 4: Surah 101
At-Takathur Jilid 4: Surah 102
Al-'Asr Jilid 4: Surah 103
Al-Humazah Jilid 4: Surah 104
Al-Fil Jilid 4: Surah 105
Al-Quraish Jilid 4: Surah 106
Al-Ma’un Jilid 5: Surah 107
Al-Kawthar Jilid 5: Surah 108
Al-Kafirun Jilid 5: Surah 109
An-Nasr Jilid 5: Surah 110
Al-Lahab Jilid 5: Surah 111
Al-Ikhlas Jilid 5: Surah 112
Al-Falaq Jilid 5: Surah 113
An-Nas Jilid 5: Surah 114
Glosari Jilid 5: Surah 115
Jilid 5: Surah 116
Jilid 5: Surah 117
Jilid 5: Surah 118
Jilid 5: Surah 119
Jilid 5: Surah 120
Jilid 5: Surah 121
Jilid 5: Surah 122
Jilid 5: Surah 123
Jilid 5: Surah 124
Jilid 5: Surah 125
Jilid 5: Surah 126
Jilid 5: Surah 127
Jilid 5: Surah 128
Jilid 5: Surah 129
Jilid 5: Surah 130
Jilid 5: Surah 131
Jilid 5: Surah 132
Jilid 5: Surah 133
Jilid 5: Surah 134
Jilid 5: Surah 135
Jilid 5: Surah 136
Jilid 5: Surah 137
Jilid 5: Surah 138
Jilid 5: Surah 139
Jilid 5: Surah 140
Jilid 5: Surah 141
Jilid 5: Surah 142
Jilid 5: Surah 143
Jilid 5: Surah 144
Jilid 5: Surah 145
Jilid 5: Surah 146
Jilid 5: Surah 147
Jilid 5: Surah 148
Jilid 5: Surah 149
Jilid 5: Surah 150

PENAFIAN

Semua maklumat dalam laman web ini disediakan dalam keadaan seadanya, iaitu, tanpa dijamin sempurna ataupun tepat, dan juga tanpa sebarang jenis waranti, nyata ataupun tersirat. Maklumlah bahawa ini termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Pengurusan laman web ya-raham.org tidak akan bertanggungjawab kepada sesiapa sahaja untuk sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil bergantung pada maklumat yang dipaparkan dalam halamannya.