Matius
1
Salasilah Isa al-Masih
1 Inilah salasilah Isa al-Masih, keturunan Daud, keturunan Ibrahim.
 
2 Ibrahim beroleh anak yang dinamai Ishak,
Ishak beroleh Yakub,
dan Yakub beroleh Yudah serta
saudara-saudaranya.
3 Yudah beroleh Peres dan Zerah daripada isterinya Tamar,
Peres beroleh Hezron, dan Hezron
beroleh Ram.
4 Ram beroleh Aminadab,
Aminadab beroleh Nahason,
dan Nahason beroleh Salmon.
5 Salmon beroleh Boas daripada
isterinya Rahab,
Boas beroleh Obed daripada
isterinya Rut,
dan Obed beroleh Isai,
6 dan Isai beroleh Raja Daud.
 
Raja Daud beroleh Sulaiman daripada isteri Uria.
7 Sulaiman beroleh Rehabeam,
Rehabeam beroleh Abia,
dan Abia beroleh Asa.
8 Asa beroleh Yosafat,
Yosafat beroleh Yoram,
dan Yoram beroleh Uzia.
9 Uzia beroleh Yotam,
Yotam beroleh Ahaz,
dan Ahaz beroleh Hizkia.
10 Hizkia beroleh Manasye,
Manasye beroleh Amon,
dan Amon beroleh Yosia.
11 Yosia beroleh Yoyakhin dan
saudara-saudaranya sekitar masa mereka
dibawa sebagai tawanan di Babel.
 
12 Seterusnya, Yoyakhin beroleh Sealtiel,
dan Sealtiel beroleh Zerubabel.
13 Zerubabel beroleh Abihud,
Abihud beroleh Elyakim,
dan Elyakim beroleh Azur.
14 Azur beroleh Zadok,
Zadok beroleh Akhim,
dan Akhim beroleh Eliud.
15 Eliud beroleh Eleazar,
Eleazar beroleh Matan,
dan Matan beroleh Yakub.
16 Maka Yakub beroleh Yusuf, suami Maryam, Maryamlah yang melahirkan Isa yang dipanggil al-Masih.
 
17 Dengan demikian, ada empat belas keturunan dari Ibrahim hingga ke Daud; empat belas keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel; dan empat belas keturunan dari masa itu hingga kelahiran al-Masih.
Kelahiran al-Masih
18 Inilah kisah kelahiran Isa al-Masih: Ibu-Nya, Maryam bertunang dengan Yusuf, tetapi sebelum perkahwinan mereka dilangsungkan, Maryam mengandung melalui kuasa Roh Suci. 19 Yusuf, seorang yang takwa dan berakhlak, tidak mahu memalukan Maryam di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam.
20 Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, ‘Hai Yusuf keturunan Daud! Janganlah takut mengambil Maryam sebagai isterimu. Dia mengandung melalui kuasa Roh Suci. 21 Maryam akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Isa. Dia akan menyelamatkan umat-Nya daripada dosa mereka.’
22 Segala ini terjadi supaya berlakulah firman Tuhan melalui nabi-Nya: 23 ‘Seorang anak dara akan mengandung, dan melahirkan seorang anak lelaki, maka Anak itu akan dipanggil Immanuel’ bererti, ‘Allah menyertai kita’ dalam bahasa Ibrani.
24 Apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu lalu berkahwin dengan Maryam. 25 Tetapi Yusuf tidak menyentuh Maryam sebagai isterinya hinggalah Maryam melahirkan Anak itu. Yusuf menamai Anak itu Isa.
 
 
 
 
 
 
2
Ahli ilmu bintang dari Timur
1 Isa dilahirkan di Baitlahim, Yudea, semasa pemerintahan Raja Herodes. Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari Timur ke Baitulmaqdis. 2 Mereka bertanya, ‘Di manakah Anak yang baru lahir, yang akan menjadi Raja orang Yahudi? Kami melihat bintang-Nya muncul di Timur, dan kami datang hendak menyembah-Nya.’
3 Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau, begitu juga semua penduduk Baitulmaqdis. 4 Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan guru Taurat berhimpun lalu bertanya, ‘Raja yang dijanjikan oleh Allah itu, di manakah tempat lahirnya?’ 5 Mereka menjawab, ‘Di Baitlahim, Yudea. Seorang nabi telah bernubuat tentangnya:
 
6 ‘Hai Baitlahim di Yudea,
Kau bukanlah yang terkecil antara kota utama Yudea,
kerana daripadamu akan muncul seorang Pemimpin
yang akan memimpin umat-Ku Israel.’
 
7 Setelah itu Raja Herodes berjumpa secara rahsia dengan ahli-ahli ilmu bintang itu dan mendapat tahu daripada mereka dengan tepat bila bintang itu terbit. 8 Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Baitlahim dengan perintah demikian: ‘Pergilah dan carilah Anak itu sedaya upaya. Apabila kamu menjumpai-Nya beritahulah aku, supaya aku juga dapat pergi menyembah-Nya.’
9 Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang yang telah muncul di Timur dahulu kini mendahului mereka dan berhenti di atas tempat Anak itu. 10 Sungguh gembira mereka apabila melihat bintang itu. 11 Mereka masuk ke situ dan melihat Anak itu dengan ibu-Nya Maryam. Mereka pun sujud menyembah Anak itu, lalu mempersembahkan emas, dupa dan mur kepada-Nya. 12 Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu mereka pun pulang ke negeri mereka mengikut jalan lain.
Hijrah ke Mesir
13 Selepas itu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf lalu berkata, ‘Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari dan membunuh Anak itu. Bangunlah. Bawalah Anak itu dan ibu-Nya ke Mesir. Tinggallah di situ hingga Aku berfirman kepadamu.’
14 Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa Anak itu dan ibu-Nya ke Mesir. 15 Mereka tinggal di situ hingga kematian Raja Herodes. Maka berlakulah firman Tuhan menerusi nabi-Nya: ‘Aku memanggil Putera-Ku keluar dari Mesir.’
16 Setelah Raja Herodes sedar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang dari Timur itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia dua tahun ke bawah di Baitlahim dan kawasan yang berdekatan. Usia itu berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bintang itu mula-mula muncul. 17 Oleh yang demikian berlakulah apa yang dinubuatkan oleh Yeremia:
 
18 ‘Satu suara terdengar di Ramah,
rintih ratap dan perkabungan.
Rahel meratapi anak-anaknya,
tidak mungkin dilipur hatinya,
kerana mereka tiada lagi.’
Pulang dari Mesir
19 Selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir. 20 Kata malaikat itu, ‘Bangunlah. Bawalah Anak itu dan ibu-Nya ke tanah Israel, kerana orang yang hendak meragut nyawa Anak itu telah mati.’
21 Yusuf pun bangun lalu membawa Anak itu dan ibu-Nya ke tanah Israel. 22 Tetapi apabila mendengar bahawa Arkelaus telah naik takhta menggantikan bapanya Herodes di Yudea, Yusuf pun takut pergi ke sana. Setelah mendapat peringatan daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi ke Galilea. 23 Dia menetap di kota yang bernama Nasaret. Dengan demikian berlakulah apa yang dikatakan oleh para nabi: ‘Dia akan dipanggil Orang Nasaret.’
 
 
 
 
 
 
3
1 Pada masa itu Yahya Pengimad menyampaikan berita ini di gurun di Yudea. 2 Dia berseru, ‘Bertaubatlah, kerana kerajaan syurga hampir tiba!’ 3 Yahyalah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yasyaya:
 
‘Suara seorang berseru di gurun:
“Sediakanlah jalan untuk Tuhan,
luruskan jalan untuk-Nya.” ’
 
4 Pakaian Yahya diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. 5 Orang dari Baitulmaqdis, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan datang mendapatkan Yahya. 6 Mereka mengaku dosa lalu diimadkan oleh Yahya di Sungai Yordan.
7 Ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk diimadkan. Apabila melihat mereka, Yahya berkata, ‘Hai orang durjana! Siapakah yang memberitahumu bahawa kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman Allah kelak? 8 Buktikanlah dengan perbuatan bahawa kamu telah bertaubat. 9 Jangan sangka kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman dengan berkata, “Ibrahim moyang kami.” Ketahuilah, Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Ibrahim! 10 Kapak sudah tersedia untuk menebang pokok hingga ke akar umbinya. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api.
11 ‘Aku mengimadkanmu dengan air untuk menunjukkan bahawa kamu telah bertaubat. Tetapi Dia yang datang selepasku akan mengimadkanmu dengan Roh Suci dan api; Dia lebih berkuasa daripadaku; membawakan kasut-Nya pun aku tidak layak. 12 Tangan-Nya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum yang bersih di dalam jelapang dan membakar sekam di dalam api yang tidak mungkin padam.’
Isa diimadkan
13 Ketika itu Isa meninggalkan Galilea lalu pergi ke Sungai Yordan. Di situ Dia berjumpa dengan Yahya dan meminta diimadkan olehnya. 14 Yahya cuba menolak dengan berkata, ‘Sepatutnya Engkau yang mengimadkanku. Ini Engkau pula datang kepadaku!’
15 Tetapi Isa menjawab, ‘Biarkanlah demikian untuk sekarang, kerana dengannya kita akan menunaikan segala kebenaran.’ Yahya pun patuh.
16 Setelah diimadkan, Isa keluar dari air dengan segera. Lalu terbukalah langit dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas-Nya. 17 Kemudian kedengaran suara Allah berfirman, ‘Inilah Putera-Ku yang Kukasihi dan dengan-Nya Aku berkenan.’
 
 
 
 
 
 
4
Godaan di padang gurun
1 Setelah itu Isa dibawa oleh Roh ke gurun untuk digoda Iblis. 2 Isa berpuasa empat puluh hari empat puluh malam. Dia menanggung kelaparan. 3 Iblis datang kepada-Nya lalu berkata, ‘Jika Engkau Putera Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti.’
4 Isa menjawab, ‘Telah tersurat: “Manusia hidup bukan dengan roti saja tetapi dengan setiap firman Allah.” ’
5 Selepas itu Iblis membawa Isa ke kota suci Baitulmaqdis dan meletakkan-Nya di puncak rumah ibadat. 6 Iblis berkata kepada Isa, ‘Jika Engkau Putera Allah, terjunlah, kerana telah tersurat:
 
“Allah akan memerintahkan
malaikat-malaikat-Nya
menjaga-Mu dan mereka akan
menatang-Mu
supaya kaki-Mu tidak terhantuk batu.” ’
 
7 Isa menjawab, ‘Tetapi telah tersurat: “Janganlah engkau menduga Allah, Tuhanmu.” ’
8 Iblis membawa pula Isa ke atas gunung yang amat tinggi lalu menunjukkan semua kerajaan di dunia dan kekayaannya. 9 Kata Iblis kepada Isa, ‘Semua ini akan kuberikan kepada-Mu jika Engkau sujud menyembahku.’
10 Jawab Isa, ‘Nyah engkau, Iblis. Telah tersurat: “Hendaklah engkau menyembah Allah, Tuhanmu dan kepada-Nya saja engkau beribadat.” ’
11 Iblis pun meninggalkan Isa dan para malaikat datang melayani-Nya.
Isa mula pelayanan di Galilea
12 Apabila mendengar bahawa Yahya telah dipenjarakan, Isa pun pergi ke Galilea. 13 Dia tidak tinggal di Nasaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di pinggir laut Galilea di kawasan Zebulon dan Naftali. 14 Dengan demikian berlakulah nubuat Nabi Yasyaya:
 
15 ‘Tanah Zebulon, tanah Naftali,
di pinggir laut, seberang Sungai Yordan,
Galilea, tanah bangsa-bangsa asing.
16 Bangsa yang hidup dalam kegelapan
telah melihat cahaya gemilang.
Bagi mereka yang di bawah
bayangan maut,
Cahaya telah bersinar!’
 
17 Isa pun mula menyampaikan perkhabaran-Nya, ‘Bertaubatlah, kerana kerajaan syurga hampir tiba!’
Pengikut Isa yang pertama
18 Sedang Isa berjalan di pinggir laut Galilea, Dia terpandang dua orang nelayan iaitu Simon, yang juga dipanggil Petrus, dan adiknya Andreas, sedang menjala ikan. 19 Isa berkata kepada mereka, ‘Ikutlah Aku. Aku akan mengajarmu menjala manusia menjadi pengikut-Ku.’ 20 Dengan serta-merta mereka dua beradik meninggalkan jala mereka lalu mengikut Isa.
21 Isa meneruskan perjalanan. Dia ternampak dua beradik lagi, Yakobus dan Yahya bersama bapa mereka Zebedeus, sedang mengemaskan jala di dalam perahu. Isa memanggil dua beradik itu. 22 Seketika itu juga mereka meninggalkan perahu dan bapa mereka lalu mengikut Isa.
Isa menyembuhkan orang sakit
23 Isa menjelajahi seluruh wilayah Galilea. Dia mengajar di saumaah dan menyampaikan berita baik bahawa kerajaan Allah hampir tiba. Dia menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan di antara mereka. 24 Berita tentang Isa tersebar di seluruh Siria. Maka, ramailah orang yang menanggung pelbagai penyakit dan penderitaan, orang yang dirasuk roh iblis, yang mengidap penyakit gila babi, dan yang lumpuh, dibawa kepada-Nya dan disembuhkan oleh-Nya. 25 Ramai sekali orang mengikut-Nya: dari Dekapolis (bermaksud Sepuluh Kota), dari Baitulmaqdis, dari Yudea, dan dari kawasan di seberang Yordan.
 
 
 
 
 
 
5
Yang diberkati
1 Ketika Isa melihat orang ramai itu, Dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu duduk. Kemudian datanglah para pengikut-Nya kepada-Nya. 2 Dia pun mula mengajar mereka:
 
3 ‘Diberkatilah mereka yang terasa kelemahan rohani,
kerana kerajaan syurga untuk mereka.
4 Diberkatilah mereka yang bersedih,
kerana mereka akan terhibur.
5 Diberkatilah mereka yang lemah lembut,
kerana mereka akan mewarisi bumi ini.
6 Diberkatilah mereka yang
dahagakan kebenaran,
kerana mereka akan dipuaskan.
7 Diberkatilah mereka yang berpengasihan,
kerana mereka akan dikasihani juga.
8 Diberkatilah mereka yang suci hati,
kerana mereka akan melihat Allah.
9 Diberkatilah mereka yang
mendamaikan manusia,
kerana mereka akan dipanggil
anak-anak Allah.’
10 Diberkatilah mereka yang dianiaya
kerana menegakkan kebenaran,
kerana kerajaan syurga untuk mereka.
 
11 ‘Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnahmu kerana mengikut-Ku. 12 Bersukacita dan bergembiralah, kerana ganjaran besar telah disediakan untukmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya.
Garam dan cahaya
13 ‘Kamu ialah garam bumi ini. Jika garam menjadi tawar, tidak mungkinlah masin semula. Tidaklah berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak orang.
14 ‘Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. 15 Tiada siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah bekas; tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. 16 Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di syurga.
Isa dan hukum Taurat
17 ‘Jangan sangka Aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan tetapi untuk menunaikan segala-galanya. 18 Ingatlah: Selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. 19 Dengan demikian, jika seseorang melanggar hukum yang terkecil pun dan mengajar orang lain melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan syurga. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut patuh, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan syurga. 20 Oleh itu ingatlah: Untuk memasuki kerajaan syurga, kamu mestilah melaksanakan kehendak Allah lebih daripada guru Taurat dan orang Farisi.
21 ‘Kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita: “Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh orang akan dihakimi.” 22 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan Majlis Agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya “bodoh” akan dihumbankan ke dalam api neraka.
23 ‘Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah lalu teringat bahawa saudaramu bersanggit hati denganmu, 24 tinggalkanlah persembahanmu, berdamai dahulu dengan saudaramu, kemudian barulah buat persembahanmu.
25 ‘Berdamailah dengan orang yang hendak mendakwamu di mahkamah sewaktu kamu masih dalam perjalanan ke situ. Jika tidak, dia akan menyerahkanmu kepada hakim, kemudian hakim menyerahkanmu kepada pegawai berkenaan, yang akan memenjarakanmu. 26 Sudah pasti kamu akan meringkuk di dalam penjara hingga kamu menjelaskan semua bayaran.
Berzina
27 ‘Kamu telah mendengar ajaran ini: “Jangan berzina.” 28 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, telah berzina dengannya dalam hati. 29 Jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa, cungkil dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bahagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu terhumban ke dalam neraka. 30 Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, potong dan buangkan tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka.
Perceraian
31 ‘Ada ajaran demikian: “Sesiapa menceraikan isterinya hendaklah memberinya surat cerai.” 32 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Sesiapa menceraikan isterinya kecuali kerana zina, orang itu menyebabkan wanita tersebut berzina jika berkahwin lagi; dan sesiapa yang berkahwin dengan wanita yang diceraikan itu berzina juga.
Membuat sumpah
33 ‘Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita: “Jangan melanggar sumpah. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan.” 34 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Janganlah bersumpah demi langit, kerana langit itu takhta Allah. 35 Jangan bersumpah demi bumi, kerana bumi ini alas kaki-Nya. Atau demi Baitulmaqdis, kerana itu kota Raja Agung iaitu Allah. 36 Demi kepalamu pun jangan, kerana kamu tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu walau sehelai. 37 Katakan saja “Ya” atau “Tidak” dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si durjana.
Mata diganti mata
38 ‘Kamu telah mendengar ajaran begini: “Mata diganti dengan mata, gigi diganti dengan gigi.” 39 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. 40 Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. 41 Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah dua batu bersamanya. 42 Jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya.
Mengasihi musuhmu
43 ‘Kamu telah mendengar ajaran berikut: “Kasihilah sahabatmu dan bencilah musuhmu.” 44 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. 45 Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di syurga; kerana Allah menerbitkan matahari yang dicipta-Nya untuk orang yang benar dan orang yang mungkar. Dia menurunkan hujan untuk orang yang taat mahupun yang ingkar akan kehendak-Nya. 46 Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, layakkah kamu mendapat ganjaran daripada Allah? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? 47 Jika kamu hanya beramah mesra dengan saudara-saudara selingkungan, apakah kelebihanmu daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukannya. 48 Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di syurga.
 
 
 
 
 
 
6
Bersedekah kepada orang miskin
1 ‘Ingatlah: Jangan buat kerja amal di muka umum supaya dilihat orang; kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapamu yang di syurga.
2 ‘Oleh itu, ketika kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan seperti orang munafik di saumaah dan di jalan raya, supaya dipuji orang. Orang begitu sudahpun mendapat ganjaran mereka. 3 Apabila kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. 4 Jangan siapapun mengetahuinya. Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi itu akan memberikan ganjaran kepadamu.
Doa
5 ‘Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka berdoa sambil berdiri di saumaah dan di simpang jalan supaya dilihat orang. Mereka itu sudahpun mendapatkan ganjaran mereka. 6 Tetapi kamu, masuklah ke dalam bilik, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran kepadamu. 7 Ketika berdoa, jangan curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka Allah akan mengabulkan permintaan mereka kerana doa mereka itu panjang. 8 Jangan berbuat seperti mereka. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memohonnya.
9 ‘Berdoalah demikian:
 
“Ya Bapa kami yang di syurga,
Sucilah Nama-Mu.
10 Datanglah kerajaan-Mu.
Terlaksanalah kehendak-Mu
di bumi sebagaimana di syurga.
11 Berilah makanan kami untuk hari ini.
12 Ampunkanlah kesalahan kami
sebagaimana kami mengampuni
mereka yang bersalah terhadap kami.
13 Janganlah biarkan kami tergoda,
Selamatkanlah kami daripada si durjana.
Engkaulah yang memiliki kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.”
 
14 ‘Jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di syurga akan mengampunkan kesalahanmu juga. 15 Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang, Bapamu yang di syurga juga tidak akan mengampunkan kesalahanmu.
 
Berpuasa
16 ‘Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang munafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka berpuasa. Mereka ini sudahpun mendapat ganjaran mereka. 17 Ketika berpuasa, basuhlah muka dan sikatlah rambutmu 18 supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan memberikan ganjaran kepadamu.
Harta di syurga
19 ‘Jangan kumpulkan harta di dunia, kerana di sini gegat dan karat merosakkannya serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. 20 Kumpulkan harta di syurga, kerana di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. 21 Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpu.
22 ‘Mata ialah pelita tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya. 23 Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu gelap. Jika cahaya di dalam tubuhmu menjadi gelap, maka gelap-gelitalah keadaannya!
24 ‘Seorang hamba tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain; atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan.
Jangan runsing
25 ‘Oleh itu, janganlah runsing tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai untuk menutupnya. Bukankah hidup lebih daripada makanan, dan tubuh lebih daripada pakaian? 26 Lihatlah burung di udara, yang tidak menyemai, menuai atau menyimpan hasil di jelapang; namun Bapamu yang di syurga memberinya makan. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? 27 Siapakah di kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan bersikap runsing?
28 ‘Jadi, mengapakah kamu runsing tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang, yang tidak bekerja atau bertenun. 29 Tetapi Raja Sulaiman dengan segala kehebatannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. 30 Jika Allah menghiasi rumput di padang, yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Sungguh tipis kepercayaanmu kepada-Nya! 31 Jangan runsing tentang makanan, minuman atau pakaianmu. 32 Kerunsingan ini dialami oleh orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. 33 Utamakanlah kerajaan Allah dan laksanakan kebenaran-Nya; Allah akan memberikan semua itu kepadamu. 34 Oleh itu, jangan runsing tentang hari esok, kerana hari esok akan runsing tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari.
 
 
 
 
 
 
7
Menghakimi orang lain
1 ‘Jangan hakimi orang lain, supaya kamu tidak dihakimi. 2 Kerana sebagaimana kamu menghakimi orang, demikian jugalah kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan Allah untuk menghakimi kamu.
3 ‘Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? 4 Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, ‘Biarlah aku keluarkan selumbar dari mata saudara,’ sedangkan kayu balak terpampang di matamu sendiri? 5 Hai munafik! Keluarkanlah dahulu kayu balak dari matamu, barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu.
6 ‘Jangan berikan sesuatu yang suci kepada anjing, atau mutiara kepada babi, nanti dipijak-pijaknya lalu berpaling menyerangmu.
Nasihat supaya berdoa
7 ‘Mintalah, dan kamu akan menerimanya; carilah, dan kamu akan mendapatnya; ketuklah pintu, dan pintu akan dibuka untukmu. 8 Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat; dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibuka untuknya.
9 ‘Bapa manakah akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? 10 Bapa manakah akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? 11 Kamu yang berdosa pun tahu memberikan sesuatu yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di syurga: Dia akan memberikan sesuatu yang baik kepada mereka yang meminta daripada-Nya. 12 Apa yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukan kepada mereka, kerana inilah ajaran Taurat dan nabi-nabi.
Memilih jalan yang betul
13 ‘Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana pintu gerbang dan jalan ke neraka itu lebar dan luas, maka ramai orang yang memilihnya. 14 Sebaliknya pintu dan jalan ke hidup kekal itu sempit dan sukar. Hanya segelintir orang yang menjumpainya.
Pokok dan buahnya
15 ‘Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba tetapi sebenarnya serigala ganas. 16 Kamu akan mengenal mereka daripada hasil perbuatan mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari rimbunan berduri? Atau pernahkah buah ara dipetik dari semak berduri? 17 Pokok yang subur menghasilkan buah yang baik manakala pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang tidak baik. 18 Pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. 19 Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. 20 Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka.
21 ‘Tidak semua orang yang memanggil-Ku, “Junjungan kami, Junjungan kami,” akan memasuki kerajaan syurga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. 22 Pada hari itu ramai orang akan berkata kepada-Ku, “Junjungan kami, Junjungan kami, bukankah kami telah menyampaikan perkhabaran Allah dengan nama-Mu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mukjizat dengan nama-Mu?” 23 Tetapi aku akan menjawab, “Aku tidak mengenalmu. Pergilah dari sini, hai kamu yang mungkar.”
Dua jenis asas
24 ‘Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kata-Ku ini ibarat orang bijak yang membina rumah di atas batu. 25 Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh kerana berasaskan batu. 26 Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-kata-Ku ini ibarat orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. 27 Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, lalu runtuhlah rumah itu, punah ranap!’
28 Setelah selesai Isa menyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum akan cara Dia mengajar. 29 Isa mengajar secara berwibawa, tidak seperti guru Taurat mereka.
 
 
 
 
 
 
8
Seorang yang mengidap penyakit kusta
1 Isa turun dari bukit itu dan ramai orang mengikut-Nya. 2 Seorang yang mengidap penyakit kusta datang bersujud di hadapan-Nya sambil berkata, ‘Tuan, sekiranya Tuan mahu, Tuan dapat menyembuhkanku.’
3 Isa menghulurkan tangan-Nya dan menyentuh orang itu sambil berkata, ‘Aku rela. Sembuhlah!’ Pada saat itu juga penyakitnya hilang. 4 Lalu Isa berkata kepadanya, ‘Dengarlah, jangan beritahu sesiapa tentang perkara ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada seorang imam. Selepas itu persembahkan korban sebagaimana diperintahkan oleh Musa, sebagai kesaksian kepada mereka.’
Iman seorang ketua tentera
5 Ketika Isa sampai di Kapernaum, seorang ketua tentera Rom menjumpai-Nya dan merayu kepada-Nya: 6 ‘Junjungan, hambaku sakit di rumah, terlantar di katil tidak dapat bergerak, dan amat derita.’
7 Isa menjawab, ‘Baiklah, Aku akan pergi menyembuhkannya.’
8 Tetapi ketua tentera itu berkata, ‘Usahlah Junjungan datang ke rumahku. Aku tidak layak menyambut Junjungan sebagai tamu. Perintahkanlah sahaja, tentu dia akan sembuh. 9 Aku juga di bawah perintah pegawai atasan tentera, dan ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar, “Pergi!” dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain, “Mari!” dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku, “Buat ini!” dia melakukannya.’
10 Isa terkagum mendengarnya lalu berkata kepada orang ramai yang mengikut-Nya, ‘Belum pernah Kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun. 11 Ketahuilah! Ramai orang akan datang dari timur dan barat lalu duduk menikmati jamuan bersama Ibrahim, Ishak dan Yakub dalam kerajaan syurga. 12 Sebaliknya anak-anak kerajaan itu akan dihumbankan ke dalam kegelapan di luar; di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.’
13 Lalu Isa berkata kepada ketua tentera itu, ‘Pulanglah! Apa yang kamu percayai itu akan terjadi.’ Pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua tentera itu.
Isa menyembuhkan ramai orang
14 Isa pergi ke rumah Petrus. Dia melihat ibu mertua Petrus terbaring di katil kerana demam. 15 Apabila Isa menyentuh tangannya, serta-merta demamnya hilang. Dia pun bangun, dan melayan Isa.
16 Setelah hari petang, ramai orang yang dirasuk roh iblis dibawakan kepada Isa. Isa menghalau roh-roh iblis itu dengan sepatah kata sahaja. Dia juga menyembuhkan semua yang sakit. 17 Isa melakukan semua itu supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yasyaya:
 
‘Dialah yang membawa kelemahan kita
dan menanggung penyakit kita.’
 
Mengikut Isa
18 Apabila Isa melihat orang ramai di sekeliling-Nya, dia pun menyuruh para pengikut-Nya pergi ke seberang laut itu. 19 Seorang guru Taurat mendapatkan Isa lalu berkata, ‘Tuan Guru, aku sanggup mengikut-Mu ke mana-mana saja.’
20 Isa menjawab, ‘Musang ada lubangnya dan burung ada sarangnya, tetapi Putera Insan tidak ada tempat untuk berehat.’
21 Seorang pengikut lain berkata, ‘Junjungan, izinkanlah aku pulang dahulu untuk menguburkan jenazah bapaku.’
22 Tetapi Isa menjawab, ‘Ikutlah Aku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka.’
Isa menenangkan badai
23 Isa menaiki sebuah perahu, dan diikut oleh pengikut-pengikut-Nya. 24 Tiba-tiba badai melanda dan ombak mengganas sehingga perahu dipenuhi air. Ketika itu Isa sedang tidur. 25 Para pengikut Isa datang membangunkan-Nya. Mereka berkata, ‘Ya Junjungan, selamatkan nyawa kami semua daripada maut!’
26 Isa menjawab, ‘Mengapakah kamu takut? Begitu tipis kepercayaanmu kepada-Ku!’ Dia pun bangun memarahi angin dan ombak itu. Serta-merta semuanya tenang sekali.
27 Para pengikut Isa tercengang lalu berkata, ‘Angin dan ombak pun mengikut perintah-Nya. Siapakah sebenarnya Dia ini?’
Isa menghalau roh iblis
28 Setelah tiba di seberang, di daerah Gadara, Isa didekati oleh dua orang yang dirasuk roh iblis. Mereka keluar dari gua kubur. Kedua-duanya begitu ganas sehingga orang tidak berani lalu di situ. 29 Apabila mereka melihat Isa, mereka berseru, ‘Apakah yang akan Kaulakukan kepada kami, hai Putera Allah? Adakah Engkau hendak menghukum kami sebelum sampai masanya?’
30 Ada sekawan babi sedang makan agak jauh dari situ. 31 Roh-roh iblis itu merayu kepada Isa, ‘Jika Engkau hendak menyuruh kami keluar, suruhlah kami masuk ke dalam tubuh babi sekawan itu.’
32 Dan Isa memerintah roh-roh itu, ‘Pergilah’. Maka roh-roh itu pun keluar lalu memasuki babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun lari ke pinggir jurang laut lalu terjun dan mati lemas. 33 Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar lalu menceritakan hal itu serta apa yang telah terjadi kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh iblis itu. 34 Seluruh penduduk bandar itu pun datang berjumpa dengan Isa dan memohon-Nya pergi dari situ.
 
 
 
 
 
 
9
Orang lumpuh disembuhkan
1 Isa menaiki sebuah perahu lalu ke seberang, dan sampai di bandar tempat Dia tinggal. 2 Beberapa orang membawa kepada-Nya seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Isa menyedari betapa teguhnya iman mereka, Dia berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Tegapkan hatimu, anak-Ku! Dosamu telah diampunkan.’
3 Sebilangan guru Taurat di situ berfikir dalam hati, ‘Orang ini mengkufuri Allah!’
4 Isa tahu apa yang difikirkan oleh mereka itu lalu Dia berkata, ‘Mengapa kamu fikirkan perkara sejahat itu? 5 Manakah yang lebih mudah dikatakan, “Dosamu telah diampunkan,” atau “Bangun dan berjalan?” 6 Aku akan membuktikan kepadamu bahawa di bumi ini Putera Insan berkuasa mengampunkan dosa.’ Kemudian Isa berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Bangun, angkat tikarmu dan pulanglah.’ 7 Orang lumpuh itu pun bangun lalu pulang ke rumahnya. 8 Melihat kejadian itu, orang di situ ketakutan dan memuji Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian besarnya kepada manusia.
Matius dipanggil mengikut Isa
9 Isa meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan Dia melihat seorang pemungut cukai bernama Matius sedang duduk di tempat memungut cukai. Isa berkata, ‘Ikutlah Aku’. Lalu Matius berdiri dan mengikut-Nya.
10 Ketika Isa sedang makan di rumah Matius, ramai pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama Isa dan para pengikut-Nya. 11 Beberapa orang Farisi yang melihat perkara itu bertanya kepada para pengikut Isa, ‘Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang yang berdosa?’
12 Isa terdengar pertanyaan mereka lalu menjawab, ‘Orang sihat tidak memerlukan tabib; hanya orang sakit yang memerlukannya. 13 Kajilah erti ayat ini: “Aku menghendaki belas kasihan, bukan binatang korban.” Itulah maka Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa.’
Perkara tentang puasa
14 Selepas itu para pengikut Yahya Pengimad mendapatkan Isa lalu bertanya, ‘Mengapakah kami dan orang Farisi sering berpuasa tetapi para pengikut-Mu tidak berpuasa?’
15 Isa menjawab, ‘Pada hematmu, patutkah tetamu di jamuan perkahwinan bersedih semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tentu tidak. Namun akan tiba masanya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Ketika itulah mereka akan berpuasa.
16 ‘Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru, kerana tampalan itu akan mengecut dan menyebabkan koyak yang lebih besar. 17 Begitu juga, tiada siapa akan menuangkan air anggur yang baru ke dalam bekas kulit yang lama, kerana bekas itu akan pecah dan air anggur itu akan terbuang. Air anggur yang baru patut dituangkan ke dalam bekas kulit yang baru juga supaya kedua-duanya selamat.’
Isa melakukan mukjizat
18 Sedang Isa berkata-kata dengan para pengikut Yahya Pengimad, seorang ketua saumaah bersujud di hadapan-Nya lalu berkata, ‘Anak perempuanku baru meninggal dunia. Datanglah, letakkan tangan-Mu di atasnya supaya dia hidup kembali.’ 19 Isa pun bangun lalu pergi bersamanya, diiringi oleh para pengikut-Nya.
20 Ketika itu, ada seorang wanita yang telah mengidap penyakit pendarahan selama dua belas tahun. Dia mendekati Isa dari belakang lalu menyentuh hujung jubah-Nya. 21 Fikir wanita itu dalam hatinya, ‘Apabila kusentuh jubah-Nya, pasti aku akan sembuh.’
22 Isa menoleh dan melihatnya lalu berkata kepadanya, ‘Tetapkanlah hatimu, anak-Ku! Kerana imanmu kamu sembuh.’ Serta-merta wanita itu sembuh.
23 Apabila Isa sampai di rumah ketua itu, Dia nampak para pemain seruling dan semua orang di situ kelam-kabut. 24 Dia berkata, ‘Keluarlah kamu semua! Anak ini bukan mati, cuma tidur.’ Mereka mula mentertawakan-Nya. 25 Tetapi setelah mereka keluar, Isa masuk ke bilik anak perempuan itu dan memegang tangannya lalu anak itu bangun. 26 Khabar ini tersebar ke seluruh daerah itu.
Isa menyembuhkan orang buta
27 Ketika Isa meninggalkan tempat itu, dua orang buta mengikut-Nya sambil berseru, ‘Hai Anak Daud, kasihanilah kami!’
28 Ketika Isa masuk ke rumah, kedua-dua orang buta itu mendekati-Nya. Isa bertanya, ‘Percayakah kamu bahawa Aku dapat menyembuhkanmu?’
‘Percaya, Junjungan!’ jawab mereka.
29 Isa pun menyentuh mata mereka sambil berkata, ‘Kerana imanmu, terjadilah seperti apa yang kamu inginkan!’ 30 Pada ketika itu juga mereka menjadi celik. Isa berpesan kepada mereka bersungguh-sungguh, ‘Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun.’ 31 Tetapi mereka pergi menyebarkan khabar tentang Isa ke seluruh daerah itu.
Isa menyembuhkan seorang bisu
32 Selepas itu, seorang yang bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada Isa. 33 Isa menghalau roh iblis itu dan serta-merta orang itu mula berkata-kata. Semua yang melihatnya tercengang lalu berkata, ‘Belum pernah kami lihat hal begini di Israel!’
34 Tetapi orang Farisi berkata, ‘Ketua roh iblis telah memberi Isa kuasa untuk menghalau roh-roh iblis.’
Belas kasihan Isa terhadap orang
35 Demikianlah Isa berjalan, dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia mengajar di saumaah dan menyampaikan berita baik tentang kerajaan Allah. Dia menyembuhkan orang daripada pelbagai penyakit. 36 Apabila melihat orang yang ramai itu, Isa berasa kasihan kerana mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. 37 Kata Isa kepada para pengikut-Nya, ‘Tuaian banyak sekali tetapi penuai hanya segelintir. 38 Berdoalah kepada Tuan punya tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk menuai.’
 
 
 
 
 
 
10
Isa mengutus dua belas rasul
1 Isa memanggil dua belas orang pengikut-Nya lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh durjana dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan.
2 Dua belas orang itu ialah: Simon yang dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas; Yakobus dan saudaranya Yahya, iaitu anak-anak Zebedeus; 3 Filipus dan Bartolomeus; Tomas, dan Matius yang dahulunya pemungut cukai; Yakobus anak Alfeus, dan Tadius; 4 Simon orang Patriot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Isa.
5 Isa mengutus dua belas orang rasul itu dengan petunjuk demikian: ‘Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. 6 Pergilah kepada domba-domba sesat antara bani Israel. 7 Pergilah dan khabarkanlah bahawa kerajaan syurga sudah dekat. 8 Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati; ubati orang yang berpenyakit kusta dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. 9 Janganlah bawa wang emas, perak mahupun tembaga. 10 Jangan bawa bekas untuk menerima sedekah, atau ganti pakaian, atau kasut, atau tongkat dalam perjalananmu. Seorang pekerja layak menerima apa yang diperlukannya.
11 ‘Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu. 12 Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. 13 Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. 14 Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debunya daripada tapak kakimu. 15 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu: pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu. 16 Dengarlah: Aku mengutusmu seperti domba ke tengah-tengah sekawan serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati.
17 ‘Berhati-hatilah, kerana kamu akan ditangkap lalu diseret ke mahkamah, dan akan disebat di saumaah mereka. 18 Kerana-Ku, kamu akan dibawa ke hadapan penguasa dan raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. 19 Ketika dihakimi, janganlah runsing tentang apa yang harus kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Apabila sampai saatnya, kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan. 20 Bukanlah kata-katamu sendiri yang akan kamu ucapkan, tetapi kata-kata Roh Bapamu yang dituturkan melaluimu.
21 ‘Saudara akan berlaku khianat terhadap saudara, bapa terhadap anak, dan anak terhadap bapa, lalu menyerahkannya untuk dibunuh. 22 Setiap orang akan membencimu kerana nama-Ku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga akhir akan diselamatkan. 23 Apabila kamu dianiaya di sesuatu bandar, larilah ke bandar lain. Ketahuilah, Putera Insan akan datang semula sebelum kamu sempat menyampaikan ajaran-Ku di semua bandar di tanah Israel.
24 ‘Tiada murid yang melebihi gurunya; tiada hamba yang melebihi tuannya. 25 Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya; hamba haruslah berpuas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya!
26 ‘Jangan takut akan manusia. Segala yang tersembunyi akan dinyatakan; setiap rahsia akan didedahkan. 27 Apa yang Kukatakan kepadamu secara sulit, sampaikanlah kepada orang ramai. Apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah merata-rata. 28 Jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh jasad tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa. Takutilah Allah yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam neraka. 29 Bukankah dua ekor burung pipit dibeli dengan harga satu sen? Namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin Bapamu. 30 Setiap helai rambut di kepalamu pun dihitung. 31 Oleh itu, usahlah takut. Di sisi Allah, kamu lebih berharga daripada burung pipit!
32 ‘Sesiapa mengakui-Ku di hadapan orang ramai, akan Kuakui di hadirat Bapa-Ku di syurga. 33 Sebaliknya, sesiapa yang menyangkal-Ku di hadapan orang ramai, akan Kusangkal di hadirat Bapa-Ku di syurga.
34 ‘Jangan sangka Aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia melainkan pedang. 35 Dengan kedatangan-Ku,
 
“anak lelaki melawan bapanya,
anak perempuan melawan ibunya,
dan menantu perempuan melawan
ibu mertuanya.
36 Ahli keluarganya sendiri akan
menjadi musuhnya.”
 
37 ‘Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada-Ku, tidak layak menjadi pengikut-Ku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripada-Ku, tidak layak menjadi pengikut-Ku. 38 Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikut-Ku, tidak layak menjadi pengikut-Ku. 39 Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya, dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi pengikut-Ku akan mendapat hidup kekal.
40 ‘Sesiapa yang menyambutmu, menyambut-Ku juga, dan sesiapa yang menyambut-Ku menyambut Dia yang mengutus-Ku. 41 Sesiapa yang menyambut seorang pesuruh Allah kerana dia pesuruh Allah, akan menerima ganjaran seorang pesuruh Allah. Sesiapa yang menyambut seorang yang benar kerana dia seorang yang benar, akan menerima ganjaran seorang yang benar. 42 Ingatlah: Sesiapa yang memberi minum walau hanya air sejuk kepada seorang pengikut-Ku yang paling rendah pun kerana dia pengikut-Ku, akan menerima ganjaran.’
 
 
 
 
 
 
11
Isa dan Yahya Pengimad
1 Setelah Isa memberi petunjuk kepada dua belas orang pengikut-Nya itu, Dia meninggalkan tempat itu lalu pergi mengajar dan menyampaikan perkhabaran daripada Allah di bandar-bandar berhampiran.
2 Yahya Pengimad yang meringkuk di penjara mendengar tentang apa yang dilakukan oleh al-Masih. Yahya pun menyuruh beberapa orang pengikutnya untuk pergi berjumpa Isa. 3 Mereka bertanya, ‘Adakah Tuan ini orang yang dijanjikan Allah akan datang, atau perlukah kami menunggu orang lain?’
4 Isa menjawab, ‘Pulanglah, beritahu Yahya segala yang kamu dengar dan lihat: 5 Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, dan berita baik daripada Allah disampaikan kepada orang miskin. 6 Berbahagialah orang yang tidak meragui-Ku!’
7 Ketika pengikut-pengikut Yahya beredar dari situ, Isa berkata kepada orang ramai tentang Yahya: ‘Apabila kamu mendapatkan Yahya di gurun, apakah yang ingin kamu lihat? Sehelai rumput mensiang yang ditiup angin? 8 Kamu ke sana hendak melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah? Orang yang berpakaian demikian tinggal di istana. 9 Katakanlah, kamu ke situ untuk melihat apa? Seorang nabi? Benar, malah lebih daripada nabi. 10 Tentang orang itulah telah tersurat dalam ayat Kitab Suci:
 
“Aku akan menghantar utusan-Ku
untuk mendahului-Mu,
dialah yang akan menyediakan jalan
bagi-Mu.”
 
11 ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu bahawa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, belum pernah muncul seorang pun yang lebih besar daripada Yahya. Ketahuilah: Yahya Pengimad lebih utama daripada semua orang yang pernah hidup di dunia. Namun begitu, orang yang paling rendah antara yang menikmati kerajaan syurga lebih utama daripadanya. 12 Sejak kedatangan Yahya Pengimad hinggalah ke hari ini, kerajaan syurga telah diserang oleh orang yang ingin menguasainya melalui kekerasan dan keganasan, dan orang yang ganas berusaha menguasainya dengan kekerasan. 13 Kerana semua nabi termasuk Musa dengan Taurat bernubuat hingga datangnya Yahya. 14 Sekiranya kamu mahu percaya akan perkhabaran mereka, Yahya itulah Ilyas yang telah dinubuatkan kedatangannya. 15 Jika kamu ada telinga, dengarlah!
16 ‘Dengan apakah dapat Kubandingkan manusia zaman ini? Mereka ibarat anak-anak yang duduk di pasar, satu kumpulan berseru kepada yang lain:
 
17 “Kami memainkan seruling lagu perkahwinan untukmu,
tetapi kamu enggan menari;
kami menyanyi lagu ratap,
tetapi kamu enggan menangis.”
 
18 ‘Ketika Yahya datang, dia berpuasa dan tidak minum air anggur, lalu semua orang berkata, “Dia dirasuk roh iblis!” 19 Ketika Putera Insan datang, Dia makan dan minum, lalu semua orang berkata, “Lihatlah dia ini: gelojoh, pemabuk, kawan kepada pemungut cukai dan orang berdosa!” Namun demikian, kebijaksanaan terbukti benar dengan perbuatannya.’
Penduduk yang enggan bertaubat
20 Isa mengecam bandar-bandar tempat Dia paling banyak melakukan mukjizat, kerana penduduknya enggan bertaubat. 21 ‘Malangnya kamu, hai Korazin! Malangnya kamu, hai Baitsaida! Sekiranya mukjizat-mukjizat yang Kulakukan di kalanganmu itu Kulakukan di Tirus dan Sidon, tentu sudah lama orang di situ bertaubat, dengan memakai kain guni dan membubuh abu di kepala. 22 Ketahuilah: Pada hari penghakiman itu kelak, Allah akan lebih mengasihani penduduk Tirus dan Sidon daripada kamu! 23 Kamu juga, hai Kapernaum! Ingin kamu tinggikan diri sampai ke syurga? Kamu akan dihumbankan ke neraka! Kalaulah mukjizat-mukjizat yang Kulakukan di kalanganmu itu Kulakukan di Sodom, tentu Sodom masih ada hingga kini! 24 Aku berkata kepadamu: Ketahuilah, pada hari itu kelak, hukuman ke atas Sodom lebih ringan daripada hukuman yang akan kamu terima!’
Jemputan Isa
25 Selepas itu Isa mengucap syukur, ‘Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi! Aku bersyukur kepada-Mu, kerana apa yang Kaurahsiakan daripada cerdik pandai, Kautunjukkan kepada kanak-kanak kecil, orang yang tidak terpelajar. 26 Ya Bapa, memang inilah kehendak-Mu.’
27 ‘Bapa-Ku telah menyerahkan segala-galanya kepada-Ku. Tiada yang mengenal Putera kecuali Bapa, dan tiada yang mengenal Bapa kecuali Putera dan orang yang diberitahu oleh Putera tentang Bapa.
28 ‘Marilah ke sisi-Ku, wahai kamu yang lelah memikul beban berat; Aku akan membebaskanmu daripada bebanmu. 29 Ikutlah perintah-Ku dan terima ajaran-Ku, kerana Aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan sejahtera. 30 Perintah yang Kuberi kepadamu mudah diturut, dan beban yang Kuberi mudah dipikul.’
 
 
 
 
 
 
12
Junjungan atas hari Sabat
1 Pada suatu hari Sabat, Isa berjalan melalui ladang gandum. Para pengikut-Nya lapar lalu memetik dan memakan gandum. 2 Apabila orang Farisi melihat perkara ini, mereka berkata kepada Isa, ‘Lihatlah, pengikut-Mu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat!’
3 Isa menjawab, ‘Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud apabila dia dan anak buahnya lapar? 4 Daud masuk ke dalam khemah Allah, lalu dia dan anak buahnya makan roti persembahan, meskipun perbuatan itu dilarang iaitu hanya imam dibenarkan makan roti itu. 5 Tidakkah kamu baca dalam Taurat Musa betapa setiap hari Sabat imam di rumah ibadat melanggar hukum hari Sabat? Namun, mereka tidak disalahkan. 6 Aku berkata kepadamu: Di sini ada yang lebih besar daripada rumah ibadat. 7 Ada tersurat: “Aku menghendaki belas kasihan, bukan korban binatang.” Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentulah tidak kamu salahkan orang yang tidak bersalah; 8 kerana Putera Insan adalah Junjungan atas hari Sabat.
9 Isa beredar dari situ lalu pergi ke sebuah saumaah. 10 Di situ ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Beberapa orang di sana cuba mencari salah Isa supaya dapat mendakwa-Nya. Mereka bertanya kepada-Nya, ‘Tidakkah menyembuhkan orang pada hari Sabat melanggar hukum?’
11 Isa menjawab, ‘Apakah yang akan kamu lakukan jika seorang daripadamu mempunyai seekor domba, dan pada hari Sabat domba itu terjatuh ke dalam lubang yang dalam? Tentulah kamu berusaha menyelamatkannya. 12 Betapa lebih berharganya manusia daripada domba? Oleh itu, berbuat baik pada hari Sabat tidak melanggar hukum.’
13 Setelah itu, Isa berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, ‘Hulurkanlah tanganmu.’ Orang itu pun menghulurkan tangannya yang lumpuh lalu pulih sama seperti tangan yang sebelahnya. 14 Ketika itu orang Farisi beredar dari situ lalu berpakat hendak membunuh Isa.
Isa Hamba Allah
15 Apabila Isa mengetahui pakatan itu, Dia pun meninggalkan tempat itu. Ramai orang mengikut-Nya dan ramai yang disembuhkan-Nya daripada pelbagai penyakit. 16 Dia berpesan kepada mereka supaya jangan memberitahu sesiapa tentang-Nya. 17 Dengan demikian terjadilah firman Allah melalui Nabi Yasyaya:
 
18 ‘Inilah hamba-Ku yang telah Kupilih,
Yang Kukasihi dan Kuredai
Roh-Ku akan Kuanugerahkan kepada-Nya,
dan keadilan-Ku akan
diisytiharkan-Nya
kepada semua bangsa.
19 Dia tidak akan bertengkar atau membentak,
ataupun bersuara lantang di jalan raya.
20 Buluh yang halus terkulai tidak akan dipatahkan-Nya,
Pelita yang malap tidak akan
dipadamkan-Nya,
Dia akan berjuang sehingga
tercapai keadilan,
21 Bangsa-bangsa asing akan bersandar
harap kepada-Nya.’
 
Isa dan Beelzebul
22 Setelah itu seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada Isa lalu disembuhkan-Nya. 23 Orang ramai di situ ketakjuban lalu bertanya sama sendiri, ‘Mungkinkah dia ini Anak Daud?’
24 Apabila orang Farisi mendengar tentang itu, mereka menjawab, ‘Dia dapat menghalau roh-roh iblis kerana diberi kuasa oleh Beelzebul, ketua roh iblis.’
25 Isa mengetahui isi hati orang Farisi itu lalu berkata kepada mereka, ‘Negeri yang berpecah kepada beberapa bahagian yang bermusuhan tidak akan wujud lama. Bandar atau keluarga yang berpecah dan berlawan sesama sendiri akan hancur lebur. 26 Begitu juga, andainya Iblis mengusir Iblis, dia akan berpecah belah, dan bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? 27 Kamu berkata Aku menghalau roh-roh iblis kerana diberi kuasa oleh Beelzebul. Kalau begitu, siapa yang memberikan kuasa menghalau roh-roh iblis kepada pengikut-pengikutmu? Oleh itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 28 Tetapi jika Aku menghalau roh-roh iblis dengan Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah mula bertapak di kalanganmu.
29 ‘Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang gagah dan merampas harta bendanya sekiranya orang yang gagah itu tidak diikat terlebih dahulu? Selepas itu, barulah dia dapat merompak rumahnya.
30 ‘Jika seseorang tidak berpihak kepada-Ku, ini bererti dia menentang-Ku. Jika seseorang tidak mengumpulkan bersama-Ku, ini bererti dia mencerai-beraikan. 31 Ketahuilah: Orang yang berbuat dosa atau mengucapkan kata-kata kufur akan diampuni, tetapi mereka yang mengkufuri Roh Suci tidak akan diampuni. 32 Orang yang menentang Putera Insan dengan kata-katanya dapat diampuni, tetapi mereka yang menghina Roh Suci tidak dapat diampuni, baik di dunia mahupun di akhirat.
33 ‘Jika kamu ingin mendapat buah yang baik, kamu harus mempunyai pokok yang baik. Jika pokok tidak baik, buahnya pun tidak baik. Baik tidaknya pokok diketahui daripada buahnya. 34 Hai kamu yang seperti ular berbisa, bagaimana dapat kamu tuturkan perkara yang baik sedangkan dirimu jahat? Orang mengucapkan apa yang terkandung dalam hatinya. 35 Seorang yang baik menuturkan hal-hal baik kerana hatinya penuh kebaikan. Seorang yang jahat menuturkan hal-hal jahat kerana hatinya penuh kejahatan. 36 Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. 37 Kata-katamu sendiri akan dijadikan ukuran sama ada kamu bersalah atau tidak.’
Alamat Nabi Yunus
38 Selepas itu beberapa orang guru Taurat dan orang Farisi berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, kami ingin melihat suatu alamat mukjizat daripada-Mu.’
39 Tetapi Isa menjawab, ‘Manusia zaman durjana dan tidak setia ini ingin melihat alamat mukjizat. Tetapi satu alamat pun tidak akan ditunjukkan kepadanya kecuali alamat Nabi Yunus. 40 Sebagaimana Yunus tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut ikan besar, begitu jugalah Putera Insan akan tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut bumi. 41 Pada hari akhir, penduduk Niniwe akan bangkit bersama kamu, orang zaman ini. Mereka akan menuduhmu, kerana apabila mereka mendengar perkhabaran yang disampaikan oleh Yunus, mereka telah bertaubat; sedangkan kamu tidak, pada hal di hadapanmu sekarang ada yang lebih besar daripada Yunus. 42 Pada hari akhir, Ratu Syeba dari Selatan akan bangkit bersama kamu, orang zaman ini. Ratu itu akan menuduhmu, kerana dia telah datang dari hujung bumi untuk mendengar ajaran Raja Sulaiman yang bijaksana; sedangkan kamu tidak mendengar ajaran daripada yang ada di hadapanmu sekarang dan yang lebih besar daripada Raja Sulaiman.
43 ‘Apabila roh durjana keluar daripada tubuh seseorang, roh itu akan menjelajahi kawasan yang tandus untuk mencari tempat tinggal. Sekiranya tempat tinggal tidak ditemuinya, 44 roh itu akan berkata, “Aku akan pulang ke rumah yang telah kutinggalkan.” Roh itu pun pulang dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan kemas. 45 Roh itu lalu pergi memanggil tujuh roh lain yang lebih durjana daripadanya. Semuanya memasuki tubuh orang itu dan menetap di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih teruk daripada dahulu. Inilah yang akan terjadi kepada manusia durjana zaman ini.’
Isa dan sanak saudara-Nya
46 Sedang Isa berbicara dengan orang ramai, ibu dan saudara-saudara-Nya datang berdiri di luar kerana hendak bercakap dengan Isa. 47 Seorang daripada orang ramai itu memberitahu Isa, ‘Ibu dan saudara-saudara lelaki-Mu hendak bercakap dengan-Mu.’
48 Tetapi Isa menjawab, ‘Siapakah ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara lelaki-Ku?’ 49 Dia menunjuk kepada para pengikut-Nya lalu berkata, ‘Inilah ibu-Ku dan saudara-saudara lelaki-Ku. 50 Sesiapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga, merekalah saudara lelaki, saudara perempuan dan ibu-Ku.’
 
 
 
 
 
 
13
Ibarat seorang penabur
1 Pada hari itu juga, Isa keluar dari rumah lalu duduk di tepi laut. 2 Sungguh ramai orang datang berhimpun mendapatkan-Nya. Isa pun masuk ke dalam sebuah perahu dan duduk di situ manakala orang ramai itu berdiri di pantai. 3 Isa berbicara kepada mereka melalui ibarat: ‘Seorang penyemai benih telah pergi menabur. 4 Sebahagian benih yang ditaburnya jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. 5 Sesetengahnya jatuh di tempat-tempat berbatu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera bercambah kerana tanahnya tidak dalam. 6 Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu kering kepanasan, lantas layu kerana tidak berakar. 7 Ada pula yang jatuh di semak duri, lalu tewas ditindas tumbuhan duri. 8 Namun, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil: seratus kali ganda, enam puluh kali ganda, atau tiga puluh kali ganda. 9 Sesiapa yang ada telinga, dengarlah!’
10 Para pengikut Isa datang bertanya kepada-Nya, ‘Mengapa Junjungan bercakap kepada mereka melalui ibarat?’
11 Isa menjawab, ‘Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi mereka tidak. 12 Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, sehingga melimpah-limpah. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. 13 Aku bercakap kepada mereka melalui ibarat:
 
‘ “Kerana mereka melihat tetapi tidak nampak,
mereka mendengar tetapi tidak mengerti.”
 
14 ‘Keadaan mereka ini tepat seperti terdapat dalam nubuat Nabi Yasyaya:
 
‘ “Kamu terus mendengar tetapi tidak mengerti;
kamu akan terus melihat tetapi tidak mengetahui.
15 Kerana hati umat ini telah buntu,
mereka pekakkan telinga,
dan pejamkan mata.
Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat
dengan mata,
mendengar dengan telinga,
dan mengerti dengan hati,
lalu berpaling kepada-Ku
dan Aku menyembuhkan mereka.”
 
16 ‘Tetapi berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar. 17 Sesungguhnya, Kukatakan kepadamu, ramai nabi dan orang yang benar berhasrat melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi hasrat mereka tidak tercapai.
18 ‘Oleh itu dengarlah maksud ibarat penyemai benih: 19 Apabila seseorang mendengar perkhabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana menyambar apa yang telah ditabur dalam hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. 20 Orang yang menerima benih di tempat-tempat berbatu pula bermaksud orang yang mendengar perkhabaran itu dan terus menerimanya dengan sukacita. 21 Tetapi perkhabaran itu tidak berakar dalam dirinya, maka hanya tahan seketika. Sebaik-baik dia menghadapi kesusahan atau penganiayaan kerana perkhabaran itu, imannya pun luntur. 22 Orang yang menerima benih di semak duri ialah orang yang mendengar perkhabaran itu, tetapi kerunsingan tentang hal-hal duniawi dan godaan harta kekayaan mengasyikkannya lalu dia tidak dapat menghasilkan apa-apa. 23 Tetapi orang yang menerima benih di tanah subur ialah orang yang mendengar perkhabaran itu dan memahaminya lalu menghasilkan seratus kali, enam puluh kali atau tiga puluh kali ganda.’
Ibarat tentang lalang di antara gandum
24 Isa menceritakan satu ibarat lagi: ‘Kerajaan syurga ibarat orang menabur benih yang baik di ladangnya. 25 Pada waktu malam apabila semua orang sedang tidur, musuhnya datang menanam lalang di antara gandum itu. 26 Setelah gandum itu membesar, lalang pun tumbuh juga.
27 ‘Hamba peladang berkata, “Tuan menabur benih yang baik, dari mana pula datangnya lalang itu?”
28 ‘Jawab peladang itu, “Ini perbuatan musuh.”
‘Hamba itu bertanya, “Adakah tuan hendak kami mencabut lalang itu?”
29 ‘ “Tidak,” jawab peladang itu, “takut tercabut gandum juga. 30 Biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum hingga sampai musim menuai. Ketika itu aku akan menyuruh orang yang menuai nanti mencabut lalang dahulu, mengikat dan membakarnya. Selepas itu barulah gandum dituai dan disimpan di dalam jelapang.” ’
Ibarat tentang biji sesawi dan ragi
31 Seterusnya Isa mengisahkan ibarat demikian: ‘Kerajaan syurga seperti sebutir biji sesawi yang dibawa oleh seseorang untuk ditanam di ladangnya. 32 Biji sesawi itu paling kecil di antara semua benih, tetapi apabila tumbuh, menjadi tumbuhan yang lebih besar daripada semua tumbuhan lain sehingga menjadi sebatang pokok tempat burung membuat sarang.’
33 Kemudian Isa menceritakan suatu ibarat lagi, ‘Kerajaan syurga seperti ini: Seorang wanita mencampurkan sedikit ragi dengan tiga sukat tepung sehingga adunan itu naik.’
34 Demikianlah Isa mengajar orang ramai melalui ibarat. Tidak ada satu ajaran yang disampaikan-Nya kepada mereka tanpa ibarat. 35 Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi:
‘Aku akan bertutur kepada mereka
melalui ibarat,
Aku akan menyampaikan
kepada mereka
hal-hal yang dirahsiakan sejak
dunia dicipta.’
Ibarat tentang lalang diterangkan
36 Selepas itu Isa meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah. Pengikut-pengikut-Nya datang kepada-Nya lalu berkata, ‘Terangkanlah kepada kami maksud ibarat lalang di antara gandum itu.’
37 Isa berkata, ‘Orang yang menabur benih baik itu Putera Insan. 38 Ladang itu dunia; benih yang baik itu orang yang menjadi umat Allah manakala lalang ialah orang yang menyebelahi si durjana. 39 Musuh yang menanam lalang itu Iblis. Masa menuai ialah hari akhir dan para penuai itu malaikat.
40 ‘Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar, demikianlah halnya akan terjadi pada hari akhir. 41 Putera Insan akan memerintahkan malaikat-Nya mengumpulkan semua di kalangan umat-Nya yang melakukan kejahatan dan yang menyebabkan orang berdosa. 42 Mereka akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan kertakan gigi. 43 Orang yang benar akan bersinar laksana matahari dalam kerajaan Allah, Bapa mereka. Jika kamu mempunyai telinga, dengarlah!’
Ibarat tentang harta tersembunyi dan mutiara
44 ‘Kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu dengan penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu.
45 ‘Kerajaan syurga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. 46 Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu.
Ibarat tentang pukat
47 ‘Kerajaan syurga juga seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut lalu mendapat aneka jenis ikan. 48 Setelah sarat dan ditarik ke darat, para nelayan memeriksanya, lalu menyimpan yang baik dan membuang yang tidak baik. 49 Demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat akan datang mengasingkan orang durjana daripada orang yang benar. 50 Orang durjana itu akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan kertakan gigi.
51 ‘Fahamkah kamu hal-hal ini?’ Isa bertanya kepada para pengikut-Nya.
‘Kami faham,’ jawab mereka.
52 Isa berkata, ‘Oleh itu setiap guru Taurat yang telah menerima ajaran tentang kerajaan syurga adalah seperti ketua rumah yang mengeluarkan barang baru dan barang lama simpanannya.’
Isa ditolak di Nasaret
53 Setelah itu, Isa pun beredar dari situ. 54 Lalu dia pulang ke kampung halamannya. Di situ Dia mengajar di saumaah. Orang yang mendengar-Nya hairan lalu bertanya, ‘Dari manakah dia mendapat kebijaksanaan begini? Dari manakah dia mendapat kuasa melakukan mukjizat? 55 Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maryam itu ibunya, dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? 56 Bukankah saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Dari manakah dia mendapat semua ini?’ 57 Dengan demikian mereka marah dengan-Nya.
Isa berkata kepada mereka, ‘Seorang Nabi dihormati kecuali di kampung halamannya dan di kalangan kaum keluarganya sendiri.’
58 Isa tidak banyak melakukan mukjizat di situ kerana mereka tidak percaya.
 
 
 
 
 
 
14
Yahya dibunuh
1 Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar tentang Isa. 2 Herodes berkata kepada orang di bawahnya, ‘Ini tentu Yahya Pengimad. Dia telah bangkit daripada kematian! Sebab itulah dia ada kuasa melakukan mukjizat.’
3 Sebelum itu Herodes telah memerintahkan supaya Yahya ditangkap, diikat dan dipenjarakan, disebabkan Herodias, isteri saudaranya Filipus. 4 Yahya telah memberitahu Herodes, ‘Tuan bersalah mengahwini Herodias’ 5 Herodes hendak membunuh Yahya tetapi takut kerana rakyat menganggapnya seorang nabi.
6 Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan majlis. 7 Oleh sebab terlalu menikmati tarian itu, Herodes bersumpah akan memberikan apa saja yang diminta oleh gadis itu. 8 Disuruh oleh ibunya, gadis itu memohon kepala Yahya Pengimad di atas talam pada waktu itu juga. 9 Walaupun dengan berat hati, Herodes terpaksa menunaikan permintaan itu kerana telah bersumpah di hadapan majlisnya. 10 Herodes pun memerintahkan orang pergi memancung kepala Yahya di penjara. 11 Kepala Yahya diletakkan di atas talam dan diberikan kepada gadis itu. Gadis itu menyerahkan kepala Yahya kepada ibunya. 12 Selepas itu pengikut Yahya datang mengambil jenazahnya dan mengebumikannya. Kemudian mereka pergi memberitahu Isa tentangnya.
Isa memberi makan kepada lima ribu orang
13 Sebaik-baik mendengar tentang Yahya, Isa menaiki perahu dan pergi seorang diri ke suatu tempat sunyi. Namun, orang ramai mendapat tahu lalu mengikut Isa melalui jalan darat dari kota. 14 Setelah Isa turun dari perahu dan melihat mereka, hati-Nya berasa kasihan lalu Dia menyembuhkan orang yang sakit di kalangan mereka.
15 Apabila menjelang petang, para pengikut Isa mendapatkan-Nya lalu berkata, ‘Hari sudah hampir malam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah orang yang ramai ini pergi, supaya dapat membeli makanan di pekan.’
16 Tetapi Isa menjawab, ‘Mereka tidak usah pergi. Berilah mereka makan.’
17 Kata para pengikut Isa, ‘Kita hanya ada lima buku roti dan dua ekor ikan.’
18 Isa berkata, ‘Bawalah makanan itu kepada-Ku.’ 19 Dia menyuruh orang ramai itu duduk di atas rumput. Dia mengambil makanan itu dan menengadah ke langit mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Dia memecah-mecahkan roti itu dan menghulurkannya kepada para pengikut-Nya supaya diberikan kepada orang ramai itu. 20 Setiap orang makan sehingga kenyang dan lebihan yang dikumpulkan oleh para pengikut Isa sebanyak dua belas bakul. 21 Jumlah yang makan kira-kira lima ribu orang lelaki, belum dihitung wanita dan kanak-kanak.
Isa berjalan di atas air
22 Setelah itu Isa menyuruh para pengikut-Nya menaiki perahu dan pergi ke seberang dahulu sementara Dia menyuruh orang ramai itu pulang. 23 Setelah menyuruh mereka pulang, Isa naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Isa berada di situ seorang diri. 24 Ketika itu perahu yang dinaiki oleh para pengikut-Nya sudah jauh ke tengah, terumbang-ambing kerana angin berhembus dari arah bertentangan.
25 Antara dinihari dan pagi, Isa berjalan di atas air menghampiri mereka. 26 Apabila mereka melihat-Nya berjalan di atas air, mereka ketakutan lalu menjerit, ‘Hantu!’
27 Isa segera berkata kepada mereka, ‘Tenanglah. Aku Isa. Jangan takut.’
28 Petrus berkata, ‘Junjungan, jika benar Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkan-Mu.’
29 ‘Marilah,’ sahut Isa.
Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air ke arah Isa. 30 Tetapi apabila menyedari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut lalu mula tenggelam. ‘Junjungan! Selamatkan aku!’ serunya.
31 Isa segera menghulurkan tangan memegangnya lalu berkata, ‘Engkau yang kurang percaya, mengapa engkau ragu?’
32 Kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun tiada. 33 Selepas itu para pengikut Isa yang di dalam perahu menyembah-Nya sambil berkata, ‘Sesungguhnya Engkaulah Putera Allah!’
34 Mereka menyeberang ke Genesaret. 35 Orang di situ mengenal Isa lalu menyebarkan berita kedatangan-Nya ke serata daerah itu. Ramailah dibawa orang sakit kepada-Nya. 36 Mereka merayu Isa supaya mengizinkan orang sakit menyentuh hujung jubah-Nya. Dengan sentuhan itu sahaja pun mereka sembuh.
 
 
 
 
 
 
15
Perintah Allah dan adat istiadat
1 Setelah itu beberapa orang Farisi dan guru Taurat dari Baitulmaqdis datang mendapatkan Isa lalu bertanya, 2 ‘Mengapa pengikut-Mu melanggar adat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan!’
3 Isa menjawab, ‘Mengapa kamu membelakangi perintah Allah demi mematuhi adat istiadatmu? 4 Allah berfirman, “Hormatilah ibu bapamu” dan “Orang yang mencaci ibu bapanya mesti dihukum mati.” 5 Sebaliknya kamu mengajar, “Jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, ‘Apa yang patut kugunakan untuk menolong ayah dan ibu, telah kupersembahkan kepada Allah,’ 6 maka tidak perlulah orang itu menghormati ibu bapanya. Demikianlah kamu menyatakan Firman Allah tidak berlaku atas sebab adat istiadatmu.” 7 Kamu munafik! Benarlah nubuat Nabi Yasyaya tentangmu:
 
8 “Allah berfirman: Bangsa ini
menghormati-Ku dengan kata-kata
tetapi hati mereka jauh daripada-Ku.
9 Sia-sialah mereka menyembah-Ku,
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
ialah peraturan manusia.” ’
 
10 Kemudian Isa memanggil orang ramai itu lalu berkata kepada mereka, ‘Dengar dan fahamlah! 11 Apa yang masuk ke mulut seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskannya.’
12 Selepas itu para pengikut Isa mendapatkan-Nya dan berkata, ‘Junjungan, tahukah Engkau bahawa orang Farisi tersinggung dengan kata-kata-Mu?’
13 Isa menjawab, ‘Segala tanaman selain yang ditanam oleh Bapa-Ku di syurga akan dicabut. 14 Jangan hiraukan orang Farisi. Mereka itu orang buta yang memimpin orang buta. Apabila orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya masuk ke dalam parit.’
15 Petrus berkata, ‘Terangkanlah maksud ibarat tadi kepada kami.’
16 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Kamu masih tidak faham. 17 Tidakkah kamu mengerti? Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang turun ke perut lalu keluar semula. 18 Sebaliknya, apa yang keluar dari mulut datang dari hati, dan inilah yang menajiskan. 19 Dari hati timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberikan kesaksian palsu, dan memfitnah. 20 Segala itulah yang menajiskan, bukan makan dengan tidak membasuh tangan mengikut adat.’
Wanita Kanaan yang percaya
21 Isa beredar dari situ, dan pergi ke kawasan berhampiran bandar Tirus dan Sidon. 22 Seorang wanita Kanaan yang tinggal di situ datang mendapatkan Isa sambil berseru, ‘Wahai Tuan, Anak Daud! Kasihanilah aku! Anak perempuanku dirasuk roh iblis, dan menderita!’
23 Isa diam tidak menjawab. Para pengikut-Nya memohon kepada-Nya, ‘Suruhlah wanita itu pergi. Dia mengikut kita meraung-raung.’
24 Isa berkata kepada wanita itu, ‘Aku diutus khusus kepada orang Israel yang seperti domba sesat.’
25 Wanita itu mendekati Isa dan menyembah-Nya sambil berkata, ‘Tuan, tolonglah aku.’
26 Isa menjawab, ‘Tidaklah wajar mengambil makanan anak-anak dan mencampakkannya kepada anak-anak anjing.’
27 ‘Benar, Tuan,’ balas wanita itu, ‘tetapi anak-anak anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya.’
28 Oleh yang demikian Isa berkata kepadanya, ‘Kamu seorang wanita yang teguh iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku.’ Serta-merta anak wanita itu pulih.
Isa menyembuhkan ramai orang
29 Isa beredar dari situ lalu berjalan menyusur pesisiran Laut Galilea. Setelah itu Dia mendaki sebuah bukit dan duduk di situ. 30 Ramailah yang datang mendapatkan-Nya, membawa orang yang tempang, buta, lumpuh, bisu dan yang mengidap pelbagai penyakit. Isa menyembuhkan mereka. 31 Orang ramai tercengang melihat yang bisu bercakap, yang cacat dipulihkan, yang tempang berjalan, dan yang buta melihat, lalu mereka memuji Tuhan orang Israel.
Empat ribu orang diberi makan
32 Isa memanggil para pengikut-Nya lalu berkata, ‘Aku kasihan kepada orang ramai ini. Sudah tiga hari mereka bersama-Ku; sekarang mereka kehabisan makanan. Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan perut kosong, kalau-kalau pengsan nanti di tengah jalan.’
33 Para pengikut-Nya berkata, ‘Di manakah dapat kami cari makanan yang cukup untuk orang seramai itu sedangkan kawasan ini terpencil?’
34 Isa bertanya, ‘Berapa banyak roti yang ada padamu?’
‘Tujuh buku,’ sahut mereka, ‘dan beberapa ekor ikan kecil.’
35 Isa menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. 36 Dia mengambil tujuh buku roti dan ikan itu, mengucap syukur kepada Allah lalu membahagikan makanan itu dan menghulurkannya kepada para pengikut-Nya untuk diberikan kepada orang ramai. 37 Setiap orang makan sehingga kenyang, malah lebihan makanan yang dikumpulkan oleh para pengikut-Nya tujuh bakul. 38 Jumlah yang makan empat ribu orang lelaki; belum dikira wanita dan kanak-kanak. 39 Setelah itu Isa menyuruh orang ramai itu pulang, lalu Dia berperahu ke daerah Magadan.
 
 
 
 
 
 
16
Orang Farisi menduga Isa
1 Beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Isa. Untuk menduga Isa, mereka meminta-Nya melakukan mukjizat sebagai bukti Dia datang daripada Allah.
2 Isa menjawab, ‘Ketika matahari masuk, kamu berkata, “Cuaca baik, kerana langit merah.” 3 Pada waktu pagi, kamu berkata, “Cuaca buruk nanti, kerana langit merah mengancam.” Munafik! Kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat alamat-alamat di langit, tetapi kamu tidak dapat memahami alamat-alamat zaman ini. 4 Manusia zaman yang durjana dan derhaka ini ingin melihat alamat mukjizat. Tetapi satu alamat pun tidak akan ditunjukkannya kecuali alamat Nabi Yunus.’ Setelah berkata demikian, Isa pun pergi dari situ.
5 Ketika para pengikut Isa berperahu ke seberang, mereka terlupa membawa roti. 6 Isa berkata kepada mereka, ‘Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki.’
7 Mereka mula berkata-kata sesama sendiri, ‘Dia berkata begitu kerana kita tidak membawa roti.’
8 Isa tahu apa yang dikatakan oleh mereka. Dia berkata, ‘Mengapa kamu persoalkan hal tidak membawa roti? Tipis benar kepercayaanmu! 9 Belum fahamkah kamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana Aku membahagikan lima buku roti antara lima ribu orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 10 Bagaimana pula dengan tujuh buku roti yang Kubahagikan antara empat ribu orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 11 Mengapa kamu tidak mengerti bahawa Aku tidak bercakap tentang roti. Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki.’ 12 Barulah mereka faham bahawa maksud Isa bukannya ragi penaik roti tetapi ajaran orang Farisi dan Saduki.
Pengakuan Petrus
13 Isa pergi ke daerah berhampiran kota Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada para pengikut-Nya, ‘Menurut kata orang, siapakah Putera Insan ini?’
14 Mereka menjawab, ‘Ada yang berkata Yahya Pengimad; ada yang berkata Ilyas; ada pula yang berkata Yeremia atau nabi lain.’
15 Isa bertanya, ‘Menurut kamu, siapakah Aku ini?’ 16 Simon Petrus menjawab, ‘Junjungan, Engkau ialah al-Masih, Putera Allah Yang Hidup.’
17 Isa berkata, ‘Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus! Yang memberitahumu bukannya manusia tetapi Bapa-Ku di syurga. 18 Oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh, dengan asas batu inilah akan Kubina jemaah-Ku. Maut pun tidak dapat merobohkannya. 19 Aku akan memberikan kunci kerajaan syurga kepadamu. Apa yang kauikat di dunia akan diikat juga di syurga. Apa yang kauuraikan di dunia akan diuraikan juga di syurga.’ 20 Selepas itu Isa berpesan kepada para pengikut-Nya supaya jangan memberitahu sesiapa bahawa Dia al-Masih.
Isa memberitahu tentang kematian-Nya
21 Sejak itu, Isa mula berkata terus-terang kepada para pengikut-Nya bahawa Dia harus pergi ke Baitulmaqdis dan menanggung banyak penderitaan yang disebabkan oleh pemimpin masyarakat, ketua imam, dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan semula.
22 Petrus menarik Isa ke tepi lalu menegur-Nya, ‘Junjungan, semoga Allah jauhi semua itu daripada-Mu! Semua itu tidak boleh berlaku kepada-Mu, Junjungan!’
23 Isa berpaling sambil berkata kepada Petrus, ‘Pergilah dari sini, Iblis! Engkau menyakitkan hati-Ku kerana fikiranmu itu fikiran manusia, bukan fikiran Allah!’
24 Kemudian Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Jika sesiapa ingin mengikut-Ku, lupakan kepentingan diri, pikul salib dan ikut Aku. 25 Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup, dan sesiapa yang mengorbankan hidupnya kerana-Ku akan memperoleh hidup. 26 Apalah gunanya jika seseorang memperolehi seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Apakah yang dapat diberinya sebagai ganti untuk hidup itu? 27 Sudah hampir waktunya Putera Insan datang bersama para malaikat-Nya dengan kemuliaan Bapa-Nya. Pada masa itu Dia akan memberi balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 28 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum melihat Putera Insan datang sebagai Raja.’
 
 
 
 
 
 
17
Isa dimuliakan di atas gunung
1 Enam hari selepas itu, Isa membawa Petrus, Yakobus dan Yahya, saudara Yakobus, pergi bersunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. 2 Apabila mereka memandang Isa, mereka mendapati-Nya berubah: Wajah-Nya bersinar seperti matahari dan pakaian-Nya putih berkilau-kilauan. 3 Mereka melihat pula Ilyas dan Musa berkata-kata dengan Isa.
4 Petrus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, sungguh baik bagi kita berada di sini. Kalau Junjungan mahu, biar kudirikan tiga buah khemah suci; satu untuk Junjungan, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Ilyas.’
5 Sedang Petrus berkata-kata, segumpal awan yang bersinar-sinar meliputi mereka. Dari awan itu kedengaran suara berkata, ‘Inilah Putera-Ku yang Kukasihi dan dengan-Nya Aku berkenan. Dengarlah kata-Nya!’
6 Mendengar suara itu, para pengikut Isa ketakutan lalu meniarap di tanah. 7 Isa datang menyentuh mereka sambil berkata, ‘Bangunlah. Jangan takut.’ 8 Apabila mereka memandang keliling, tiada siapapun kelihatan kecuali Isa.
9 Mereka turun dari atas gunung itu. Isa mengeluarkan perintah, ‘Jangan beritahu sesiapapun apa yang telah kamu lihat, selagi Putera Insan belum dibangkitkan daripada kematian.’
10 Para pengikut Isa bertanya kepada-Nya, ‘Mengapakah guru Taurat berkata Ilyas mesti datang dulu?’
11 Isa menjawab, ‘Memang benar Ilyas mesti datang dulu untuk menyediakan semuanya. 12 Tetapi sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Ilyas sudahpun datang tetapi orang tidak mengenalnya. Mereka berbuat sesuka hati kepadanya. Begitulah mereka akan lakukan kepada Putera Insan.’ 13 Ketika itu barulah para pengikut Isa faham bahawa yang dimaksudkan-Nya ialah Yahya Pengimad.
Anak lelaki yang kerasukan roh iblis disembuhkan
14 Setelah Isa dan ketiga-tiga orang pengikut-Nya itu kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang berlutut di hadapan-Nya. 15 Lelaki itu berkata, ‘Tuan, kasihanilah anakku! Dia mengidap sakit gila babi dan penyakitnya sungguh teruk. Seringkali dia terjatuh ke dalam air atau api. 16 Aku sudahpun membawanya kepada pengikut-pengikut-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya.’
17 Isa menjawab, ‘Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini. Berapa lama lagikah Aku mesti ada bersamamu? Berapa lama lagikah Aku mesti bersabar denganmu? Bawa anak itu ke sini!’ 18 Isa mengherdik roh iblis itu. Roh iblis itu pun keluar dari anak itu lalu dia sembuh serta-merta.
19 Para pengikut Isa mendapatkan-Nya dan bertanya ketika tiada orang lain di situ, ‘Mengapakah kami tidak dapat menghalau roh iblis itu?’
20 Isa menjawab, ‘Kerana kamu tidak beriman. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit, “Beralihlah ke situ!” maka bukit itu akan beralih. Kamu dapat melakukan apa saja. 21 Jenis ini hanya dapat dihalau dengan berdoa dan berpuasa.’
22 Ketika semua pengikut Isa berhimpun di Galilea, Isa berkata kepada mereka, ‘Putera Insan akan diserahkan kepada manusia. 23 Mereka akan membunuh-Nya, tetapi Dia akan dibangkitkan semula pada hari ketiga.’ Mendengar kata-kata itu, para pengikut Isa berdukacita.
Membayar cukai
24 Apabila Isa dan para pengikut-Nya sampai di Kapernaum, pemungut-pemungut cukai rumah ibadat datang kepada Petrus lalu bertanya, ‘Adakah gurumu membayar cukai rumah ibadat?’
25 Petrus menjawab, ‘Tentu sekali.’
Sebaik-baik Petrus masuk ke rumah, sebelum dia dapat berkata apa-apa, Isa bertanya, ‘Simon, bagaimana pandanganmu, daripada siapakah raja-raja dunia ini memungut cukai, daripada anak-anak mereka atau orang lain?’
26 ‘Orang lain,’ jawab Petrus.
‘Kalau begitu,’ kata Isa, ‘anak-anak tidak perlu membayar. 27 Tetapi usahlah kita singgung perasaan orang. Pergilah memancing di laut. Ambillah ikan pertama yang kautangkap, dan bukalah mulutnya. Engkau akan mendapati sekeping duit syiling sebesar empat dirham. Ambillah duit itu dan berikan kepada mereka, untuk-Ku dan untukmu.’
 
 
 
 
 
 
18
Yang terbesar di dalam kerajaan syurga
1 Pada ketika itu para pengikut Isa datang bertanya kepada-Nya, ‘Siapakah yang dianggap terbesar antara orang di dalam kerajaan syurga nanti?’
2 Isa memanggil seorang kanak-kanak, disuruh-Nya berdiri di hadapan mereka semua. 3 Isa pun berkata: ‘Ketahuilah! Kecuali kamu bersikap seperti kanak-kanak, kamu tidak akan memasuki kerajaan syurga. 4 Oleh itu, orang yang dianggap terbesar dalam kerajaan syurga ialah yang merendah diri dan bersikap seperti kanak-kanak.
5 ‘Sesiapa yang meraikan kanak-kanak begini kerana Aku, ertinya dia meraikan Aku. 6 Sesiapa yang menyebabkan seorang pengikut-Ku yang kecil ini melakukan dosa, lebih baiklah jika batu kisaran diikatkan ke lehernya dan dia ditenggelamkan dalam laut yang dalam.
7 ‘Malanglah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa! Memang dosa tetap berlaku, tetapi malanglah orang yang menyebabkannya! 8 Sekiranya tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potong dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan atau kaki tetapi menikmati hidup kekal, daripada kamu mempunyai dua tangan dan dua kaki tetapi dihumbankan ke dalam api neraka. 9 Sekiranya matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkil dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah mata tetapi menikmati hidup kekal, daripada kamu memiliki dua mata tetapi dilontarkan ke dalam api neraka.
Ibarat tentang domba yang hilang
10 ‘Hati-hatilah, jangan hinakan seorang daripada pengikut-Ku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa berada di hadirat Bapa-Ku di syurga. 11 Putera Insan datang untuk menyelamatkan orang yang sesat.
12 ‘Bagaimana pandanganmu? Jika seseorang mempunyai seratus ekor domba dan seekor daripadanya sesat, apa yang akan dilakukannya? Tentulah dia meninggalkan sembilan puluh sembilan ekor domba yang sedang merumput di bukit dan pergi mencari domba yang sesat itu. 13 Sesungguhnya, apabila dia menjumpainya, domba yang seekor itu lebih menggembirakannya daripada sembilan puluh sembilan ekor yang lain itu. 14 Demikianlah juga Bapamu yang di syurga, tidak mahu seorang pun pengikut-Ku yang kecil ini sesat.
Saudaramu yang berdosa terhadapmu
15 ‘Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan diam-diam, antara kamu berdua sahaja. Sekiranya dia mahu mendengar katamu, ertinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. 16 Jika tidak, bawalah seorang dua bersamamu; kerana telah tersurat, “Setiap tuduhan harus disokong dengan kesaksian dua atau tiga orang saksi.” 17 Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai.
18 ‘Sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di syurga, dan apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di syurga.
19 ‘Ketahuilah juga, setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk memohon sesuatu daripada-Ku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di syurga; 20 kerana apabila dua atau tiga orang berhimpun kerana-Ku, Aku ada di situ bersama mereka.’
Ibarat tentang pengampunan
21 Petrus datang mendapatkan Isa lalu bertanya, ‘Junjungan, jika saudaraku berdosa terhadapku, berapa kalikah harus kuampuni dia? Sehingga tujuh kali?’
22 Isa menjawab, ‘Bukan tujuh kali. Tujuh puluh kali tujuh kali.’
23 ‘Kerana kerajaan syurga seperti berikut: Seorang raja hendak menyelesaikan kira-kira dengan para hambanya. 24 Salah seorang hambanya yang berhutang sebanyak lima puluh juta keping wang perak dibawa mengadapnya. 25 Hamba itu tidak dapat menjelaskan hutangnya. Oleh itu, raja memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama anak isteri dan harta bendanya untuk membayar hutang itu.
26 ‘Hamba itu menyembah dan merayu, “Bersabarlah denganku. Aku akan menjelaskan hutang itu.” 27 Raja itu berasa kasihan kepadanya lalu menghapuskan segala hutangnya dan membebaskannya.
28 ‘Tetapi ketika hamba itu keluar, dia menemui seorang hamba lain yang berhutang seratus keping wang perak kepadanya. Dia menangkap dan hendak mencekik rakannya itu sambil berkata, “Bayar semua hutangmu.”
29 ‘Rakannya itu menyembah dan merayu, “Bersabarlah denganku. Aku akan menjelaskan hutangku.”
30 ‘Tetapi hamba itu tidak mempedulikan rayuan rakannya. Malah dia memerintahkan supaya rakannya dipenjarakan sehingga menjelaskan hutangnya. 31 Hamba-hamba lain dukacita melihatnya lalu mengadukan hal itu kepada raja.
32 ‘Raja pun memanggil hamba yang tidak berhati perut itu lalu berkata, “Sungguh kejam perbuatanmu! Aku telah menghapuskan segala hutangmu kerana kamu merayu supaya aku mengampunimu. 33 Bukankah sepatutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana aku mengasihanimu?” 34 Dengan murkanya raja menitahkan supaya hamba yang tidak berperikemanusiaan itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dibayar.
35 ‘Begitulah Bapa-Ku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang daripadamu yang tidak mengampuni saudaranya dengan ikhlas.’
 
 
 
 
 
 
19
Perceraian
1 Selepas Isa selesai berkata tentang hal-hal itu, Dia beredar dari Galilea pergi ke Yudea di seberang Sungai Yordan. 2 Ramai orang mengikut-Nya dan Dia menyembuhkan orang sakit di situ.
3 Beberapa orang Farisi datang untuk menduga Isa. Mereka bertanya, ‘Adakah Taurat kita membenarkan seorang lelaki menceraikan isterinya dengan apa sebab jua?’
4 Isa menjawab, ‘Tidakkah kamu baca ayat Kitab Suci yang menyatakan betapa pada mulanya Allah menjadikan lelaki dan perempuan? 5 Setelah itu Allah berfirman, “Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya lalu mereka berdua menjadi satu.” 6 Maka mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah janganlah manusia pisahkan.’
7 Kata orang Farisi itu, ‘Kalau begitu, mengapakah Musa memberikan hukum membenarkan seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan menulis surat cerai?’
8 Isa menjawab, ‘Musa membenarkan kamu menceraikan isteri kerana kamu terlalu sukar diajar. Tetapi pada mulanya bukanlah begitu. 9 Sesungguhnya jika seseorang lelaki menceraikan isterinya, kecuali kerana isterinya melakukan pencabulan, dan lelaki itu berkahwin pula dengan perempuan lain, dia berzina.’
10 Para pengikut Isa berkata, ‘Kalau begitulah hidup suami isteri, lebih baiklah tidak berkahwin langsung.’
11 Isa menjawab, ‘Tidak semua orang dapat menerima ajaran ini, hanya mereka yang dikurniai keupayaan untuk menerimanya. 12 Ada beberapa sebabnya seseorang itu tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan begitu, ada yang dibuat orang begitu, dan ada pula yang membuat dirinya begitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah ajaran ini diterima oleh yang mampu menerimanya.’
Isa memberkati kanak-kanak
13 Beberapa orang membawa kanak-kanak supaya diberkati oleh Isa dengan meletakkan tangan-Nya ke atas mereka serta mendoakan mereka. Tetapi para pengikut Isa memarahi orang yang membawa kanak-kanak itu.
14 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Biarlah kanak-kanak itu datang kepada-Ku, jangan larang mereka, kerana orang seperti inilah yang masuk ke dalam kerajaan syurga.’ 15 Isa meletakkan tangan-Nya ke atas kanak-kanak itu dan memberkati mereka. Kemudian Dia beredar dari situ.
Orang muda yang kaya
16 Pada suatu hari seorang pemuda datang berjumpa Isa lalu bertanya, ‘Tuan Guru, apakah perbuatan baik yang harus aku lakukan untuk mendapat kehidupan kekal?’
17 Isa menjawab, ‘Mengapa kamu bertanya kepada-Ku apa yang baik? Hanya ada Satu yang baik. Sekiranya kamu ingin masuk ke dalam hidup, patuhilah hukum-Nya.’
18 Pemuda itu bertanya, ‘Hukum yang mana?’
Isa menjawab, ‘ “Jangan membunuh; jangan berzina; jangan mencuri; jangan berikan kesaksian palsu; 19 hormati ibu bapamu; kasihi sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri.” ’
20 ‘Semua hukum ini telah kupatuhi,’ kata pemuda itu. ‘Adakah lagi yang harus kulakukan?’
21 Isa menjawab, ‘Jika kamu ingin menjadi sempurna, jualkanlah segala harta bendamu dan sedekahkan wang itu kepada orang miskin. Kamu akan mendapat harta di syurga. Setelah itu, ikutlah Aku.’
22 Apabila mendengar jawapan Isa, pemuda itu beredar dari situ dengan dukacita, kerana dia seorang yang kaya-raya.
23 Isa pun berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Sesungguhnya, sukar sekali bagi orang kaya memasuki kerajaan syurga. 24 Aku berkata kepadamu, lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah.’
25 Para pengikut Isa hairan mendengar kata-kata itu lalu bertanya, ‘Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?’
26 Sambil memandang mereka Isa menjawab, ‘Hal itu mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada satu pun yang mustahil.’
Upah mengikut Isa
27 Petrus berkata, ‘Kami telah meninggalkan segala-galanya dan mengikut-Mu. Apakah yang akan kami terima?’
28 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, ketika Putera Insan duduk di atas takhta-Nya yang mulia dalam kerajaan Allah, kamu pengikut-Ku juga akan bertakhta menghakimi dua belas suku Israel. 29 Setiap orang yang telah meninggalkan rumah, atau saudara lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak-anak, atau ladang kerana Aku, akan menerima seratus kali ganda apa yang ditinggalkannya dan akan memperoleh hidup kekal. 30 Tetapi ramai orang yang sekarang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang sekarang terakhir akan menjadi yang terdahulu.
 
 
 
 
 
 
20
Ibarat tentang pekerja di ladang anggur
1 ‘Kerajaan syurga seperti ibarat ini. Seorang tuan punya ladang anggur keluar pada awal pagi untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. 2 Dia bersetuju membayar upah yang biasa dibayar untuk bekerja sehari iaitu sekeping wang perak. Dia pun menyuruh mereka pergi ke ladang.
3 ‘Pada pukul sembilan pagi, tuan punya ladang itu keluar lagi lalu melihat beberapa orang lain berdiri-diri tanpa berbuat apa-apa di pasar. 4 Dia berkata kepada mereka, “Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan memberimu upah yang berpatutan.” ’ 5 Mereka pun pergi.
‘Pada pukul dua belas tengah hari dan pada pukul tiga petang, begitu jugalah yang terjadi. 6 Pada kira-kira pukul lima petang dia pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang berdiri-diri tidak berbuat apa-apa. Dia menanya mereka, “Mengapa kamu membuang masa tidak membuat apa-apa kerja?”
7 ‘Mereka menjawab, “Tiada siapa mengupah kami bekerja.”
‘Kalau begitu, pergilah bekerja di ladang anggurku,’ kata tuan punya ladang itu.
8 ‘Setelah hari petang, tuan punya ladang anggur itu berkata kepada ketua pekerja, “Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai daripada pekerja yang datang terakhir hingga kepada pekerja yang datang awal sekali.”
9 ‘Mereka yang bekerja dari pukul lima petang menerima sekeping wang perak seorang. 10 Oleh itu mereka yang bekerja sejak pagi menjangka akan menerima bayaran yang lebih, tetapi mereka pun mendapat sekeping wang perak seorang. 11 Mereka pun mulalah bersungut kepada tuan punya ladang itu. 12 Mereka berkata, “Pekerja-pekerja yang bermula pada pukul lima itu cuma bekerja sejam sedangkan kami sehari suntuk dalam panas matahari. Tetapi tuan membayar kami dan mereka sama saja!”
13 ‘Tuan punya ladang itu menjawab kepada seorang daripada mereka, “Dengarlah, kawan, aku tidak menipumu. Bukankah kamu telah bersetuju bekerja dengan upah sekeping wang perak sehari? 14 Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah yang sama. 15 Bukankah hakku berbuat sesuka hati dengan wangku sendiri? Mengapakah kamu busuk hati kerana aku bermurah hati?” ’
16 Isa berkata lagi, ‘Begitulah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang terdahulu akan menjadi yang terakhir.’
Isa memberitahu tentang kematian-Nya
17 Ketika Isa sedang dalam perjalanan ke Baitulmaqdis, Dia mengajak kedua belas orang pengikut-Nya ke tepi dan berkata hanya kepada mereka: 18 ‘Dengarlah, kita sekarang ke Baitulmaqdis. Di sana Putera Insan akan dikhianati dan diserahkan kepada ketua imam dan guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepada-Nya. 19 Kemudian mereka akan menyerahkan-Nya kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan diejek, disebat dan disalib oleh mereka. Tetapi pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan semula.’
Permintaan seorang ibu
20 Setelah itu, isteri Zebedeus datang mendapatkan Isa dengan kedua-dua orang anaknya. Dia bersujud di hadapan Isa dan memohon sesuatu.
21 ‘Apakah permintaanmu?’ tanya Isa.
Ibu itu menjawab, ‘Junjungan berjanjilah bahawa apabila Engkau menjadi raja, kedua-dua orang anakku itu akan duduk di kiri kanan-Mu.’
22 Isa berkata kepada kedua-dua orang anak lelaki ibu itu, ‘Kamu tidak tahu apa yang kamu minta itu. Sanggupkah kamu minum dari cawan penderitaan yang akan Kuminum?’
‘Sanggup,’ jawab mereka.
23 Isa berkata kepada mereka, ‘Memang kamu akan minum dari cawan-Ku dan diimadkan secara Aku diimadkan. Tetapi Aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di kiri kanan-Ku kerana tempat itu milik mereka yang telah ditentukan oleh Bapa-Ku.’
24 Apabila sepuluh pengikut Isa yang lain mendengar perkara itu, mereka marah kepada dua saudara itu. 25 Oleh yang demikian, Isa memanggil mereka semua lalu berkata, ‘Kamu tahu bahawa di kalangan bangsa yang tidak mengenal Allah, orang yang berkuasa menindas rakyat, dan pegawai besar mereka mempunyai kuasa terhadap mereka. 26 Tetapi di kalanganmu bukan begitu. Sebaliknya, jika seorang daripadamu ingin menjadi orang besar, dia mestilah melayan yang lain. 27 Sekiranya seorang daripadamu hendak menjadi orang yang pertama, dia haruslah menjadi hamba kepada orang lain. 28 Demikianlah Putera Insan: Dia datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan, serta menyerahkan nyawa-Nya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia.’
Isa menyembuhkan dua orang buta
29 Isa meninggalkan Yerikho bersama para pengikut-Nya. Ramai orang mengikut mereka. 30 Dua orang buta yang duduk di tepi jalan mendengar bahawa Isa lalu di situ lalu berseru, ‘Wahai Junjungan, Anak Daud, kasihanilah kami!’
31 Orang ramai memarahi mereka dan menyuruh mereka diam. Tetapi mereka berseru lebih lantang lagi, ‘Wahai Junjungan, Anak Daud, kasihanilah kami!’
32 Isa berhenti lalu memanggil mereka dan bertanya, ‘Apakah yang kamu mahu Kulakukan untukmu?’
33 Mereka menjawab, ‘Junjungan, kami ingin melihat!’
34 Isa mengasihani mereka. Dia menyentuh mereka, dan dengan serta-merta mereka dapat melihat, lalu mereka pun mengikut-Nya.
 
 
 
 
 
 
21
Ketibaan Isa di Baitulmaqdis
1 Ketika hampir mendekati Baitulmaqdis, Isa dan para pengikut-Nya sampai di Baitfagi, sebuah pekan di Bukit Zaitun. Kemudian Isa menyuruh dua orang pengikut-Nya pergi ke situ terlebih dahulu. 2 Dia berkata, ‘Pergilah ke pekan yang di hadapan itu. Apabila kamu memasukinya, kamu akan melihat seekor keldai tertambat, serta anaknya. Lepaskan keldai itu dan bawa kedua-duanya kepada-Ku. 3 Sekiranya ada orang berkata apa-apa, katakan kepadanya, “Junjungan memerlukannya.” Dia akan terus membenarkan kedua-dua keldai itu dibawa pergi.’
4 Dengan demikian berlakulah apa yang dikatakan oleh nabi:
5 ‘Katakanlah kepada puteri Sion,
“Rajamu datang kepadamu
dengan rendah hati, menunggang
seekor keldai,
seekor anak keldai yang muda.” ’
 
6 Kedua-dua orang pengikut Isa itu pun pergi menjalankan segala yang disuruh-Nya. 7 Mereka membawa kedua-dua ekor keldai itu. Setelah mengalas belakang keldai itu dengan jubah mereka, mereka mendudukkan Isa ke atasnya. 8 Ramai orang membentangkan jubah di atas jalan manakala yang lain memotong ranting-ranting pokok dan menyelerakkannya di jalan. 9 Orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Isa berseru-seru,
 
‘Hosana bagi Anak Daud!’
 
‘Diberkatilah Dia yang datang dengan
nama Tuhan!’
 
‘Hosana di tempat yang maha tinggi!’
 
10 Apabila Dia masuk ke Baitulmaqdis, seisi kota itu kagum lalu bertanya, ‘Siapakah ini?’
11 Orang ramai itu berkata, ‘Inilah Isa, nabi dari Nasaret di Galilea.’
12 Setelah itu Isa masuk ke rumah ibadat dan mengusir semua orang yang berjual-beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup wang dan tempat duduk orang yang menjual merpati. 13 Dia berkata kepada mereka, ‘Telah tersurat, “Rumah-Ku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri.” ’
14 Selepas itu orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan Isa di rumah ibadat, lalu Dia menyembuhkan mereka. 15 Tetapi apabila ketua imam dan guru Taurat melihat segala mukjizat yang dilakukan-Nya, dan kanak-kanak berseru di dalam rumah ibadat, ‘Hosana bagi Anak Daud!’ mereka berasa marah.
16 Mereka berkata kepada Isa, ‘Kamu dengarkah apa yang mereka katakan?’
Isa menjawab, ‘Ya, belum pernahkah kamu baca,
 
“Dari mulut kanak-kanak dan bayi yang sedang menyusu,
Engkau telah menyediakan puji-pujian.” ’
 
17 Kemudian Dia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu lalu pergi ke Baitani. Dia menginap di situ.
Pokok ara yang tidak berbuah
18 Pada pagi esoknya, ketika Dia pergi semula ke kota Baitulmaqdis, Dia berasa lapar. 19 Dia melihat sebatang pokok ara di tepi jalan. Apabila Dia mendekatinya dan mendapati pokok itu hanya berdaun tidak berbuah, Dia berkata kepadanya, ‘Janganlah berbuah lagi selama-lamanya.’ Serta-merta pokok itu layu dan mati.
20 Apabila dilihat oleh para pengikut-Nya, mereka hairan dan bertanya, ‘Bagaimana pokok ara itu boleh layu dan mati serta-merta?’
21 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu beriman tanpa ragu, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok ara itu, malah kamu boleh berkata kepada gunung ini, “Beralihlah dan terhumbanlah ke dalam laut,” lalu hal itu akan terjadi. 22 Apa sahaja yang kamu minta dalam doa dengan iman, akan kamu terima.’
Kuasa Isa dicabar
23 Apabila Isa masuk ke rumah ibadat, ketua imam dan tua-tua datang kepada-Nya ketika Dia sedang mengajar, ‘Dengan kuasa apakah kamu melakukan semua ini? Dan siapakah yang memberimu kuasa itu?’
24 Isa menjawab, ‘Aku juga akan bertanya sesuatu kepadamu. Jika kamu memberitahu-Ku, Aku akan menyatakan kepadamu dengan kuasa apa Aku melakukan segala ini: 25 Pengimadan Yahya dari manakah asalnya? Daripada Allah atau daripada manusia?’
Mereka pun berbincang sama sendiri, ‘Kalau kita kata, “Daripada Allah,” dia akan berkata, “Kalau begitu, mengapa kamu tidak mempercayainya?” 26 Tetapi kalau kita kata, “Daripada manusia,” takut orang ramai marah, kerana mereka menganggap Yahya seorang nabi.’
27 Oleh itu mereka menjawab, ‘Kami tidak tahu.’
Isa berkata kepada mereka, ‘Aku pun tidak akan memberitahumu dengan kuasa apa Aku lakukan semua ini.
Ibarat tentang dua orang anak
28 ‘Tetapi bagaimana pandanganmu? Seorang ada dua orang anak lelaki. Dia mendapatkan yang sulung dan berkata, “Anakku, pergilah bekerja hari ini di ladang anggurku.”
29 ‘Anak itu menjawab, “Aku tidak mahu,” tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi bekerja di ladang bapanya.
30 ‘Ayah itu pergi pula mendapatkan anaknya yang kedua dengan kata-kata yang sama. Anak itu menjawab, “Baiklah, aku pergi, ayah,” tetapi dia tidak pergi.
31 ‘Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak bapanya?’
Mereka menjawab, ‘Yang sulung.’
Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu. 32 Yahya datang kepadamu untuk menunjukkan jalan yang benar tetapi kamu tidak percaya kepadanya; manakala pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Setelah kamu melihat hal ini pun, hatimu tidak menjadi lembut dan percaya kepadanya.
Ibarat tentang penyewa ladang
33 ‘Dengarlah satu ibarat lagi: Seorang tuan punya tanah memiliki ladang anggur. Dia memagar ladang itu, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu pergi ke luar negeri. 34 Apabila sampai masanya untuk mengumpulkan buah anggur, tuan punya ladang itu menghantar hamba-hambanya kepada penyewa-penyewa tersebut meminta bahagiannya daripada hasil ladang itu.
35 ‘Tetapi para penyewa menangkap hamba-hamba itu. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan ada yang direjam. 36 Tuan punya ladang itu menghantar hamba-hamba yang lain pula, lebih banyak lagi bilangannya. Tetapi hamba-hamba itu pun diperlakukan begitu juga. 37 Akhirnya tuan punya ladang itu menghantar puteranya sambil berfikir, “Tentu mereka akan menghormati puteraku.”
38 ‘Tetapi apabila mereka melihat putera tuan punya ladang itu, mereka berkata sama sendiri, “Marilah kita bunuh waris tuan punya ladang ini, supaya dapat kita rampas harta pusakanya.” 39 Mereka pun menangkapnya, menghumbankannya ke luar ladang dan membunuhnya.’
40 Selepas itu Isa bertanya, ‘Apabila tuan punya ladang itu pulang, apakah yang akan dilakukannya kepada penyewa-penyewa itu?’
41 Mereka menjawab, ‘Tentu dia akan membunuh semua orang yang jahat itu dan menyewakan ladang anggurnya kepada orang lain yang sanggup memberikan bahagiannya daripada hasil ladang itu pada musim memetik anggur.’
42 Isa berkata kepada mereka, ‘Tidakkah kamu baca apa yang tersurat di dalam Kitab Suci:
 
‘ “Batu yang dibuang oleh pembina
telah menjadi batu penjuru.
Demikianlah perbuatan Tuhan;
Sungguh hebat di mata kami!”?
 
43 ‘Sesungguhnya, hak untuk memasuki kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki Allah. 44 Sesiapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur; dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan digilis menjadi debu.’
45 Apabila ketua imam dan orang Farisi mendengar ibarat-ibarat Isa, fahamlah mereka bahawa Dia bercakap tentang mereka. 46 Oleh itu mereka cuba menangkap Isa. Tetapi mereka takut akan orang ramai yang menganggap Isa sebagai seorang nabi.
 
 
 
 
 
 
22
Ibarat tentang majlis perkahwinan
1 Isa bercakap lagi kepada orang ramai melalui ibarat. 2 Dia berkata, ‘Kerajaan syurga seperti ibarat ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk anak lelakinya. 3 Raja menitahkan hamba-hambanya menjemput orang ke majlis jamuan itu tetapi mereka enggan hadir.
4 ‘Kemudian raja itu menghantar lagi hamba-hambanya yang lain. Titah raja itu, “Katakan kepada mereka, lembu yang terbaik telah disembelih, semuanya sudah siap, datanglah ke majlis perkahwinan.”
5 ‘Tetapi orang yang diundang tidak ambil peduli, masing-masing sibuk dengan kerjanya. Ada yang ke ladang, ada yang ke kedai. 6 Manakala yang lain menangkap hamba-hamba itu lalu mendera dan membunuh mereka. 7 Raja pun teramat murka lalu menitahkan tenteranya menghapuskan semua pembunuh itu dan membakar kota mereka.
8 ‘Setelah itu raja memanggil hamba-hambanya dan berkata, “Majlis perkahwinan sudah siap tetapi orang yang diundang tidak layak menghadirinya. 9 Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemput seramai mungkin orang yang kamu temui ke majlis perkahwinan ini.” 10 Hamba-hamba raja itu pun pergi ke jalan raya lalu mengumpulkan semua orang yang ditemui, tidak kira baik atau pun jahat, maka penuh sesaklah balai majlis jamuan itu dengan tetamu.
11 ‘Raja itu masuk melihat para tetamunya. Dilihatnya seorang yang tidak memakai pakaian untuk majlis perkahwinan. 12 Raja berkata kepadanya, “Bagaimana engkau dapat masuk ke sini dengan tidak memakai pakaian untuk majlis perkahwinan?” Orang itu terdiam.
13 ‘Raja itu pun berkata kepada hamba-hambanya, “Ikat kaki dan tangan orang ini, buangkan dia ke kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”
14 ‘Ramai yang dipanggil, tetapi cuma sedikit yang dipilih.’
Membayar cukai kepada Kaisar
15 Beberapa orang Farisi pergi dan berpakat bagaimana hendak memerangkap Isa dengan menyoal kata-kata yang digunakan-Nya. 16 Mereka menghantar para pengikut mereka dan sebilangan orang Herodes mendapatkan Isa dan berkata, ‘Tuan Guru, kami tahu Engkau ikhlas, dan terus-terang mengajarkan kehendak Allah berdasarkan yang benar kepada manusia. Engkau tidak takut kepada sesiapapun kerana Engkau tidak pilih kasih. 17 Jadi, katakanlah pendapat-Mu kepada kami. Haruskah kita membayar cukai kepada Kaisar atau tidak?’
18 Isa mengetahui niat jahat mereka lalu berkata, ‘Hai munafik! Mengapa kamu cuba memerangkap-Ku? 19 Tunjukkan mata wang yang kamu gunakan untuk membayar cukai.’ Mereka memberikan mata wang itu kepada Isa. 20 Isa bertanya kepada mereka, ‘Gambar dan nama siapakah ini?’
21 ‘Kaisar,’ jawab mereka.
Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan berikan milik Allah kepada Allah.’
22 Mereka tercengang mendengar kata-kata Isa, lalu pergi dari situ.
Perkahwinan dan kebangkitan
23 Pada hari itu juga, beberapa orang Saduki datang mendapatkan Isa. Menurut kepercayaan golongan ini, orang mati tidak akan bangkit semula. 24 Mereka berkata, ‘Tuan Guru, ajaran Musa begini: Jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, maka saudara lelakinya harus berkahwin dengan balunya untuk mendapatkan zuriat. 25 Dahulu ada tujuh orang adik-beradik tinggal di sini. Yang sulung berkahwin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Jadi, saudara yang kedua pun berkahwin dengan balunya. 26 Saudara yang kedua itu pula meninggal dunia tanpa anak. Demikianlah terjadi seorang demi seorang hingga saudara yang ketujuh. 27 Akhirnya wanita itu meninggal dunia. 28 Pada hari kebangkitan orang mati, isteri siapakah wanita itu? Ketujuh-tujuh saudara itu telah berkahwin dengannya.’
29 Isa menjawab, ‘Tanggapanmu salah sama sekali. Kamu tidak memahami Kitab Suci dan kuasa Allah. 30 Apabila orang mati dibangkitkan semula, mereka akan menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak berkahwin. 31 Tentang soal orang mati dibangkitkan semula, tidakkah kamu baca firman Allah: 32 “Akulah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub.” Oleh itu, Dia Allah Tuhan orang hidup, bukan Allah Tuhan orang mati.’
33 Orang ramai kagum mendengar ajaran Isa.
Perintah yang terutama
34 Apabila orang Farisi mendengar betapa Isa menyebabkan orang Saduki terdiam, mereka pun datang berkumpul. 35 Seorang guru Taurat antara mereka cuba memerangkap Isa dengan suatu soalan: 36 ‘Tuan Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?’
37 Isa menjawab, ‘ “Kasihilah Allah, Tuhanmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan dengan sepenuh fikiranmu.” 38 Inilah perintah yang terutama dan terpenting. 39 Perintah kedua sama pentingnya: “Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri.” 40 Seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan dua perintah ini.’
41 Isa bertanya kepada orang Farisi yang berkumpul itu: 42 ‘Apa pendapatmu tentang al-Masih? Anak siapakah Dia?’
‘Anak Daud,’ jawab mereka.
43 ‘Kalau begitu, mengapakah Daud, ketika diilhami Roh Suci, menyebut-Nya “Junjungan”? Daud berkata,
 
44 “Tuhan telah berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di kanan-Ku,
sehingga Kujadikan musuh-Mu
alas kaki-Mu.’ ”
 
45 ‘Jika Daud menyebut Dia yang diutus oleh Allah itu “Junjungan,” bagaimana mungkin Dia itu anak Daud?’ 46 Tidak seorang pun terjawab soalan Isa. Sejak hari itu, tiada siapa berani menanya Isa apa-apa.
 
 
 
 
 
 
23
Isa mengecam orang Farisi
1 Isa berkata kepada orang ramai dan para pengikut-Nya: 2 ‘Guru Taurat dan orang Farisi menduduki kerusi Musa. 3 Oleh itu, patuhilah dan turutilah perintah yang diajarkan oleh mereka. Tetapi jangan contohi perbuatan mereka, kerana tidak selaras dengan ajaran mereka. 4 Mereka meletakkan beban yang berat dan sukar dipikul ke atas bahu orang, tetapi mereka langsung tidak mahu menolong orang memikul beban itu.
5 ‘Mereka melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah betapa besarnya bekas ayat Kitab Suci yang diikatkan pada dahi dan lengan mereka, serta betapa panjangnya rumbai jubah mereka. 6 Mereka suka duduk di tempat terbaik di majlis jamuan dan kerusi khas di saumaah. 7 Mereka suka dihormati orang di pasar, dan suka dipanggil “Tuan Guru.”
8 ‘Janganlah suruh orang memanggilmu “Tuan Guru,” kerana kamu semua bersaudara dan Gurumu hanya satu. 9 Janganlah panggil sesiapapun di dunia ini “Bapa,” kerana kamu hanya mempunyai satu Bapa yang di syurga. 10 Janganlah suruh orang memanggilmu “Pemimpin,” kerana pemimpinmu hanya satu, iaitu al-Masih. 11 Orang yang terbesar antaramu haruslah menjadi pelayanmu. 12 Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan.
13 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu menghalang orang memasuki kerajaan syurga. Kamu bukan sahaja enggan memasuki kerajaan syurga; kamu halang pula orang lain yang berusaha untuk memasukinya. 14 Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu menipu balu dan merampas rumahnya, kemudian pura-pura berdoa panjang. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang lebih berat.
15 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu merentas lautan dan daratan untuk menarik seseorang menganut agamamu. Namun, setelah berjaya, kamu menjadikannya isi neraka yang dua kali lebih buruk daripadamu.
16 ‘Malanglah kamu, pemimpin yang buta! Kamu mengajar orang demikian, “Jika seorang bersumpah demi rumah ibadat, dia tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah ibadat, dia terikat pada sumpahnya.” 17 Hai orang bodoh dan buta! Yang mana lebih penting, emas atau rumah ibadat Allah yang menjadikan emas itu suci? 18 Kamu juga mengajar orang begini, “Jika seseorang bersumpah demi mazbah, dia tidak terikat pada sumpahnya; tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah, dia terikat pada sumpahnya.” 19 Hai orang yang buta hati! Yang manakah lebih penting, persembahan atau mazbah yang menjadikan persembahan itu suci? 20 Ketahuilah apabila seseorang bersumpah demi mazbah, dia bersumpah demi mazbah dan demi segala persembahan di atasnya. 21 Apabila seseorang bersumpah demi rumah ibadat, dia bersumpah demi rumah ibadat itu dan demi Dia yang tinggal di situ. 22 Apabila seseorang bersumpah demi syurga, dia bersumpah demi takhta Allah dan demi Dia yang duduk di atas takhta itu.
23 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu memberikan sepersepuluh daripada pelbagai jenis rempah seperti selasih, adas manis dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mematuhi ajaran Taurat yang benar-benar penting seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kamu harus mengerjakan semua ini tanpa melalaikan ajaran yang lain. 24 Hai pemimpin yang buta! Agas kamu tapis, tetapi unta kamu telan.
25 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, sedangkan bahagian dalamnya penuh dengan hasil kekerasan dan kerakusanmu. 26 Hai orang Farisi yang buta hati! Bersihkan bahagian dalam cawan itu, bahagian luarnya akan bersih juga.
27 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu seperti kubur yang bercat putih: cantik di luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan mayat yang busuk. 28 Begitulah kamu! Pada lahirnya kamu orang yang benar, tetapi sebenarnya kamu durjana dan munafik.
29 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik! Kamu membina makam yang indah untuk nabi-nabi dan menghiasi kubur orang yang benar. 30 Kamu berkata, “Kalaulah kami hidup pada zaman nenek moyang kami dulu, tentu kami tidak akan mengikut perbuatan mereka yang menumpahkan darah para nabi.” 31 Jadi, kamu sendiri memberikan kesaksian bahawa kamu keturunan pembunuh nabi! 32 Kalau begitu, teruskan dan sempurnakanlah apa yang dimulakan oleh nenek moyangmu!
33 ‘Hai kamu seperti ular, bahkan kamu seperti ular berbisa! Bagaimana kamu dapat melepaskan diri daripada azab neraka? 34 Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi, orang bijaksana dan guru kepadamu. Kamu akan membunuh dan menyalib mereka. Yang lain pula kamu sebat di dalam saumaah, dan buru dari kota ke kota. 35 Dengan demikian darah semua orang benar yang tertumpah di bumi akan ditanggungkan kepadamu: mulai daripada darah Habil yang tidak bersalah itu hingga kepada darah Zekaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara rumah ibadat dan mazbah. 36 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan ditanggungkan kepada keturunan zaman ini.
37 ‘Baitulmaqdis, Baitulmaqdis! Engkau membunuh nabi dan merejam utusan Allah! Sudah berapa kali aku ingin mendakap semua pendudukmu seperti ibu ayam menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mahu. 38 Rumahmu akan ditinggalkan dan terbiar. 39 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau tidak akan melihat-Ku lagi sehingga engkau berkata, “Diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan.” ’
 
 
 
 
 
 
24
Tanda-tanda akhir zaman
1 Apabila Isa melangkah keluar dari rumah ibadat, para pengikut-Nya datang mendapatkannya lalu menunjukkan bangunan-bangunan rumah ibadat itu. 2 Isa berkata kepada mereka, ‘Lihatlah semuanya ini! Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, satu batu pun tidak akan tinggal di tempatnya; semuanya akan dirobohkan.’
3 Ketika Isa duduk di atas Bukit Zaitun, para pengikut-Nya datang mendapatkan-Nya. Pada masa itu tiada orang lain di situ. Mereka bertanya, ‘Junjungan, beritahulah kami bila semuanya akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatangan-Mu dan akhir zaman?’
4 Isa menjawab, ‘Waspadalah, jangan terpedaya. 5 Ramai orang akan datang dengan nama-Ku dan berkata, “Akulah al-Masih!” Mereka akan menipu orang ramai. 6 Kamu akan mendengar tentang peperangan dan desas-desus peperangan, tetapi jangan gentar. Itu semua mesti terjadi, tetapi bukanlah bererti akhir zaman sudah tiba. 7 Bangsa akan bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kebuluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata. 8 Segala ini cuma permulaan, ibarat sakit sebelum bersalin.
9 ‘Setelah itu kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Semua orang akan membencimu kerana kamu pengikut-Ku. 10 Pada masa itu ramai pengikut-Ku yang tidak lagi beriman kepada-Ku. Mereka akan saling mengkhianati dan membenci. 11 Ramai nabi palsu akan tampil memperdaya orang ramai. 12 Kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. 13 Namun, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. 14 Injil tentang kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman.
Seksaan yang besar
15 ‘Oleh itu, apabila kamu melihat “Kekejian yang membawa kebinasaan” yang disebut oleh Nabi Daniel di tempat suci (biarlah para pembaca memperhatikannya), 16 ketika itu orang yang di Yudea mesti lari ke pergunungan. 17 Orang yang di atas bumbung ketika itu usahlah masuk ke rumah mengambil apa-apa. 18 Orang yang di ladang janganlah pulang mengambil jubah. 19 Sungguh dahsyat bagi ibu yang mengandung dan menyusui anak. 20 Berdoalah semoga kamu tidak terpaksa melarikan diri pada musim dingin atau hari Sabat. 21 Ketika itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah berlaku lagi. 22 Kalaulah Allah tidak menyingkatkan masa itu, tiada seorang pun akan selamat. Namun, untuk umat pilihan-Nya, Allah menyingkatkan masa itu. 23 Pada masa itu, jika orang berkata kepadamu, “Lihat, al-Masih ada di sini!” atau “Dia ada di situ!” janganlah percaya. 24 Kerana beberapa al-masih palsu dan nabi palsu akan datang dengan pelbagai mukjizat serta keajaiban untuk menipu orang. Sebilangan umat pilihan Allah pun mungkin turut terpedaya. 25 Dengarlah! Aku memberitahumu semua ini sebelum terjadi.
26 ‘Jika orang berkata kepadamu, “Lihat! Dia ada di gurun!” janganlah kamu ke sana. Dan jika mereka berkata, “Dia ada di dalam bilik!” usahlah kamu percaya. 27 Sesungguhnya, Putera Insan akan datang seperti kilat yang memancar di seluruh langit, dari timur hingga ke barat. 28 Di mana ada mayat, di situlah berkerumunnya burung pemakan bangkai.
Kedatangan yang mulia
29 ‘Tidak lama selepas kesengsaraan masa itu,
“matahari akan gelap
dan bulan tidak bersinar lagi;
Bintang-bintang akan berguguran
dari langit, dan kuasa-kuasa
angkasa akan digoncang.”
 
30 ‘Tanda Putera Insan akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat Putera Insan di awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang agung. 31 Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan Putera Insan akan menghantar malaikat-malaikat-Nya ke seluruh pelosok bumi untuk menghimpunkan umat pilihan Allah.
32 ‘Ambillah iktibar daripada pokok ara. Apabila dahannya hijau, lembut dan mula bertunas, kamu tahu musim panas hampir tiba. 33 Demikianlah apabila kamu melihat perkara-perkara ini, tahulah kamu bahawa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 34 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, segala ini akan terjadi sebelum orang yang hidup hari ini mati semuanya. 35 Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selama-lamanya.
Nasihat supaya berjaga-jaga
36 ‘Namun demikian, tiada siapa yang mengetahui hari atau waktunya, baik para malaikat di syurga mahupun Putera. Hanya Bapa yang tahu. 37 Apabila Putera Insan datang, samalah nanti seperti zaman Nuh. 38 Sebelum banjir melanda, orang makan minum dan berkahwin, hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. 39 Mereka tidak sedar apa yang berlaku hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak apabila Putera Insan datang. 40 Pada masa itu, antara dua orang yang sedang bekerja di ladang, seorang dibawa pergi dan seorang ditinggalkan. 41 Antara dua orang wanita yang sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa manakala yang seorang lagi ditinggalkan.
42 ‘Berjaga-jagalah, kerana kamu tidak mengetahui waktunya Junjunganmu akan datang. 43 Ingatlah: Sekiranya tuan rumah mengetahui bila masanya pencuri akan datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan membiarkan pencuri masuk ke rumahnya. 44 Kamu juga hendaklah sentiasa bersedia. Putera Insan akan datang pada saat yang tidak kamu sangka.
45 ‘Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dialah yang diamanahkan oleh tuannya menjadi pengurus rumahnya dan memberi makan kepada hamba yang lain pada waktu tertentu. 46 Bahagialah hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas pada waktu tuannya kembali. 47 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengamanahkan segala harta bendanya kepada hamba itu. 48 Tetapi jika hamba itu durjana, dia akan berkata dalam hatinya, “Masih lama lagi masanya tuanku akan pulang.” 49 Dia pun memukul hamba-hamba yang lain, dan makan minum dengan kaki botol. 50 Tuan hamba itu akan kembali pada hari yang tidak disangkanya, dan pada waktu yang tidak diketahuinya. 51 Dia akan membunuh hamba itu dan membuangnya ke tempat orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
 
 
 
 
 
 
25
Ibarat sepuluh anak dara
1 ‘Kerajaan syurga ibarat sepuluh orang anak dara yang membawa lampu dan berjalan keluar untuk menyambut pengantin lelaki. 2 Lima orang daripada mereka itu bijak manakala yang lima lagi kurang berakal. 3 Yang kurang berakal membawa lampu sahaja tanpa bekalan minyak. 4 Yang bijak membawa bekalan minyak bersama lampu. 5 Apabila pengantin lelaki lewat tiba, mereka semuanya mengantuk lalu tertidur.
6 ‘Pada waktu tengah malam terdengar seruan, “Pengantin lelaki sudah dekat; pergilah menyambutnya!”
7 ‘Kesemua anak dara itu pun membetul-betulkan lampu mereka. 8 Yang kurang berakal berkata kepada yang bijak, “Berilah kami minyakmu itu sedikit, kerana lampu kami hampir padam.”
9 ‘Tetapi yang bijak menjawab, “Kami tidak dapat memberimu, nanti tidak cukup minyak ini; pergilah beli minyak daripada penjual.”
10 ‘Sementara yang kurang berakal pergi membeli minyak, pengantin lelaki pun sampai. Semua mereka yang sudah sedia terus mengiringinya ke majlis perkahwinan, maka pintu pun ditutup.
11 ‘Kemudian barulah anak dara yang berlima lagi itu tiba lalu berseru, “Tuan, tuan, bukalah pintu untuk kami!”
12 ‘Tetapi pengantin lelaki berkata, “Sesungguhnya aku tidak mengenalmu.”
13 ‘Oleh itu berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu hari dan waktunya Putera Insan datang.
Ibarat tentang wang emas
14 ‘Kerajaan syurga boleh juga diibaratkan demikian: Seorang lelaki hendak pergi ke tanah asing yang jauh, lalu memanggil hamba-hambanya untuk berpesan menjaga hartanya. 15 Kepada yang seorang dia memberi lima keping wang emas, kepada seorang lagi dua keping, kepada yang seorang lagi sekeping, masing-masing menurut kebolehannya. Setelah itu dia pun bertolak. 16 Hamba yang menerima lima keping emas itu memperniagakannya, lalu mendapat untung lima keping emas lagi. 17 Demikian juga yang menerima dua keping emas, dia mendapat laba dua keping lagi. 18 Tetapi yang menerima sekeping itu menggali lubang dan menyembunyikan wang tuannya di situ.
19 ‘Selepas beberapa lama, tuan kepada hamba-hamba itu pulang lalu menyelesaikan kira-kira dengan mereka. 20 Hamba yang menerima lima keping wang emas dahulu membawakan lima keping lagi sambil berkata, “Tuan, tuan telah memberiku lima keping wang emas. Lihatlah, aku telah mendapatkan lima keping lagi dengannya.”
21 ‘Tuannya berkata kepadanya, “Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia mengurus yang sedikit, maka aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu.”
22 ‘Yang telah menerima dua keping wang emas pula datang lalu berkata, “Tuan, tuan telah memberiku dua keping wang emas. Lihatlah, aku telah mendapatkan dua keping lagi dengannya.”
23 ‘Tuannya berkata kepadanya, “Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia mengurus yang sedikit. Aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu.”
24 ‘Kemudian hamba yang menerima sekeping wang emas itu datang lalu berkata, “Tuan, aku tahu tuan berhati batu. Tuan menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. 25 Jadi aku takut, lalu kusorokkan wang emas tuan itu di dalam tanah. Lihat, itulah hak milik tuan.”
26 ‘Tetapi tuannya menjawab, “Hai hamba yang jahat dan pemalas, kamu tahu aku menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. 27 Oleh itu sepatutnya kamu simpan wang itu di dalam bank, supaya ketika aku pulang, aku menerima wang itu dengan faedahnya.
28 ‘ “Sekarang, wang sekeping itu kusuruh ambil daripadamu dan berikan kepada yang mempunyai sepuluh keping wang emas. 29 Demikianlah, kepada setiap orang yang ada, akan diberi lebih lagi, menjadikan dia penuh dengan kelimpahan; sebaliknya orang yang tidak ada, apa yang ada padanya pun akan diambil. 30 Buangkan hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”
Hukuman
31 ‘Apabila Putera Insan datang dengan segala kemuliaan-Nya, diiringi sekalian malaikat suci, Dia akan duduk di atas takhta kemuliaan-Nya. 32 Semua bangsa akan berhimpun di hadapan-Nya, dan Dia akan mengasing-asingkan mereka, sebagaimana gembala mengasing-asingkan domba daripada kambing. 33 Dia akan meletakkan domba di sebelah kanan-Nya dan kambing di sebelah kiri-Nya.
34 ‘Kemudian Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya, “Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku! Warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak dunia dicipta. 35 Kerana Aku lapar dan kamu memberi-Ku makanan; Aku dahaga dan kamu memberi-Ku minuman; Aku orang asing dan kamu menerima-Ku masuk ke rumahmu; 36 Aku tidak berpakaian dan kamu memberi-Ku pakaian; Aku sakit dan kamu melawat-Ku; Aku di dalam penjara dan kamu datang kepada-Ku.”
37 ‘Orang yang benar itu pun bertanya, “Junjungan, bilakah kami melihat-Mu lapar dan memberi-Mu makanan, melihat-Mu dahaga dan memberi-Mu minuman? 38 Bilakah kami melihat-Mu orang asing dan menerima-Mu masuk ke rumah, melihat-Mu tidak berpakaian dan memberi-Mu pakaian? 39 Bila pula kami melihat-Mu sakit, atau di dalam penjara, dan datang kepada-Mu?”
40 ‘Raja akan menjawab, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, apabila kamu melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-saudara-Ku ini, ertinya kamu melakukannya kepada-Ku.”
41 ‘Selepas itu Dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya, “Nyahlah dari sisiku, kamu yang terlaknat, ke dalam api abadi yang telah disediakan untuk Iblis dan para penyokongnya; 42 kerana Aku lapar dan kamu tidak memberi-Ku makanan; Aku dahaga dan kamu tidak memberi-Ku minuman. 43 Aku orang asing dan kamu tidak menerima-Ku masuk ke rumahmu; Aku tidak berpakaian dan kamu tidak memberi-Ku pakaian; Aku sakit, Aku di dalam penjara, dan kamu tidak melawat-Ku.”
44 ‘Mereka akan berkata, “Junjungan kami, bilakah kami melihat-Mu lapar, atau dahaga, orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau di dalam penjara, dan tidak mengambil berat tentang-Mu?”
45 ‘Dia akan menjawab, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, apabila kamu tidak melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-saudara-Ku ini, ertinya kamu tidak melakukannya kepada-Ku.”
46 ‘Mereka itu akan menanggung azab hukuman selama-lamanya, manakala mereka yang benar akan menikmati hidup kekal.’
 
 
 
 
 
 
26
Rancangan untuk membunuh Isa
1 Setelah selesai Isa menyampaikan semua ini, Dia pun berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, 2 ‘Kamu tahu bahawa dua hari lagi perayaan Paska menjelang, dan Putera Insan akan diserahkan untuk disalib.’
3 Ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua berhimpun di rumah Imam Besar yang bernama Kayafas. 4 Mereka berpakat untuk memperdaya Isa dan membunuh-Nya. 5 Tetapi mereka berkata, ‘Janganlah dilakukan pada masa perayaan, takut orang ramai merusuh.’
Isa dituangi minyak
6 Apabila Isa berada di Betani di rumah Simon, yang menghidap penyakit kusta, 7 seorang wanita mendekati-Nya dengan sebuah bekas alabaster berisi minyak wangi yang amat mahal, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepala-Nya ketika Dia sedang bertelekan di meja.
8 Apabila pengikut-pengikut-Nya melihat perbuatan wanita itu, mereka marah lalu berkata, ‘Mengapa membazir begini? 9 Minyak wangi ini boleh dijual dengan harga yang tinggi dan wangnya boleh diberikan kepada orang miskin.’
10 Tetapi apabila Isa mengetahui kemarahan mereka, Dia berkata, ‘Mengapakah kamu menyusahkan wanita ini? Dia telah melakukan sesuatu yang baik untuk-Ku. 11 Orang miskin akan sentiasa ada di sekelilingmu, tetapi Aku tidaklah sentiasa bersamamu. 12 Dengan menuangkan minyak wangi ini ke atas tubuh-Ku, dia melakukannya untuk pengebumian-Ku. 13 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil ini disampaikan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya.’
Yudas mengkhianati Isa
14 Selepas itu, seorang daripada dua belas orang pengikut Isa, bernama Yudas Iskariot, pergi berjumpa dengan ketua-ketua imam. 15 Dia berkata kepada mereka, ‘Apakah yang sanggup kamu berikan kepadaku kalau kuserahkan Dia kepadamu?’ Mereka memberinya tiga puluh keping wang perak. 16 Sejak itu dia pun mencari peluang untuk mengkhianati Isa.
Perjamuan Tuhan
17 Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi, pengikut-pengikut Isa mendapatkan-Nya lalu berkata, ‘Di manakah Junjungan mahu kami sediakan jamuan Paska untuk-Mu?’
18 Isa menyuruh mereka ke bandar, mencari seorang tertentu dan mengatakan kepadanya, ‘Guru berkata, “Masa-Ku sudah hampir; Aku akan menyambut perayaan Paska di rumahmu bersama para pengikut-Ku.” ’ 19 Pengikut-pengikut Isa menjalankan arahan-Nya lalu menyediakan jamuan perayaan Paska.
20 Menjelang malam, Dia pun bertelekan di meja bersama pengikutnya yang dua belas itu. 21 Sambil makan itu Dia berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, seorang daripadamu akan mengkhianati-Ku.’
22 Mereka sungguh berdukacita, dan setiap orang daripada mereka berkata kepada-Nya, ‘Junjungan, tentunya aku bukan orang itu?’
23 Isa menjawab, ‘Orang yang mencecahkan tangannya bersama-Ku ke dalam bekas akan mengkhianati-Ku. 24 Putera Insan memanglah harus pergi sebagaimana telah tersurat, tetapi malanglah orang yang mengkhianati-Nya! Lebih baik lagi bagi orang itu jika tidak dilahirkan.’
25 Ketika itu Yudas yang akan mengkhianati-Nya bertanya, ‘Tuan Guru, akukah orangnya?’
Isa berkata kepadanya, ‘Kamu telah mengatakannya.’
 
26 Ketika mereka sedang makan, Isa mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkan dan membahagikannya kepada pengikut-pengikut-Nya sambil berkata, ‘Ambil dan makanlah, ini tubuh-Ku.’
27 Kemudian Dia mengambil cawan air anggur dan mengucap syukur kepada Allah lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, ‘Minumlah darinya, kamu semua. 28 Kerana ini darah-Ku bagi perjanjian baru, ditumpahkan untuk umat manusia supaya hapus dosa mereka. 29 Tetapi, Aku berkata kepadamu, Aku tidak akan minum air anggur dari saat ini hinggalah hari Aku minum air anggur bersamamu dalam kerajaan Bapa-Ku.’
30 Setelah menyanyikan sebuah lagu suci mereka pun beredar ke Bukit Zaitun.
31 Kemudian Isa berkata kepada mereka, ‘Kamu semua akan goyah kerana-Ku malam ini, sebagaimana telah tersurat:
 
“Aku akan merebahkan Gembala,
dan kawanan domba akan
bertempiaran.”
 
32 ‘Tetapi setelah Aku dibangkitkan semula, Aku akan mendahului kamu ke Galilea.’
33 Petrus menjawab, ‘Kalaupun semua yang lain goyah kerana-Mu, Junjungan, aku tidak akan goyah.’
34 Isa berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal-Ku tiga kali.’
35 Petrus berkata kepada Isa, ‘Kalaupun aku terpaksa mati bersama-Mu, aku tidak akan menyangkal-Mu, Junjungan!’ Demikian jugalah kata pengikut-pengikut-Nya yang sebelas orang lagi.
Di taman Getsemani
36 Selepas itu Isa pergi bersama mereka ke sebuah tempat bernama Getsemani, lalu Dia berkata kepada mereka, ‘Duduklah di sini sementara Aku berdoa di sana.’ 37 Isa membawa bersama-Nya Petrus dan kedua-dua anak Zebedeus. Dia mula berdukacita dan amat berpilu hati. 38 Dia berkata kepada mereka, ‘Jiwa-Ku sungguh dukacita, bagaikan mati. Duduklah di sini berjaga bersama-Ku.’
39 Isa pergi jauh sedikit dari situ lalu sujud menyembamkan muka ke tanah dan berdoa, ‘Ya Bapa-Ku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripada-Ku; namun, biarlah kehendak-Mu berlaku, bukan kehendak-Ku.’
40 Kemudian Dia pergi kepada pengikut-pengikut-Nya dan mendapati mereka telah tertidur; lalu Dia berkata kepada Petrus, ‘Apa? Satu jam pun kamu tidak dapat berjaga bersama-Ku?’ 41 Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah.’
42 Bagi kali kedua, Dia pergi dan berdoa, ‘Ya Bapa-Ku, jika cawan ini tidak mungkin beredar daripada-Ku melainkan Kuminum, biarlah kehendak-Mu berlaku.’
43 Selepas itu Dia mendapati mereka tidur lagi, kerana mata mereka sungguh mengantuk. 44 Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa lagi, bagi kali ketiga. Dia mengucapkan kata-kata yang sama.
45 Setelah itu Dia mendapatkan pengikut-pengikut-Nya lalu berkata, ‘Adakah kamu masih tidur dan berehat? Lihatlah, masanya telah menjelang, dan Putera Insan sedang dikhianati untuk diserahkan ke tangan orang berdosa. 46 Bangunlah, ayuh kita pergi. Lihat, pengkhianat-Ku sudah tiba.’
Isa ditangkap
47 Ketika Dia sedang berkata-kata itu, seorang daripada pengikut-Nya yang dua belas, Yudas, datang diiringi orang yang sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua imam dan tua-tua. 48 Pengkhianat Isa telah menyatakan isyarat kepada mereka, ‘Yang kucium nanti, itulah orangnya; tangkaplah Dia.’ 49 Dengan segera dia menghampiri Isa sambil berkata, ‘Selamat sejahtera, Tuan Guru!’ lalu mencium-Nya.
50 Isa berkata kepadanya, ‘Kawan, mengapakah kamu datang?’
Orang ramai itu pun menangkap Isa. 51 Tiba-tiba seorang pengikut Isa menghunus pedangnya lalu menetak hamba Imam Besar, sehingga telinganya putus.
52 Tetapi Isa berkata kepada pengikut-Nya itu, ‘Simpan semula pedangmu di tempatnya yang wajar, kerana semua yang menggunakan pedang akan musnah dimakan pedang. 53 Adakah kamu sangka Aku tidak boleh berdoa supaya Bapa-Ku menghantar lebih daripada dua belas tentera malaikat untuk menolong-Ku? 54 Bukankah kejadian ini mesti berlaku supaya yang tersurat di dalam Kitab Suci ternyata benar?’
55 Kemudian Isa berkata kepada orang ramai itu, ‘Patutkah kamu datang, bagaikan hendak menangkap perompak, dengan pedang dan belantan, untuk membawa-Ku pergi? Hari demi hari Aku duduk bersamamu, mengajar di rumah ibadat, dan kamu tidak menangkap-Ku. 56 Tetapi segala ini dilakukan untuk menunaikan apa yang tersurat di dalam kitab nabi-nabi.’ Setelah itu semua pengikut Isa meninggalkan-Nya, masing-masing melarikan diri.
Isa di hadapan Majlis Agama
57 Orang yang menangkap Isa membawa-Nya kepada Kayafas, Imam Besar. Di situ guru-guru Taurat dan tua-tua telah berhimpun. 58 Petrus mengikut dari jauh ke bahagian laman dalam rumah Imam Besar, lalu masuk dan duduk di kalangan hamba-hamba di situ untuk melihat kesudahan perkara itu.
59 Ketua-ketua imam dan seluruh Majlis Agama telah mencari kesaksian palsu terhadap Isa supaya dapat membunuh-Nya. 60 Tetapi mereka tidak berjaya. Sungguhpun ramai saksi palsu yang tampil, tidak didapati kesaksian yang dikehendaki itu.
Akhirnya dua orang saksi tampil 61 dengan kesaksian: ‘Orang ini telah berkata, “Aku dapat memusnahkan rumah Allah dan membinanya semula dalam tiga hari.”’
62 Imam Besar berdiri lalu berkata kepada Isa, ‘Tidakkah kamu menjawab apa-apa? Apakah yang didakwakan oleh dua orang ini terhadap-Mu?’ 63 Tetapi Isa berdiam diri.
Imam Besar berkata kepada-Nya, ‘Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, adakah kamu ini al-Masih, Putera Allah?’
64 Isa berkata kepadanya, ‘Benarlah seperti katamu. Namun, Aku berkata kepadamu, kemudian hari kelak kamu akan melihat Putera Insan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan datang dalam awan di atas langit.’
65 Kemudian Imam Besar mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata, ‘Dia telah melafazkan kata-kata kufur! Apa perlunya saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar kata-kata kufur-Nya! 66 Bagaimana pendapatmu?’
Mereka menjawab, ‘Dia patut dibunuh.’
67 Setelah itu mereka meludah muka-Nya dan memukul-Nya. Ada yang menampar-Nya. 68 Mereka berkata, ‘Bernubuatlah pada kami, hai al-Masih! Siapa yang memukul-Mu?’
Petrus menyangkal Isa
69 Sedang Petrus duduk di laman dalam rumah itu, seorang hamba perempuan datang dan berkata kepadanya, ‘Kamu pun bersama Isa dari Galilea.’
70 Tetapi Petrus menyangkal di hadapan mereka semua, ‘Aku tak tahu apa yang kaukatakan itu.’
71 Setelah Petrus pergi ke luar ke pintu gerbang, seorang perempuan lagi melihatnya dan berkata kepada orang di situ, ‘Orang ini pun bersama Isa orang Nasaret.’
72 Petrus menyangkal lagi sambil bersumpah, ‘Aku tak kenal orang itu!’
73 Tidak lama kemudian orang yang berdiri-diri di situ menghampiri Petrus dan berkata kepadanya, ‘Sudah tentu kamu juga seorang daripada mereka; ini jelas daripada loghatmu.’
74 Petrus pun mengucapkan kutuk dan sumpah, ‘Aku tak kenal orang itu!’
Serta-merta ayam berkokok. 75 Lalu Petrus teringat kata-kata Isa kepadanya, ‘Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal-Ku tiga kali.’ Petrus pun keluar dari situ lalu menangis dengan amat kesalnya.
 
 
 
 
 
 
27
Yudas menggantung diri
1 Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Isa. 2 Mereka menyuruh orang mengikat-Nya. Kemudian mereka membawa-Nya lalu menyerahkan-Nya kepada gabenor, Pontius Pilatus.
3 Apabila Yudas yang mengkhianati-Nya melihat bahawa Isa telah dijatuhi hukum mati, dia menyesali perbuatannya lalu mengembalikan tiga puluh keping wang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. 4 Yudas berkata, ‘Aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah.’
Kata mereka, ‘Apa kami peduli? Tanganilah sendiri!’
5 Yudas pun mencampakkan keping-keping wang perak itu ke dalam rumah ibadat lalu pergi menggantung dirinya.
6 Ketua-ketua imam memungut wang perak itu lalu berkata, ‘Menurut hukum, kita tidak boleh memasukkan wang ini ke dalam perbendaharaan rumah ibadat, kerana wang ini harga darah.’ 7 Mereka bermesyuarat lalu menggunakan wang itu untuk membeli ladang tukang tembikar bagi dijadikan tempat perkuburan orang asing. 8 Oleh itu padang tersebut dipanggil Padang Darah hingga hari ini. 9 Dengan demikian berlakulah kata-kata Nabi Yeremia: ‘Maka mereka pun mengambil tiga puluh keping wang perak itu, harga Dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, 10 lalu membeli padang untuk pengebumian orang asing, demikian firman Tuhan kepadaku.’
Isa di hadapan Pilatus
11 Gabenor bertanya kepada Isa yang berdiri di hadapannya, ‘Adakah Kamu Raja orang Yahudi?’
Isa berkata, ‘Begitulah seperti katamu.’
12 Ketika Dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, Dia tidak berkata suatu apa. 13 Kemudian Pilatus berkata kepada-Nya, ‘Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?’ 14 Tetapi Isa tidak berkata sepatah pun, sehingga amat hairan gabenor melihat-Nya.
15 Pada perayaan Paska, lazimnya gabenor membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. 16 Pada masa itu ada seorang banduan yang terkenal jahatnya, bernama Barabas. 17 Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, ‘Yang mana kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Isa yang dipanggil al-Masih?’ 18 Gabenor mengetahui bahawa mereka telah menyerahkan Isa kepadanya kerana iri hati.
19 Sedang gabenor duduk di atas kerusi penghakiman, isterinya berkirim pesan kepadanya, ‘Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah; hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi kerana-Nya.’
20 Tetapi ketua-ketua hakim dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Isa dibunuh.
21 Gabenor berkata kepada mereka, ‘Yang mana antara dua orang ini kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu?’
Mereka menjawab, ‘Barabas!’
22 Pilatus bertanya kepada mereka, ‘Jadi, apa yang harus kubuat dengan Isa yang dipanggil al-Masih?’
Kesemua mereka berkata kepadanya, ‘Salibkan Dia!’
23 Gabenor berkata, ‘Mengapa, apakah kejahatan yang telah dilakukan-Nya?’
Tetapi mereka berseru semakin lantang, ‘Salibkan Dia!’
24 Apabila Pilatus melihat bahawa dia tidak dapat mempengaruhi mereka malah mereka mula hendak merusuh, dia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang ramai itu sambil berkata, ‘Aku bebas daripada kesalahan menumpahkan darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah sendiri.’
25 Kesemua mereka menjawab, ‘Biarlah darah-Nya tertanggung di atas kami dan zuriat kami.”
26 Pilatus pun membebaskan Barabas kepada mereka; dan setelah menyesah Isa, dia menyerahkan-Nya untuk disalib.
Askar mengejek Isa
27 Kemudian askar-askar gabenor membawa Isa ke balai istananya dan menghimpunkan seluruh pasukan tentera di situ. 28 Mereka melucutkan pakaian-Nya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuh-Nya. 29 Mereka membuat mahkota daripada duri lalu meletakkannya di atas kepala Isa dan menggenggamkan mensiang di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut kepada-Nya sambil mengejek-Nya, ‘Hai Raja orang Yahudi!’ 30 Selepas itu mereka meludahi-Nya dan memukul kepala-Nya dengan mensiang itu. 31 Setelah selesai mereka mempermainkan-Nya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaian-Nya lalu membawa-Nya untuk disalib.
Isa disalib
32 Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kirene bernama Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Isa. 33 Mereka pun sampai di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna Tempat Tengkorak. 34 Di situ mereka memberi-Nya air anggur masam bercampur hempedu dan menyuruh-Nya minum. Tetapi setelah merasanya, Dia enggan minum. 35 Selepas itu mereka menyalib-Nya, dan membahagikan pakaiannya dengan membuang undi, maka berlakulah seperti yang dinubuatkan:
 
‘Mereka bahagikan pakaian-Ku
antara mereka,
untuk mendapat pakaian-Ku mereka membuang undi.’
 
36 Kemudian mereka duduk berjaga di situ. 37 Di atas kayu salib Isa mereka memaparkan tuduhan terhadap-Nya: INILAH ISA RAJA ORANG YAHUDI. 38 Dua orang perompak disalib bersama-Nya, seorang di kanan dan seorang di sebelah kiri-Nya. 39 Orang yang lalu di situ melemparkan kata-kata kufur kepada-Nya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala 40 mereka berkata, ‘Engkau dapat memusnahkan rumah ibadat dan membinanya semula dalam tiga hari; selamatkanlah diri-Mu! Kalau Engkau Putera Allah, turunlah dari kayu salib itu.’
41 Begitu jugalah ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua, turut mengejek Isa: 42 ‘Dia telah menyelamatkan orang lain; diri-Nya sendiri tidak dapat diselamatkan-Nya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang, baru kami percaya kepada-Nya. 43 Dia percayakan Allah. Biar Allah menyelamatkan-Nya sekarang, kalau Allah mahu mengakui-Nya; kerana Dia berkata, “Aku Putera Allah.”’ 44 Perompak yang disalib bersama Isa pun menghina-Nya dengan kata-kata demikian.
45 Dari tengah hari hingga tiga petang, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. 46 Kira-kira pukul tiga petang, Isa berseru dengan suara yang lantang, ‘Eloi, Eloi, lama sabakhtani?’ maksudnya ‘Ya Allah, Ya Tuhan-Ku, mengapa Kautinggalkan Aku?’
47 Sesetengah orang yang berdiri di situ berkata, apabila mendengar seruan-Nya itu, ‘Orang ini memanggil Ilyas.’
48 Serta-merta seorang daripada mereka mengambil span, memenuhinya dengan air anggur masam dan meletakkannya pada mensiang lalu menawarkannya kepada Isa sebagai minuman. 49 Yang lain berkata, ‘Jangan hiraukan Dia; mari kita lihat kalau Ilyas datang menyelamatkan-Nya.’
50 Isa berseru lantang sekali lagi, lalu menyerahkan roh-Nya dengan nafas terakhir.
51 Sejurus itu tirai rumah ibadat koyak dari atas ke bawah, bumi digegar gempa dan batu-batu pejal terbelah; 52 kubur-kubur terbuka; dan banyak jenazah orang yang taat akan Allah dibangkitkan semula; 53 mereka keluar dari kubur dan selepas Isa dibangkitkan semula, mereka masuk ke kota suci itu dan menampakkan diri kepada sebilangan besar orang di situ.
54 Apabila ketua tentera dan orangnya yang mengawal Isa melihat gempa bumi serta kejadian-kejadian lain, mereka pun ketakutan lalu berkata, ‘Benarlah Dia Putera Allah!’
55 Ramai wanita yang telah mengikut Isa dari Galilea dan melayani-Nya ada di situ, melihat dari jauh. 56 Antara mereka ialah Maryam Magdalena dan Maryam ibu kepada Yakobus dan Yusuf serta ibu kepada anak-anak Zebedeus.
Isa dimakamkan
57 Apabila malam menjelang, datang seorang hartawan dari Arimatea, bernama Yusuf, yang telah menjadi pengikut Isa. 58 Dia pergi menghadap Pilatus dan memohon jenazah Isa. Pilatus pun memerintahkan orang menyerahkan jenazah itu kepadanya. 59 Yusuf mengambil jenazah itu dan mengkafankannya dengan kain linen yang bersih. 60 Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam miliknya yang baru digalinya daripada batu pejal. Kemudian dia menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu, lalu pergi dari situ. 61 Ketika itu Maryam Magdalena ada di situ, begitu juga Maryam yang seorang lagi. Mereka sedang duduk berhadapan makam itu.
62 Pada keesokannya, iaitu sehari selepas Hari Persediaan, ketua-ketua imam dan orang Farisi datang beramai-ramai menghadap Pilatus. 63 Mereka berkata, ‘Tuan, kami teringat, sewaktu Dia masih hidup si penipu itu ada berkata, “Selepas tiga hari Aku akan bangkit.” 64 Oleh itu, silalah tuan perintahkan supaya dipastikan makam-Nya tidak dapat dibuka hingga tamat hari ketiga. Kami takut kalau-kalau para pengikut-Nya datang pada waktu malam dan mencuri mayat-Nya dibawa pergi, lalu berkata kepada orang ramai, “Dia telah bangkit daripada kematian.” Penipuan ini pasti lebih dahsyat daripada penipuan pertama.’ 65 Pilatus berkata kepada mereka, ‘Bawalah beberapa pengawal. Pergilah sendiri, buat apa yang kamu fikirkan perlu untuk menjaga makam itu.’ 66 Mereka pun pergi melakukannya. Mereka memperkukuh makam itu supaya tidak dapat dibuka langsung, dan mereka menugaskan pengawal berjaga di situ.
 
 
 
 
 
 
28
Kebangkitan Isa
1 Selepas hari Sabat, ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, Maryam Magdalena dan Maryam yang seorang lagi pergi melihat makam Isa. 2 Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, kerana seorang malaikat Tuhan turun dari syurga lalu menggulingkan batu yang menutup makam itu dan duduk di atasnya. 3 Wajahnya laksana kilat dan pakaiannya seputih salji. 4 Para pengawal menggeletar ketakutan apabila melihatnya, lalu menjadi seperti orang mati.
5 Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ‘Jangan takut, aku tahu kamu mencari Isa yang telah disalib. 6 Dia tidak ada di sini, kerana Dia telah bangkit semula, seperti yang dikatakan-Nya. Marilah lihat tempat Dia dibaringkan dulu. 7 Kemudian, segeralah pergi dan katakan kepada para pengikut-Nya bahawa Dia telah bangkit daripada kematian, dan Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat-Nya. Lihatlah, aku telah memberitahumu.’
8 Mereka pun keluar dari makam itu dengan takut dan amat gembira, lalu berlari untuk membawa berita itu kepada para pengikut Isa. 9 Dalam perjalanan, tiba-tiba Isa menemui mereka sambil berkata, ‘Salam sejahtera!’ Lalu mereka pun mendekati Isa dan memegang kaki-Nya serta menyembah-Nya. 10 Kemudian Isa berkata kepada mereka, ‘Jangan takut. Pergilah dan suruh saudara-saudara-Ku ke Galilea. Di sana mereka akan melihat-Ku.’
Laporan pengawal
11 Sementara perempuan itu sedang dalam perjalanan, beberapa orang pengawal tersebut masuk ke kota dan melaporkan kepada ketua-ketua imam apa yang telah terjadi. 12 Setelah bermesyuarat dengan tua-tua, mereka memberikan sejumlah wang yang besar kepada askar-askar yang berkawal itu 13 serta berpesan, ‘Beritahu orang, “Para pengikut-Nya datang pada waktu malam dan mencuri mayat-Nya lalu dibawa pergi sewaktu kami sedang tidur.” 14 Kalau hal ini sampai ke telinga gabenor, kami akan melembutkan hatinya dan kamu tidak akan diapa-apakan.’ 15 Mereka menerima wang itu dan melakukan apa yang diarahkan. Cerita ini biasa disebarkan di kalangan orang Yahudi hingga sekarang.
Perintah untuk memberitakan Injil
16 Kemudian, pengikut Isa yang sebelas itu pergi ke Galilea, ke gunung yang telah ditetapkan oleh-Nya. 17 Di sana mereka melihat-Nya lalu menyembah-Nya. Namun demikian, ada antara mereka yang ragu. 18 Isa berkata kepada mereka, ‘Segala kekuasaan telah diserahkan kepada-Ku, baik di syurga mahupun di bumi. 19 Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa pengikut-Ku. Imadkan mereka dengan nama Bapa, Putera dan Roh Suci. 20 Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang telah Kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu, hingga ke akhir zaman.’