Al-A’rafa
7
Juz 8B1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALMS.c
 
2 [Inilah] sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada dalam hati engkau* keberatan daripada itu, supaya engkau memberi amaran dengan [Kitab] itu dan menjadinya peringatan bagi orang-orang mukmin.
 
3 Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, dan janganlah kamu* mengikuti selain-Nya sebagai wali. Amatlah sedikit yang kamu* mahu ingat [dan insaf].
 
4 Dan betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan, lalu seksaan Kami itu datang menimpa penduduknya di waktu malam, atau sedang mereka berehat di tengah hari.
 
5 Maka keluhan mereka apabila ditimpa seksaan Kami hanyalah, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim."
 
6 Maka tentu Kami akan tanyakan [umat] orang-orang yang telah diutus kepada mereka [rasul-rasul], dan tentu Kami akan tanya rasul-rasul itu.
 
7 Maka tentu Kami akan ceritakan kepada mereka dengan ilmu, dan Kami tidak jauh [daripada mereka].
 
8 Dan timbangan pada hari itu adalah yang benar, lalu sesiapa yang timbangannya berat, maka mereka itu orang-orang yang beruntung.
 
9 Dan sesiapa yang timbangannya ringan, maka mereka itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri oleh sebab mereka selalu berlaku zalim terhadap ayat-ayatd Kami.
 
10 Dan sungguh, Kami telah menetapkan kamu* di bumi, dan Kami menjadikan di dalamnya sumber-sumber penghidupan untukmu. Amatlah sedikit kamu* bersyukur.
 
11 Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu,* kemudian Kami membentuk rupamu. Kemudian Kami berfirman kepada para malaikat: Bersujudlahe kamu* kepada Adam.f Maka mereka pun sujud kecuali Iblis,g dia tidak termasuk mereka yang sujud.
 
12 [Allah] berfirman: Apakah yang menghalangimu sehingga engkau* tidak bersujud [kepada Adam] ketika Aku menyuruhmu? [Iblis] menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia Engkau ciptakan daripada tanah.
 
13 Allah berfirman: Maka turunlah engkau* darinyah kerana tidak patut engkau bersikap takbur di dalamnya. Maka keluarlah! Sesungguhnya engkau* termasuk golongan yang hina.
 
14 [Iblis] menjawab, "Berilah tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan.i"
 
15 Allah berfirman: Sesungguhnya engkau* termasuk orang-orang yang diberi penangguhan.
 
16 [Iblis] menjawab, "Maka oleh sebab Engkau mendakwa aku yang sesat, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus.j
 
17 Kemudian nescaya aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan serta dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur."
 
18 [Allah] berfirman: Keluarlah engkau* dari [Jannah] itu dalam keadaan terhina dan tersingkir, lalu sesiapa di antara mereka yang mengikutimu, nescaya akan-Ku penuhi Jahanam dengan kamu* semuanya.
 
19 Dan [Allah berfirman:] Wahai Adam! Tinggallah engkau* dan isterimu di Jannah,k lalu makanlah [apapun] dari mana saja kamu berdua kehendaki,l tetapi janganlah kamu* dekati pokok [yang satu] ini, nanti kamu* akan termasuk orang-orang yang zalim.m
 
20 Lalu syaitan berbisikn kepada mereka berdua supaya dapat menampakkan kepada mereka* apa yang tertutup dari [pandangan] mereka* [selama inio], [yaitu] aurat mereka.* [Syaitan] berkata, "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua dari pokok ini, kecuali supaya kamu* tidak menjadi malaikat atau menjadi di antara orang-orang yang abadi.p"
 
21 Dan diaq bersumpah kepada mereka berdua, "Sesungguhnya aku adalah di antara para penasihatr bagimu.*
 
22 Maka [syaitan] menjatuhkan mereka berdua dengan tipu daya, lalu tatkala mereka* mengecap [buah] pokok itu,s nampaklah mereka* auratnya,t dan mereka* mulailah menutupnya dengan daun-daun di Jannah.u Dan Tuhan mereka* menyeru: Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu,v dan mengatakan kepadamu,* bahawa sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu?
 
23 Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuniw kami dan memberi kami rahmat, pasti jadilah kami termasuk orang-orang yang rugi."
 
24 Allah berfirman: Turunlah kamux! Sebahagian [keturunan] kamu* akan menjadi musuh bagi yang lain.y Dan bagi kamu* di bumi ada tempat menetap dan kesenangan untuk suatu masa.z
 
25 [Allah] berfirman: Di [bumi] kamu* hidup dan di sana kamu mati, dan dari sana akan kamu dibangkitkan.a
 
26 Wahai Bani Adam! Sungguh, Kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratb kamu* dan sebagai perhiasan [bagimu]. Tetapi pakaian ketakwaan, yang demikian itu paling baik.c Demikianlah beberapa daripada tanda-tanda [kekuasaan] Allah,d semoga mereka selalu ingat [dan insaf].
 
27 Wahai Bani Adam! Janganlah sampai kamu* tertipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapamu dari Jannah dengan menanggalkan pakaian mereka* untuk memperlihatkan aurat dua-duanya.e Sesungguhnya [syaitan] dan pengikutnya dapat melihat kamu* dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitanf itu wali bagi orang-orang yang tidak beriman.
 
28 Dan apabila mereka melakukan perbuatan maksiat,g mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami berbuat itu." Katakanlah:* Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat yang maksiat. Adakah kamu* mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?
 
29 Katakanlah:* Tuhanku menyuruh keadilan. Dan hadapkanlah wajahmu* [kepada Allah] di setiap masjid, dan sembahlah Dia dengan penuh mukhlis kepada-Nya dalam agama. Sebagaimana [ciptaan] kamu* dimulakan oleh-Nya,h [kepada-Nya] kamu akan dikembalikan.
 
30 Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian [lain] yang wajar ditimpa kesesatan.i Sesungguhnya mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai wali selain Allah, dan mereka mengira bahawasanya mereka mendapat petunjuk.
Juz 8B2
 
31 Wahai Bani Adam! Pakailah pakaianmu di setiap masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah kamu* melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.j
 
32 Katakanlah:* Siapakah yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nyak dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah:* Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam hayat duniawi, [dan] khusus [untuk mereka] pada Hari Kiamat.l" Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
 
33 Katakanlah:* Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan [segala] perbuatan maksiat yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa sebarang hak [kuasa] dan mensyirikkan Allah dengan apa yang Dia tidak menurunkan sebarang hak kuasa kepadanya, dan [mengharamkan] kamu* mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.
 
34 Dan bagi setiap umat ada ajal, maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta untuk dilambatkan ataupun dipercepatkan sesaat pun.m
 
35 Wahai Bani Adam! Jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kalangan kamu,* yang menceritakan ayat-ayat-Ku kepadamu, maka sesiapa yang bertakwa serta memperbaiki dirinya,n maka tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
 
36 Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan bersikap takbur terhadapnya, mereka itulah ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
37 Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bahagiannya [yang ditetapkan] dalamo Kitab, sehingga apabila datang kepada mereka para utusan Kami untuk mencabut nyawanya, [lalu] mereka bertanya, "Di manakah [sembahan] yang kamu* sembah selain Allah?" Mereka menjawab, "Semuanya telah lenyap daripada kami." Dan [dengan itu] mereka bersaksi terhadap diri mereka bahawasanya mereka adalah orang-orang kafir.
 
38 [Allah] berfirman: Masuklah kamu* ke dalam api [neraka] bersama umat-umat yang telah lalu sebelummu di kalangan jinp dan manusia. Setiap kali suatu umat masuk [neraka], dia melaknat saudaranya sehingga apabila mereka semua telah masuk di dalamnya, berkatalah mereka yang [masuk] kemudian kepada mereka yang [masuk] terlebih dahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, maka berikanlah kepada mereka azabq api [neraka] dua kali ganda.r" [Allah] berfirman: Masing-masing mendapat [azab] dua kali ganda, tetapi kamu* tidak mengetahui.
 
39 Dan berkatalah orang yang [masuk] terdahulu kepada orang yang [masuk] kemudian, "Tetapi kamu* tiada kelebihan atas kami, maka rasakanlah azab sebab apa yang telah kamu usahakan."
 
40 Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan bersikap takbur terhadapnya, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka ataupun akan masuk Jannah, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum.s Dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang jahat.
 
41 Mereka akan beroleh Jahanam sebagai hamparan, dan di atas mereka ada penutuo-penutup [api]. Dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang zalim.
 
42 Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh,t Kami tidak membebani seseorang kecuali menurut keupayaannya.u Mereka itu ahli-ahli Jannah, kekallah mereka di dalamnya.
 
43 Dan Kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka, di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami ke [Jannah] ini, dan tidaklah kami mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran." Dan diserukan kepada mereka, "Itulah Jannah yang telah diwariskan kepadamu sebab apa yang telah kamu* kerjakan."
 
44 Dan para ahli Jannah menyeru para ahli api [neraka], "Sungguh, kami mendapati bahawa apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Maka adakah kamu* mendapati bahawa apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allahv ditimpakan atas orang-orang yang zalim."
 
45 [Mereka itu] orang-orang yang menghalangi [orang] dari jalan Allahw dan hendak menjadikannya belit-belit,x sedang mereka mengkufuri akhirat.y
 
46 Di antara dua-dua mereka ada tabir,z dan di Tempat Tinggi ada beberapa orang lelaki yang mengenal tiap-tiap [ahli Jannah dan ahli Jahanam] dengan tanda-tanda mereka.a Dan mereka menyeru para ahli Jannah, "Salam sejahtera kepadamu!" Mereka belum lagi masuk [Jannah] sedang mereka berhasrat [memasukinya].
Juz 8B3
 
47 Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni api [neraka], mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama kaum yang zalim."
 
48 Dan ahli-ahli Tempat Tinggi menyeru orang-orang lelaki yang mereka kenal melalui kesan tanda mereka, [dengan] berkata, "Tidaklah berfaedah kepadamu [harta] yang kamu* kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan.
 
49 Adakah mereka itu orang-orang yang kamu* telah bersumpah bahawa mereka tidak akan memperoleh rahmat Allah?" [Allah berfirman:] Masuklah kamu* ke dalam Jannah! Tidak ada rasa takut padamu* ataupun bersedih hati.
 
50 Dan para ahli api [neraka] menyeru para ahli Jannah, "[Tolong] tuangkanlah air kepada kami,b" atau daripada apa yang direzekikan Allah kepadamu.*" Mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-dua itu atas orang-orang kafir,c"
 
51 [iaitu] orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai hiburan dan permainan, dan mereka telah ditipu oleh hayat duniawi. Maka pada hari [Kiamat] ini, Kami akan melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan pertemuan hari mereka ini, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.
 
52 Dan sungguh, Kami telah mendatangkan sebuah Kitab kepada mereka, yang telah Kami jelaskannya atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
 
53 Apakah lagi mereka menunggu kecuali takwilnya? Pada hari datangnya takwil, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi-pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau bolehkah kami dikembalikan [ke dunia] lalu beramal selain yang dahulu kami amalkan? Sungguh, mereka telah merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah daripada mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.
 
54 Sesungguhnya Tuhan kamu* ialah Allah yang menciptakan langit serta bumid dalam enam hari,e kemudian Dia bersemayam di atas Arasy.f Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari,g bulan serta bintang-bintang ditundukkan dengan perintah-Nya.h Ingatlah, miliki-Nya [meliputi] penciptaan dan perintah. Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam!
 
55 Berdoalah kepada Tuhan kamu* dengan rendah hati dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melanggar hukum.i
 
56 Dan janganlah kamu* berbuat kerosakan di bumi setelah diperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan ketakutan dan harapan. Sesungguhnya rahmatj Allah amat dekat kepada orang-orang yang muhsin.
 
57 Dan Dia-lah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya,k sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan [awan] itu ke negeri yang telah mati, lalu Kami turunkan air [hujanl] di [negeri] itu. Maka Kami tumbuhkan dengan [air] itu segala jenis buah-buahan. Demikianlah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, semoga kamu* selalu ingat [dan insaf].
 
58 Dan tanah yang baikm menghasilkan tanam-tanamannya [yang subur] dengan izin Tuhannya, dan [tanah] yang buruk hanya menghasilkan yang bantut. Demikianlah Kami mempelbagaikan tanda-tanda [kurnia Kami] bagi kaum yang bersyukur.
 
59 Sungguh, Kami telah mengutus Nuhn kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tiada tuhano bagimu* selain Dia. Sesungguhnya aku khuatir kamu* akan ditimpa azab pada hari yang besar."
 
60 Para bangsawan daripada kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang engkau* adalah dalam kesesatan yang nyata."
 
61 [Nuh] menjawab, "Wahai kaumku! Aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam.
 
62 Aku menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu* ketahui."
 
63 Dan adakah kamu* takjub bahawa datang kepadamu peringatanp daripada Tuhanmu melalui seorang lelaki di antaramu [sendiri] untuk memberi amaran kepadamu dan supaya kamu bertakwa, dan semoga kamu diberi rahmat?
 
64 Maka mereka mendustakan [Nuh], lalu Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta [hati].
Juz 8B4
 
65 Dan kepada Aadq [Kami telah mengutus] Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tiada tuhanr bagimu* selain Dia. Maka mengapa kamu* tidak bertakwa?"
 
66 Para bangsawan yang kufur di antara kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang engkau* adalah kurang waras, dan sesungguhnya kami yakin engkau adalah termasuk orang-orang pendusta."
 
67 [Hud] menjawab, "Wahai kaumku! Aku bukan kurang waras, tetapi aku adalah rasul daripada Tuhan seluruh alam.
 
68 Aku [hanya] menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan akulah penasihat yang amanah bagi kamu.*
 
69 Dan adakah kamu* takjub bahawa ada peringatan yang datang daripada Tuhanmu melalui seorang lelaki daripada kalanganmu [sendiri] untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu pengganti-pengganti setelah kaum Nuh, dan Dia telah melebihkan kamu dalam perawakan.s Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah, semoga kamu* beruntung.
 
70 Mereka berkata, "Adakah engkau* datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah sahaja dan meninggalkan apa yang dahulu disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau* ancamkan terhadap kami, jika engkau di antara orang-orang yang sadik."
 
71 [Hud] menjawab, "Sungguh, telah dijatuhkan atas kamu* kekejian dan kemurkaan daripada Tuhanmu. Adakah kamu* berbalah dengan aku tentang nama-nama [berhala] yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah tidak menurunkan sebarang hak kuasa mengenai itu? Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu* di antara orang-orang yang menunggu.
 
72 Maka kami selamatkan [Hud] dan orang-orang yang bersama-samanya dengan rahmat Kami, dan Kami menumpaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.t Dan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
 
73 Dan kepada Thamud, [Kami mengutus] Salih,u saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu* selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti nyata daripada Tuhan kamu.* Inilah seekor unta betina daripada Allah sebagai tanda bagimu.* Maka biarkanlah [unta] itu makan di bumi Allah, dan janganlah kamu* menyakiti [unta] itu, nanti kamu akan disambar oleh azab pedih.
 
74 Dan ingatlah ketika Dia jadikan kamu* pengganti-pengganti setelah kaum Aad, dan menempatkan kamu di bumi. Di tanah-tanah yang rata kamu* dirikan istana-istana, dan di gunung-gunung kamu pahat menjadikan rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu* melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerosakan.
 
75 Para bangsawan yang bersikap takbur di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang tertindas, [iaitu] kepada orang-orang yang telah beriman, "Tahukah kamu* bahawasanya Salih adalah seorang rasul daripada Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percayakan apa yang diturunkan kepadanya."
 
76 Orang-orang yang bersikap takbur itu berkata, "Sesungguhnya kami mengkufuri apa yang kamu* percayai."
 
77 Lalu mereka mengeting unta betina itu, dan bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Mereka berkata, "Wahai Salih! Datangkanlah apa yang engkau* ancamkan terhadap kami, jika engkau di antara orang-orang yang diutus."
 
78 Maka mereka disambar gempa bumi,v lalu jadilah mereka [seperti mayat] tertiarap di rumahnya.w
 
79 Lalu [Salih] berpaling daripada mereka sambil berkata, "Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan aku telah menasihatimu, tetapi kamu* tidak suka kepada orang-orang penasihat."
 
80 Dan [ingatlah] Lut,x ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu* berlaku maksiaty yang tidak pernah dilakukan oleh seorangpun sebelummu dari seluruh alam?
 
81 Sesungguhnya kamu* mendekati sesama lelaki dengan syahwat selain perempuan.z Namun kamu* adalah kaum yang melampaui batas.a"
 
82 Dan jawapan kaumnya tidak lain kecuali berkata, "Usirlah mereka dari negerimu.* Sesungguhnya mereka anggap dirinya orang yang suci."
 
83 Maka Kami selamatkan [Lut] dan keluarganya,b kecuali isterinya, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal.c
 
84 Dan Kami hujani mereka dengan hujan [batu belerang dan api],d maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang jahat.e
 
85 Dan kepada [penduduk] Madyan,f Kami [mengutus] saudara mereka, Syuaib.g Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu* selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti nyata daripada Tuhan kamu.* Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan,h dan janganlah kamu* merugikan manusia terhadap hak-hak mereka ataupun berbuat kerosakan di bumi setelah diperbaikinya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu* orang-orang mukmin.
 
86 Dan janganlah kamu* duduk di setiap jalan untuk menakut-nakutkan dan menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan hendak menjadikannya belit-belit. Dan ingatlah ketika [bilangan] kamu* dahulunya sedikit, lalu Dia memperbanyakkan kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan.
 
87 Dan jika ada segolongan di antara kamu* yang beriman kepada [wahyui] yang aku diutus untuk menyampaikan, dan ada [juga] segolongan lain yang tidak beriman, maka bersabarlahj hingga Allah menghakimi di antara kita, dan Dia-lah Hakim yang terbaik.
Juz 9A1
 
88 Para bangsawan yang bersikap takbur di antara kaumnya berkata, "Wahai Syuaib! Kami akan mengusir engkau,* dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami, kecuali engkau kembali ke jalan rohaniahk kami." [Syuaib] menjawab, "Dan adakah [kamu akan mengusir kami] meskipun kami tidak menyukainya?
 
89 Sungguh, kami telah mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, jika kami kembali ke jalan rohaniah kamu* setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika dikehendaki Allah, Tuhan kami. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, hakimkanlahl antara kami dengan kaum kami menurut yang benar. Dan Engkau-lah Pemberi keputusan yang terbaik.
 
90 Para bangsawan yang kufur di antara kaumnya berkata, "Jika kamu* mengikuti Syuaib, sesungguhnya jika begitu, kamu adalah orang-orang yang rugi."
 
91 Maka mereka disambar oleh gempa bumi, lalu jadilah mereka [seperti mayat] tertiarap di rumahnya.
 
92 Orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah tinggal di [negeri] itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
93 Maka [Syuaib] berpaling daripada mereka sambil berkata, "Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu.* Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum yang kafir."
 
94 Dan Kami tidak mengutus seorang nabi ke sebuah negeri melainkan [oleh sebab kekufuran] Kami menyambar penduduknya dengan kemelaratan dan penderitaan, semoga mereka rendah hati.
 
95 Kemudian Kami mengganti kesusahan itu dengan kebaikan hingga mereka bertambah banyak [harta dan keturunan], dan mereka berkata, "Sungguh, nenek moyang kami telah ditimpa penderitaan dan kesenangan." Maka Kami menyambar mereka secara tiba-tiba sedang mereka tidak menyedari.
 
96 Dan sekira bahawasanya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan [kebenaran], maka Kami menyambar mereka sebab apa yang telah mereka usahakan.
 
97 Maka adakah penduduk negeri itu merasa aman dari seksaan Kami yang datang kepada mereka pada malam hari sedang mereka tidur?
 
98 Dan adakah penduduk negeri itu merasa aman dari seksaan Kami yang datang kepada mereka pada siang hari, sedang mereka leka bermain-main?
 
99 Maka adakah mereka berasa aman daripada komplot Allah? Oleh itu tiada yang berasa aman daripada komplot Allah kecuali kaum yang rugi.m
 
100 Dan tidakkah jelas kepada orang-orang yang mewarisin negeri itu setelah [lenyap] penduduknya,o? bahawa sekiranya Kami kehendaki, Kami akan melanda mereka [dengan azab] kerana dosa-dosa mereka? Dan Kami mengunci hati mereka, maka mereka tidak dapat mendengar [peringatan].
 
101 Itulah negeri-negeri yang Kami ceritakan kepada engkau* beberapa kisahnya. Dan sungguh, rasul-rasul mereka telah datang membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka, tetapi mereka [juga] tidak beriman kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir.
 
102 Dan Kami tidak dapati bagi kebanyakan mereka sebarang janji [yang ditepati], tetapi sungguh Kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang fasiq.p
 
103 Kemudian setelah mereka, Kami utus Musaq dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami kepada Firaunr dan para bangsawannya, tetapi merekas berlaku zalim terhadap [Musa] itu.t Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan.u
 
104 Dan Musav berkata, "Wahai Firaun! Sesungguhnya aku ialah seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam.
 
105 Wajiblah atasku bahawa tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sungguh, aku datang kepadamu* dengan membawa bukti nyata daripada Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel [pergi] bersamaku.w"
 
106 [Firaun] menjawab, "Jika engkau* datang membawa sesuatu tanda [mukjizat], maka tunjukkanlah [mukjizat] itu, jika engkau di antara orang-orang yang sadik."
 
107 Maka [Musa] melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba [tongkat] itu menjadi ular yang nyata.x
 
108 Dan [Musa] menarik keluar tangannya [dari saku bajunya], lalu tiba-tiba [tangan] itu menjadi putih bagi orang-orang yang melihatnya.y
 
109 Para bangsawan daripada kaum Firaun berkata, "Sesungguhnya orang ini adalah pesihir yang mahir,
 
110 yang hendak mengusir kamu* dari negerimu, maka apakah yang kamu sarankan?"
 
111 Mereka menjawab, "Tundalah [tindakan terhadap] dia serta saudaranya, dan utuslah orang-orang pengumpul ke kota-kota,z
 
112 supaya mereka membawa kepada engkau* semua pesihir yang mahir."
 
113 Dan datanglah para pesihir kepada Firaun. Mereka berkata, "[Adakah] sesungguhnya kami akan mendapat ganjaran jika kami menjadi orang-orang yang menang?"
 
114 [Firaun] menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kamu* akan menjadi orang-orang yang dekat [kepadaku]."
 
115 Mereka berkata, "Wahai Musa! Adakah engkau* yang akan melemparkan [lebih dahulu] ataukah kami yang melemparkan?"
 
116 [Musa] menjawab, "Lemparkanlah [lebih dahulu]." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang ramai serta menggerunkan orang ramai, dan mereka datang membawa sihir yang hebat.a
Juz 9A2
 
117 Dan Kami wahyukan kepada Musa: Lemparkanlah tongkat engkau.* Lalu tiba-tiba [tongkat] itu menelan apa yang mereka sulapkan [dengan sihirnya].b
 
118 Maka ternyatalah yang benarc dan sia-sia sahaja [sihir] yang selalu mereka kerjakan.
 
119 Oleh itu kalahlah mereka di situ, dan mereka jadilah mereka orang-orang yang hina.
 
120 Dan para pesihir itu menjatuhkan diri dengan bersujud.
 
121 Mereka berkata, "Kami telah beriman kepada Tuhan seluruh alam,d
 
122 [iaitu] Tuhan bagi Musa dan Harun.e"
 
123 Firaun berkata, "Apakah kamu* telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini pasti muslihat yang kamu* berkomplot di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu* akan mengetahui.
 
124 Pasti akan kupotong tangan serta kakimu secara silang, kemudian pasti akan kusalib kamu* semuanya."
 
125 Mereka menjawab, "Sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembalilah kami,
 
126 dan engkau* tidak tersinggung terhadap kami kecuali kerana kami beriman kepada tanda-tanda [mukjizat] Tuhan kami tatkala [tanda-tanda itu] datang kepada kami." [Lalu mereka berdoa:] Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami sebagai orang-orang Muslim.f
 
127 Dan para bangsawan daripada kaum Firaun berkata, "Adakah engkau* akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerosakan di bumi ini, dan meninggalkanmu dan tuhan-tuhanmu?" [Firaun] menjawab, "Kelak kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka.g Kita akan mengusai mereka."
 
128 Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi [ini] milik Allah,h dan Dia mewariskannya kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan [yang baik] adalah bagi orang-orang yang bertakwa."
 
129 Mereka berkata, "Kami telah ditindas [oleh Firaun] sebelum engkau* datang kepada kami serta setelah engkau datang kepada kami." [Musa] menjawab, "Mudah-mudahan Tuhanmu akan membinasakan musuhmu dan jadikan kamu* penggantinya di bumi, lalu Dia melihat bagaimana akan kamu kerjakan.
 
130 Dan sungguh, Kami telah menyambar kaum Firaun dengan [musim kemarau] bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan,i semoga mereka selalu ingat [dan insaf].
 
131 Maka apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah kerana kami," tetapi jika mereka ditimpa keburukan, mereka dakwa nasib malang itu oleh sebab Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ingatlah, sesungguhnya nasib mereka hanya di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
132 Dan mereka berkata, "Apa pun tanda [mukjizat] yang engkau* mendatangkan kepada kami untuk menyihir kami, tetapi tidaklah akan kami percaya kepadamu."
 
133 Maka Kami hantar kepada mereka banjir,j belalang,k kutu,l katak,m dan darah,n sebagai tanda-tanda [mukjizat] yang jelas,o tetapi mereka bersikap takbur dan mereka adalah kaum penjahat.
 
134 Dan tatkala mereka ditimpa wabak itu, mereka berkata, "Wahai Musa! Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau* menurut apa yang dijanjikan-Nya kepadamu.p Sungguh, jika engkau* dapat singkirkan wabak itu daripada kami, pasti kami percaya kepadamu, dan kami pasti membebaskan Bani Israel [pergi] bersamamu.q
 
135 Maka tatkala Kami singkirkan wabak itu daripada mereka apabila sudah tercapainya waktu [seksaan] mereka, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya.r
 
136 Maka Kami membalas kezaliman mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka di dalam lauts kerana bahawasanya mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan selalu lalai terhadapnya.
 
137 Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu daerah-daerah timur di bumi dan baratnya yang telah Kami berkati.t Dan terkabullah kalimat Tuhan engkau* yang baik itu untuk Bani Israel oleh sebab kesabaran mereka. Dan Kami musnahkan apa yang telah diperbuat oleh Firaun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangunkan oleh mereka.
 
138 Dan Kami membawa Bani Israel menyeberangi laut,u lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka.v Mereka berkata, "Wahai Musa! Jadikanlah untuk kami sebuah tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan.w" [Musa] menjawab, "Sesungguhnya kamu* adalah kaum yang jahil.
 
139 Sesungguhnya mereka akan dihancurkan sebab apa yang dianutnya, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan."
 
140 [Musa] berkata, "Adakah aku mencari tuhan selain Allah untukmu? Dan Dia-lah telah mengutamakan kamu* atas seluruh umat manusia."
 
141 Dan [ingatlah] ketika Kami menyelamatkan kamu* daripada orang-orang Firaun. Mereka menyeksa kamu* dengan seksaan yang sangat buruk,x dan membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu,y dan dengan yang demikian itu terdapat cubaan yang besar daripada Tuhanmu.
Juz 9A3
 
142 Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan [jumlah] itu dengan sepuluh [malam lagi], maka sempurnalah waktu yang ditentukn Tuhannya empat puluh malam.z Dan [Musa] berkata kepada saudaranya [iaitu] Harun, "Gantikanlah aku dalam [urusan] kaumku dan buatlah yang soleh,a dan janganlah engkau* mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerosakan."
 
143 Dan tatkala Musa datang untuk waktu yang ditentukan dengan Kami, dan Tuhannya berfirman [secara langsung] kepadanya, [Musa] berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah [diri-Mu] kepadaku, supaya aku dapat melihat Engkau.b" [Allah] berfirman: Sama sekali engkau* tidak akan [sanggup] melihat-Ku,c tetapi lihatlah ke gunung itu, lalu jika gunung itu tetap di tempatnya, maka kelak itu engkau dapat melihat-Ku. Maka tatkala Tuhannya menampakkan [keagungan-Nya] kepada gunung itu, jadilah [gunung] itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pengsan. Maka ketika [Musa] sedar kembali, dia berkata, "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada-Mu, dan aku adalah yang pertama di antara orang-orang mukmin."
 
144 [Allah] berfirman: Wahai Musa! Sesungguhnya Aku memilih engkau* atas manusia [yang lain] untuk membawa amanat-Ku serta kalam-Ku,d maka terimalah apa yang Aku berikan kepadamu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersyukur.
 
145 Dan Kami telah menuliskan untuk [Musa] pada lauh-lauh [Hukume] itu segala sesuatu sebagai pengajaran dan penjelasan untuk segala sesuatu. [Allah berfirman:] Maka peganglah kepadanya dengan tekad, dan suruhlah kaum engkau* berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan perlihatkan kepadamu darul orang-orang yang fasiq.
 
146 Aku akan memalingkan dari tanda-tanda [kuasa-Ku] orang-orang yang bersikap takbur di bumi tanpa sebarang hak [kuasa]. Meskipun mereka melihat setiap tanda [kuasa-Ku], mereka tidak akan percaya kepadanya. Meskipun mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak akan menempuh jalan itu, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuh jalan itu. Demikian sebab bahawasanya mereka mendustakan ayat-ayat Kami, dan mereka selalu lalai terhadapnya.
 
147 Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda [kekuasaan] Kami serta pertemuan Hari Akhirat, terhapuslah amal-amal mereka. Adakah mereka dibalas kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakan?
 
148 Dan kaum Musa, setelah [dia bertolak ke Gunung Sinai] itu,f] mereka [menghasilkan] daripada perhiasan emas [sebuah patung] anak lembu dengan jasad yang dapat melenguh.g Tidakkah mereka perhatikan bahawasanya [patung] itu tidak dapat berkata-kata kepada mereka ataupun menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menyembah [patung] itu dan mereka adalah orang-orang zalim.
 
149 Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan melihat bahawasanya mereka telah sesat, mereka berkatal, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi kami rahmat dan mengampuni kami, pasti jadilah kami termasuk orang-orang yang rugi."
 
150 Dan tatkala Musa telah kembalih kepada kaumnya dengan marah dan sakit hati, dia berkata, "Amatlah buruk apa yang kamu* lakukan selama aku tiada bersamamu.i Adakah kamu* hendak mendahului perintah Tuhanmu?" Dan diaj melemparkan lauh-lauh [hukum] ituk dan memegang pada [rambut] kepala saudaranya sambil menarikannya ke arahnya. [Harun] berkata, "Wahai anak ibukul! Sesungguhnya kaum ini mendesak akum dan nyaris-nyaris mereka membunuhku, maka janganlah engkau* biarkan musuh-musuh bersukacita melihatku ataupun jadikan aku bersama-sama kaum yang zalim.
 
151 [Musa] berkata, "Ya Tuhanku, ampunilahn aku serta saudaraku,o dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah Maha Mengasihani di antara semua yang mengasihani.p"
 
152 Sesungguhnya orang-orang yang mengambil [patung] anak lembu [sebagai tuhannyaq], kelak mereka akan memperoleh kemurkaan daripada Tuhannya dan kehinaan dalam hayat duniawi. Dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang mengada-adakan kebohongan.
 
153 Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, sesungguhnya setelah itu Tuhan engkau* adalah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
154 Dan tatkala kemarahan Musa menjadi reda, dia mengambil [kembali] lauh-lauh [hukum] itu,r dan dalam tulisan [pada lauh-lauh] itu terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
 
155 Dan Musa memilih tujuh puluh orang lelaki daripada kaumnya untuk waktu yang ditentukam dengan Kami.s Maka tatkala mereka disambar oleh gempa bumi, [Musa] berdoa, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau kehendaki, nescaya Engkau akan membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Adakah Engkau akan membinasakan kami sebab apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kurang akal di antara kamit? Itu hanyalah ujian daripada-Mu. Dengan [ujian] itu Engkau sesatkan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada sesiapa Engkau kehendaki.u Engkau-lah Wali kami, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan Engkau-lah Pemberi ampun yang terbaik."
Juz 9A4
 
156 Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali [bertaubat] kepada-Mu." Allah berfirman: Azab-Ku akan Ku-timpakan terhadap sesiapa yang Aku kehendaki, dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.v Maka akan-Ku tetapkan [rahmat] itu bagi orang-orang yang bertakwa serta menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.
 
157 Orang-orang yang mengikuti Rasul, [iaitu] Nabiw yang Ummi,x yang mereka dapati tertulisy dalam Tauratz dan Injil,a yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan melarang mereka daripada [berbuat] yang mungkar,b dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka serta mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan daripada mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan untuk bersertanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.c
 
158 Katakanlah:* Wahai manusia! Sesungguhnya aku ialah Rasul Allahd bagi kamu* semua, yang milik-Nya [meliputi] kerajaan langit serta bumi.e Tiada tuhan melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan,f maka berimanlah kamu* kepada Allah dan Rasul-Nya, [iaitu] Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah serta kalimat-kalimat-Nya. Dan ikutilah dia, semoga kamu* mendapat petunjuk.
 
159 Di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk menurut yang benar, dan dengan itu mereka dapat berlaku adil.
 
160 Dan Kami membahagikan mereka menjadi dua belas suku kaum yang masing-masingnya golongan besar,g dan Kami wahyukan kepada Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya:h Pukullah batu itu dengan tongkatmu.i Maka memancutlah daripada [batu] itu dua belas mata air. Setiap suku kaum mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan Kami menaungi mereka dengan awan,j dan Kami turunkan kepada mereka Mannak dan salwa.l [Allah berfirman:] Makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu.* Dan mereka tidak menzalimi Kami, tetapi mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri.m
 
161 Dan [ingatlah] ketika dikatakan kepada [Bani Israel], "Tingallah kamu di negeri ini dan makanlah [hasil] darinya di mana saja kamu* kehendaki," dan katakanlah, "Bebaskanlah beban [dosa] kami," dan masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud. [Nescaya] Kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu.* Kelak Kami akan menambah [kurnia] bagi orang-orang yang muhsin.
 
162 Tetapi orang-orang zalim di antara mereka mengganti sabda itu dengan [sesuatu] yang tidak dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan atas mereka azab dari langit oleh sebab mereka selalu berlaku zalim.
 
163 Dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di tepi laut ketika mereka melanggar peraturan Hari Sabat,n [iaitu] ketika ikan-ikan datang kepada mereka dengan timbul di permukaan air pada Hari Sabat, dan pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka oleh sebab mereka selalu berlaku fasiq.
 
164 Dan [ingatlah] ketika suatu di antara mereka berkata, "Mengapa kamu* menasihati kaum yang akan dibinasakan oleh Allah atau diazab dengan azab yang keras?" Mereka menjawab, "Supaya kami ada alasan [melepaskan tanggung jawab] kepada Tuhan kami, dan semoga mereka bertakwa."
 
165 Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang daripada [berbuat] yang jahat, dan Kami menyambar orang-orang zalim dengan azab yang keras oleh sebab mereka selalu berlaku fasiq.
 
166 Maka ketika mereka bersikap angkuh terhadap apa yang dilarang, Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu* kera-kera yang hina.o"
 
167 Dan [ingatlah] ketika Tuhan engkau* memaklumkan bahawa nescaya Dia akan menghantar kepada mereka orang-orang yang akan [terus] menyeksa mereka dengan seksaan yang sangat buruk sampai Hari Kiamat. Sesungguhnya Tuhan engkau* adalah cepat dengan hukuman-Nya, dan sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
168 Dan Kami pecah-pecahkan mereka di dunia ini menjadi berbilang umat,p di antaranya ada orang-orang soleh dan adapun yang selain itu. Dan Kami menguji mereka dengan [peristiwa-peristiwa] yang baik dan yang buruk, semoga mereka kembali [kepada yang benar].
 
169 Maka selepas mereka, datanglah pengganti yang mewarisi Kitab, yang mengambil kebendaan dunia yang rendah ini, dan mereka berkata, "Kelak kami akan diberi ampun." Dan jika datang lagi kebendaan dunia seperti itu kepada mereka, [nescaya] mereka akan mengambilnya [juga]. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam Kitab bahawa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah melainkan yang benar? Dan mereka [juga] telah mempelajari apa yang ada di dalamnya. Dan Darul Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
170 Dan orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab serta mendirikan solat, sesungguhnya Kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan.
Juz 9B1
 
171 Dan [ingatlah] ketika Kami mengangkat gunung ke atas mereka seolah-olah [gunung] itu naungan awan dan mereka yakin bahawasanya [gunung] itu akan jatuh menimpa mereka. [Allah berfirman:] Terimalah apa yang telah Kami berikan kepadamu dengan tekad, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya semoga kamu* menjadi orang-orang yang bertakwa.
 
172 Dan [ingatlah] ketika Tuhan engkau* mengeluarkan zuriat Bani Adam daripada tulang belakang mereka, dan mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri. [Allah berfirman:] Bukankah Aku ini Tuhan kamu*? Mereka menjawab, "Ya benar, kami bersaksi.q" [Itulah sebab] nanti pada Hari Kiamat, kamu* tidak mengkatakan, "Sesungguhnya kami tidak sedar tentang ini,"
 
173 atau kamu mengatakan, "Sesungguhnya nenek moyang kami telah mensyirikkan [Allah] sejak dahulu, sedang kami ialah keturunan yang [datang] setelah mereka. Maka adakah Engkau akan membinasakan kami oleh sebab perbuatan pekerja-pekerja kebatilan?"
 
174 Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu, dan semoga mereka kembali [dengan bertaubat].
 
175 Dan bacakanlahr kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan ayat-ayat Kami kepadanya, tetapi dia berlepas dirinya daripada [ayat-ayat] itu, lalu dia diikutinya oleh syaitan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.
 
176 Dan sekiranya Kami menghendaki, akan Kami tinggikan [kedudukan] dia dengan [ayat-ayat] itu, tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan [orang] itu adalah seperti anjing, jika kamu* menghalaunya, lidahnya dijulurkan, dan jika kamu membiarkannya, lidahnya masih dijulurkan. Demikianlah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu, semoga mereka memikirkannya.
 
177 Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan mereka selalu menzalimi diri sendiri.
 
178 Sesiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang beroleh petunjuk, dan sesiapa yang Dia sesatkan, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
179 Dan sungguh, Kami akan jadikan Jahanam tempat untuk banyak di kalangan jin dan manusia. Mereka ada hati tetapi tidak memaham dengannya,s dan mereka ada mata tetapi tidak melihat dengannya, serta mereka ada telinga tetapi tidak mendengar dengannya.t Mereka itu seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
 
180 Dan Allah mempunyai Asmaul Husna, maka serulah kepada-Nya dengan menyebut [nama-nama] itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada sifatu nama-nama-Nya. Kelak mereka akan dibalas menurut apa yang telah mereka kerjakan.
 
181 Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada suatu umat yang memberi petunjuk menurut yang benar, dan dengan itu mereka dapat berlaku adil.
 
182 Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, kelak Kami akan menarik mereka beransur-ansur dari arah yang tidak mereka ketahui.
 
183 Dan Aku akan memberikan tempohv kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat kukuh.
 
184 Dan tidakkah mereka [mahu] berfikir? Sahabat mereka [Muhammad] bukanlah gila,w dia tidak lain kecuali seorang pemberi amaran yang jelas.
 
185 Dan tidakkah mereka perhatikan kebesaran alam langit dan bumi serta segala yang diciptakan Allah, dan [sedar] bahawa mungkin ajal mereka sudah dekat? Maka sabda mana lagi setelah itu akan mereka beriman?
 
186 Sesiapa yang disesatkan Allah, maka tiada baginya seorang pun pemberi petunjuk, dan Dia membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka.
 
187 Mereka bertanya kepada engkau* tentang saatx [Kiamat], "Bilakah tibanya?" Katakanlah: Sesungguhnya pengetahuan tentangnya ada pada Tuhanku, tiada yang dapat menerangkan akan waktunya kecuali Dia.y Amatlah berat [Kiamat] itu di langit dan di bumi, yang tidak datang kepadamu* kecuali secara tiba-tiba.z Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau* cukup mengetahuinya. Katakanlah:* Pengetahuan tentangnya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.a
 
188 Katakanlah:* Aku tidak berdaya memberi manfaat ataupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib,b pasti aku akan mengambil yang baik dan tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain kecuali seorang pemberi amaran dan pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman.
Juz 9B2
 
189 Dia-lah yang menciptakan kamu* daripada jiwa yang satu,c dan daripadanya Dia menjadikan pasangannya untuk bersenang hati bersamanya.d Maka tatkala dicampurinya, [isterinya] mengandunge [mula-mula] dengan kandungan yang ringan, lalu teruslah dia dengan keadaan itu. Maka tatkala [kandungannya] menjadi berat, kedua-dua mereka bermohon kepada Allah, Tuhan mereka,* "Sungguh, jika Engkau memberi kami [anak] yang soleh, pasti jadilah kami di antara orang-orang yang bersyukur."
 
190 Maka tatkala Dia memberi mereka berdua [anak] yang soleh,f mereka* menjadikan sekutu bagi-Nya terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Maka Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
191 Apakah mereka mensyirikkan [Allah dengan] apa yang tidak dapat menciptakan sesuatupun? Padahal [berhala] itu sendiri diciptakan?
 
192 [Berhala] itu tidak sanggup memberi mereka pertolongan, dan kepada dirinya sendiri [berhala] itu tidak dapat memberikan pertolongan.
 
193 Dan jika kamu* menyeru [berhala-berhala] itu untuk mendapat petunjuk, [berhala-berhala] itu tidak [menjawab] menurut [hajat] kamu. Sama sahaja bagimu, baik kamu* menyeru mereka atau kamu berdiam diri.
 
194 Sesungguhnya [berhala-berhala] yang kamu* sembah selain Allah adalah hamba-hamba sepertimu. Maka serulah [berhala-berhala] itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan doamu, jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
195 Adakah [berhala-berhala] itu mempunyai kaki untuk berjalan, atau mempunyai tangan untuk menghentam, atau mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah:* Serulah sekutu-sekutumu [yang dianggap tuhan], kemudian jalankanlah tipu daya terhadap aku lalu janganlah kamu* memberi tangguh kepadaku.
 
196 Sesungguhnya Allah ialah Wali aku yang telah menurunkan Kitab, dan Dia melindungi orang-orang yang soleh.
 
197 Dan [berhala-berhala] yang kamu* seru selain Allah tidak sanggup menolongmu, ataupun menolong diri mereka sendiri.
 
198 Dan jika kamu* menyeru [berhala-berhala] itu untuk memberimu petunjuk, [berhala-berhala] itu tidak dapat mendengar. Dan kamu* lihat mereka memandangmu, padahal [berhala-berhala] itu tidak [dapat] melihat.
 
199 Terimalah [peranan] pemaaf, dan suruhlah berbuat yang makruf dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil.
 
200 Dan jika syaitan menhasut engkau* dengan suatu hasutan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.g
 
201 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditimpa desakan daripada syaitan, mereka ingat [akan Allah] lalu tiba-tiba mereka dapat melihat [dengan jelasnya].
 
202 Dan saudara-saudara merekah membantu dalam usaha menyesatkan, kemudian mereka tidak henti-hentinya [menyesatkan].
 
203 Dan apabila engkau* tidak mendatangkan suatu tanda [mukjizat] kepada mereka, mereka berkata, "Mengapa engkau* tidak buatlah sendiri [mukjizat] itu." Katakanlah:* Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Inilah pencerahani daripada Tuhan kamu,* serta petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
 
204 Dan apabila Al-Qu’ranj dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah, semoga kamu* diberi rahmat.
 
205 Dan ingatlah Tuhanmu dalam jiwamu dengan rendah hati serta rasa takut dan tidak dengan bersuara lantang pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau* termasuk orang-orang yang lalai.
 
206 Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhan engkau* tidak bersikap takbur untuk beribadat kepada-Nya, dan mereka bertasbih kepada-Nya, dan hanya kepada-Nya mereka bersujud.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Anfala
8
Juz 9B3
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Mereka bertanya kepada engkau* tentang harta rampasan perang. Katakanlah:* Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah,c perbaikilah hubungan antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu* adalah orang-orang mukmin.
 
2 Sesungguhnya orang-orang mukmin ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakand ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah [kuat] iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal,e
 
3 [iaitu] orang-orang yang mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
 
4 Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar. Mereka akan beroleh darjat [tinggi] di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki yang mulia.
 
5 Sebagaimana Tuhanmu [menyuruh] engkau* keluar dari rumahmu [untuk berperang] menurut yang benar, sedang sesungguhnya sebahagian di antara orang-orang mukmin tidak menyukainya.
 
6 Mereka berbalah dengan engkau* tentang kebenaran setelah nyata [bahawa mereka akan menang], seolah-olah mereka digiring kepada maut sedang mereka menyaksikan.f
 
7 Dan [ingatlah] ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawasanya salah satu daripada dua golongan [yang kamu hadapi] adalah untukmu, sedang kamu* berharap bahawasanya [angkatan] yang tidak bersenjata adalah untukmu. Dan Allah bermaksud untuk menetapkan yang benar dengan kalimat-Nya, dan menumpaskan orang-orang kafir,g
 
8 supaya Dia menetapkan yang benar dan membatalkan yang batil meskipun orang-orang yang jahat itu tidak menyukainya.
 
9 [Ingatlah] ketika kamu* meminta pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: Bahawasanya Aku akan memperkuatkan kamu* dengan seribu malaikath yang datang berturut-turut.
 
10 Dan tidaklah Allah menjadikannya kecuali berita gembira, dan supaya hati kamu* tenteram. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah.i Sesungguhnya Allah Maha Perkasa,j Maha Bijaksana.k
 
11 [Ingatlah] ketika Dia membuat kamu* mengantuk dengan rasa aman daripada-Nya, dan Dia menurunkan air [hujan] dari langit,l untuk menyucikan kamu dengan [air] itu dan menghilangkan daripadamu [bisikan] syaitan yang keji, dan menguatkan hatimu serta meneguhkan pendirian kamu.m
 
12 [Ingatlah] ketika diwahyukan oleh Tuhan engkau* kepada para malaikat: Bahawasanya Aku bersama kamu,* maka teguhkanlah [hati] orang-orang yang beriman. Kelak Aku akan menanamkan rasa gerun dalam hati orang-orang yang kufur, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah setiap hujung jari mereka.
 
13 Demikianlah sebab bahawasanya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan sesiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.n
 
14 Demikianlah [hukuman] bagimu,* maka rasakanlah [hukuman] itu, dan bahawasanya orang-orang kafir akan beroleh api [nerakao].
 
15 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu* bertemu dengan orang-orang yang kufur sedang mara [untuk menyerangimu], maka janganlah kamu undur ke belakang.
 
16 Dan sesiapa yang undur ke belakang pada hari itu, kecuali berbelok untuk [siasat] perang atau bergabung dengan pasukannya, maka sungguh, dia menanggung kemurkaan daripada Allah. Dan tempat berlindungnya ialah Jahanam, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
17 Maka bukan kamu* yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau* yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar.p [Allah yang melakukan semua itu] dan untuk menguji orang-orang mukmin dengan suatu ujian baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.q
 
18 Demikianlah [rahmat Allah] dan bahawasanya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
 
19 Jika kamu* meminta kemenangan, maka sungguh, kemenangan telah datang kepadamu, dan jika kamu berhenti [permusuhan], maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu* kembali [berperang], Kami akan kembali dan pasukan kamu sama sekali tidak akan berfaedah kepadamu sedikitpun meskipun banyak [jumlahnya], dan bahawasanya Allah berserta orang-orang mukmin.
 
20 Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu* berpaling daripada-Nya padahal kamu mendengar [perintah-Nya].
 
21 Dan janganlah kamu* menjadi seperti orang-orang yang berkata, "Kami telah mendengar," padahal mereka tidak mendengar [langsung].
Juz 9B4
 
22 Sesungguhnya makhluk bernyawa yang paling jahat menurut Allah ialah orang yang tuli lagi bisu [kepada peringatan], yang tidak mengertir [kebenaran].
 
23 Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, nescaya Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan sekiranya Dia menjadikan mereka dapat mendengar, pasti mereka akan berpaling dan mereka [selalu] menolak.
 
24 Wahai orang-orang yang beriman! Sahutlah kepada [seruan] Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyeru kamu* kepada sesuatu yang memberimu kehidupan.s Dan ketahuilah bahawasanya Allah campur tangan di antara seseorang dengan hatinya, dan bahawasanya kepada-Nya kamu* akan dikumpulkan.t
 
25 Dan takutilah kamu* ujian yang tidak khususnya menimpa orang-orang zalim sahaja di antaramu, dan ketahuilah bahawasanya Allah amat keras hukuman-Nya.
 
26 Dan ingatlah ketika kamu* [berjumlah] sedikit lagi tertindas di bumi, dan kamu takut bahawa orang-orang akan menculik kamu. Maka Dia memberimu tempat menetap dan memperkuatkan kamu* dengan pertolongan-Nya, dan memberimu rezeki yang baik-baik semoga kamu bersyukur.
 
27 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* mengkhianati Allah serta Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
 
28 Dan ketahuilah bahawasanya hartamu dan anak-anaku kamu* hanyalah ujian, dan bahawasanya di sisi Allah ada pahala yang besar.v
 
29 Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu* bertakwa kepada Allah, nescaya Dia mengadakan Furqan bagimu, dan menebus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni [dosa-dosa] kamu.w Dan Allah melimpah dengan kurnia yang besar.
 
30 Dan [ingatlah] ketika orang-orang yang kufur berkomplot terhadap engkau* untuk menangkapmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Dan mereka berkomplot dan Allah [juga] berkomplot, tetapi Allah adalah Pembalas muslihat yang terbaik.x
 
31 Dan apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar. Sekiranya kami kehendaki, pasti kami dapat berkata yang seperti ini. Ini tidak lain kecuali dongengan-dongengan orang-orang dahulukala."
 
32 Dan [ingatlah] ketika mereka berkata, "Ya Allah, jika ini adalah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab pedih."
 
33 Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang engkau* berada di kalangan mereka, dan Allah tidak [pula] akan mengazab mereka sedang mereka beristighfar.
 
34 Dan mengapa Allah tidak mengazab mereka, sedang mereka menghalangi [orang] dari Masjid al-Haramy? Dan mereka tidak layak menjadi walinya, hanyalah orang-orang yang bertakwa layak menjadi walinya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
35 Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain kecuali siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab oleh sebab kamu* selalu mengkufuri.
 
36 Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi [orang] dari jalan Allah, lalu mereka akan [terus] menginfakkan [harta] itu. Kemudian, itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, dan akhirnya mereka dikalahkan. Dan orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan ke dalam Jahanam.
 
37 [Demikian] supaya Allah membezakan antara [orang] yang jahat daripada yang baik, dan menjadikan yang jahat itu [diletakkan] atas yang lain, maka semuanya ditimbunkan, lalu memasukkannya ke dalam Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
38 Katakanlah* kepada orang-orang yang kufur itu: Jika mereka berhenti [kekufurannya], mereka akan diampuni [dosa-dosanya] yang telah lalu. Dan jika mereka kembali [berlaku kufur], maka sungguh, kebiasaan orang-orang dahulukala telah berlaku.
 
39 Dan perangilah mereka itu hingga tiada lagi fitnah, dan agama semuanya adalah untuk Allah.z Oleh itu jika mereka berhenti [daripada kekufurannya], maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
 
40 Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawasanya Allah adalah Pelindung kamu,* [Dia-lah] sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penyelamat.a
Juz 10A1
 
41 Dan ketahuilah bahawasanya segala rampasan perang yang kamu* perolehi, maka satu perlima untuk Allah, Rasul, kaum kerabat [Rasul], anak yatim,b orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kamic pada hari Furqan, [iaitu] pada hari dua pasukan [tentera] bertempur. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.d
 
42 [Ingatlah] ketika kamu* berada di tepi lembah yang dekat dan mereka berada di tepi lembah yang jauh, sedang kafilah berada lebih rendah daripadamu. Dan sekiranya kamu* mengadakan persetujuan [untuk bertempur], pasti kamu akan berselisih dalam menentukan [hari pertempuran]. Tetapi supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang pasti berlaku, [iaitu] supaya orang yang binasa itu binasa dengan bukti nyata, dan orang yang hidup itu hidup dengan bukti nyata.e Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
43 [Ingatlah] ketika Allah memperlihatkan mereka dalam mimpi engkau* [berjumlah] sedikit. Dan sekiranya Dia perlihatkan mereka [berjumlah] banyak, pasti kamu* menjadi lemah semangat dan pasti kamu akan bersengketa dalam urusan itu, tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
 
44 Dan [ingatlah] ketika Dia memperlihatkan mereka kepadamu, semasa kamu* bertemu dengan mereka yang [berjumlah] sedikit menurut pandangan matamu dan kamu [pula] diperlihatkan-Nya berjumlah sedikit menurut pandangan mereka, supaya Allah melaksanakan suatu urusan yang pasti berlaku. Dan [hanya] kepada Allah [segala] urusan dikembalikan.
 
45 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu* bertemu dengan suatu pasukan [musuh], maka berteguhlah hati dan ingatilah Allah banyak-banyak, semoga kamu beruntung.f
 
46 Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu* bersengketa,g nanti kamu lemah semangat dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.h
 
47 Dan janganlah kamu* seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan takbur dan riyak kepada orang ramai, serta menghalangi [orang] dari jalan Allah.i Dan [ilmu] Allah adalah yang Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.
 
48 Dan [ingatlah] ketika syaitan memperelokkan kepada mereka perbuatan [jahat] mereka dan berkata "Tiada seorang di antara manusia yang dapat mengalahkan kamu* pada hari ini, dan sesungguhnya akulah pelindung bagimu." Maka apabila kedua-dua pasukan itu melihat satu sama lain, [syaitan] berpaling tadah dan berkata, "Aku berlepas diri daripadamu, sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu* tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah amat keras hukuman-Nya."
 
49 [Ingatlah] ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinyaj berkata, "Mereka [yang mukmin] itu telah ditipu oleh agamanya." Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa,k Maha Bijaksana.
 
50 Dan [dahsyatnya] sekiranya engkau* dapat melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kufur [dengan] memukul wajah dan bahagian belakang mereka, dan [kepadanya dikatakan:] Dan rasakanlah olehmu azab [neraka] yang membakar.
 
51 Demikian itu sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan kamu* sendiri, dan bahawasanya Allah tidak pernah menzalimil hamba-hamba-Nya.
 
52 [Keadaan mereka] serupa dengan keadaan ahli-ahli Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengkufuri ayat-ayatm Allah, maka Allah menyambar mereka sebab dosa-dosa mereka. Allah Maha Kuat,n amat keras hukuman-Nya.
 
53 Demikianlah sebab bahawasanya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaumo hingga [kaum itu] mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bahawasanya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
54 [Keadaan mereka] serupa dengan keadaan ahli-ahli Firaunp dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, maka Kami membinasakan mereka sebab dosa-dosa mereka dan Kami tenggelamkan ahli-ahli Firaun,q dan mereka semua adalah orang-orang zalim.
 
55 Sesungguhnya makhluk bernyawa yang paling jahat menurut Allah ialah orang-orang yang kufur, lalu mereka tidak [mahu] beriman.
 
56 [Mereka itu] orang-orang yang engkau* telah mengadakan perjanjian dengan mereka, kemudian mereka melanggar janjinya setiap kali dan mereka tidak takut [kepada Allah].
 
57 Oleh itu jika engkau* dapat mengatasi mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah mereka melalui orang-orang yang di belakang mereka, semoga mereka selalu ingat [dan insaf].
 
58 Dan jikalau engkau* khuatir ada pengkhianatan daripada suatu kaum, maka campakkanlah perjanjian itur kepada mereka atas syarat yang sama. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang pengkhianat.s
 
59 Dan janganlah orang-orang yang kufur mengira bahawa mereka telah terlepas [daripada Allah]. Sesungguhnya mereka tidak dapat menggagalkant [Allah].
 
60 Dan persiapkanlah untuk menentang mereka menurut kemampuan kamu* dengan kekuatan yang ada padamu daripada pasukan berkuda untuk menggentarkanu musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya [tetapi] Allah mengetahuinya. Dan apapun yang kamu* infakkan di jalan Allah akan dibalas sepenuhnya kepadamu, dan kamu tidak akan dirugikan.v
Juz 10A2
 
61 Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah [juga] kepadanya,w dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
62 Jika mereka bermaksud untuk menipu engkau,* maka sesungguhnya cukuplah Allah [menjadi Pelindung] bagimu. Dia-lah yang memperkuatkan engkau,* dengan pertolongan-Nya dan dengan [sokongan] orang-orang mukmin,
 
63 dan [Dia-lah] yang mempersatukan hati mereka.x Sekiranya kamu* menginfakkan segala yang ada di bumi, kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan [hati] mereka. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Perkasa,y Maha Bijaksana.
 
64 Wahai Nabi! Cukuplah Allah [menjadi Pelindung] bagi engkau* dan orang-orang mukmin yang mengikutimu.
 
65 Wahai Nabi! Galakkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang.z Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu,* mereka dapat mengalahkan dua ratus orang [musuh], dan jika ada seratus orang [yang sabar] di antara kamu, mereka dapat mengalahkan seribu orang yang kufur,a sebab bahawasanya orang-orang yang kufur itu adalah kaum yang tidak memaham.
 
66 Sekarang Allah telah meringankan [kewajiban] kamu,* dan Dia mengetahui bahawasanya ada kelemahan padamu. Maka jika ada seratus orang yang sabar di antara kamu,* mereka dapat mengalahkan dua ratus [orang musuh], dan jika di antaramu ada seribu orang [yang sabar], mereka dapat mengalahkan dua ribu orang [musuh] dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar.
 
67 Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum dia membunuh [musuh Allah] beramai-ramai di bumi. Kamu* menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah bermaksud akhirat [untukmu]. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
68 Sekiranya tiada Kitab yang sudah ada dahulunya daripada Allah, nescaya kamu* ditimpa azab yang berat kerana [tebusan] yang kamu ambil.
 
69 Maka makanlah yang halal lagi baik daripada rampasan perang yang telah kamu* perolehi, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun,b Maha Mengasihani.c
 
70 Wahai Nabi! Katakanlah* kepada para tawanan yang ada di tangan kamu,* "Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, Dia akan memberimu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani."
 
71 Dan jika mereka ingin mengkhianati engkau,* maka sungguh, sebelum itu mereka pun telah mengkhianati Allah, lalu Dia menjadikan [engkau] berkuasa atas mereka. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
 
72 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan [kepada Muhajirin], mereka itu saling melindungi sesama mereka. Dan [mengenai] orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, kamu* tidak wajib sedikitpun atas [pelindungan] mereka sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan] agama, maka kamu* wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian damai antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
73 Dan orang-orang yang kufur saling melindungi sesama mereka. Jika kamu* tidak melaksanakan [perintah] itu, [nescaya] akan terjadi [keburukan] fitnah di bumi dan kerosakan yang besar.
 
74 Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan [kepada Muhajirin], mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar.d Mereka beroleh ampunan dan rezeki yang mulia.
 
75 Dan orang-orang yang beriman setelah itu, dan [kemudian] mereka berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka itu [dianggap] daripada [golongan] kamu.* Tetapi orang-orang yang ada hubungan kerabat lebih dekat sesama mereka menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
 
 
 
 
 
 
At-Tawbaha
9
Juz 10A3
 
 
1 [Pernyataan] pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasul-Nya terhadap orang-orang musyrik yang kamu* telah mengadakan perjanjian.
 
2 Maka jelajahilah seluruh bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahawasanya kamu* tidak dapat menggagalkan Allah, dan bahawasanya Allah menghinakan orang-orang kafir.
 
3 Dan [inilah] penyataan daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada Hari Raya Hajib yang besar, bahawasanya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri daripada orang-orang musyrik.c Oleh itu jika kamu* bertaubat, maka itu lebih baik bagimu, tetapi jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawasanya kamu tidak dapat menggagalkan Allah. Dan berilah berita gembirad kepada orang-orang yang kufur [bahawasanya mereka akan mendapat] azab pedih,e
 
4 kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu,* kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun [syarat perjanjian], dan mereka tidak [juga] menyokong seorangpun yang menentangmu. Maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjiannya sampai tamat tempohnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.
 
5 Dan apabila telah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu* jumpai mereka,f tawanlah mereka, kepunglah mereka, serta sergaplah mereka dari setiap tempat mengintai. Dan jika mereka bertaubat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun,g Maha Mengasihani.h
 
6 Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepada engkau,* maka lindungilah dia supayai dia dapat mendengar firman Allah, kemudian hantarlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah sebab bahawasanya mereka itu kaum yang tidak mengetahui.
 
7 Bagaimana mungkin ada perjanjian [damai] di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik,j kecuali dengan orang-orang yang kamu* telah mengadakan perjanjian [dengan mereka] di Masjid al-Haramk? Oleh itu selagi mereka berlaku lurus terhadapmu, maka hendaklah kamu* berlaku lurus terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.
 
8 Bagaimana mungkin [ada perjanjian demikian] padahal jika mereka dapat mengatasi kamu,* mereka tidak akan menghormati perhubungan kerabat ataupun perjanjian damai denganmu? Mereka menyenangkan hatimu* dengan [kata-kata] mulutnya, sedang hati mereka menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasiq.l
 
9 Mereka memperjualbelikanm ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalangi [orang] dari jalan-Nya.n Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan.
 
10 Mereka tidak menghormati perhubungan kerabat ataupun perjanjian damai dengan orang mukmin. Dan mereka itulah orang-orang yang melanggar hukum.
 
11 Oleh itu jika mereka bertaubat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka [ertinya mereka] adalah saudara-saudara seagama kamu.* Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
 
12 Dan jika mereka mencabuli sumpahnya setelah ada perjanjian dan mencerca agama kamu,* maka perangilah pemimpin-pemimpino yang kufur itu. Sesungguhnya tiada lagi sumpah [yang dihormati] mereka, mudah-mudahan mereka akan berhenti.
 
13 Tidakkah kamu* akan memerangi kaum yang mencabuli sumpah mereka, dan mereka berazam untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memerangi kamu? Adakah kamu* takut kepada mereka? Tetapi Allah lebih berhak ditakuti olehmu, jika kamu orang-orang mukmin.p
 
14 Perangilah mereka! Allah akan menyeksa mereka melalui tangan-tanganmu,q dan Dia akan menghinakan mereka dan menolong kamu* [menang] atas mereka, serta melegakan hatir kaum yang beriman,
 
15 dan Dia akan menghilangkan kemarahan mereka. Dan Allah menerima taubat sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mengetahui,s Maha Bijaksana.t
 
16 Ataukah kamu* mengira bahawa kamu akan dibiarkan [begitu sahaja] tatkala Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antaramu serta tidak mengambil sebagai wali selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin? Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
17 Tidaklah patut orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri adalah kafir. Mereka itu sis-sia amal-amalnya, dan kekallah mereka di dalam api [neraka].
 
18 Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, serta mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah.u Maka mudah-mudahan mereka itu adalah di antara orang-orang yang mendapat petunjuk.
Juz 10A4
 
19 Adakah kamu* jadikan kerja memberi minumanv kepada jemaah hajiw dan memakmurkan Masjid al-Haram sama [amalnya] seperti orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
20 Orang-orang yang beriman, serta berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mencapai kemenangan.
 
21 Tuhan mereka memberikan berita gembira kepada mereka dengan rahmat dan keredaan daripada-Nya, serta Jannah-Jannahx yang di dalamnya mereka beroleh kenikmatan yang kekal,
 
22 [lagi] kekallah mereka di dalamnya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
 
23 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* jadikan bapa-bapamu dan saudara-saudaramu sebagai wali jika mereka lebih suka kekufuran daripada keimanan. Dan sesiapa di antara kamu* yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
 
24 Katakanlah:* Jika bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta yang kamu* usahakan, perdagangan yang kamu khuatir akan merosot, dan tempat-tempat kediaman yang kamu sukai adalah lebih dicintai olehmu daripada Allahy dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah hingga Allah memberikan perintah-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq.
 
25 Sungguh, Allah telah menolong kamu* [menang] di banyak rantau, dan [juga] pada hari Perang Hunain, ketika jumlahmu yang banyak itu menakjubkan kamu, tetapi [jumlah sebanyak itu] sama sekali tidak berfaedah kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu terasa sempit kepadamu, kemudian kamu berpaling ke belakang dan lari.
 
26 Kemudian Allah menurunkan sakinat-Nyaz kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Dia menurunkan bala tentera [malaikat] yang tidak terlihat oleh kamu.*a Dan Dia mengazab orang-orang yang kufur itu, dan demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.
 
27 Kemudian setelah itu Allah menerima taubat sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
28 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis,b maka janganlah mereka mendekati Masjid al-Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu* khuatir kepapaan, maka Allah akan mencukupkan kamu dari kurnia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
 
29 Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun Hari Akhirat, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya ataupun menganut agama yang benar, [iaitu mereka] daripada orang-orang yang telah diberikan Kitab hingga mereka membayar jizyah secara rela sedang mereka dalam keadaan tunduk.
 
30 Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzairc adalah bin Allah," dan orang-orang Kristiand berkata, "Al-Masihe adalah bin Allah.f" Itulah kata-kata mereka dengan mulut mereka sendiri. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelum mereka.g [Semoga] Allah membinasakan mereka, bagaimanakah mereka diperdayakan?
 
31 Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah,h dan [juga] Al-Masih bin Maryam,i padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembahj Tuhan yang Maha Esa,k tiada tuhan melainkan Dia. Maha Suci Dia daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
32 Mereka hendak memadamkan cahaya Allahl dengan [kata-kata] mulut mereka, sedang Allah menolak itu malah menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai [itu].
 
33 Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar,m untuk menunjukkannya atas segala agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai [itu].n
Juz 10B1
 
34 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan rahib-rahib benar-benar memakan harta orang ramai dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi [orang] dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyorok emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah berita gembira kepada mereka dengan azab pedih.
 
35 [Ingatlah] pada hari ketika [emas dan perak] itu dipanaskan dalam api Jahanam,o lalu diselar dengan itu pada dahi, rusuk serta belakang badan mereka. [Kepada mereka dikatakan:] Inilah apa yang kamu* sorok untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah [akibat] apa yang telah kamu sorok itu.
 
36 Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah dua belas bulan [sebagaimana] dalam Kitab Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi,p di antaranya ada empat bulan haram.q Itulah [ketetapan] agama yang lurus, maka janganlah kamu* menzalimi dirimu dalam [empat bulan] itu, dan perangilahr orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka pun memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.
 
37 Sesungguhnya pengunduran [bulan haram] itu hanya tambahan dalam kekufuran. Orang-orang yang kufur disesatkan [lagi] dengan [pengunduran] itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan yang diharamkan Allah, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Perbuatan buruk mereka itu dipandang elok kepada mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
 
38 Wahai orang-orang yang beriman! Apa hal denganmu apabila dikatakan kepadamu, "Pergilah keluar [berperang] di jalan Allah," kamu* merasa berat. Adakah kamu* lebih puas hati dengan hayat duniawi daripada akhirat? Tetapi kesenangan hayat duniawi tidak lain kecuali sedikit berbanding dengan akhirat.
 
39 Jika kamu* tidak pergi keluar [berperang], Dia akan mengazab kamu dengan azab pedih, dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain,s dan kamu tidak akan memudaratkan-Nya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.t
 
40 Jika kamu* tidak menolong [Nabi], maka sungguh, Allah telah menolongnya ketika orang-orang yang kufur mengusirnya [dari Mekah], sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika mereka berdua berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau* bersedih hati, sesungguhnya Allah berserta kita." Maka Allah menurunkan sakinat-Nya kepada [Nabi] dan memperkuatkan dia dengan bala tentera [malaikat] yang tidak terlihatnya oleh kamu.* Dan Dia menjadikan seruan orang-orang yang kufur yang terkebawah, dan kalimat Allah itulah yang tertinggi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
41 Pergilah keluar kamu* baik dengan [bersenjata] ringan mahupun berat, dan berjihadlah dengan harta serta jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu* mengetahui.
 
42 Sekiranyau ada keuntungan yang mudah diperolehi dan perjalanan yang sederhana, pasti mereka akan mengikuti engkau,* tetapi tempat yang dituju itu jauh bagi mereka. Dan mereka akan bersumpah demi [nama] Allah, "Sekiranya kami sanggup, pasti kami akan keluar [beramai-ramai] bersamamu.*" Mereka membinasakan dirinya sendiri,v dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta.
 
43 [Semoga] Allah memaafkanw engkau.* Mengapa engkau* mengizinkan mereka [tidak turut berperang], sebelum jelas bagimu orang-orang yang sadik dan [sebelum] engkau mengetahui orang-orang pendusta.
 
44 Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat tidak akan meminta izin kepada engkau* [dikecualikan] untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang bertakwa.
 
45 Sesungguhnya hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhirat yang akan meminta izin kepada engkau,* dan hati mereka [masih] ragu-ragu, lalu mereka selalu teragak-agak dalam keraguan.
Juz 10B2
 
46 Dan sekiranya mereka ingin keluar [berperang], pasti mereka menyediakan persiapan untuk [perjalanan] itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan [semangat] mereka, dan dikatakan [kepada mereka], "Tinggallah kamu* bersama orang-orang yang tertinggal."
 
47 Sekiranya mereka keluar bersama kamu,* mereka tidak menambah [apapun] kepadamu kecuali kekacauan,x dan mereka pasti bergiat di celah-celah barisanmu menimbulkan fitnah di antaramu, sedang di antaramu ada orang-orang yang suka mendengar [fitnah] mereka. Dan Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang zalim.
 
48 Sungguh, mereka telah menimbulkan fitnah sejak dahulu lagi dan memutarbelitkan hal-hal bagi engkau,* hingga datanglah kebenaran dan zahirlah perintah Allah sedang mereka tidak menyukainya.
 
49 Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Izinkanlah aku [dikecualikan berperang] dan janganlah engkau* melibatkan aku dalam fitnah." Ketahuilah, mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.y Dan sesungguhnya Jahanam pasti meliputi orang-orang kafir.
 
50 Jika engkau* beroleh kebaikan, mereka sakit hati, dan jika engkau dilanda musibah, mereka berkata, "Sungguh, sebelum itu kami telah berputus menjaga urusan kami [dan tidak turut berperang]." Dan mereka berpaling dengan bergembira.
 
51 Katakanlah:* Kami sama sekali tidak akan dilanda sesuatu melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia-lah Pelindung kami, dan [hanya] kepada Allah maka haruslah orang-orang mukmin bertawakal.
 
52 Katakanlah:* Apakah yang kamu* sentiasa menunggu bagi kami kecuali salah satu daripada dua kebaikan? Dan kami sentiasa menunggu bagimu bahawa Allah akan menimpakan kamu* dengan azab dari sisi-Nya, atau [azab] melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami [juga] menunggu-nunggu bersama kamu.*
 
53 Katakanlah:* Infakkanlah [hartamu] sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, [namun infakmu] sama sekali tidak akan diterima daripadamu. Sesungguhnya kamu* adalah kaum yang fasiq.
 
54 Dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah bahawasanya mereka mengkufuri Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mendirikan solat kecuali secara malas, dan tidak [juga] menginfakkan [hartanya] kecuali secara enggan.
 
55 Maka janganlah engkau* takjub terhadap harta dan anak-anakz mereka. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk mengazab mereka dengan itu dalam hayat duniawi,a dan nyawa mereka akan melayang sedang mereka dalam keadaan kafir.
 
56 Dan mereka bersumpah demi [nama] Allah, bahawa sesungguhnya mereka adalah daripada golongan kamu,* padahal mereka bukan daripada golongan kamu tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut.
 
57 Sekiranya mereka mendapati suatu tempat perlindungan, atau gua-gua atau lubang-lubang [bersembunyi], tentu mereka berpaling [lari] ke sana dengan secepat mungkin.
 
58 Di antara mereka ada orang yang mencela engkau* tentang [pembahagian] sedekah. Lalu jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka puas hati, tetapi jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, tiba-tiba mereka menjadi marah.
 
59 Dan sekira bahawasanya mereka berpuas hati dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari kurnia-Nya dan [begitu juga] Rasul-Nya. Sesungguhnya kepada Allah [saja] kami berharap."
Juz 10B3
 
60 Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pemungut-pemungut zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk [memerdekakan] abdi-abdi, untuk [membebaskan] orang-orang yang berhutang, untuk [kerja amal] pada jalan Allah, serta untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban daripada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
 
61 Dan di antara mereka ada orang-orangb yang menyakiti Nabi dan mengatakan, "Dia adalah [seperti] telinga.c" Katakanlah:* Telinga itu yang baik bagimu, [kerana] beriman kepada Allah dan percaya kepada orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.* Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab pedih.
 
62 Mereka bersumpah kepadamu demi [nama] Allah untuk menyenangkan hati kamu,* padahal Allah dan Rasul-Nya lebih layak untuk mereka mencari keredaan, jika mereka orang-orang mukmin.
 
63 Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya sesiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya adalah api Jahanam, kekallah dia di dalamnya? Itulah kehinaan yang besar.
 
64 Orang-orang munafik itu takut nanti diturunkan kepada mereka suatu surah yang memberitahukan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah:* [Teruslah] mempersendakan [sesuka hatimu]. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu* takut.
 
65 Dan jika engkau* bertanya kepada mereka, pasti mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersembangd dan leka bermain-main.e" Katakanlah:* Adakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya yang selalu kamu* mempersendakan?
 
66 Janganlah kamu* berdalih [lagi]. Sungguh, kamu* menjadi kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan di antara kamu,* Kami akan mengazab golongan [yang lain] sebab bahawasanya mereka adalah orang-orang penjahat.
 
67 Orang-orang munafik lelaki dan perempuan [adalah sama]. Mereka menyuruh [berbuat] yang mungkar dan melarang [berbuat] yang makruf,f dan mereka menggenggamkan tangannya [kerana bakhil]. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka adalah orang-orang yang fasiq.
 
68 Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan, serta orang-orang kafir dengan api Jahanam, kekallah mereka di dalamnya. Cukuplah [Jahanam] itu bagi mereka. Dan Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.
 
69 [Nasib mereka] seperti orang-orang yang sebelum kamu.* Mereka adalah lebih kuat daripadamu dan ada lebih banyak harta dan anak-anak. Maka mereka telah menikmati bahagiannya, dan kamu* [juga] menikmati bahagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bahagiannya, dan kamu suka bersembang [yang batil] sebagaimana mereka bersembang. Mereka itu terhapuslah amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
70 Belumkah sampai kepada mereka berita orang-orang yang sebelum mereka, [perihal] kaum Nuh,g Aad, Thamud,h kaum Ibrahim,i penduduk Madyan, dan negeri-negeri yang telah ditunggangbalikkanj? Rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri.k
 
71 Dan orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, mereka saling melindungi sesama mereka. Mereka menyuruh [berbuat] yang makrufl dan melarang [berbuat] yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
72 Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, [mereka akan beroleh] Jannah-Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,m kekallah mereka di dalamnya, dan [mereka beroleh] tempat kediaman yang baik-baik di Jannah-Jannah ‘Adn, tetapi keredaan daripada Allah adalah lebih besar.n Demikian itulah kemenangano yang agung.
 
73 Wahai Nabi! Berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Dan tempat berlindung mereka ialah Jahanam, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
74 Mereka bersumpah demi [nama] Allah bahawa mereka tidak mengatakan [yang kufur]. Dan sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan yang kufur dan mereka berkufur sesudah menganut Islam,p dan mereka berazam apa yang mereka tidak dapat mencapai. Dan mereka tersinggung hanyalah kerana Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan kurnia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, tetapi jika mereka berpaling, Allah akan mengazab mereka dengan azab pedih di dunia dan akhirat.q Dan tiada bagi mereka seorang wali ataupun penolong di bumi.
Juz 10B4
 
75 Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sungguh, jika Dia memberi kami sebahagian dari kurnia-Nya, pasti kami akan bersedekah dan tentu kami akan menjadi di antara orang-orang yang soleh."
 
76 Maka tatkala Dia memberi mereka sebahagian dari kurnia-Nya, mereka menjadi bakhil dengan [kurnia] itu dan berpaling, dan mereka [selalu] menolak.
 
77 Maka Dia menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari mereka menemui-Nya, kerana mereka telah menyalahi apa yang mereka janjikan kepada Allah, dan kerana mereka selalu berdusta.
 
78 Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah mengetahui rahsia dan bisikan mereka, dan bahawasanya Allah mengetahui [segala] yang ghaib?
 
79 Orang-orang [munafik itu] yang mencela orang-orang mukmin yang bersedekah dengan sukarela dan orang-orang yang hanya menyumbang tenaga buruhnya, lalu mereka [yang munafik itu] mencemuh mereka [juga], Allah akan mencemuh mereka dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
80 [Sama sahaja] engkau* beristighfar bagi mereka atau tidak beristighfar bagi mereka. Jika engkau* beristighfar bagi mereka sebanyak tujuh puluh kali pun, namun Allah tidak akan mengampuni mereka.r Yang demikian itu sebab bahawasanya mereka mengkufuri Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq itu.
 
81 Bergembiralah orang-orang yang tertinggal [dan tidak turut berperang] dengan duduk diam setelah berangkat Rasulullah. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, "Janganlah kamu* pergi keluar [berperang] dalam terik panas ini." Katakanlah:* Api Jahanam lebih panas, sekiranya mereka memaham.
 
82 Maka biarkan mereka tertawa sedikit dan [kelak] menangis banyak, sebagai balasan sebab apa yang telah mereka usahakan.
 
83 Oleh itu jika Allah mengembalikan engkau* kepada suatu golongan daripada mereka, lalu mereka meminta izin kepadamu untuk keluar berperang, maka katakanlah: Kamu* tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya ataupun memerangi musuh bersamaku.s Sesungguhnya kamu* berpuas hati dengan duduk diam [dan tidak berperang] pada pertama kali, maka duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut [berperang].
 
84 Dan janganlah engkau* melaksanakan solat untuk seorangpun yang mati di antara mereka [yang munafik itu] selama-lamanya ataupun berdiri [solat] di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka mengkufuri Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasiq.
 
85 Dan janganlah engkau* takjub terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk mengazab mereka dengan itu di hayat duniawi, dan nyawa mereka akan melayang sedang mereka dalam keadaan kafir.
 
86 Dan apabila diturunkan suatu surah [yang menyuruh] untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasul-Nya, orang-orang kaya yang di antara mereka meminta izin kepada engkau* [supaya dikecualikan berperang] dan mereka berkata, "Biarkanlah kami bersama orang-orang yang tertinggal."
 
87 Mereka itu berpuas hati berada bersama orang-orang yang tidak turut berperang, dan hati mereka dikunci, maka mereka tidak memaham,
 
88 tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, [mereka] berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan mereka itulah yang akan beroleh [segala] yang baik, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
89 Allah telah menyediakan bagi mereka Jannah-Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekallah mereka di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.
 
90 Dan di antara orang-orang Arab Badwit datanglah [kepada Nabi] dengan alasan supaya mereka diizinkan [tidak turut berperang], sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya berduduk diam sahaja. Kelak orang-orang yang kufur di antara mereka akan ditimpa azab pedih.
 
91 Tidak ada salahu atas orang-orang yang daif, ataupun atas orang-orang yang sakit,v ataupun atas orang-orang yang tidak mendapati apapun untuk menginfak, apabila mereka berlaku tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Tiada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang muhsin. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani,
 
92 dan tidak [salah pula] atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya diberinya tunggang engkau* berkata, "Aku tidak dapat apapun untuk kamu* menunggang." Mereka berpaling [pulang] sedang matanya bercucuran air mata kerana sedih bahawa mereka tidak mendapati berinfak apapun [untuk perang].
Juz 11A1
 
93 Sesungguhnya alasan [untuk menyalahkan] hanyalah terhadap orang yang meminta izin kepadamu* [tidak turut berperang] padahal mereka kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak turut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, maka mereka tidak mengetahui.
 
94 Mereka menyatakan uzur apabila engkau* kembali kepada mereka. Katakanlah:* Janganlah kamu* menyatakan uzur, kami sama sekali tidak akan percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang khabar kamu,* dan Allah akan melihat amalmu, dan [demikian pula] Rasul-Nya. Kemudian kamu* akan dikembalikan kepada [Tuhan] yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
 
95 Kelak mereka akan bersumpah kepadamu demi [nama] Allah apabila kamu* kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling daripada mereka [dan tidak pedulikan mereka]. Maka berpalinglah daripada mereka, sesungguhnya mereka itu [berjiwa] kotor dan tempat berlindung mereka ialah Jahanam, sebagai balasan sebab apa yang telah mereka usahakan.
 
96 Mereka akan bersumpah kepadamu supaya kamu* reda kepada mereka, lalu sekiranya kamu reda kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak akan reda kepada kaum yang fasiq itu.
 
97 Orang-orang Arab Badwi itu lebih keras dalam kekufuran serta kemunafikkan [mereka], dan lebih wajar bahawa mereka tidak mengetahui hudud yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
 
98 Di antara orang-orang Arab Badwi itu, ada yang menganggap apa yang diinfakkannyaw sebagai suatu kerugian dan mereka menunggu kamu* ditimpa marabahaya, [sebaliknya] mereka akan ditimpa malang yang buruk. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
99 Dan di antara orang-orang Arab Badwi itu, ada yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan mereka menganggap apa yang diinfakkannya [di jalan Allah] sebagai cara mendekatkan kepada Allah, dan untuk [memperolehi] doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya [infak] itu suatu cara bagi mereka untuk mendekatkan diri [kepada Allah]. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya [di syurga]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
100 Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama [menganut Islam] di antara Muhajirin serta Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,x Allah reda kepada mereka, dan mereka reda kepada-Nya. Dan Dia menyediakan bagi mereka Jannah-Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekallah mereka di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
 
101 Dan di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekeliling kamu,* ada yang munafik dan [juga] di antara penduduk Madinah. Mereka terbiasay dengan sifat munafik. Tidaklah engkau* ketahui mereka, [tetapi] Kami mengetahui mereka. Kelak Kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.
 
102 Dan [adapun] orang lain yang mengakui dosa-dosanya,z mereka bercampur aduk pekerjaan yang soleh dengan [pekerjaan] lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
103 Ambillah sedekah daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengan itu, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa engkau* itu membawa rehat [rohani] bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
104 Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah, Dia menerima taubat daripada hamba-hamba-Nya,a serta menerima sedekah [daripada mereka], dan bahawasanya Allah, Dia-lah Maha Penerima taubat,b Maha Mengasihani?
 
105 Dan katakanlah:* Bekerjalah kamu,* maka Allah akan melihat pekerjaanmu, dan [begitu juga] Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Dan kelak kamu* akan dikembalikan kepada [Tuhan] yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
 
106 Dan [adapun] orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada perintah Allah, mungkin Dia akan mengazab mereka dan mungkin Dia akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
 
107 Dan [adapun] orang-orang [munafik] yang mendirikan masjid untuk menimbulkan mudarat, kekufuran, dan pecah-belah di antara orang-orang mukmin, dan sebagai tempat [intipan] untuk orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Dan pasti mereka akan bersumpah, "Kami hanyalah bermaksud kebaikan." Dan Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta.
 
108 Janganlah engkau* berdiri [solat] di dalam [masjid] itu selama-lamanya. Sebuah masjid yang berdasarkan atas takwa sejak hari pertama lebih layak untuk engkau berdiri [melaksanakan solat] di dalamnya. Di sana ada orang-orang yang suka menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang menyucikan diri.
 
109 Maka adakah orang yang mendirikan bangunan [masjid] atas dasar takwa kepada Allah dan keredaan [Allah] itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang [hampir] runtuh,c lalu runtuhlah [bangunan] itu bersama-sama dengan dia ke dalam api Jahanam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
110 Bangunan yang dibina mereka itu tidak terhenti menjadi sumber keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur.d Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Juz 11A2
 
111 Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang mukmin, baik jiwa mahu pun harta merekae dengan [janji] bahawasanya mereka akan beroleh Jannah. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Janji benar itu dijamin oleh-Nya di dalam Taurat,f Injil,g dan Al-Qur’an.h Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allahi? Maka bergiranglah dengan jual beli yang telah kamu* laksanakan, dan demikian itulah kemenangan yang agung.
 
112 [Mereka itulah] orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji [Allah], yang mengembaraj [demi Allah], yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf,k orang-orang yang melarang kemungkaran, dan yang memelihara hududl Allah. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
 
113 Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar untuk orang-orang musyrik, meskipun mereka itu kerabat, setelah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu ahli-ahli Jahim.
 
114 Dan istighfar Ibrahimm untuk bapanya tidak lain kecuali sesuatu janji yang dijanjikan kepada bapanya. Maka tatkala jelas kepada [Ibrahim] bahawasanya bapanya musuh bagi Allah, dia berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hati dan halim.n
 
115 Dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberi-Nya petunjuk sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
116 Sesungguhnya milik Allah [meliputi] kerajaan langit serta bumi,o Dia menghidupkan dan mematikan,p dan tiada bagimu* seorang wali ataupun penolong selain Allah.q
 
117 Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi,r dan orang Muhajirin serta Ansar yang mengikutinya dalam saat kesulitan, setelah hati sekumpulan di antara mereka nyaris-nyaris terpesong,s kemudian Dia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha Mengasihani kepada mereka,t
 
118 dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan.u Hingga ketika bumi yang luas itu terasa sempit kepada mereka, serta jiwa mereka [pula] terasa sempit dan mereka yakin bahawa tiada tempat perlindungan daripada Allah melainkan [lari] kepada-Nya. Kemudian Dia menerima taubat mereka supaya mereka selalu bertaubat.v Sesungguhnya Allah, Dia-lah Maha Penerima taubat, Maha Mengasihani.
 
119 Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah,w dan hendaklah kamu* bersama dengan orang-orang yang sadik.
 
120 Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi [yang berdiam] di sekeliling mereka tidak turut [berperang] bersama dengan Rasulullah ataupun menghargai diri mereka lebih daripada Rasul. Itulah sebab bahawasanya mereka belum ditimpa kehausan, ataupun keletihan, ataupun kelaparan di jalan Allah. Dan tidak [juga] menginjak suatu tempat yang menggeramkan orang-orang kafir, ataupun memperoleh sesuatupun daripada musuh, kecuali [semua] itu akan dituliskan bagi mereka sebagai amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang muhsin.
 
121 Dan mereka tidak memberikan infak, baik yang kecil mahupun yang besar, ataupun merentasi suatu lembah, kecuali [semua] itu akan dituliskan bagi mereka [sebagai amal soleh], supaya Allah mengganjarkan mereka [dengan] yang lebih baik untuk apa yang telah mereka kerjakan.x
Juz 11A3
 
122 Dan tidaklah patut bagi orang-orang mukmin itu semuanya pergi keluar [ke medan perang], tetapi mengapa sebahagian daripada setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi amaran kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, semoga mereka dapat berjaga-jaga.
 
123 Wahai orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang berdekatan denganmu,y dan hendaklah mereka mendapati kamu* bersikap tegas terhadap mereka. Dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.
 
124 Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu* yang bertambah imannya dengan [surah] ini?" Lalu adapun orang-orang yang telah beriman, maka [surah itu] menambah imannya, dan mereka bergirang hati.
 
125 Dan adapun orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya,z maka [surah itu] menambah kekejian [kufur] di samping kekejian mereka, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.
 
126 Dan tidakkah mereka perhatikan bahawasanya mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun? Kemudian mereka [masih] tidak bertaubat ataupun ingat [dan insaf].
 
127 Dan apabila diturunkan suatu surah, mereka memandang sesama diri mereka [lalu berkata:] Adakah sesiapa yang melihat kamu*? Kemudian mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka sebab bahawasanya mereka adalah kaum yang tidak memaham.
 
128 Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul daripada kalangan kamu* sendiri. Berat terasa olehnya apa yang kamu* menderita, dan kepada orang-orang mukmin, dia seorang penyayang lagi mengasihani.a
 
129 Maka jika mereka berpaling, katakanlah:* Cukuplah Allah bagiku, tiada tuhan melainkan Dia. [Hanya] kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia-lah Tuhan [Pemilik] Arasy yang agung.