Yunusa
 
10
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALR.c Itulah ayat-ayat Kitab yang penuh hikmah.d
 
2 Apakah ada manusia menjadi takjub bahawa Kami mewahyukan kepada seorang lelaki di antara mereka? [Kepadanya diperintahkan:] Berilah amaran kepada manusia dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawasanya bagi mereka ada kedudukan yang mulia di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, "Sesungguhnya [orang] ini adalah pesihir yang nyata."
 
3 Sesungguhnya Tuhan kamu* ialah Allah yang menciptakan langit serta bumie dalam enam hari,f kemudian Dia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan [segala] urusan.g Tiada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh-Nya.h Demikian itulah Allah, Tuhan kamu,* maka sembahlah Dia. Maka tidakkah kamu* mahu ingat [dan insaf]?
 
4 [Hanya] kepada-Nya kamu* semua akan kembali,i [kerana] janji Allah itu benar. Sesungguhnya Dia memulai penciptaan kemudian mengulanginya untuk mengganjarkan orang-orang yang beriman serta beramal solehj menurut yang adil, sedang orang-orang yang kufur [disediakan] bagi mereka minuman air yang mendidih dan azab pedihk oleh sebab mereka selalu mengkufuri.
 
5 Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya,l dan menetapkan baginya fasa-fasa,m supaya kamu* mengetahui bilangan tahun dan pengiraan [waktu].n Allah tidak menciptakan yang demikian itu kecuali menurut yang benar, Dia menjelaskan tanda-tanda [kuasa-Nya] bagi kaum yang mengetahui.
 
6 Sesungguhnya dengan malam dan siang saling berganti,o serta apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang bertakwa.
 
7 Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, dan merasa puas hati dengan hayat duniawi serta merasa aman dengan [kehidupan] itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami,
 
8 [bagi] mereka itu, tempat berlindungnya ialah api [neraka] sebab apa yang telah mereka usahakan.
 
9 Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhannya kerana imannya. [Tempat berlindung mereka] mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam Jannah-Jannahp yang penuh kenikmatan.q
 
10 Doa mereka di dalam [syurga] itu ialah, "Maha Suci Engkau, ya Allah," dan ucapan penghormatan mereka ialah, "Salam," dan penutup doa mereka ialah, "Alhamdulillah, Tuhan seluruh alam!"
Juz 11A4
 
11 Dan sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, mereka pasti sampai ajal. Namun Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami bergelimang dalam kesesatan mereka.
 
12 Dan apabila manusia ditimpa mudarat dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi tatkala Kami singkirkan mudarat itu daripadanya, dia terus [ ingkar] seolah-olah dia tidak pernah menyeru kepada Kami untuk [menyingkirkan] mudarat yang telah menimpanya. Demikianlah dipandang elok bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang telah mereka kerjakan.
 
13 Dan sungguh, Kami telah membinasakan generasi-generasir sebelum kamu* tatkala mereka berlaku zalim, padahal rasul-rasul mereka telah datang membawa bukti-bukti yang nyata tetapi mereka tidak [mahu] beriman. Demikianlah Kami membalas kaum yang penjahat.
 
14 Kemudian Kami jadikan kamu* pengganti-pengganti di bumi setelah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana akan kamu kerjakan.
 
15 Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda [mukjizat] Kami sebagai bukti nyata,s orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, "Bawalah Al-Qur’ant yang lain daripada ini atau gantikannya." Katakanlah:* Tidaklah layak bagiku menggantinya atas kemahuanku sendiri. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku menderhakai Tuhanku.
 
16 Katakanlah:* Sekiranya Allah menghendaki, tidaklah aku membacakannyau ataupun memberitahukannya kepadamu. Namun sungguh, aku berada di kalangan kamu* seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
17 Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nyav? Sesungguhnya orang-orang yang jahat tidak akan beruntung.
 
18 Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memudaratkan mereka ataupun berfaedah kepada mereka,w dan mereka berkata, "Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah." Katakanlah:* Adakah kamu* akan memberitahu kepada Allah sesuatu apa yang tidak diketahui-Nya di langit ataupun di bumi? Maha Suci Dia, dan Maha Tinggi daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
19 Dan [dahulunya] manusia itu hanyalah satu umat tetapi kemudian mereka berselisih.x Dan sekiranya bukan kerana Kalimat yang sudah ada dahulunya daripada Tuhan engkau,* pasti diselesaikan antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan.y
 
20 Mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanyaz suatu tanda [mukjizat] daripada Tuhannya." Maka katakanlah:* Sesungguhnya [segala] yang ghaib itu hanya bagi Allah. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu* di antara orang-orang yang menunggu.
 
21 Dan apabila Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat setelah mereka ditimpa mudarat, tiba-tiba mereka berkomplot terhadap ayat-ayat Kami. Katakanlah:* Allah lebih cepat berkomplot. Sesungguhnya utusan-utusan Kami sedang mencatat apa yang kamu* berkomplot.
 
22 Dia-lah yang menjalankan kamu* di darat dan di laut.a Sehingga ketika kamu* berada di dalam kapal, dan berlayarlah dengan membawa [penumpang-penumpang] oleh tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya. [Tiba-tiba] datanglah angin kencang dan ombak dari segala penjuru melanda mereka,b dan mereka yakin bahawasanya mereka telah terkepung [dalam bahaya]. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh mukhlis kepada-Nya dalam agama, "Sungguh, jika Engkau menyelamatkan kami dari [bahaya] ini, pasti jadilah kami di antara orang-orang yang bersyukur."
 
23 Tetapi tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berbuat zalimc di bumi tanpa sebarang hak [kuasa]. Wahai manusia! Sesungguhnya kezaliman kamu* hanya menimpa dirimu, [cuma] kesenangan hayat duniawi. Kemudian kepada Kami kamu* akan kembali, lalu Kami akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
 
24 Sesungguhnya perumpamaan hayat duniawi itu hanya seperti air [hujan] yang Kami turunkan dari langit,d lalu tanam-tanaman di bumi menyerap [air] itu, di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan haiwan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan penduduknya menyangka bahawasanya mereka menguasainya, datanglah kepadanya perintah [azab] Kami pada waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan [tanam-tanaman] itu seperti sudah dituai,e bagaikan belum pernah tumbuh kelmarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda [kekuasaan Kami] bagi kaum yang berfikir.
 
25 Dan Allah menyeru [manusia] ke Darul Salam, dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke Jalan yang Lurus.f
Juz 11B1
 
26 Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada [pahala] yang terbaik dan tambahan lagi. Dan wajah mereka tidak diliputi habuk hitam ataupun kehinaan. Mereka itu ahli-ahli Jannah, kekallah mereka di dalamnya.
 
27 Tetapi orang-orang yang mengusahakan kejahatan [mendapat] balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diliputi kehinaan. Tiada bagi mereka seorang pun pelindung daripada [azab] Allah. Wajah mereka seolah-olah ditutupi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap-gelita.g Mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
28 Dan [ingatlah] pada hari itu [ketika] Kami mengumpulkan mereka semuanya,h kemudian Kami berfirman kepada orang-orang musyrik: Tunggulah di tempatmu,i kamu* dan para sekutumu. Lalu Kami pisahkan mereka, dan sekutu-sekutu mereka berkata, "Kamu* tidak pernah menyembah kami.
 
29 Oleh itu cukuplah Allah menjadi Saksi antara kami dengan kamu,* bahawa kami tidak sedar akan penyembahan kamu [kepada kami]."
 
30 Pada ketika [di tempat] itu setiap jiwa diuji atas apa yang telah diperbuatnya,j dan mereka dikembalikan kepada Allah, Pelindung mereka yang Maha Benar, dan lenyaplah daripada mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.
 
31 Katakanlah:* Siapakah memberi kamu* rezeki dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan siapakah yang mentadbir [segala] urusan? Maka mereka akan menjawab, "Allah." Lalu katakanlah:* Maka mengapa kamu* tidak bertakwa?
 
32 Maka demikian itulah Allah, Tuhan kamu* yang Maha Benar, lalu apakah diluar kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu* dipesongkan?
 
33 Demikianlah kalimat Tuhan engkau* menjadi benar atas orang-orang yang fasiq,k bahawasanya mereka tidak [mahu] beriman.
 
34 Katakanlah:* Adakah di antara sekutu-sekutu kamu* sesiapa yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya? Katakanlah:* Allah memulai penciptaan kemudian mengulanginya,l maka bagaimanakah kamu* diperdayakan?
 
35 Katakanlah:* Adakah di antara sekutu-sekutu kamu* yang dapat membimbing kepada kebenaran? Katakanlah:* Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Maka adakah yang memberi petunjuk kepada kebenaran lebih berhak diikuti, ataukah yang tidak dapat memberi petunjuk, bahkan perlu diberi petunjuk? Apa hal denganmu, macam mana akan kamu* putuskan?
 
36 Dan kebanyakan mereka hanyalah mengikuti sangkaan sahaja. Sesungguhnya sangkaan itu tidak berguna terhadap kebenaran sedikitpun. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.
 
37 Dan tidaklah [mungkin] Al-Qur’an ini diada-adakan oleh selain Allah,m tetapi [Al-Qur’an] mengesahkan [Kitab-Kitabn] yang sebelumnya, dan menjelaskan Kitab-Kitab itu yang tiada keraguan padanya daripada Tuhan seluruh alam.
 
38 Ataukah mereka mengatakan, "Dia telah mengada-adakan [Al-Qur’an] itu?" Katakanlah:* Datangkanlah sebuah surah yang semisal dengannya dan ajaklah sesiapa di antaramu yang sanggup [membuatnya] selain Allah, jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
39 Namun mereka mendustakan apa yang pengetahuan mereka belum meliputi dan tidak datang kepada mereka takwilnya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah pun mendustakan [kebenaran]. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim.
 
40 Dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhan engkau* lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerosakan.
 
41 Dan jika mereka mendustakan engkau,* maka katakanlah: Bagiku amalku dan bagimu amal kamu.* Kamu* berlepas diri daripada apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu kerjakan.
 
42 Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau,* tetapi adakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli mendengar,o meskipun mereka tidak mengerti?
 
43 Dan di antara mereka ada yang memandang kepada engkau,* tetapi adakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta,p meskipun mereka tidak [mahu] melihat?
 
44 Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia adalah yang menzalimi dirinya sendiri.q
 
45 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] Dia mengumpulkan mereka, [keadaannya] seolah-olah mereka tidak tinggal [di dunia] kecuali sesaat sahaja pada siang hari, [dan] mereka kenal sesama mereka. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan tidaklah mereka diberi petunjuk.
 
46 Dan sama ada Kami perlihatkan kepadamu beberapa [azab] yang Kami ancamkan terhadap mereka atau Kami wafatkan engkau,* maka kepada Kami mereka akan kembali, kemudian Allah menjadi Saksi atas apa yang mereka lakukan.
 
47 Dan bagi setiap umat ada rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, dilaksanakanlah [penghakiman] di antara mereka menurut yang adil dan mereka tidak akan dizalimi.
 
48 Dan mereka mengatakan, "Bilakah [datangnya] ancaman itu,r jika kamu* orang-orang yang sadik?"
 
49 Katakanlah:* Aku tidak berdaya menolak mudarat ataupun memberi manfaat bagi diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat ada ajal [yang telah ditetapkan].s Apabila ajalnya datang, maka mereka tidak dapat [memohon untuk] melambatkan ataupun mempercepatkan [ajalnya] sesaat pun.t
 
50 Katakanlah:* Apakah pendapat kamu,* jika datang kepadamu azab-Nya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang jahat itu?
 
51 Kemudian ketika [azab] itu terjadi, adakah [waktu] sekarang itu kamu* percaya padanya? Dan sungguh, kamu selalu meminta agar disegerakan.
 
52 Kemudian dikatakan kepada orang-orang zalim itu, "Rasakanlah azab yang kekal. Adakah kamu* dibalas kecuali menurut apa yang telah kamu usahakan?"
Juz 11B2
 
53 Dan mereka bertanya kepada engkau,* "Adakah benar [azab] itu?" Katakanlah:* Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya [azab] itu adalah benar, dan tidaklah kamu* dapat menggagalkan-Nya.
 
54 Dan sekira bahawasanya setiap jiwa yang zalim [mempunyai] apa yang ada di bumi, tentu dia akan [cuba] menebus dirinya dengan itu,u dan mereka merahsiakan penyesalan tatkala mereka melihat azab itu. Dan dilaksanakanlah [penghakiman] di antara mereka menurut yang adil dan mereka tidak akan dizalimi.
 
55 Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi.v Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
56 Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan,w dan kepada-Nya kamu* akan dikembalikan.
 
57 Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pengajaran daripada Tuhan kamu,* dan penawar bagi [penyakit] yang ada dalam hati, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
 
58 Katakanlah:* Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, lalu dengan itulah maka mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
 
59 Katakanlah:* Apakah pendapat kamu* [tentang] rezeki yang diturunkan oleh Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagiannya halal. Katakanlah:* Adakah Allah telah mengizinkan kamu,* ataukah kamu mengada-adakan sesuatu terhadap Allah?
 
60 Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada Hari Kiamatx? Sesungguhnya Allah melimpah dengan kurnia kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.
 
61 Dan engkau* tidak berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu [ayat] dari Al-Qur’an,y ataupun kamu* mengerjakan suatu amal melainkan Kami menjadi Saksi atasmu ketika kamu terlibat dalamnya. Dan tidaklah meluput daripada [pengetahuan] Tuhan engkau* biarpun seberat zarah di bumi ataupun di langit, ataupun yang lebih kecil ataupun yang lebih besar daripada itu, kecuali [semua] itu [tersurat] dalam Kitab yang jelas.
 
62 Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati,
 
63 [iaitu] orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
 
64 Bagi mereka ada berita gembira dalam hayat duniawi dan akhirat. Tiada perubahan pada kalimat Allah.z Demikian itulah kemenangana yang agung.
 
65 Dan janganlah engkau* bersedih hati oleh kata-kata mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia-lah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.b
 
66 Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah [meliputi] sesiapa yang ada di langit serta di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti kecuali sangkaan [sahaja] dan mereka hanyalah memalsukan [yang benar].
 
67 Dia-lah yang menjadikan malam bagimu supaya kamu* berehat padanya, dan [menjadikan] siang terang benderang. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kebesaran Allah] bagi kaum yang [mahu] mendengar.c
 
68 Mereka berkata, "Allah mengambild seorang anak." Maha Suci Dia! Dia-lah yang Maha Kaya. Miliki-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi. Tidaklah di sisimu sebarang hak kuasa untuk [dakwaan] ini, adakah kamu* mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?
 
69 Katakanlah:* Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
 
70 Kesenangan [sebentar] dalam dunia, kemudian kepada Kami mereka akan kembali. Kemudian Kami akan rasakan kepada mereka azab yang keras oleh sebab mereka selalu mengkufuri.
Juz 11B3
 
71 Dan bacakanlah kepada mereka berita [tentang] Nuhe ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Jika adalah [hal] besar kepadamu* bahawa aku berdiri [di sini] dan aku mengingatkan kamu tentang tanda-tanda Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Maka kumpulkanlah hal-hal kamu* dan sekutu-sekutumu, kemudian janganlah hal-halmu itu menjadi kelam kepadamu. Kemudian bertindaklah terhadapku dan janganlah kamu* memberi tangguh kepadaku.
 
72 Tetapi jika kamu* berpaling [daripada peringatanku], maka [ketahuilah] aku tidak meminta sebarang upah daripadamu. Upahku hanyalah daripada Allah, dan aku diperintahkan supaya menjadi di antara orang-orang Muslim.f"
 
73 Lalu mereka mendustakan [Nuh], maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera dan Kami jadikan mereka pengganti-pengganti,g dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi amaran.
 
74 Kemudian setelah [Nuh], Kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka [masing-masing] lalu mereka datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak [mahu] beriman kerana mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah Kami mengunci hati orang-orang yang melanggar hukum.
 
75 Kemudian setelah mereka, Kami utus Musah dan Haruni kepada Firaun dan para bangsawannya dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami, tetapi mereka bersikap takbur dan mereka adalah kaum penjahat.
 
76 Maka tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata, "Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata."
 
77 Musa berkata, "Apakah kamu* ada mengatakan terhadap kebenaran apabila datangnya kepadamu? Sihirkah ini? Dan para pesihir tidak akan berjaya."
 
78 Mereka berkata, "Adakah engkau* datang kepada kami untuk memesongkan kami daripada apa yang kami dapati nenek moyang kamij mengerjakan, dan agar kamu berdua mempunyai keagungan di bumi? Dan tidaklah akan kami percaya kepada kamu berdua."
 
79 Dan Firaun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang mahir.
 
80 Maka tatkala para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu* lempar."
 
81 Lalu setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu* lakukan itu [hanyalah] sihir, sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang berbuat kerosakan.
 
82 Dan Allah menetapkan yang benar dengan kalimat-Nya meskipun orang-orang yang jahat tidak menyukainya.
 
83 Maka tiada yang beriman kepada Musa kecuali keturunan daripada kaumnya dalam keadaan ketakutan bahawa Firaun dan para bangsawannya akan menyeksa mereka. Dan sesungguhnya Firaun itu bersikap tinggi hati di bumi,k dan sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas.
 
84 Dan Musa berkata, "Wahai kaumku! Jika kamu* beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya, jika kamu adalah orang-orang Muslim."
 
85 Lalu mereka berkata, "[Hanya] kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai ujian bagi kaum yang zalim,
 
86 dan selamatkan kami dengan rahmat Engkau daripada kaum yang kafir.l"
 
87 Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: Tempatkanlah kaum kamu berdua di Mesir dalam rumah-rumah, dan jadikanlah rumah-rumahmu [menghadapi] kiblat dan dirikanlah solat, serta berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
 
88 Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para bangsawannya perhiasan dan harta dalam hayat duniawi. Ya Tuhan kami, kerana itum mereka menyesatkan [manusia] dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan bekukanlah hati mereka, maka mereka tidak akan beriman sehingga mereka melihat azab yang pedih."
 
89 [Allah] berfirman: Sungguh, telah diperkenankan doa kamu berdua, maka beristiqamahlahn [pada Jalan yang Lurus] dan janganlah kamu* mengikuti jalano orang-orang yang tidak mengetahui.
Juz 11B4
 
90 Dan Kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut,p lalu Firaun dan bala tenteranya mengejar mereka kerana penindasan dan permusuhan sehingga apabila [Firaun] hampir tenggelam,q dia berkata, "Aku percaya bahawasanya tiada tuhanr melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku di antara orang-orang Muslim.s"
 
91 Apakah baru sekarang [beriman]? Dan sungguh, engkau* telah derhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan.
 
92 Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu supaya engkau* menjadi tandat [peringatan] bagi orang yang datang setelahmu.u Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai terhadap tanda-tanda [kekuasaan] Kami.
 
93 Dan sungguh, Kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagusv dan Kami memberi mereka rezeki yang baik-baik.w Maka mereka tidak berselisih hingga setelah pengetahuan datang kepada mereka. Sesungguhnya Tuhan engkau* akan mengadili antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.
 
94 Maka jika engkau* berada dalam syak wasangka terhadap apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelummu.x Sungguh, telah datang kepadamu kebenaran daripada Tuhanmu,y maka janganlah engkau* termasuk orang-orang yang ragu.
 
95 Dan janganlah engkau* sama sekali termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka engkau akan termasuk orang-orang yang rugi.
 
96 Sesungguhnya orang-orang yang kalimat Tuhan engkau* atas mereka telah menjadi benar, mereka tidak akan beriman,
 
97 meskipun setiap tanda [mukjizat] datang kepada mereka hingga mereka melihat azab yang pedih.
 
98 Maka mengapa tidak adanya sebuah negeri yang [penduduk] beriman, lalu imannya itu bermanfaatz kepadanya kecuali kaum Yunus.a? Tatkala mereka beriman, Kami singkirkan daripada mereka azab yang menghinakan dalam hayat duniawi, dan Kami berikan kepada mereka kesenangan untuk suatu masa.b
 
99 Dan sekiranya Tuhan engkau* menghendaki, nescaya berimanlah semua orang di bumi seluruhnya. Maka adakah engkau* hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang mukmin?
 
100 Dan tidaklah suatu jiwa akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Dia mengadakan kekejian atas mereka yang tidak mengerti.
 
101 Katakanlah:* Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berfaedah tanda-tanda [kebesaran Allah] dan pemberi-pemberi amaran kepada kaum yang tidak beriman.
 
102 Maka adakah mereka menanti kecuali [azab] seperti pada hari-hari [yang melanda] orang-orang yang telah lalu sebelum mereka. Katakanlah:* Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu* di antara orang-orang yang menunggu.
 
103 Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi wajib atas Kami menyelamatkan orang-orang mukmin.
 
104 Katakanlah:* Wahai manusia! Jika kamu* berada dalam syak wasangka tentang agamaku, maka [ketahuilah] aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku diperintahkan supaya menjadi di antara orang-orang mukmin,
 
105 dan [aku diperintahkan,] hadapkanlah wajahmu kepada agama yang tauhid, dan janganlah engkau* sama sekali termasuk orang-orang musyrik,
 
106 Dan janganlah engkau* menyeru kepada apa-apa selain Allah yang tidak memberi manfaat ataupun memudaratkan kepadamu, lalu jika engkau* lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim.
 
107 Dan jika Allah menimpakan suatu mudarat terhadap engkau,* maka tiada yang dapat singkirkannya melainkan Dia.c Dan jika Dia bermaksud suatu kebaikan bagimu, maka tiada yang dapat menolak kurnia-Nya.d Dia melimpahkan [kurnia] kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.e Dan Dia-lah Maha Pengampun,f Maha Mengasihani.g
 
108 Katakanlah:* Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu kebenaran daripada Tuhan kamu.* Oleh itu sesiapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk untuk [kebaikan] dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat atas [kerugian] dirinya sendiri. Dan aku bukanlah sebagai wakil kamu.*
 
109 Dan ikutilah apa yang telah diwahyukan kepada engkau,* dan bersabarlahh sehingga Allah menghakimi, dan Dia-lah Hakim yang terbaik.
 
 
 
 
 
 
 
Huda
 
11
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALR.c [Inilah] Kitab yang ayat-ayatnya tetap teguh, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi [Allah] yang Maha Bijaksana, Maha Mengenal.
 
2 Janganlah kamu* menyembah melainkan Allah, sesungguhnya aku adalah pemberi amaran dan pembawa berita gembira daripada-Nya bagimu.
 
3 Dan beristighfarlah kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya, [lalu] Dia membiarkan kamu* menikmati kesenangan yang baik sampai waktu yang ditentukan dan memberikan kurnia-Nya kepada setiap orang yang mempunyai rahmat. Dan jika kamu* berpaling, maka sesungguhnya aku khuatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.d
 
4 [Hanya] kepada Allah kamu* akan kembali, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.e
 
5 Ketahuilah, sesungguhnya mereka membongkokkan dadanya untuk menyembunyikan diri daripada Dia.f Ketahuilah, semasa mereka menyelubungi dirinya dengan pakaian mereka, Dia mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka umumkan.g Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
Juz 12A1
 
6 Dan tiada suatu pun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya,h dan Dia mengetahui tempat menetapnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya [tersurat] dalam Kitab yang jelas.i
 
7 Dan Dia-lah yang menciptakan langit serta bumij dalam enam hari,k dan Arasy-Nya adalah di atas air,l supaya Dia menguji siapakah di antara kamu* yang lebih baik amalnya. Dan sungguh, jika engkau* berkata: Sesungguhnya kamu* akan dibangkitkan setelah mati, pasti orang-orang yang kufur akan berkata, "Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata."
 
8 Dan sungguh, jika Kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, pasti mereka akan berkata, "Apakah yang menghalanginya?" Ketahuilah, pada hari [azab itu] datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Dan mereka akan diliputi oleh [azab] itu yang selalu mereka persendakan.
 
9 Dan sungguh, jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat daripada Kami kemudian Kami menarik balik [rahmat] itu daripadanya, sesungguhnya dia menjadi putus asa lagi kufur.m
 
10 Dan sungguh, jika Kami rasakan kepadanya suatu nikmat setelah ditimpanya mudarat, pasti dia akan berkata, "Telah hilang kesusahann itu daripadaku." Sesungguhnya dia akan bergembira lagi bermegah-megah,
 
11 kecuali orang-orang yang sabaro dan beramal soleh, mereka itu akan beroleh ampunan dan pahala yang besar.
 
12 Maka mungkin engkau* hendak meninggalkan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepadamu, dan hatimup terkekang oleh itu kerana mereka mengatakan, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta karun, atau datang bersamanya malaikat?" Sesungguhnya engkau* hanya seorang pemberi amaran, dan Allah menjadi Wakil atas segala sesuatu.
 
13 Ataukah mereka mengatakan, "Dia telah mengada-adakan [Al-Qur’an] itu." Katakanlah:* Maka datangkanlah sepuluh surah yang semisal dengannya yang telah diada-adakan, dan serulah kepada sesiapa di antaramu yang sanggup [membuatnya] selain Allah, jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
14 Maka jika mereka tidak dapat menjawab seruan kamu,* oleh itu ketahuilah bahawasanya [Al-Qur’an] itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahawa tiada tuhanq melainkan Dia. Maka mahukah kamu* menjadi Muslimr?
 
15 Sesiapa yang menghendaki hayat duniawi dan perhiasannya, Kami akan membalas mereka sepenuhnya untuk amal-amal mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan.
 
16 Mereka itu orang-orang yang tiada bagi mereka [sesuatu] di akhirat kecuali api [neraka], dan terhapuslah apa yang telah mereka perbuat di [dunia] itu, dan sia-sia sahaja apa yang telah mereka kerjakan.
 
17 Maka adakah orang yang mempunyai bukti nyata daripada Tuhannya dan membacakan itus [berhak] menjadi saksi daripada-Nya? Dan sebelumnya sudah ada Kitab Musat yang menjadi pedoman dan rahmat.u Mereka itu beriman kepadanya tetapi sesiapa yang mengkufurinya di antara golongan-golongan [kafir], maka api [neraka] dijanjikan kepadanya. Oleh itu janganlah engkau* dalam keraguan terhadap [Kitab] itu, [kerana] sesungguhnya itu adalah kebenaranv daripada Tuhanmu tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
 
18 Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan berkatalah saksi-saksi, "Mereka inilah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim.
 
19 [Mereka itu] orang-orang yang menghalangi [orang lain] dari jalan Allahw dan hendak menjadikannya belit-belit,x sedang mereka itulah yang mengkufuri akhirat.
 
20 Mereka itu tidak dapat menggagalkan-Nyay di bumi, dan tiada bagi mereka seorang pun wali selain Allah. Azab itu akan dilipat gandakan bagi mereka.z Mereka tidak sanggup mendengar [kebenaran] dan tidak [pula] dapat melihat [tanda-tandanya].
 
21 Mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan lenyaplah daripada mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.
 
22 Tidak syak lagi bahawasanya mereka itulah orang-orang yang paling rugi di akhirat.
 
23 Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleha dan merendahkan diri kepada Tuhan,b mereka itu ahli-ahli Jannah, kekallah mereka di dalamnya.c
Juz 12A2
 
24 Perumpamaan dua kumpulan itu adalah seperti orang buta serta tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Samakah dua kumpulan itu? Maka tidakkah kamu* mahu ingat [dan insaf]?
 
25 Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuhd kepada kaumnya.e [Dia berkata,] "Sesungguhnya aku adalah pemberi amaran yang jelas bagimu,
 
26 supaya janganlah kamu* menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku khuatir kamu* akan ditimpa azab pada hari yang pedih."
 
27 Maka berkatalah para bangsawan yang kufur daripada kaumnya, "Kami memandang engkau* tidak lain kecuali seorang manusia [biasa] seperti kami, dan kami memandang orang-orang yang mengikutimu tidak lain kecuali orang-orang yang hina dina di antara kami yang senang dipengaruhi. Dan kami tidak memandang kamu* ada sesuatu kelebihan atas kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta."
 
28 [Nuh] berkata, "Wahai kaumku! Apakah pendapat kamu,* jika aku mempunyai bukti nyata daripada Tuhanku dan aku diberikan rahmat dari sisi-Nya tetapi [rahmat itu] disamarkan kepadamu? Adakah kami akan memaksamu untuk menerimanya sedang kamu* tidak suka kepadanya?
 
29 Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta sebarang harta benda kepadamu* atas [dakwah] ini. Upahku hanyalah daripada Allah, dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, tetapi aku memandang kamu* adalah kaum yang jahil.
 
30 Dan wahai kaumku! Siapakah yang akan menolongku daripada [azab] Allah, jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu* mahu ingat [dan insaf]?
 
31 Dan aku tidak pernah berkata kepadamu* bahawa di sisiku ada khazanah Allah,f ataupun aku mengetahui yang ghaib, ataupun sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku [juga] tidak pernah berkata terhadap orang-orang yang dipandang hina dalam matamu* bahawa Allah sama sekali tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka.g Allah lebih mengetahui tentang apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya jika begitu, aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."
 
32 Mereka berkata, "Wahai Nuh! Sungguh, engkau* telah berbalah dengan kami, jadi banyak kali engkau dalam perbalahan dengan kami. Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau* ancamkan terhadap kami, jika engkau di antara orang-orang yang sadik."
 
33 [Nuh] menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah yang akan mendatangkan [azab] itu kepadamu jika Dia kehendaki, dan tidaklah kamu* dapat menggagalkan-Nya.
 
34 Dan nasihatku tidak berfaedah bagimu meskipun aku ingin menasihatimu, jika Allah bermaksud menyesatkan kamu.* Dia-lah Tuhanmu, dan kepada-Nya kamu* akan dikembalikan.h"
 
35 Ataukah mereka berkata, "Dia telah mengada-adakan [Al-Qur’an] itu"? Katakanlah:* Jika aku mengada-adakan itu, maka aku menanggung dosaku, dan aku berlepas diri daripada dosa-dosamu.*
 
36 Dan diwahyukan kepada Nuh: Bahawasanya tidak ada [seorangpun] yang akan beriman daripada kaummu kecuali orang yang sudah pun beriman, maka janganlah engkau* berdukacita oleh sebab apa yang telah mereka lakukan.
 
37 Dan buatlah bahtera itu menurut pengawasani dan wahyu Kami,j dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku mengenai orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.
 
38 Dan [Nuh] pun membuat bahtera itu, dan setiap kali sekumpulan bangsawan daripada kaumnya berlalu, mereka mencemuhnya. [Nuh] berkata, "Jika kamu* mencemuh kami, maka sesungguhnya kami akan mencemuhmu [juga] sebagaimana kamu mencemuh [kami].
 
39 Maka kelak kamu* akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan [siapa] yang akan ditimpa azab yang kekal.
 
40 Hingga apabila perintah Kami datang dan tanur meluap,k Kami berfirman: Muatkanlah ke dalam [bahtera] itu sepasang daripada tiap-tiap jenis [haiwan], dan [juga] keluarga engkau* kecuali orang yang lebih dahulu sabda [akan azab] ditetapkan atasnya, dan [muatkanlah juga] sesiapa yang beriman.l Dan tidaklah seorang turut beriman bersama [Nuh] kecuali sedikit [sahaja].m
Juz 12A3
 
41 Dan [Nuh] berkata, "Naiklah kamu* ke dalam [bahtera] itu,n demi nama Allah berlayarnya dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun,o Maha Mengasihani.p"
 
42 Dan [bahtera] itu berlayar membawa mereka ke dalam ombak setinggi gunung.q Dan Nuh memanggil anak lelakinya sedang dia di tempat terpisah daripadanya, "Wahai anakku! Naiklah bersama kami, dan janganlah engkau* menjadi bersama orang-orang kafir."
 
43 Dia menjawab, "Aku akan dapat berlindung ke gunung dari airr [banjir]." [Nuh] berkata, "Tiadalah yang dapat melindungi dari ketetapan Allah pada hari ini, kecuali orang yang diberi rahmat-Nya." Dan datanglah ombak memisahkan mereka berdua, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.s
 
44 Dan difirmankan: Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah [hujanmu].t Dan surutlah air, dan perintah [Allah] pun terlaksana.u Dan bahtera itu berlabuh di atas Gunung Judi,v dan difirmankan: Binasalah kaum yang zalim itu.
 
45 Dan Nuh berseru kepada Tuhannya lalu berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah daripada keluargaku, dan sesungguhnya janji-Mu itu yang benar. Dan Engkau adalah Hakimw yang paling adil."
 
46 [Allah] berfirman: Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah daripada keluargamu.* Sesungguhnya perbuatannya tidak soleh,x oleh itu janganlah engkau* memohon kepada-Ku sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya Aku menasihatmu supaya engkau* tidak termasuk orang-orang yang jahil.
 
47 [Nuh] berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu untuk memohon kepada-Mu sesuatu yang aku tidak ada pengetahuan tentangnya. Dan jika Engkau tidak mengampuni aku,y dan [tidak] memberi rahmat kepadaku, aku adalah termasuk orang-orang yang rugi."
 
48 Difirmankan: Wahai Nuh! Turunlahz dengan aman dan berkat daripada Kami atas engkau* dan atas umat-umat daripada [keturunan] orang-orang yang bersamamu.a Dan ada umat-umat [lain] yang akan Kami beri kesenangan [hayat duniawi], kemudian mereka akan ditimpa azab pedih daripada Kami.
 
49 Itulah beberapa berita ghaib yang Kami wahyukan kepadamu, tidaklah engkau* ataupun kaummu mengetahuinya sebelum ini, maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan [yang baik] adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
 
50 Dan kepada Aad,b [Kami mengutus] saudara mereka, Hud.c Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu* selain Dia. Kamu* hanyalah mengada-adakan [yang dusta].
 
51 Wahai kaumku! Aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini. Upahku hanyalah daripada [Allah] yang telah menciptakan aku. Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
52 Dan wahai kaumku! Beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, [semoga] Dia menghantarkan kepadamu hujan yang lebat dari langit,d dan menambahkan kekuatan kamu* di atas kekuatan.e Dan janganlah kamu* berpaling menjadi orang-orang penjahat."
 
53 Mereka berkata, "Wahai Hud! Engkau* tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti nyata dan kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami kerana kata-katamu, dan tidaklah akan kami percaya kepadamu.
 
54 Kami hanyalah boleh mengatakan bahawa beberapa tuhan kami telah menimpakan engkau* dengan penyakit gila. [Hud] menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu bahawa aku berlepas diri daripada apa yang kamu* syirikkan,
 
55 [iaitu, menyembah] selain Dia. Maka berkomplotlah terhadap aku, kemudian janganlah kamu* memberi tangguh kepadaku.
 
56 Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.* Tiada sesuatu di antara makhluk-makhluk bergerak kecuali Dia-lah yang [berkuasa] memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku tetap pada Jalan yang Lurus.f"
 
57 Tetapi jika kamu* berpaling,g maka sungguh, aku telah menyampaikan apa yang aku diutus untuk sampaikan kepadamu. Dan Tuhanku akan menggantimu dengan kaum yang lain, dan kamu* tidak dapat memudaratkan Dia sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara atas segala sesuatu.
 
58 Dan tatkala perintah [azab] Kami datang, Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami, dan Kami selamatkan mereka daripada azab yang teruk.
 
59 Dan itulah [kaum] Aad yang mengingkari tanda-tandah [kekuasaan] Tuhan mereka, dan menderhakai rasul-rasul-Nya, dan mereka menuruti perintah setiap pemaksa kejam yang keras kepala.
 
60 Dan mereka diikuti dengan laknat di dunia ini dan [juga] pada Hari Kiamat.i Ketahuilah, sesungguhnya [kaum] Aad itu mengkufuri Tuhan mereka. Ketahuilah, binasalah Aad, kaum Hud itu.
Juz 12A4
 
61 Dan kepada [kaum] Thamud, [Kami mengutus] saudara mereka Salih.j Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu* selain Dia. Dia telah menciptakan kamu* daripada [tanah] bumi, dan menempatkan kamu di dalamnya, maka beristighfarlah kepada-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku [sentiasa] dekat lagi menyahut [doamu]."
 
62 Mereka berkata, "Wahai Salih! Sungguh, engkau* sebelum ini adalah seorang tumpuan harapan di kalangan kami. Adakah engkau* melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Dan sesungguhnya kami selalu berada dalam syak wasangka yang menggelisahkan terhadap apa yang engkau* serukan kepada kami."
 
63 [Salih] berkata, "Wahai kaumku! Apakah pendapat kamu,* jika aku mempunyai bukti nyata daripada Tuhanku dan aku [juga] diberi rahmat daripada-Nya? Tetapi siapakah akan menolongku daripada Allah jika aku menderhakai-Nya? Maka kamu* tidak menambah kepadaku selain kerugian [sahaja].
 
64 Dan wahai kaumku! Inilah unta betina daripada Allah sebagai suatu tanda [mukjizat] bagimu. Oleh itu biarkanlah [unta] itu makan di bumi Allah, dan janganlah kamu* menyakitinya, nanti kamu akan disambar oleh azab yang dekat."
 
65 Tetapi mereka mengetingnya, maka [Salih] berkata, "Bersenang-senanglah kamu* di rumahmu selama tiga hari. [Tempoh] itulah suatu janji yang tidak dapat didustakan."
 
66 Maka tatkala perintah [azab] Kami datang, Kami selamatkan Salih dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami, dan [Kami selamatkan mereka] dari kehinaan pada hari itu. Sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia-lah yang Maha Kuat,k Maha Perkasa.l
 
67 Dan orang-orang zalim itu disambar oleh letusan suara,m lalu jadilah mereka [seperti mayat] tertiarap di rumahnya,
 
68 seolah-olah mereka belum pernah tinggal di [negeri] itu. Ketahuilah, sesungguhnya [kaum] Thamud itu mengkufuri Tuhan mereka. Ketahuilah, binasalah [kaum] Thamud.
 
69 Dan sungguh, para utusan Kami telah datang kepada Ibrahimn dengan membawa berita gembira,o mereka mengucapkan: Salam! [Ibrahim] menjawab, "Salam," lalu tidak lama kemudian, dia kembali dengan seekor anak lembu yang dipanggang.p
 
70 Tetapi tatkala diaq melihat tangan mereka tidak menjamah [hidangan] itu, dia mencurigai mereka,r dan merasa takut kerana mereka. Mereka berkata: Janganlah engkau* takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut.s
 
71 Dan isterinya sedang berdiri lalu dia ketawa.t Maka Kami memberi berita gembira kepadanya tentang [kelahiran] Ishak,u dan setelah Ishak, [akan lahir] Yakub.v
 
72 [Isterinya] berkata, "Aduhai, celakalah aku! Adakah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tuaw dan suamiku ini [juga] sudah tuax? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ajaib."
 
73 Mereka berkata: Adakah engkau* merasa takjub dengan ketetapan Allahy? Semoga rahmatz Allah dan berkat-Nya dilimpahkan kepada engkau,* wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Dia Maha Terpuji, Maha Mulia.
 
74 Maka tatkala hilang perasaan takut daripada Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun berbalah dengan [para utusan] Kami tentang kaum Lut.a
 
75 Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang halim, lembut hati, selalu kembali kepada Allah.
 
76 [Kepadanya dikatakan:] Wahai Ibrahim, lupakanlah hal ini. Sesungguhnya perintah Tuhanmu* telah ditetapkan, dan sesungguhnya mereka akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.b
 
77 Dan tatkala para utusan Kami datang kepada Lut,c dia menjadi susah hati dengan [kedatangan] mereka dan tidak terdaya melindungi mereka. Dia berkata, "Inilah hari yang sangat sulit."
 
78 Dan kaumnya datang terburu-buru kepadanya,d sedang sejak dahulu mereka selalu mengerjakan kejahatan. [Lut] berkata, "Wahai kaumku! Inilah anak-anak perempuanku,e mereka* lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu* membuat aku terhina di depan tetama-tetamaku.f Tidak adakah di antara kamu* orang yang munasabah?"
 
79 Mereka menjawab, "Sungguh, engkau* telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hak terhadap anak-anak perempuanmu, dan sesungguhnya engkau pasti mengetahui apa yang kami mahu.g"
 
80 [Lut] berkata, "Sekira bahawasanya aku ada kekuatanh atau aku dapat berlindung kepada penyokong yang kuat."
 
81 Mereka berkata: Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka sama sekali tidak dapat mencapai [kejahatan terhadap] engkau,* maka pergilah dengan keluargamu pada akhir malam,i dan janganlah ada seorangpun di antara kamu* yang menoleh ke belakang,j kecuali isterimu.k Sesungguhnya dia akan ditimpa [azab] itu yang menimpa mereka.l Sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka ialah waktu subuh.m Bukankah subuh itu sudah dekat?
 
82 Maka tatkala perintah [azab] Kami datang, Kami jadikan [negeri] itu tunggang balik dan Kami hujani mereka bertalu-talu dengan batu-batu tanah liat,
 
83 yang ditandakan oleh Tuhan engkau.* Dan [azab seperti] itu tidak jauh daripada orang-orang yang zalim.
Juz 12B1
 
84 Dan kepada [penduduk] Madyan,n [Kami mengutus] saudara mereka, Syuaib.o Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tiada tuhan bagimu* selain Dia. Dan janganlah kamu* mengurangi sukatan dan timbangan.p Sesungguhnya aku melihat kamu* dalam keadaan [makmur dan] baik, dan sesungguhnya aku khuatir kamu akan ditimpa azab pada hari [Kiamat] yang meliputi [segala umat].
 
85 Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah takaran dan timbangan menurut yang adil, dan janganlah kamu* merugikan manusia terhadap hak-hak mereka ataupun melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerosakan.
 
86 Saki-baki daripada Allah lebih baik bagimu, jika kamu* orang-orang mukmin. Dan aku bukanlah pengawas bagi kamu.*q"
 
87 Mereka berkata, "Wahai Syuaib! Adakah solatmu menyuruh engkau* supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami atau tidak kami lakukan dengan harta kami apa yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau* adalah orang yang halimr lagi munasabah."
 
88 [Syuaib] berkata, "Wahai kaumku! Apakah pendapat kamu,* jika aku mempunyai bukti nyata daripada Tuhanku dan Dia memberikan kepadaku rezeki yang baik? Dan aku tidak bermaksud untuk berselisih dengan kamu* terhadap apa yang aku larang daripadanya. Aku tidak bermaksud kecuali perbaikan selagi aku masih sanggup. Dan aku tiada taufik kecuali demi Allah. [Hanya] kepada-Nya aku bertawakal, dan kepada-Nya aku kembali.
 
89 Dan wahai kaumku! Janganlah persengketaan [antara kamu] dengan aku menyebabkan kamu* berbuat jahat sampai kamu ditimpa [azab] sebagaimana yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Salih. Dan [negeri] kaum Lut tidak jauh daripada kamu.*
 
90 Dan beristighfarlah kepada Tuhanmu,* kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani, Maha Pengasih."
 
91 Mereka berkata, "Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau* katakan itu, dan sesungguhnya kami memandang engkau adalah seorang daif di antara kami. Dan sekiranya bukan kerana keluargamu, pasti kami telah merejammu, dan engkau* tidak terhormat kepada kami."
 
92 [Syuaib] berkata, "Wahai kaumku! Adakah keluargaku dipandangmu lebih terhormat daripada Allah, sedang kamu* menempatkan-Nya di belakangmu? Sesungguhnya [ilmu] Tuhanku Maha Meliputi apa yang kamu* kerjakan.
 
93 Dan wahai kaumku! Kerjalah menurut kedudukan kamu,* sesungguhnya aku pun sedang bekerja. Kelak kamu* akan mengetahui siapa yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu* adalah orang yang menunggu."
 
94 Dan tatkala perintah [azab] Kami datang, Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat Kami. Dan orang-orang zalim disambar oleh letusan suara, lalu jadilah mereka [seperti mayat] tertiarap di rumahnya,
 
95 seolah-olah mereka belum pernah tinggal di situ. Ketahuilah, binasalah [penduduk] Madyan sebagaimana [kaum] Thamud telah binasa.
 
96 Dan sungguh, Kami telah mengutus Musas dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami dan hak kuasa yang nyata,
 
97 kepada Firaunt dan para bangsawannya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah Firaun tidak munasabah.
 
98 [Firaun] akan mendahului kaumnya pada Hari Kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam api [neraka], dan amatlah buruk tempat itu yang dimasuki.
 
99 Dan mereka diikuti oleh laknat di [dunia] ini, dan [begitu juga] pada Hari Kiamat, amatlah buruk pemberian [laknat itu] yang diberikan.
 
100 Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang Kami ceritakan kepada engkau.* Di antara [negeri-negeri] itu, masih ada yang belum runtuh dan ada yang sudah habis runtuh.u
 
101 Dan Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri.v Maka tidak berguna lagi kepada mereka sedikitpun tuhan-tuhan yang mereka seru selain Allah tatkala telah datang perintah [azab] Tuhan engkau,* dan [juga] tidak menambah [apapun] kepada mereka kecuali kerugian.
 
102 Dan begitulah Tuhan engkau* menyambar apabila Dia menyambar negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya Dia menyambar dengan pedih, lagi keras.
 
103 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] bagi orang yang takut pada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dihimpunkan,w dan itulah hari yang disaksikan [oleh segala makhluk].
 
104 Dan Kami tidak akan melambatkan [hari] itu kecuali sampai waktu yang tertentu.
 
105 Ketika hari itu datang, tiada seorang pun yang berkata-kata kecuali dengan izin-Nya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.
 
106 Jadi adapun orang-orang yang celaka itu, maka mereka berada di dalam api [neraka]. Bagi mereka di sana [hanyalah] rintihan dan keluh-kesah,
 
107 kekallah mereka di dalamnya selagi ada langit dan bumi,x kecuali apa yang dikehendaki Tuhan engkau.* Sesungguhnya Tuhan engkau* adalah Maha Pelaksana terhadap apa [sahaja] yang Dia kehendaki.
Juz 12B2
 
108 Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka berada di dalam Jannah,y kekallah mereka di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki Tuhan engkau* sebagai pemberian dengan tanpa henti-hentinya.
 
109 Maka janganlah engkau* dalam keraguan tentang apa yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah kecuali sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Dan sesungguhnya Kami akan membalas mereka sepenuhnya dengan bahagian [azab] mereka tanpa dikurangi sedikitpun.
 
110 Dan sungguh, telah Kami berikan Kitab kepada Musa, lalu diperselisihkan tentangnya. Dan sekiranya bukan kerana Kalimatz yang sudah ada dahulunya daripada Tuhan engkau,* pasti diselesaikan [perselisihan] di antara mereka.a Dan sesungguhnya mereka selalu berada dalam syak wasangka yang menggelisahkan tentang [Kalimat] itu.
 
111 Dan sesungguhnya kepada masing-masing Tuhan engkau* akan membalas mereka sepenuhnya untuk amal-amal mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mengenal apa yang mereka kerjakan.
 
112 Maka beristiqamahlah sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau,* dan [juga] orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu* melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
 
113 Janganlah kamu* cenderung kepada orang-orang zalim, nanti kamu disentuh api [neraka], dan tiada bagimu seorang wali selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi tolong.
 
114 Dan dirikanlah solat pada dua-dua [waktu] hujung siang dan pada bahagian pertama malam. Sesungguhnya amal-amal yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan.b Itulah peringatan kepada orang-orang yang ingat [kepada Allah].
 
115 Dan bersabarlah engkau,* kerana sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang muhsin.
 
116 Maka mengapa tidak ada orang-orang yang tersisac daripada generasi-generasi sebelum kamu* yang melarang [berbuat] kerosakan di bumi, kecuali sedikit di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan? Dan orang-orang zalim mengejar hidup mewah di dalam [bumi] ini, dan mereka adalah orang-orang penjahat.
 
117 Dan Tuhan engkau* tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang [ada] penduduknya orang-orang yang berbuat perbaikan.
 
118 Dan sekiranya Tuhan engkau* menghendaki, nescaya Dia jadikan manusia satu umat tetapi mereka tidak berhenti berselisih,d
 
119 kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Dia menciptakan mereka. Dan terkabullah kalimat Tuhan engkau:* Aku pasti akan memenuhi Jahanam dengan jine dan manusia bersama-sama.
 
120 Dan tiap-tiap berita tentang rasul-rasul itu Kami ceritakan kepada engkau* supaya melaluinya Kami meneguhkan hatimu. Dan telah datang kepadamu dalam [berita] ini kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang mukmin.f
 
121 Dan katakanlah* kepada orang-orang yang tidak beriman: Kerjalah menurut kedudukan kamu,* sesungguhnya kami pun sedang bekerja.
 
122 Dan tunggulah, sesungguhnya Kami pun sedang menunggu.
 
123 Dan milik Allah [meliputi] yang ghaib di langit serta di bumi, dan kepada-Nya [segala] urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya. Dan Tuhan engkau* tidak lalai terhadap apa yang kamu* kerjakan.
 
 
 
 
 
 
 
Yusufa
 
12
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALR.c Itulahd ayat-ayat Kitab yang jelas.
 
2 Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai bacaane dalam bahasa Arab, supaya kamu* mengerti.
 
3 Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik dengan mewahyukan kepadamu Al-Qur’an ini, meskipun sebelum ini engkau* termasuk orang-orang yang tidak sedar.
 
4 [Ingatlah] ketika Yusuff berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku! Sesungguhnya aku melihat [dalam mimpi] sebelas bintang, matahari serta bulan, semuanya kulihat sujud kepadaku.g"
 
5 Dia berkata, "Wahai anakku! Janganlah engkau* ceritakanh mimpimu kepada saudara-saudaramu,i nanti mereka akan berlaku muslihat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia.
 
6 Dan demikianlah, Tuhan engkau* memilihmu dan mengajarkan kepadamu takwil mimpi, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub,j sebagaimana Dia telah menyempurnakan [nikmat-Nya] kepada nenek moyangmu sebelum itu, [iaitu] Ibrahimk dan Ishak.l Sesungguhnya Tuhan engkau* Maha Mengetahui,m Maha Bijaksana.n"
Juz 12B3
 
7 Sungguh, dalam [kisah] Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi orang-orang yang bertanya.
 
8 Ketika mereka berkata, "Tentulah Yusuf dan [adik] saudaranya lebih disayangi ayah daripada kami,o sedang kita adalah satu kumpulan [yang kuat]. Sesungguhnya ayah kami memang dalam kekeliruan yang nyata.
 
9 Bunuhlah Yusufp atau buanglah dia ke suatu daerah [jauh], maka wajah ayahmu hanya untukmu, dan setelah itu kamu* menjadi kaum yang soleh."
 
10 Berkatalah seorang di antara mereka,q "Janganlah kamu* membunuh Yusuf, tetapi lemparlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh orang-orang musafir, jika kamu mahu bertindak.r"
 
11 Mereka berkata, "Wahai ayah kami! Mengapa engkau* tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, dan sesungguhnya kami akan menasihatinya [dengan baik].
 
12 Hantarlah dia bersama kami esok, supaya dia dapat bersenang-senang serta bermain-main, dan sesungguhnya kami akan menjaganya."
 
13 [Yakub] berkata, "Sesungguhnya aku akan bersedih hati untuk kamu* membawanya, dan aku khuatir dia akan dimakan serigala sedang kamu* lalai terhadapnya."
 
14 Mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala sedang kami satu kumpulan [yang kuat], sesungguhnya jika begitu, kami adalah orang-orang yang rugi."
 
15 Lalu tatkala mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dasar sumur, maka Kami wahyukan kepadanya: Kelak engkau* akan memberitahukan kepada mereka tentang perkara ini sedang mereka tidak menyedari.
 
16 Dan [kemudian] mereka datang kepada ayah mereka pada waktu senja dengan menangis.s
 
17 Mereka berkata, "Wahai ayah kami! Sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf bersama barangan kami, lalu dia dimakan serigala. Namun engkau* tidak akan percaya kami, meskipun kami adalah orang-orang yang sadik."
 
18 Dan mereka datang membawa baju gamisnya dengan [berlumuran] darah palsu.t [Yakub] berkata, "Namun perkara ini dipujuk dalam dirimu* sendiri, maka kesabaranu lebih elok [bagiku]. Dan kepada Allah ialah tempat dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu* sifatkan itu."
 
19 Dan datanglah serombongan musafir,v lalu mereka menghantarkan seorang pembawa air bagi mereka. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Hai, berita gembira! Ini ada seorang budak lelaki." Dan mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
 
20 Dan mereka menjual [Yusuf] dengan harga rendah, beberapa dirhamw [sahaja] sebab mereka tidak menghargainya.x
 
21 Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya,y "Berilah tempat tinggal kepadanya, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita mengambil dia sebagai anak.z" Dan demikianlah Kami menetapkan kedudukan Yusuf di negeria [Mesir] dan untuk Kami mengajarkannya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa atas urusan-Nya,b tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
22 Dan tatkala [Yusuf] telah cukup dewasa, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu,c dan demikianlah Kami mengganjarkan orang-orang yang muhsin.
 
23 Dan perempuan itu yang [Yusuf] tinggal di rumahnya cuba menggoda dirinya.d Dan dia menutup pintu-pintu sambil berkata, "Marilah engkau* ke sini!" [Yusuf] berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia adalah tuanku yang memberiku tempat tinggal yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung."
 
24 Dan sungguh, perempuan itu berkehendak kepada [Yusuf]. Dan dia pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat suatu bukti daripada Tuhannya.e Demikianlah supaya Kami menjauhkan daripadanya keburukan dan perbuatan maksiat.f Sesungguhnya dia di antara hamba-hambag Kami yang terpilih.
 
25 Dan kedua-dua mereka berkejaran ke pintu, dan perempuan itu mengoyak baju kamisnyah dari belakang, dan mereka* terserempak suami perempuan itu di depan pintu.i [Perempuan itu] berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud jahat terhadap isterimu* kecuali dipenjarakan atau [dihukum] seksa pedih?"
 
26 [Yusuf] berkata, "Dia yang cuba untuk menggoda diriku." Dan seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberi kesaksian, "Jika baju kamisnya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu sadik dan [Yusuf] termasuk orang-orang yang dusta.
 
27 Tetapi jika baju kamisnya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah berdusta dan [Yusuf] di antara orang-orang yang sadik."
 
28 Maka tatkala [suami perempuan itu] melihat baju kamisnya koyak di bahagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya inilah tipu daya kamu,* sesungguhnya tipu dayamu hebat!
 
29 [Wahai] Yusuf, lupakanlah hal ini," dan [kepada isterinya,] "Mohonlah ampun untuk dosamu, sesungguhnya engkau* adalah termasuk orang-orang yang bersalah."
Juz 12B4
 
30 Dan para perempuan di kotaj berkata, "Isteri orang pembesark itu cuba menggoda pelayannya, [sebab] dia mabuk cinta dengannya. Sesungguhnya kami benar-benar memandang dia berada dalam kesesatan yang nyata."
 
31 Maka ketika isteri itu mendengar cacian mereka,* dia mengundang mereka dan menyediakan jamuan bagi mereka, dan memberikan kepada setiap orang di antara mereka sebilah pisau. Dan dia berkata [kepada Yusuf], "Keluarlah [dirimu] kepada mereka," lalu tatkala mereka* melihatnya, mereka terpesona olehnya dan mereka melukai tangannya sendiri sambil berkata, "Maha sempurna Allah! Ini bukanlah seorang manusia,l ini tidak lain kecuali malaikat yang mulia."
 
32 Isteri orang pembesar itu berkata, "Itulah orangnya yang kamu* mencela aku mengenainya. Dan sungguh, aku cuba menggoda dia, tetapi dia menolak. Dan sungguh, jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, pasti dia akan dipenjarakan dan pasti dia akan termasuk orang-orang yang hina."
 
33 [Yusuf] berdoa, "Ya Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara daripada apa yang mereka panggil aku kepadanya. Dan jika Engkau tidak menghindarkan daripadaku tipu daya mereka,* aku mungkin cenderung kepada [keinginan] mereka dan akan termasuk orang-orang yang jahil."
 
34 Maka Tuhannya memperkenankan doa [Yusuf], lalu menghindarkannya daripada tipu daya mereka.* Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.m
 
35 Kemudian setelah mereka melihat tanda-tanda itu, timbullah fikiran kepada mereka bahawa [Yusuf] harus dipenjarakan hingga suatu waktu.n
 
36 Dan masuklah dia ke penjara bersama-sama dua orang pemuda.o Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku melihat diriku [dalam mimpi]p memerah anggur," dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku melihat diriku [dalam mimpi]q menjunjung roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung. Beritahukanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandang engkau* di antara orang-orang yang muhsin."
 
37 [Yusuf] berkata, "Sebelum diberikan makanan yang berikut kepada kamu berdua, aku akan memberitahukan kepadamu* takwilnya.r Itulah sebahagian daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agamas kaum yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka itulah yang mengkufuri akhirat.
 
38 Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, [iaitu] Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan tidaklah patut bagi kami mensyirikkan sesuatupun dengan Allah. Itulah dari kurnia Allah kepada kami, dan kepada [umat] manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
 
39 Wahai dua-dua sahabat penjara! Adakah berbilang-bilang tuhan lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Berkuasa?
 
40 Tidaklah kamu* menyembah selain Dia kecuali nama-nama [tuhan] yang diberikan oleh kamu dan nenek moyangmu kepadanya. Allah tidak menurunkan sebarang hak kuasa tentang [nama-nama] itu. Hanyalah Allah yang menetapkan, Dia telah memerintahkan supaya kamu* jangan menyembah melainkan Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
41 Wahai dua-dua sahabat penjara! Salah seorang di antara kamu* akan memberi minum khamar bagi tuannya.t Dan adapun yang seorang lagi, maka dia akan disalib lalu burung akan memakan dari kepalanya.u Telah ditetapkan perkara itu yang kamu berdua tanyakan."
 
42 Dan [Yusuf] berkata kepada orang yang dia yakin akan terselamat di antara mereka berdua, "Sebutlah [perihal] akuv kepada tuanmu.*" Tetapi syaitan menjadikan dia lupa menyebut [perihal Yusuf] kepada tuannya, lalu dia tetap dalam penjara beberapa tahun [lagi].w
 
43 Dan raja berkata, "Sesungguhnya aku melihatx tujuh ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu betina yang kurus, serta tujuh tangkai [gandum] yang hijau dan [tujuh tangkai] lainnya yang kering. Wahai para bangsawan! Terangkanlah kepadaku tentang mimpiku, jika kamu* dapat menafsirkan mimpi."
 
44 Mereka menjawab, "[Hanyalah] mimpi-mimpi yang kalut, dan kami tidak berilmu tentang takwil mimpi.y"
 
45 Dan berkatalah orang yang [dahulu] terselamat di antara mereka berdua, dan teringat [pesanan Yusuf] setelah lama masanya,z "Aku akan memberitahukan kepadamu* tentang takwil [mimpi] itu, maka utuslah aku [kepada Yusuf]."
 
46 [Lalu dia berkata,] "Yusuf, wahai orang yang siddiq! Terangkanlah kepada kami [takwil mimpi] tentang tujuh ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh tujuh [ekor lembu] yang kurus, dan tujuh tangkai [gandum] yang hijau dan [tujuh tangkai] lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuia [takwil mimpi itu]."
 
47 [Yusuf] berkata, "Kamu* bercucuk tanam selama tujuh tahun [berturut-turut] seperti biasa, lalu apa yang kamu tuai hendaklah dibiarkan pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
 
48 Kemudian setelah itu akan datang tujuh [tahun] yang sulit,b yang menghabiskan apa yang kamu* sediakan untuk menghadapinya,c kecuali sedikit dari yang kamu simpan.d
 
49 Kemudian setelah itu akan datang suatu tahun di mana manusia diberi hujan, dan pada masa itu mereka memerah [anggur]."
 
50 Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan datang kepadanya, [Yusuf] berkata, "Kembalilah kepada tuanmu,* lalu tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya dengan para perempuan yang telah melukai tangan mereka*? Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."
 
51 [Raja] berkata [kepada perempuan-perempuan itu], "Apa hal denganmu, ketika kamu* cuba menggoda Yusuf?" Mereka* berkata, "Maha sempurna Allah! Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap [Yusuf]." Isteri orang pembesar itu berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran, akulah yang cuba menggoda [Yusuf], dan sesungguhnya dia adalah di antara orang-orang yang sadik."
 
52 [Yusuf berkata,] "Yang demikian itu supaya [orang pembesar itu] mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya sedang dia tidak hadir, dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk [untuk menjayakan] tipu daya orang-orang pengkhianat.
Juz 13A1
 
53 Dan tidaklah aku melepaskan diriku [daripada kesalahan]. Sesungguhnya jiwa [manusia] selalu mendorong kepada kejahatan,e kecuali [jiwa] yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun,f Maha Mengasihani.g"
 
54 Dan raja berkata, "Bawalah [Yusuf] kepadaku,h aku melantik dia khas untuk [urusan] diriku.i" Maka tatkala [raja] telah bercakap-cakap dengan [Yusuf], dia berkata, "Sesungguhnya engkau* [mulai] hari ini adalah seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayaij di sisi kami."
 
55 [Yusuf] berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri, [kerana] sesungguhnya akulah seorang pengawas yang berpengetahuan.k"
 
56 Dan demikianlah Kami menetapkan kedudukan Yusuf di negeri [Mesir] untuk mendiami di mana sahaja dia kehendaki.l Kami melimpahkan rahmat kepada sesiapa yang Kami kehendaki, dan Kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang muhsin.
 
57 Dan pahala akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
 
58 Dan datanglah saudara-saudara Yusuf [ke Mesir] lalu mereka masuk untuk menghadapnya.m Maka dia mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya.n
 
59 Dan tatkala [Yusuf] menyediakan bekalan untuk mereka,o dia berkata, "Bawalah kepadaku saudara kamu* yang [bongsu]p daripada ayahmu. Tidakkah kamu* melihat bahawa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tetamu yang terbaikq?
 
60 Tetapi jika kamu* tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah [gandum] lagi daripadaku ataupun mendekatiku.r"
 
61 Mereka berkata, "Kami akan memujuk ayahnya [untuk membawanya], dan sesungguhnya kami akan cuba melakukan itu."
 
62 Dan [Yusuf] berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah [balik] barang dagangan mereka ke dalam karung-karung mereka,s agar mereka mengetahuinya apabila mereka pulang kepada keluarga mereka, mudah-mudahan mereka kembali lagi.
 
63 Maka tatkala mereka kembali kepada ayahnya, mereka berkata, "Wahai ayah kami! Kami dilarang mendapat jatah [gandum kecuali dengan membawa Benyamin], oleh itu hantarlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat jatah lagi,t dan sesungguhnya kami akan menjaganya."
 
64 [Yakub] berkata, "Adakah aku akan amanahkan [Benyamin] kepada kamu,* kecuali [dipujuk] sebagaimana aku amanahkan saudaranya [Yusuf] kepadamu dahuluu? Maka Allah adalah Penjaga yang terbaik,v dan Dia Maha Mengasihani di antara semua yang mengasihani."
 
65 Dan tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka dapati barang dagangan mereka dikembalikan kepada mereka.w Mereka berkata, "Wahai ayah kami! Apakah lagi kita mahukan? Ini adalah barang dagangan kita dikembalikan kepada kita, dan dapatlah kami membawa bekalan untuk keluarga kami. Dan kami akan menjaga saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan jatah [gandum] muatan seekor unta.x Itulah suatu hal yang mudah [ditunaikan oleh raja Mesir]."
 
66 [Yakub] berkata, "Aku sama sekali tidak akan menghantar [Benyamin] bersamamu, sebelum kamu* bersumpah kepadaku demi nama Allah,y bahawa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung [oleh musuh]. Maka tatkala mereka memberikan sumpah mereka,z [Yakub] berkata, "Allah menjadi Wakil atas apa yang kita ucapkan."
 
67 Dan [Yakub] berkata, "Wahai anak-anakku! Janganlah kamu* masuk dari satu pintu gerbang, tetapi masuklah dari beberapa pintu gerbang yang berlainan, dan aku tidak dapat membela kamu* sedikitpun daripada [ketetapan] Allah. Hanyalah Allah yang menetapkan, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya maka haruslah bertawakal orang-orang yang bertawakal.a
 
68 Dan tatkala mereka masuk dari [beberapa] arah menurut perintah ayah mereka,b itu tidak berfaedah kepada mereka terhadap Allah sedikitpun, kecuali suatu hajat pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana Kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
69 Dan tatkala mereka masuk untuk menghadap Yusuf, dia membawa kepadanya saudara kandungnya [ke dalam rumahnya].c Dia berkata, "Sesungguhnya akulah saudaramu, maka janganlah engkau* berdukacita oleh sebab apa yang telah mereka kerjakan.d
 
70 Maka tatkala telah disiapkan bekalane untuk mereka, [Yusuf] memasukkan piala ke dalam karung saudara kandungnya,f kemudian seorang pengumum mengumumkan, "Wahai kafilah! Sesungguhnya kamu* adalah orang-orang pencuri.g"
 
71 [Saudara-saudara Yusuf] bertanya sambil menghadap kepada mereka [yang menuduh], "Apakah itu yang kamu* hilang?"
 
72 Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja,h dan sesiapa yang dapat membawanya balik [akan diganjarkan] muatan seekor unta, dan aku menjamin itu."
 
73 [Saudara-saudara Yusuf] berkata, "Demi Allah, sungguh, kamu* mengetahui bahawa kami datang bukan untuk berbuat kerosakan di negeri, dan kami bukanlah orang-orang pencuri.i"
 
74 Mereka [yang menuduh] berkata, "Jadi apakah balasannya jika kamu* adalah orang-orang pendusta?"
 
75 [Saudara-saudara Yusuf] menjawab, "Balasannya terhadap orang yang didapati [piala itu] dalam karungnya, maka dia sendiri menanggung balasannya.j Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim."
 
76 Maka mulailah dia dengan [memeriksa] karung-karung mereka sebelum karung saudara kandungnya,k kemudian dia mengeluarkan [piala] itu dari karung saudara kandungnya. Demikianlah Kami rancangkan untuk Yusuf. Dia tidak dapat menahan saudara kandungnya menurut agama [dan undang-undang] raja,l kecuali jika Allah menghendaki. Kami tinggikan darjat sesiapa yang Kami kehendaki, tetapi di atas setiap orang yang berpengetahuan adalah yang Maha Mengetahui.
Juz 13A2
 
77 Mereka berkata, "Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudara kandungnya pun pernah mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan [perasaan] dalam dirinya dan tidak mendedahkannya kepada mereka, dia berkata, "Buruklah kedudukanmu itu,m dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu* sifatkan itu."
 
78 Mereka berkata, "Wahai orang pembesar! Sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, oleh itu ambillah salah seorang daripada kami sebagai gantinya.n Sesungguhnya kami memandang engkau* di antara orang-orang yang muhsin."
 
79 [Yusuf] berkata, "[Aku] berlindung kepada Allah daripada menahan sesiapapun kecuali orang yang kami dapati barang kami padanya. Sesungguhnya jika begitu, kami adalah orang-orang zalim.o"
 
80 Maka tatkala mereka berputus asa daripada [rayuan] itu, mereka menyendiri untuk berbisik-bisik. Berkatalah yang sulung di antara mereka, "Tidakkah kamu* ketahui bahawasanya ayahmu telah pun mengambil sumpah daripadamu demi [nama] Allah, dan sebelum itu kamu [juga] cuai mengenai Yusuf? Oleh itu, aku sama sekali tidak akan meninggalkan negeri ini hingga ayahku mengizinkan [aku kembali] atau Allah memutuskan bagiku. Dan Dia-lah Hakim yang terbaik.
 
81 Kembalilah kepada ayahmu* dan katakanlah: Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu* telah mencuri, dan tidaklah kami menyaksikan kecuali tentang apa yang kami ketahui, dan tidaklah kami dapat menjaga apa yang ghaib.
 
82 Dan tanyalah [penduduk] negeri yang telah kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sadik."
 
83 [Yakub] berkata, "Namun perkara ini dipujuk dalam dirimu* sendiri, maka kesabaran lebih elok [bagiku]. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.p"
 
84 Dan [Yakub] berpaling daripada mereka dan berkata, "Aduhai! Sakit hati aku terhadap Yusuf," dan mata-matanya menjadi putih kerana dia menahan kesedihan.q
 
85 Mereka berkata, "Demi Allah, engkau* tidak henti-henti mengingati Yusuf sehingga engkau menjadi sakit teruk, atau engkau termasuk orang-orang yang binasa."
 
86 [Yakub] menjawab, "Sesungguhnya, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu* ketahui.
 
87 Wahai anak-anakku! Pergilah kamu,* dan carilah [khabar] tentang Yusuf dan saudara kandungnya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir."
 
88 Maka tatkala mereka masuk untuk menghadap Yusuf, mereka berkata, "Wahai orang pembesar! Kami dan keluarga kami ditimpa mudarat, dan kami datang membawa barang dagangan yang tidak berharga, maka penuhilah jatah [gandum] untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah mengganjarkan orang-orang yang bersedekah."
 
89 [Yusuf] berkata, "Tahukah kamu* apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudara kandungnya, ketika kamu jahil?"
 
90 Mereka berkata, "Adakah engkau* benar-benar Yusuf?" Dia menjawab, "Akulah Yusufr dan ini saudara kandungku. Sungguh, Allah telah melimpahkan kurnia kepada kami. Sesungguhnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang muhsin."
 
91 Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh, Allah telah mengutamakan engkau* atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
 
92 Yusuf berkata, "Tidaklah akan kamu* dipersalahkan pada hari ini,s Allah akan mengampuni kamu. Dan Dia Maha Mengasihani di antara semua yang mengasihani.t
 
93 Pergilah kamu* dengan membawa baju kamis aku ini,u lalu usapkan pada wajah ayahku, dia akan dapat melihat kembali. Dan bawalah kepadaku keluargamu* semuanya.v"
 
94 Dan tatkala kafilah itu berangkat [dari Mesir], ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku tercium bau Yusuf, sekiranya kamu* tidak mengira aku nyanyuk."
 
95 Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau* masih dalam kekeliruanmu yang lama."
 
96 Maka tatkala telah tiba pembawa berita gembira itu, dia mengusapkan [baju itu] pada wajah [Yakub], lalu dia dapat melihat kembali. [Yakub] berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu,w sesungguhnya aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu* ketahui?"
 
97 Mereka berkata, "Wahai ayah kami! Beristighfarlah untuk kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
 
98 [Yakub] berkata, "Aku akan beristighfar untuk kamu* kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani."
 
99 Maka tatkala mereka masuk untuk menghadap Yusuf, dia membawa kepadanya ibu bapanya [dengan pelukan]x sambil berkata, "Masuklah kamu* ke negeri Mesir, insya-Allah dalam aman.y"
 
100 Dan dia menaikkan ibu bapanya ke atas peterana, dan mereka menyungkur kepadanya dengan bersujud.z Dan [Yusuf] berkata, "Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sungguh, Tuhanku menjadikan itu suatu kenyataan. Dan sungguh, Dia telah berbuat baik kepadaku ketika Dia mengeluarkan aku dari penjara,a dan membawa kamu* daripada [kehidupan] Badwi,b setelah syaitan merosakkan [hubungan] antara aku dengan saudara-saudaraku.c Sesungguhnya Tuhanku Maha Latif terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Juz 13A3
 
101 Ya Tuhanku, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku sebahagian kedaulatan dan mengajarkan kepadaku sebahagian takwil mimpi. Pencipta langit dan bumi,d Engkau-lah Wali bagiku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim,e dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh."
 
102 Demikianlah beberapa berita ghaib yang Kami wahyukan kepadamu, dan engkau* tidak bersama mereka ketika mereka sepakat dalam rancangan mereka sedang mereka berkomplot [terhadap Yusuf].
 
103 Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman,f meskipun itu hasrat engkau.*
 
104 Dan engkau* tidak meminta kepada mereka sebarang upah atas [dakwah] ini. Itu tidak lain kecuali peringatang bagi seluruh alam.
 
105 Dan betapa banyak tanda-tandah [kuasa Allah] di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya.
 
106 Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali sedang mereka mensyirikkan-Nya [dengan sesuatu].
 
107 Maka adakah mereka berasa aman bahawa mereka akan didatangi azab Allah yang menenggelamkan,i atau mereka akan didatangi saatj [Kiamat] secara tiba-tiba sedang mereka tidak menyedarik?
 
108 Katakanlah:* Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru [kamu] kepada Allah dengan pengertian. Maha Sucilah Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
 
109 Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau* kecuali orang-orang lelaki yang telah Kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka [yang tidak beriman] menjelajahi bumi lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Dan Darul Akhirat pasti lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
110 Sehingga apabila rasul-rasul berputus asa dan yakin bahawasanya mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan Kami, lalu diselamatkan sesiapa yang Kami kehendaki. Dan seksaan Kami tidak dapat ditolak daripada kaum yang jahat.
 
111 Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibarat bagi orang-orang yang berakal waras. [Al-Qur’an] itu bukanlah perkataan yang diada-adakan, tetapi mengesahkan [Kitab-Kitabl] yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, serta menjadi petunjukm dan rahmat bagi kaum yang beriman.
 
 
 
 
 
 
 
Ar-Ra’da
 
13
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALMR.c Itulahd ayat-ayate Kitab. Dan apa yang diturunkan kepada engkau* daripada Tuhanmu adalah yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman [kepadanya].
 
2 Allah yang meninggikan langit tanpa tiang [sebagaimana] yang engkau* lihat,f kemudian Dia bersemayam di atas Arasy.g Dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan.h Dia mentadbir [setiap] urusan dan menjelaskan tanda-tanda [kuasa-Nya], semoga kamu* yakin pada pertemuan dengan Tuhanmu.
 
3 Dan Dia-lah yang membentangkan bumi,i dan menjadikan padanya gunung-ganang yang kukuh dan sungai-sungai.j Dan daripada setiap buah-buahan Dia jadikan padanya berpasang-pasangan.k Dia menutupkan malam kepada siang.l Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang berfikir.
 
4 Dan di bumi terdapat tapak-tapak [tanah] yang bersampingan, kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, dan pokok-pokok kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, [semuanya] disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan [hasil] sebahagian atas sebahagian yang lain. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang mengerti.
Juz 13A4
 
5 Dan jika engkau* rasa takjub, maka yang lebih menakjubkan ialah ucapan mereka, "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah ada sesungguhnya kami akan [dibangkitkan] menjadi ciptaan yang baru?m" Mereka itu orang-orang yang mengkufuri Tuhannya, dan mereka itu akan dibelenggu pada lehernya. Dan mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
6 Dan mereka meminta kepada engkau* agar disegerakan [datangnya] keburukan sebelum [meminta] kebaikan, padahal telah terjadi berbagai-bagai misalan azab sebelum mereka. Dan sesungguhnya Tuhan engkau* penuh dengan ampunan bagi manusian walaupun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhan engkau adalah amat keras hukuman-Nya.o
 
7 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanyap suatu tanda [mukjizat] daripada Tuhannya.q" Sesungguhnya engkau* hanya seorang pemberi amaran, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.
 
8 Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, serta apa yang berkurang dalam rahim dan apa yang bertambah.r Dan segala sesuatu di sisi-Nya ada ukuran tertentu.
 
9 [Dia-lah] yang mengetahui [segala] yang ghaib dan yang disaksikan, yang Maha Besar, Maha Tinggi.
 
10 Sama sahaja [bagi Allah], sesiapa di antara kamu* yang merahsiakan ucapan dan orang yang berterus terang dengannya, dan sesiapa yang bersembunyi pada waktu malam dan yang jelas dinampak pada siang hari.s
 
11 Baginya [setiap orang] ada [malaikat-malaikat] silih berganti menjaganya dari hadapannya dan dari belakangnya dengan perintah Allah.t Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah bertujuan kejahatan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tiada bagi mereka seorang wali pun selain Dia.
 
12 Dia-lah yang memperlihatkan kilat kepadamu* yang menimbulkan ketakutan dan harapan,u dan Dia menjadikan awan mendung.
 
13 Dan guruh bertasbih dengan memuji-Nya,v dan [demikian juga] para malaikat kerana takut kepada-Nya. Dan Dia menghantarkan halilintar lalu menimpakannya kepada sesiapa yang Dia kehendaki,w sedang mereka berbalah-balah tentang Allah. Dan Dia amat keras seksaan-Nya.x
 
14 Doa yang benar [sahaja] adalah bagi Dia, dan [sembahan-sembahan] yang mereka seru selain Dia tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, kecuali seperti orang yang menghulurkan dua tapak tangannya kepada air untuk sampai ke mulutnya tetapi tidak sampai padanya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia sahaja.
 
15 Dan kepada Allah bersujudlah sesiapa pun yang ada di langit serta di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa,y dan [termasuk juga] bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
 
16 Katakanlah:* Siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah:* Allah! Katakanlah:* Maka adakah kamu* mengambil sebagai wali-wali selain Dia yang tidak berdaya memberi manfaat ataupun menolak mudarat bagi diri mereka sendiri? Katakanlah:* Samakah orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah kegelapan dengan cahaya? Ataukah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga ciptaan [masing-masing] itu [nampak] serupa kepada mereka? Katakanlah:* Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia-lah [Tuhan] yang Maha Esa, Maha Berkuasa.
 
17 Dia menurunkan air [hujan] dari langit,z lalu [air itu] mengalir di lembah-lembaha menurut kadarnya. Maka arus itu membawa buih yang terapung-apung. Dan daripada apa [bijih] yang mereka lebur dalam api untuk dijadikan perhiasan atau perkakas, ada buihnya seperti buih [arus] itu. Demikianlah Allah mengemukakan [perumpamaan] yang benar dan yang batil. Jadi, adapun buih itu akan dihilangkan seperti sesuatu yang dibuang, tetapi adapun yang berfaedah bagi manusia, maka itu akan tetap di bumi. Demikianlah Allah mengemukakan perumpamaan-perumpamaan.
 
18 Bagi orang-orang yang menyahut [kepada seruan] Tuhan mereka ada [ganjaran] yang baik, tetapi orang-orang yang tidak menyahut kepada-Nya, sekira bahawasanya mereka mempunyai semua yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, tentu mereka akan [cuba] menebus dirinya dengan itu. [Malah] mereka itu mendapat penghisaban yang buruk, dan tempat berlindung mereka ialah Jahanam, dan amatlah buruk tempat kediaman itu.
Juz 13B1
 
19 Maka adakah orang yang mengetahui bahawasanya apa yang diturunkan kepada engkau* daripada Tuhanmu adalah yang benar sama dengan orang yang buta [hati]? Sesungguhnya hanya orang yang berakal waras akan ingat [dan insaf].
 
20 [Mereka itu] orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian,
 
21 dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut penghisaban yang buruk.
 
22 Dan orang-orang yang sabarb kerana mencari keredaan Tuhan mereka, mendirikan solat, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara bersembunyi dan terbuka, serta menolak kejahatan dengan kebaikan,c mereka itu akan berolah Darul Kesudahan
 
23 [di] Jannah-Jannahd ‘Adn.e Mereka akan memasukinya bersama-sama sesiapa yang soleh di antara nenek moyang, pasangan-pasangan serta keturunan mereka, sedang malaikat-malaikat masuk kepada [hadirin] mereka dari semua pintu,
 
24 [dengan mengucapkan:] Salam sejahtera kepadamu kerana kesabaran kamu.* Maka itulah sebaik-baiknya Darul Kesudahan.
 
25 Tetapi orang-orang yang melanggar perjanjian setelah mengikatnya,f dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan dan berbuat kerosakan di bumi, mereka itu mendapat laknat dan mereka [juga] akan mendapat Darul Buruk.
 
26 Allah meluaskan dan juga menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki.g Dan mereka bergembira dengan hayat duniawi, padahal hayat duniawi hanyalah [sedikit] kesenangan dibanding dengan akhirat.h
 
27 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanyai suatu tanda [mukjizat] daripada Tuhannya?" Katakanlah:* Sesungguhnya Allah menyesatkanj sesiapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang bertaubat kepada-Nya.k
 
28 [Mereka itu] orang-orang yang beriman dan tenteram hati mereka l dengan mengingati Allah. Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.m
 
29 Orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka beroleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.n
 
30 Demikianlah, Kami telah mengutus engkau* kepada suatu umat yang telah lalu sebelumnya beberapa umat, supaya engkau bacakan kepada mereka apao yang Kami wahyukan kepadamu, sedang mereka mengkufuri [Tuhan] yang Maha Pemurah. Katakanlah:* Dia-lah Tuhanku, tiada tuhanp melainkan Dia. [Hanya] kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku bertaubat.q
 
31 Dan sekira bahawasanya ada suatu bacaanr yang dengannya gunung-gunung diganjakkan,s atau dengannya bumi jadi terbelah, atau dengannya orang yang sudah mati dapat berbicara, [berimanlah kepadanya], tetapi segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman menerima hakikat bahawa sekiranya Allah menghendaki, nescaya Dia akan memberi petunjuk kepada manusia semuanya? Dan orang-orang yang kufur tidak terhenti ditimpa bencanat sebab apa yang telah mereka perbuat,u atau bencana itu terjadi berhampiran kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak [pernah] menyalahi janji.v
 
32 Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau* telah pun dipersendakan,w tetapi Aku beri tangguh kepada orang-orang yang kufur itu. Kemudian Aku menyambar mereka, lalu betapa [pedih] hukuman-Ku!
 
33 Maka siapakah Dia yang mengawasi setiap jiwa menurut apa yang diusahakannya? Tetapi mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah.x Katakanlah:* Sebutlah nama mereka. Ataukah kamu* hendak memberitahukan kepada Dia tentang apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau tentang perkataan yang zahir saja? Tetapi bagi orang-orang yang kufur, muslihat mereka itu dipandang elok dan mereka dihalangi dari jalan [yang lurus]. Dan sesiapa yang disesatkan Allah,y maka tiada baginya seorang pun pemberi petunjuk.
 
34 Mereka mendapat azab dalam hayat duniawi,z dan azab di akhirat pasti lebih teruk,a dan tiada bagi mereka seorang pun pelindung daripada [azab] Allah.
Juz 13B2
 
35 Perumpamaan Jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa [adalah seperti taman:] Di bawahnya mengalir sungai-sungai,b buahnya tidak henti-henti dan [begitu juga] naungannya.c Itulah [darul] kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang [darul] kesudahan bagi orang-orang kafir ialah api [neraka].d
 
36 Dan orang-orang yang telah Kami berikan Kitab kepada mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepada engkau,* dan ada di antara beberapa golongan yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah:* Sesungguhnya aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dan tidak mensyirikkan apapun dengan-Nya.e [Hanya] kepada-Nya aku seruf [manusia] dan [hanya] kepada-Nya aku kembali.g
 
37 Dan demikianlah Kami telah menurunkan [Al-Qur’an] itu sebagai Hukum dalam bahasa Arab.h Dan jika engkau* mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, [maka] tiada bagimu seorang wali ataupun pelindung daripada [azab] Allah.
 
38 Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau* dan Kami mengadakan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidaklah layak bagi seorang rasul mendatangkan suatu tanda [mukjizat] kecuali dengan izin Allah. Bagi setiap zaman ada Kitab [tertentu].
 
39 Allah menghapuskani dan menetapkan apa yang Dia kehendaki,j dan di sisi-Nya terdapat Ummul Kitab.k
 
40 Dan jika Kami perlihatkan kepadamu beberapa [azab] yang Kami ancamkan terhadap mereka atau Kami wafatkan engkau,* maka sesungguhnya kewajibanmu hanya pemberitahuan [yang jelas] sedang kewajiban Kami ialah penghisaban.
 
41 Dan tidakkah mereka perhatikan bahawasanya Kami mendatangi sebuah negeri di bumi, [lalu] Kami mengurangi [sedikit demi sedikit] dari sempadannyal? Dan Allah menghakimi,m tiada yang dapat mengganti hukum-Nya, dan Dia cepat dalam penghisaban-Nya.
 
42 Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah berkomplot, tetapi semua muslihat dikuasai oleh Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa,n dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa Darul Kesudahan itu.
 
43 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Engkau* bukanlah seorang rasul." Katakanlah:* Cukuplah Allah dan orang yang mempunyai ilmu Kitab [Allah] menjadi Saksi antara aku dengan kamu.*
 
 
 
 
 
 
 
Ibrahima
 
14
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALR.c [Inilah] Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya engkau* mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahayad dengan izin Tuhan mereka, [menuju] ke jalan [Allah] yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
 
2 Allah yang milik-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi.e Dan celakalah bagi orang-orang kafir kerana azab yang keras,f
 
3 [iaitu] orang-orang yang lebih suka hayat duniawi daripada akhirat, dan menghalangi [orang] dari jalan Allahg dan hendak menjadikannya belit-belit.h Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.
 
4 Dan Kami tidak mengutus seorang pun rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya dia dapat menjelaskan [peringatan] kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki,i dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki.j Dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.k
 
5 Dan sungguh, Kami telah mengutus Musal dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami [dan diperintahkan kepadanya:] Keluarkanlah kaum engkau* dari kegelapan kepada cahaya,m dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah.n Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi setiap orang yang sabar,o lagi selalu bersyukur.
 
6 Dan [ingatlah] ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia menyelamatkan kamu* daripada orang-orang Firaun. Mereka menyeksa kamu* dengan seksaan yang sangat buruk,p dan menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu,q dan dengan yang demikian itu terdapat cubaan yang besar daripada Tuhanmu."
 
7 Dan [ingatlah] ketika Tuhanmu mengumumkan: Sungguh, jika kamu* bersyukur, nescaya Aku akan menambah [nikmat] kepadamu,r tetapi jika kamu mengkufuri [nikmat-Ku],s sesungguhnya azab-Ku adalah amat keras.
 
8 Dan Musa berkata, "Jika kamu* dan sesiapa yang ada di bumi semuanya mengkufuri [nikmat Allah], maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya, Maha Terpuji.t"
 
9 Tidakkah datang kepadamu berita [perihal] orang-orang yang sebelum kamu,* [iaitu] kaum Nuh,u Aad, dan Thamud,v serta orang-orang yang setelah mereka? Tiada yang mengetahui mereka melainkan Allah. Rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka meletakkan tangan mereka ke mulutnya dan berkata, "Sesungguhnya kami mengkufuri apa yang kamu* diutus untuk menyampaikan, dan sesungguhnya kami selalu berada dalam syak wasangka yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
Juz 13B3
 
10 Rasul-rasulw mereka berkata, "Adakah sebarang keraguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumix? Dia menyeru kamu* [untuk beriman] supaya Dia mengampuni dosa-dosamu dan melambatkan ajalmu sampai waktu yang ditentukan.y" Mereka berkata, "Kamu* tidak lain kecuali manusia seperti kami. Kamu* bermaksud untuk menghalangi kami daripada apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami, oleh itu datangkanlah kepada kami suatu [tanda] hak kuasa yang nyata."
 
11 Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain kecuali manusia seperti kamu,* tetapi Allah memberi kurnia kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.z Dan tidaklah layak bagi kami mendatangkan sebarang hak kuasa kepada kamu* kecuali dengan izin Allah. Dan [hanya] kepada Allah maka haruslah orang-orang mukmin bertawakal.
 
12 Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan [yang lurus] kepada kami.a Dan kami akan tetap bersabar terhadap apa bahaya yang kamu* timpakan atas kami. Dan [hanya] kepada Allah maka haruslah bertawakal orang-orang yang bertawakal."
 
13 Dan orang-orang yang kufur berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusirmu dari negeri kami atau kamu* benar-benar kembali ke jalan rohaniahb kami." Maka Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka: Nescaya Kami akan membinasakan orang-orang yang zalim itu,
 
14 dan Kami pasti akan menempatkan kamu* di negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu untuk sesiapa yang takut akan hadirat-Ku dan takut akan ancaman-Ku.
 
15 Dan mereka memohon [kepada Kami supaya] diberi kemenangan, dan kecewalah setiap pemaksa kejam yang keras kepala.
 
16 Di hadapannya ada Jahanam dan dia akan diberi minum air nanah,c
 
17 [lalu] dia meneguk [air nanah] itu dan hampir-hampir tidak dapat menelannya. Dan datanglah maut kepadanya dari segala penjuru sedang dia juga tidak mati, dan di hadapannya [ada lagi] azab yang teruk.d
 
18 Perumpamaan orang-orang yang mengkufuri Tuhannya: Amal-amal mereka seperti abu yang ditiup angin pada hari ribut yang kencang.e Mereka tidak berkuasa [menyimpan] sedikitpun daripada apa yang telah mereka usahakan. Demikian itulah kesesatan yang jauh.
 
19 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi menurut yang benarf? Jika dikehendaki-Nya, Dia akan menghapuskan kamu* dan mendatangkan ciptaan yang baru [sebagai ganti],g
 
20 dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.h
 
21 Dan mereka semuanya akan keluar menghadap Allah, lalu orang yang daifi berkata kepada orang-orang yang bersikap takbur, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu* memberikan manfaat kepada kami sedikitpun terhadap azab Allah?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, pasti kami dapat memberi petunjuk kepadamu.* Sama sahaja bagi kita, adakah kita mengeluh atau bersabar, tiada bagi kita jalan untuk melepaskan diri.j"
 
22 Dan syaitan berkata tatkala perkara itu telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu* janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya.k Dan aku tidak ada sebarang hak kuasa atasmu,l kecuali aku menyeru kamu* lalu kamu menyahut kepada [seruan] aku. Oleh itu janganlah kamu* salahkan aku tetapi salahkan dirimu sendiri. Tidaklah aku dapat menolongmu dan tidaklah kamu* [juga] dapat menolongku. Sesungguhnya aku mengkufuri [perbuatan] kamu* mensyirikkan aku [dengan Allah]m sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapat azab pedih.
 
23 Dan orang-orang yang beriman serta beramal solehn dimasukkan ke dalam Jannah-Jannaho yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,p kekallah mereka di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan kepada mereka di dalam [Jannah] itu ialah, "Salam!"
 
24 Tidakkah engkau* perhatikan bagaimana Allah telah mengemukakan perumpamaan kalimat yang baik seperti pokok yang baik,q [dengan] akarnya teguhr dan cabangnya [menjulang] ke langits?
 
25 [Pokok] itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu sdengan izin Tuhannya.t Dan Allah mengemukakan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia,u semoga mereka selalu ingat [dan insaf].
 
26 Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pokok yang buruk,v yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak ada baginya tapak tetap.w
 
27 Allah meneguhkan [hati] orang-orang yang berimanx dengan sabda yang teguh dalam hayat di duniawi dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.y
Juz 13B4
 
28 Tidakkah engkau* perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran,z dan menjatuhkan kaum mereka ke Darul Kebinasaan?
 
29 [Itulah] Jahanam yang di dalamnya mereka akan dibakar, dan amatlah buruk tempat menetap itu.
 
30 Dan mereka itu telah menjadikan saingan-saingan bagi Allah untuk menyesatkan [manusia] dari jalan-Nya. Katakanlah:* Bersenang-senanglah kamu,* kerana sesungguhnya tempat kesudahanmu ialah api [neraka].
 
31 Katakanlah* kepada hamba-hamba-Kua yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan solatb dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara bersembunyi dan terbuka,c sebelum datang suatu hari yang padanya tidak ada lagi jual beli ataupun persahabatan.d
 
32 Allah, Dia-lah yang menciptakan langit serta bumi, dan menurunkan air [hujan] dari langite lalu mengeluarkan dengan [air] itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu,* dan Dia telah menundukkan kapal bagimu supaya belayar di laut dengan perintah-Nyaf dan menundukkan bagimu sungai-sungai.
 
33 Dan Dia telah menundukkan bagi kamu* matahari dan bulan, sentiasa beredar [dalam litarnya], dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.
 
34 Dan Dia telah memberikan kepadamu segala yang kamu* mohonkan kepada-Nya.g Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghisabnya.h Sesungguhnya manusia itu adalah zalim lagi kufur.i
 
35 Dan [ingatlah] ketika Ibrahimj berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala-berhala.
 
36 Ya Tuhanku, [berhala-berhala] ituk telah menyesatkan banyak di antara manusia. Oleh itu sesiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya dia daripada golonganku, dan sesiapa yang menderhakaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun,l Maha Mengasihani.m
 
37 Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada keturunanku di sebuah lembahn yang tidak ada tanam-tanaman di sisi Bait Suci-Mu,o ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan solat. Oleh itu jadikanlah hati di antara manusia tertarik kepada mereka, dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, semoga mereka bersyukur.
 
38 Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami umumkan,p dan tiada sesuatupun di langit ataupun di bumi yang tersembunyi kepada Allah.q
 
39 Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku Ismailr dan Ishaks semasa usia tua aku.t Sesungguhnya Tuhanku adalah yang Maha Mendengar doa.
 
40 Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunankuu orang yang tetap mendirikan solat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.v
 
41 Ya Tuhan kami, ampunilah akuw serta kedua-dua ibu bapaku dan [semua] orang-orang mukmin pada hari diadakan penghisaban.x"
 
42 Dan janganlah engkau* mengira bahawa Allah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim.y Sesungguhnya Dia hanya melambatkan mereka untuk suatu hari ketika mata terbeliak [kerana ketakutan].
 
43 Mereka bersegera datang dengan mendongak kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.z
 
44 Dan berilah amaran kepada manusia pada hari [ketika] azab datang kepada mereka lalu orang-orang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, lambatkanlah [azab itu] bagi kami sedikit tempoh lagi, kami akan menyahut seruan Engkau dan kami akan mengikuti rasul-rasul." [Tetapi dikatakan kepada mereka:] Dan bukankah kamu* telah bersumpah dahulu bahawa kamu sama sekali tidak akan binasa?
 
45 Dan kamu* telah mendiami di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri,a dan menjadi nyata bagimu bagaimana telah Kami lakukan terhadap mereka, dan Kami telah mengemukakan kepadamu beberapa perumpamaan.
 
46 Dan sungguh, mereka telah berkomplot muslihat mereka, tetapi di sisi Allah muslihat mereka [diketahui-Nya] meskipun muslihat mereka itu untuk lenyapkan gunung-gunung.b
 
47 Maka janganlah engkau* mengira bahawa Allah menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya.c Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Pemilik pembalasan.d
 
48 [Ingatlah] pada hari [ketika] bumi diganti dengan bumi yang lain dan [demikian juga] langit,e dan mereka [semua] akan keluar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Berkuasa.
 
49 Dan engkau* akan melihat orang-orang yang jahat pada hari itu diberkas bersama-sama dengan belenggu.
 
50 Pakaian mereka daripada minyak tar dan wajah mereka diliputi oleh api [neraka],
 
51 kerana Allah membalas setiap jiwa menurut apa yang telah diusahakannya.f Sesungguhnya Allah cepat dalam penghisaban-Nya.g
 
52 Dan inilah [peringatan] yang disampaikan bagi manusia, supaya mereka diberi amaran dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahawasanya Dia-lah Tuhan yang Maha Esa,h dan supaya orang-orang yang berakal waras akan ingat [dan insaf].