Al-Hijra
15
Juz 14A1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALR.c Itulahd ayat-ayat Kitab, dan Al-Qur’ane yang jelas.f
 
2 Suatu kala nanti orang-orang yang kufur berharap sekiranya mereka dahulu [di dunia] menjadi orang-orang Muslim.g
 
3 Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan mereka, tetapi kelak mereka akan mengetahui.h
 
4 Dan Kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali sudah ada terhadapnya kitab yang termaklum.
 
5 Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak [pula] dapat melambatkan [ajalnya].i
 
6 Dan merekaj berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan peringatan,k sesungguhnya engkau* pasti orang gila.l
 
7 Mengapa engkau* tidak mendatangkan para malaikat kepada kami, jika engkau di antara orang-orang yang sadik."
 
8 Kami tidak menurunkan para malaikat kecuali menurut yang benar, dan jika begitu, mereka tidak diberi penangguhan.m
 
9 Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkann peringatan,o dan sesungguhnya Kami-lah pasti yang memeliharanya.
 
10 Dan sungguh, Kami telah mengutus [rasul-rasul] sebelum engkau* di kalangan puak-puak dahulukala,
 
11 tetapi setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mempersendakannya.p
 
12 Demikianlah Kami memasukkan [sikap] itu ke dalam hati orang-orang yang jahat,
 
13 [kerana] mereka tidak beriman kepadanya,q dan sudah berlakulah kebiasaan orang-orang dahulukala.
 
14 Dan sekiranya Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu di langit, lalu mereka terus naik ke dalamnya,
 
15 pasti mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan kami yang disilapkan, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir."
 
16 Dan sungguh, Kami telah menjadikan di langit gugusan bintang,r dan Kami menghiasinya bagi orang-orang yang memandang [keindahannya],
 
17 dan Kami memeliharanya daripada setiap syaitan yang terkutuk,
 
18 kecuali [syaitan] yang mencuri dengar percakapan [di langit], maka dikejar oleh panah apis yang terang.
 
19 Dan Kami telah menghamparkan bumi,t dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang kukuh, serta Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu secara seimbang.
 
20 Dan Kami telah menjadikan untukmu pada [bumi] itu sumber-sumber penghidupan,u dan [untuk] makhluk-makhluk lain yang kamu* bukan pemberi rezekinya.
 
21 Dan tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi Kami ada khazanahnya,v dan Kami tidak menurunkannya kecuali menurut ukuran yang termaklum.
 
22 Dan Kami hantarkan angin untuk mendebungakan [tumbuh-tumbuhan], dan Kami menurunkan air [hujan] dari langit,w lalu dengan air itu Kami memberi minum kepadamu, dan bukanlah kamu* yang menyimpannya.
 
23 Dan sesungguhnya Kami adalah yang menghidupkan dan mematikan, dan Kami-lah yang mewarisi.x
 
24 Dan sungguh, Kami telah mengetahui orang-orang yang akan maju ke depan di antara kamu,* dan sungguh, Kami [juga] mengetahui orang-orang yang ketinggalan.
 
25 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia akan mengumpulkan mereka [semuanya].y Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana,z Maha Mengetahui.a
 
26 Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia daripada tanah liat, daripada lumpur yang diberi bentuk.
 
27 Dan Kami telah menciptakan jinb sebelum itu daripada api yang sangat panas.
 
28 Dan [ingatlah] ketika Tuhan engkau* berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia daripada tanah liat, daripada lumpur yang diberi bentuk.
 
29 Kemudian apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan Aku telah meniupkan Roh-Ku ke dalamnya,c maka sungkurlah kamu* kepadanya dengan bersujud.d
 
30 Lalu bersujudlah para malaikat semuanya sekalian,
 
31 kecuali Iblis,e dia enggan menjadi bersama-sama mereka yang sujud.
 
32 [Allah] berfirman: Wahai Iblis! Mengapa engkau* tidak bersama-sama mereka yang sujud?
 
33 [Iblis] menjawab, "Aku sama sekali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya daripada tanah liat, daripada lumpur yang diberi bentuk."
 
34 [Allah] berfirman: Maka keluarlah engkau* dari [syurga],f kerana sesungguhnya engkaulah terkutuk.
 
35 Dan sesungguhnya engkau* ditimpa laknat-Ku sampai Hari Pembalasan.
 
36 [Iblis] berkata, "Ya Tuhanku, maka berilah tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan."
 
37 [Allah] berfirman: Maka sesungguhnya engkau* termasuk orang-orang yang diberi penangguhan,
 
38 sampai hari [Kiamat] yang waktunya termaklum.
 
39 [Iblis] berkata, "Wahai Tuhanku, oleh sebab Engkau mendakwa aku yang sesat, aku pasti akan memperelokkan [kejahatan] bagi mereka di bumi, dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya,
 
40 kecuali hamba-hamba-Mug yang terpilih di antara mereka."
 
41 [Allah] berfirman: Inilah jalan kepada-Ku yang lurus.h
 
42 Sesungguhnya engkau* [Iblis] tidak ada sebarang hak kuasa atas hamba-hamba-Ku,i kecuali sesiapa yang mengikutimu di antara orang-orang yang sesat.
 
43 Dan sesungguhnya Jahanam adalah dijanjikan untuk mereka semuanya.
 
44 [Jahanam] itu mempunyai tujuh buah pintu, tiap-tiap pintu dikhaskan untuk sebahagian di antara mereka.
 
45 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam Jannah-Jannahj dan mata air.
 
46 [Kepada mereka dikatakan:] Masukilah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
 
47 Dan Kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka, [jadilah mereka] bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
 
48 Di dalam [Jannah] itu mereka tidak merasa penat, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
Juz 14A2
 
49 Beritahukanlah kepada hamba-hamba-Ku bahawasanya Aku-lah yang Maha Pengampun,k Maha Mengasihani,l
 
50 dan bahawasanya azab-Ku itu azab yang pedih.m
 
51 Dan beritahukanlah kepada mereka tentang tetamu-tetamun Ibrahim.o
 
52 Ketika mereka masuk untuk menghadap dia lalu mereka berkata: Salam! [Ibrahim] berkata, "Sesungguhnya kami berasa takut kepadamu."
 
53 Mereka berkata: Janganlah engkau* merasa takut, sesungguhnya kami memberi berita gembira kepadamu tentang [kelahiran] seorang anak lelaki yang alim.
 
54 [Ibrahim] berkata, "Adakah kamu* memberi berita gembira kepadaku padahal usia tua telah datang kepadaku,p maka macam manakah itu berita gembira?"
 
55 Mereka menjawab: Kami memberi berita gembira kepadamu menurut yang benar, maka janganlah engkau* termasuk orang-orang yang berputus asa.q
 
56 [Ibrahim] berkata, "Dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat."
 
57 [Ibrahim] bertanya, "Maka apakah urusan kamu,* wahai para utusanr?"
 
58 Mereka menjawab: Sesungguhnya kami diutus kepada kaum penjahat,s
 
59 kecuali keluarga Lut.t Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya,u
 
60 kecuali isterinya.v Kami telah menentukan, [bahawa] sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang tertinggal.
 
61 Maka tatkala para utusan itu datang kepada keluarga Lut,
 
62 dia berkata, "Sesungguhnya kamu* adalah orang-orang yang tidak dikenali.w"
 
63 Mereka menjawab: Tetapi kami datang kepada engkau* dengan membawa [azab] yang selalu mereka ragukan.
 
64 Dan kami membawa kepada engkau* kebenaran, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sadik.
 
65 Maka pergilah dengan keluargamu* pada akhir malam dan ikutilah di belakang mereka,x dan janganlah ada seorangpun di antara kamu* yang menoleh ke belakang,y dan pergilah terus ke arah yang diperintahkan kepadamu.
 
66 Dan Kami tetapkan kepada [Lut] perkara itu, bahawasanya mereka akan ditumpas habis pada subuh hari.z
 
67 Dan datanglah penduduk kota itu dengan bergirang hati [ke rumah Lut].a
 
68 [Lut] berkata, "Mereka ini tetamuku, maka janganlah kamu* mempermalukan aku.
 
69 Dan bertakwalah kepada Allah,b dan janganlah kamu* membuat aku terhina."
 
70 Mereka berkata, "Dan bukankah kami telah melarang engkau* daripada [urusan] orang ramai?"
 
71 [Lut] berkata, "Mereka ini anak-anak perempuanku, jika kamu* mahu bertindak.c"
 
72 Demi umur engkau,* mereka bergelimang dalam kemabukan [maksiat] mereka.d
 
73 Oleh itu mereka disambar oleh letusan suara pada waktu matahari terbit.
 
74 Maka Kami jadikan [negeri] itu tunggang balik dan Kami hujani mereka dengan batu-batu tanah liat.e
 
75 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi orang-orang yang tajam akal.
 
76 Dan sesungguhnya [negeri-negeri] itu terletak di jalan yang masih lagi diguna.f
 
77 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] bagi orang-orang mukmin.
 
78 Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu adalah orang-orang zalim,
 
79 maka Kami membalas kezaliman mereka. Dan sesungguhnya dua-dua [negeri] itu terletak di suatu jalan raya yang luas.
 
80 Dan sungguh, penduduk negeri Hijrg telah mendustakan rasul-rasul,
 
81 dan Kami telah membawa kepada mereka tanda-tanda [mukjizat] Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
 
82 Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung [unduk didiami] dengan rasa aman,
 
83 tetapi mereka disambar oleh letusan suara pada subuh hari,
 
84 maka tidaklah berfaedah kepada mereka apa yang telah mereka usahakan.h
 
85 Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya,i. kecuali menurut yang benar.j Dan sesungguhnya saatk [Kiamat] itu pasti datang,l maka maafkanlah [mereka] dengan cara yang elok.
 
86 Sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia-lah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.m
 
87 Dan sungguh, Kami telah berikan kepada engkau* tujuh [ayat] yang diulang-ulangi,n dan Al-Qur’ano yang agung.
 
88 Janganlah engkau* tujukan pandangan matamup kepada kesenangan yang telah Kami berikan kepada beberapa pihak di antara mereka ataupun bersedih hati terhadap mereka, dan bersikap rendah hati kepada orang-orang mukmin.
 
89 Dan katakanlah:* Sesungguhnya aku ini pemberi amaran yang jelas.
 
90 Sebagaimana telah Kami turunkan kepada orang yang membahagi-bahagi [Kitab-Kitab Allah].
 
91 [Mereka itu] orang-orang yang menjadikan Al-Qur’anq terbahagi.
 
92 Maka demi Tuhan engkau,* nescaya Kami akan persoalkan mereka semuanya
 
93 mengenai apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
 
94 Maka huraikanlah apa yang diperintahkan kepada engkau,* dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik.
 
95 Sesungguhnya cukuplah Kami bagi engkau* terhadap orang-orang yang [selalu] mempersendakan [engkau].
 
96 [iaitu] orang-orang yang mengadakan tuhanr yang lain di samping Allah, tetapi kelak mereka akan mengetahui.
 
97 Dan sungguh, Kami mengetahui bahawasanya dada engkau* merasa sempit sebab apa yang mereka katakan,
 
98 tetapi bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau* di antara orang-orang yang sujud.
 
99 Dan sembahlah Tuhan engkau* sehingga keyakinan datang kepadamu.
 
 
 
 
 
 
 
An-Nahla
16
Juz 14A3
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Perintahc Allah pasti datang, maka janganlah kamu* meminta agar disegerakannya. Maha Suci Dia, dan Maha Tinggi daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
2 Dia menurunkan para malaikatd dengan Roh menurut perintah-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya,e iaitu [dengan berfirman:] Peringatkanlah bahawasanya tiada tuhan melainkan Aku,f maka bertakwalah kamu* kepada-Ku.
 
3 Dia telah menciptakan langit dan bumi menurut yang benar,g Maha Tinggi Dia daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
4 Dia telah menciptakan manusia daripada setitik air mani, lalu tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata.
 
5 Dan haiwan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu,* yang daripadanya terdapat kehangatan dan [berbagai] manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.
 
6 Dan kamu* memperoleh keindahan daripadanya, semasa kamu membawanya pulang [ke kandang] dan semasa kamu melepaskannya [ke padang].
 
7 Dan [binatang-binatang] itu memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak kamu* dapat capainya kecuali dengan susah payah kepada dirimu. Sesungguhnya Tuhan kamu* adalah yang Maha Penyayang, Maha Mengasihani.h
 
8 Dan [Allah menciptakan] kuda, baghal dan keldai untuk kamu* menunggangnya dan sebagai perhiasan, dan Dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.
 
9 Dan Allah bertanggung untuk memberi panduan ke jalan [yang lurus], dan di antara [jalan-jalan] itu ada yang bengkok. Dan sekiranya Dia menghendaki, nescaya Dia memberi petunjuk kepada kamu* semuanya.
 
10 Dia-lah yang menurunkan air [hujan] dari langit untukmu,i yang daripadanya terdapat minuman, dan daripadanya menghasilkan tumbuhan yang dengan itu kamu* menggembalakan [ternakan].
 
11 Dengan [air hujan] itu, Dia menumbuhkan bagimu* tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tandaj [kuasa Allah] bagi kaum yang berfikir.
 
12 Dan Dia menundukkan bagi kamu* malam dan siang,k serta matahari dan bulan. Dan bintang-bintang itu ditundukkan [bagimu] menurut perintah-Nya.l Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang mengerti.
 
13 Dan [Dia menundukkan] apa pun yang diciptakan-Nya bagi kamu* di bumi yang pelbagai jenis itu. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang selalu ingat [dan insaf].
 
14 Dan Dia-lah yang menundukkan [bagimu] lautan,m supaya kamu* dapat memakan daging segar darinya, dan kamu dapat mengeluarkan dari [lautan] itu perhiasan yang kamu pakai. Dan engkau* melihat kapal-kapal berlayarn padanya,o dan [lagi] supaya kamu* dapat mencari kurnia-Nya, dan semoga kamu bersyukur.
 
15 Dan Dia meletakkanp di bumi ini gunung-ganang yang kukuh supaya [bumi] tidak beranjak dengan kamu,* dan [Dia mengadakan] sungai-sungai dan jalan-jalan semoga kamu dapati panduan,
 
16 dan penanda-penanda [jalan], serta dengan bintang-bintang mereka dapati panduan.
 
17 Maka adakah [Allah] yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan [sesuatu]? Maka tidakkah kamu* mahu ingat [dan insaf]?
 
18 Dan jika kamu* menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak dapat mengiranya.q Sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun,r Maha Mengasihani.
 
19 Dan Allah mengetahui apa yang kamu* rahsiakan dan apa yang kamu umumkan.s
 
20 Dan [berhala-berhala] yang mereka seru selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu pun,t sedang [berhala-berhala] mereka itu [sendiri] yang diciptakan orang.
 
21 [Berhala-berhala] itu benda mati, tidak hidup, dan tidak mengetahui bila [penyembah-penyembah] mereka akan dibangkitkan.
 
22 Tuhan kamu* ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari sedang mereka bersikap takbur.
 
23 Tidak syak lagi bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka umumkan. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang bersikap takbur.u
 
24 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu*?" Mereka menjawab, "Dongengan-dongengan orang-orang dahulukala."
 
25 [Demikianlah] supaya mereka menanggung beban [dosa] mereka dengan sepenuhnya pada Hari Kiamat,v dan sebahagian daripada dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tanpa apa pun pengethuan. Alangkah buruknya [dosa] yang mereka tanggung itu.
 
26 Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah pun berkomplot, maka Allah menghancurkan bangunan mereka dari asasnya, lalu bumbung [bangunan itu] jatuh menimpa mereka dari atas, dan mereka didatangi azab dari arah yang tidak mereka sedari.w
 
27 Kemudian pada Hari Kiamat, Dia akan menghinakan mereka dan berfirman: Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu yang baginya kamu* selalu menentang [orang-orang mukmin]? Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya pada hari ini, kehinaan dan kejahatan ditimpakan atas orang-orang kafir."
 
28 [Demikianlah] orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan [berbuat] zalim terhadap diri sendiri, lalu mereka menyerahkan diri [dengan berkata], "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." [Malaikat menjawab:] Sebenarnya pernah! Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu* kerjakan.
 
29 Oleh itu masukilah pintu-pintu Jahanam, kekallah kamu* di dalamnya, maka amatlah buruk tempat tinggal orang-orang yang takbur.
Juz 14A4
 
30 Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu*?" Mereka menjawab, "Kebaikan." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ialah [balasan] yang baik, dan Darul Akhirat itu pasti lebih baik.x Dan itulah sebaik-baiknya darul bagi orang-orang yang bertakwa.y
 
31 [Iaitu] Jannah-Jannahz ‘Adn yang mereka masuki, di bawahnya mengalir sungai-sungai,a di dalamnya mereka beroleh apa [sahaja] yang dikehendaki mereka. Demikianlah Allah mengganjarkan orang-orang yang bertakwa,
 
32 [iaitu] orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan [suci dan] baik, [sambil] mereka mengucapkan: Salam sejahtera kepadamu! Masuklah ke dalam Jannah sebab apa yang telah kamu* kerjakan.b
 
33 Maka apakah lagi mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat kepada mereka, ataukah datangnya perintah Tuhan engkau*? Demikianlah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri.
 
34 Maka mereka ditimpa [akibat] kejahatan yang mereka kerjakan,c dan mereka diliputi oleh [azab] itu yang selalu mereka persendakan.
 
35 Dan orang-orang musyrik berkata, "Sekiranya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah sesuatu pun selain Dia, baik kami mahupun nenek moyang kami, dan kami tidak mengharamkand sesuatu pun selain [diizinkan] oleh-Nya. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Maka apakah kewajiban para rasul kecuali pemberitahuan yang jelase?
 
36 Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat [dengan seruan:] Sembahlah Allah, dan jauhilahf Taghut.g Maka di antara mereka ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan di antara mereka ada [juga] orang yang telah ditetapkan berada dalam kesesatan. Maka jelajahilah kamu* di bumi lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan [rasul-rasulh].
 
37 Jika engkau* sangat mengharapkan supaya mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya,i dan tiada bagi mereka seorang pun penolong.j
 
38 Dan mereka bersumpah demi [nama] Allah dengan sungguh-sungguh, "Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati.k" Bahkan janji benar itu dijamin oleh-Nya,l tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
39 [Demikianlah] supaya Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan supaya orang-orang yang kufur mengetahui bahawasanya mereka adalah orang-orang pendusta.
 
40 Sesungguhnya perkataan Kami kepada sesuatu apabila Kami bermaksud [adanya] itu, Kami hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah itu.m
 
41 Dan orang-orang yang berhijrah demi Allah setelah mereka dizalimi, nescaya Kami akan menempatkan mereka pada tempat yang baik di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui,n
 
42 [bagi] orang-orang yang sabar,o dan hanya kepada Tuhan mereka, bertawakkallah mereka.p
 
43 Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau,* kecuali orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka, maka bertanyalah kepada Ahli Zikriq jika kamu* tidak mengetahui.
 
44 [Mereka diutus] dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kitab-Kitab.r Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an,s supaya engkau* menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan semoga mereka memikirkannya.
 
45 Maka adakah orang-orang yang berkomplot kejahatan merasa aman bahawa Allah akan menyebabkan mereka ditelan oleh bumi,t atau datangnya azab kepada mereka dari arah yang tidak mereka sedari?
 
46 Atau Dia akan menyambar mereka dalam kegiatan [seharian] mereka, lalu tidaklah mereka dapat menggagalkan-Nya.u
 
47 Atau Dia akan menyambar mereka sedikit demi sedikit [dalam ketakutan]. Maka sesungguhnya Tuhan kamu* adalah yang Maha Penyayang, Maha Mengasihani.
 
48 Dan tidakkah mereka perhatikan [segala] yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik dari kanan ke kiri dengan sujud kepada Allah, sedang mereka merendahkan diri.
 
49 Dan kepada Allah bersujudlah apa yang ada di langit serta di bumi,v termasuk makhluk-makhluk bergerak serta para malaikat, dan mereka tidak bersikap takbur.
 
50 Mereka takut kepada Tuhannya yang [berkuasa] di atas mereka dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka.
Juz 14B1
 
51 Dan Allah berfirman: Janganlah kamu* menyembah dua tuhan. Sesungguhnya hanya Dia-lah Tuhanw yang Maha Esa, tetapi kepada-Ku sahaja maka haruslah kamu takut!
 
52 Dan milik-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi,x dan kepada-Nya ialah ibadahy untuk selama-lamanya. Maka adakah yang selain Allah kamu* bertakwaz?
 
53 Dan apa pun nikmat padamu adalah daripada Allah,a kemudian apabila kamu* ditimpa mudarat, maka kepada-Nya kamu menjerit meminta pertolongan.
 
54 Kemudian apabila Dia telah menyingkirkan mudarat daripada kamu,* tiba-tiba beberapa di antaramu mensyirikkan Tuhan mereka [dengan sesuatu lain],
 
55 kerana mereka mengkufurib [rahmat] yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah [untuk sementara] tetapi kelak kamu* akan mengetahui.
 
56 Dan mereka mengadakan sebahagian daripada rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka untuk sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Demi Allah, kamu* pasti akan dipersoalkan tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
 
57 Dan mereka menghubungkan kepada Allah anak-anak perempuan, Maha Suci Dia, sedang bagi mereka [anak-anak lelaki] yang mereka ingini.
 
58 Dan apabila seorang daripada mereka diberi berita gembira tentang [kelahiran] seorang anak perempuan, wajahnya menjadi legam sedang dia menahan kesedihan.
 
59 Dia bersembunyi daripada orang ramai kerana berita buruk yang disampaikan kepadanya. Adakah dia akan memelihara [anak] itu dengan [menanggung] kehinaan, ataukah dia akan menguburkannyac [hidup-hidup] dalam tanah? Ketahuilah, amatlah buruk apa yang mereka putuskan itu.
 
60 Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat mempunyai sifat yang buruk. Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi, dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.d
 
61 Dan sekiranya Allah menghukum manusia kerana kezalimane mereka, Dia tidak akan tinggalkan hidup [di bumi] sesuatu pun daripada makhluk yang bergerak, tetapi Dia melambatkan ajal mereka sampai waktu yang ditentukan. Maka apabila ajal mereka tiba, mereka tidak dapat meminta untuk dilambatkan ataupun dipercepatkan sesaat pun.f
 
62 Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka [sendiri] tidak menyukai, dan lidah mereka menegaskan kebohongan, bahawasanya mereka akan beroleh [pahala] yang terbaik. Tidak syak lagi bahawasanya bagi mereka ialah api [neraka], dan bahawasanya mereka akan segera dimasukkan [ke dalamnya].
 
63 Demi Allah, sungguh Kami telah mengutus [rasul-rasul] kepada umat-umat sebelum engkau,* tetapi syaitan memperelokkan kepada mereka perbuatan [jahat] mereka. Maka [syaitan] menjadi wali mereka pada hari ini, dan [kelak] mereka akan mendapat azab pedih.g
 
64 Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Kitab [Al-Qur’an] itu, kecuali supaya engkau* menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
 
65 Dan Allah menurunkan air [hujan] dari langit,h lalu dengan [air] itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya.i Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang [mahu] mendengar.
 
66 Dan sesungguhnya pada haiwan ternak itu adalah suatu ibaratj bagimu. Kami memberi minum kepadamu* daripada [susu] yang ada di dalam perutnya, susu murnik di antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.
 
67 Dan daripada buah kurma dan anggur, kamu* dapat menghasilkan minuman yang memabukkanl dan rezeki yang baik. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang mengerti.
 
68 Dan Tuhan engkau* mengilhamkan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang bagimu di gunung-gunung, di pokok-pokok, dan di tempat-tempat yang dibangunkan[manusia],
 
69 kemudian makanlah daripada segala [jenis] buah-buahan, lalu turutlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan [bagimu]. [Dengan itu] keluarlah dari perut [lebah] itu minuman [madu] yang beraneka warnanya, yang di dalamnya ada penawar bagi manusia.m Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang berfikir.
 
70 Dan Allah telah menciptakan kamu,* kemudian mewafatkanmu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan sampai umur pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui,n Maha Kuasa.o
 
71 Dan Allah melebihkan sebahagian di antara kamu* atas sebahagian [yang lain] dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan enggan berkongsi rezekinya dengan para abdi yang mereka miliki, maka mereka sama-sama berkonsi dalam [rezeki] itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?
 
72 Dan Allah menjadikan bagimu pasanganp daripada jenis kamu* sendiri,q dan menjadikan anak dan cucur bagimu daripada pasanganmu,s serta memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengkufurit nikmat Allah?
 
73 Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak berdaya memberikan sebarang rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, ataupun sanggup [berbuat apa pun].u
 
74 Maka janganlah kamu* mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu* tidak mengetahui.v
Juz 14B2
 
75 Allah mengemukakan suatu perumpamaan: Seorang abdi yang dimiliki orang yang tidak berkuasa melakukan apapun, dan seorang [lagi] yang Kami berikan kepadanya rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebahagian daripada [rezeki] itu secara bersembunyi dan terang-terang.w Samakah mereka itu? Alhamdulillah! Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
76 Dan Allah mengemukakan suatu [lagi] perumpamaan: Dua orang lelaki, salah seorang daripadanya bisu dan tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban kepada walinya. Ke manapun dia diarahkan, dia tidak mendatangkan sesuatu kebaikan. Adakah dia sama dengan orang yang menyuruh berlaku adilx sedang dia berada di Jalan yang Lurusy?
 
77 Dan milik Allah [meliputi] yang ghaib di langit serta di bumi.z Dan kedatangan saata [Kiamat] itu tidak lain kecuali seperti sekelip mata atau lebih cepat [lagi].b Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.c
 
78 Dan Allah mengeluarkan kamu* dari perut ibumud dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati [nurani], semoga kamu bersyukur.e
 
79 Tidakkah mereka melihat pada burung-burung,f yang terbang dengan mudah di ruang langit?g Tidak ada yang menampungnyah kecuali Allah. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang beriman.
 
80 Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan [juga] menjadikan bagimu khemah-khemahi daripada kulit haiwan ternak yang ringan membawanya pada hari kamu* merantau dan pada hari kamu berkhemah. Dan daripada bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, [dijadikan-Nya bagimu] perkakas rumah tangga dan kesenangan untuk suatu masa.j
 
81 Dan daripada apa yang telah diciptakan-Nya, Allah menjadikan bagimu naungan serta tempat-tempat berteduh di gunung-gunung, dan Dia menjadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu* daripada panas terikk serta pakaian [baju besi] yang memelihara semasa kamu berperang. Demikianlah Dia menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, semoga kamu* berserah diril [kepada-Nya].
 
82 Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban engkau* hanyalah pemberitahuan yang jelas.
 
83 Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya,m dan kebanyakan mereka orang-orang yang kafir.n
 
84 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] Kami bangkitkan seorang saksi daripada setiap umat, kemudian orang-orang yang kufur tidak diberi izin [membela dirinya] ataupun diterima taubatnya.o
 
85 Dan apabila orang-orang zalim melihat azab, maka tidak dapat diringankan ataupun ditangguhkan daripada mereka.p
 
86 Dan apabila orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutunya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu [sekutu-sekutu] mereka menolak dakwaan mereka, "Sesungguhnya kamu* adalah orang-orang pendusta."
 
87 Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah daripada mereka segala yang dahulu mereka ada-adakan.
 
88 Orang-orang yang kufur dan menghalangi [orang] dari jalan Allah,q Kami tambahkan kepada mereka azab demi azab oleh sebab mereka selalu berbuat kerosakan.
 
89 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] Kami bangkitkan seorang saksi terhadap mereka daripada setiap umat di kalangan mereka sendiri. Dan Kami datangkan engkau* menjadi saksi terhadap mereka ini, dan Kami turunkan Kitab kepadamu sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, serta petunjuk dan rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang Muslim.
Juz 14B3
 
90 Sesungguhnya Allah menyuruh [kamu] berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberi [bantuan] kepada kaum kerabat, dan Dia melarang [kamu] daripada [perbuatan] yang maksiat,r kemungkaran dan penindasan.s Dia memberi pengajaran kepadamu semoga kamu* selalu ingat [dan insaf].
 
91 Dan penuhilah perjanjian Allah apabila kamu* berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkannya,t sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai Penjamin bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu* lakukan.
 
92 Dan janganlah kamu* menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat, [iaitu] kamu mengangkat sumpah sebagai alat menipu di antaramu, kerana adanya suatu umat yang lebih banyak [jumlahnya] daripada umat yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu* dengan [hal] itu, dan pada Hari Kiamat pasti akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan.
 
93 Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya Dia jadikan kamu* satu umat tetapi Dia menyesatkan sesiapa Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada sesiapa Dia kehendaki. Dan pasti kamu* akan dipersoalkan tentang apa yang telah kamu kerjakan.
 
94 Dan janganlah kamu* jadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antaramu, nanti tergelincirlah kakimu setelah tetap kukuh,u dan kamu akan merasakan keburukan oleh sebab kamu menghalangi [orang] dari jalan Allah, dan kamu mendapat azab yang berat.
 
95 Dan janganlah kamu* jual perjanjian [dengan] Allah dengan harga murah, [kerana] sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
 
96 Apa yang ada di sisi kamu* akan habis lenyap,v tetapi apa yang ada di sisi Allah berkekalan. Dan Kami pasti akan mengganjarkan orang-orang yang sabarw dengan pahala yang lebih baik untuk apa telah mereka kerjakan.
 
97 Sesiapa yang beramal soleh di antara kaum, sama ada lelaki atau perempuan sedang dia seorang mukmin, maka Kami pasti akan memberikan kepadanya hayat yang baik dan akan Kami ganjarkan mereka dengan pahalanya yang lebih baik untuk apa yang telah mereka kerjakan.
 
98 Kemudian apabila engkau* membacax Al-Qur’an,y maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk.z
 
99 Sesungguhnya [syaitan] tidak ada sebarang hak kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya.a
 
100 Sesungguhnya hak kuasa [syaitan] hanya atas orang-orang yang mengambilnya sebagai wali dan orang-orang yang oleh kerana [syaitan] mereka berlaku syirik.
 
101 Dan apabila Kami mengganti suatu ayatb dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau* hanya mengada-adakan saja." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
102 Katakanlah:* Ruhulkudus menurunkan itu daripada Tuhan engkau* menurut yang benar untuk meneguhkan [hati] orang-orang yang beriman, serta menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang Muslim.
 
103 Dan sungguh, Kami mengetahui bahawasanya mereka berkata, "Sesungguhnya [Al-Qur’an] itu hanya diajarkan kepadanya oleh seorang manusia." Bahasa orang yang mereka rujukkan itu ialah bahasa asing, padahal bahasa ini ialah bahasa Arab yang jelas.
 
104 Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi mereka petunjuk, dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
105 Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.
 
106 Sesiapa yang kufur terhadap Allah setelah dia beriman [ditimpa kemurkaan Allah], kecuali orang yang dipaksa [kufur] sedang hatinya tenteram dalam iman, tetapi orang yang [hatinya] terbuka kepada kekufuran, maka kemurkaan Allah menimpa mereka dan mereka akan mendapat azab yang berat.
 
107 Demikianlah sebab bahawasanya mereka lebih mengutamakan hayat duniawi daripada akhirat, dan bahawasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
 
108 Mereka itu orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatan mereka telah dikunci oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai.c
 
109 Tidak syak lagi bahawasanya mereka adalah orang-orang yang rugi di akhirat.
 
110 Kemudian sesungguhnya Tuhan engkau,* terhadap orang-orang yang berhijrah selepas ujian [penderitaan] kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Tuhanmu [terhadap mereka] setelah itu adalah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
Juz 14B4
 
111 [Ingatlah] pada hari [ketika] setiap jiwa datang untuk berbalah bagi dirinya sendiri, dan setiap jiwa dibalas sepenuhnya untuk apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak akan dizalimi.
 
112 Dan Allah mengemukakan suatu perumpamaan: Sebuah negeri yang dahulunya aman sentosa yang rezekinya datang padanya melimpah-ruah dari segala tempat, tetapi [penduduk negeri] itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah rasakan kepadanya bencanad kelaparan dan ketakutane sebab apa yang mereka perbuat.
 
113 Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul daripada [kalangan] mereka, tetapi mereka mendustakannya, maka mereka disambar azab sedang mereka orang-orang yang zalim.
 
114 Maka makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang direzekikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu* [hanya] menyembah kepada-Nya.
 
115 Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan kepadamu* bangkai, darah, daging khinzir, dan apa yang disembelih dengan [nama] selain Allah.f Tetapi sesiapa terpaksa [memakannya] bukan kerana menginginkannya ataupun melanggar hukum, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
116 Dan janganlah kamu* mengucapkan kebohongan yang lidahmu menegaskan, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
 
117 Kesenangan sementara [sahaja], dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
118 Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulug kepada engkau.* Dan Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri.
 
119 Kemudian sesungguhnya Tuhan engkau,* terhadap orang-orang yang mengerjakan kejahatan sebab kejahilan, kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Tuhanmu [terhadap mereka] setelah itu adalah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
120 Sesungguhnya Ibrahimh adalah [seperti] umati yang tetap taat kepada Allah, seorang tauhid, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik,
 
121 [tetapi] dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. [Allah] memilihnya dan memberi petunjuk kepadanya ke Jalan yang Lurus.
 
122 Dan Kami telah berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia adalah di antara orang-orang yang soleh.
 
123 Kemudian Kami wahyukan kepada engkau:* Ikutilah jalan rohaniahj Ibrahim yang tauhid, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik.
 
124 Sesungguhnya [hukum] Hari Sabatk hanya diwajibkan atas orang-orang [Yahudi]l yang memperselisihkan tentangnya. Dan sesungguhnya Tuhan engkau* pasti akan menghakimi di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.
 
125 Serulah [manusia] ke jalan Tuhan engkau,* dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbalah dengan mereka secara baik. Sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia [juga] mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
 
126 Dan jika kamu* membalas, maka balaslah [kejahatan itu] dengan yang sama seperti ditimpakan atasmu. Dan sungguh, jika kamu bersabar, itu adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.m
 
127 Dan bersabarlah dan kesabaran engkau* itu tidak lain kecuali dengan [pertolongan] Allah. Dan janganlah engkau* menjadi sedih hati ataupun susah hati terhadap apa yang mereka berkomplot.
 
128 Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Isra’a atau Bani Israelb
17
Juz 15A1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.c
 
 
1 Maha Suci [Allah] yang telah memperjalankand hamba-Nya [Muhammad] pada malam hari dari Masjid al-Harame ke Masjid al-Aqsa yang telah Kami berkatif sekelilingnya supaya Kami perlihatkan kepadanya beberapa tanda-tanda [mukjizat] Kami. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
 
2 Dan telah Kami berikan Kitabg kepada Musa,h dan Kami jadikannyai petunjuk bagi Bani Israel [dengan perintah:] Janganlah kamu* mengambil Wakil selain Aku.j
 
3 [Wahai] zuriat orang-orang yang telah Kami bawa bersama-sama Nuh [di dalam bahtera].k Sesungguhnya dia seorang hambal yang selalu bersyukur.m
 
4 Dan telah Kami tetapkan kepada Bani Israel dalam Kitab itu:n Kamu* pasti akan berbuat kerosakan di bumi ini dua kali, dan [kemudian] kamu akan lebih ditinggikan.o
 
5 Maka apabila datang [saat] janji yang pertama daripada dua [kerosakan] itu, Kami bangkitkan terhadap kamu* hamba-hambap Kami yang sangat gagah, lalu mereka menjara [setiap] kampung.q Dan itulah janji yang pasti berlaku.r
 
6 Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk menang atas mereka, dan Kami memperkuatkan kamu* dengan harta dan anak-anak,s dan Kami jadikan kamu lebih banyak jumlah orangnya.t
 
7 Jika kamu* berbuat baik, [sebenarnya] kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka ituu pun terhadap dirimu.v Maka apabila janji yang akhir datang [Kami bangkitkan musuhmu] untuk memuramkan wajahmu, dan supaya mereka memasuki masjidw sebagaimana [ketika] mereka memasukinya pada pertama kalix dan menghancurkan dengan sepenuhnya apa yang mereka kuasai.y
 
8 Mudah-mudahan Tuhanmu akan memberi rahmat kepadamu, dan jika kamu* kembali, Kami pun akan kembali.z Dan Kami telah jadikan Jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir.a
 
9 Sesungguhnya Al-Qur’anb ini memberi petunjuk ke [jalan] yang paling sesuai, dan memberi berita gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh,c bahawasanya mereka akan beroleh pahala yang besar,d
 
10 dan bahawasanya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab pedih.e
 
11 Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana [biasanya] dia berdoa untuk kebaikan, dan manusia selalu bersifat tergesa-gesa.
 
12 Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tandaf [kurnia Kami], lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderangg untuk kamu* mencari kurnia daripada Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan pengiraan [waktu]. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan terperinci.
 
13 Dan setiap manusia telah Kami kalungkan nasibh pada lehernya, dan pada Hari Kiamati Kami akan keluarkan baginya sebuah Kitab yang didapatinya terbuka.j
 
14 [Kepadanya dikatakan:] Bacalah kitab engkau,* cukuplah dirimu sendirik pada hari ini sebagai penghisab terhadap dirimu.
 
15 Sesiapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk hanya untuk [faedah] dirinya sendiri, dan sesiapa tersesat, maka sesungguhnya dia tersesat hanya atas [kerugian] dirinya sendiri. Dan tidak ada pemikul beban akan menanggung beban [dosa] orang lain,l dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
 
16 Dan apabila Kami bermaksud untuk membinasakan sebuah negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di [negeri] itu [supaya taat], tetapi mereka [terus] berlaku fasiqm di dalam [negeri] itu, maka sabda atasnya terkabul, lalu Kami musnahkan [negeri] itu dengan sepunuhnya.
 
17 Dan betapa banyak generasi setelah Nuh yang telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhan engkau* yang Maha Mengenal, Maha Melihat akan dosa hamba-hamba-Nya.
 
18 Sesiapa yang menghendaki [hayat] yang fana, Kami mempercepatkan baginya di [dunia] ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya Jahanam yang akan membakarnya dalam keadaan tercela dan tersingkir.
 
19 Dan sesiapa yang menginginkan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia seorang mukmin, maka usaha mereka itu dihargai [oleh Allah].
 
20 Kepada masing-masing, mereka itu [yang menginginkan dunia] dan mereka itu [yang menginginkan akhirat] Kami hulurkan kepada mereka daripada pemberian Tuhan engkau.* Dan tidaklah tersekat pemberian Tuhan engkau.*
 
21 Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebahagian di antara mereka atas sebahagian [yang lain].n Dan pasti [kehidupan] akhirat lebih tinggi darjatnya dan lebih besar kelebihannya.
 
22 Janganlah engkau* mengadakan tuhano yang lain di samping Allah, maka itu mengakibatkan engkau tercela dan diabaikan.
Juz 15A2
 
23 Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau* tidak menyembah melainkan Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa.p Sama ada salah seorang atau dua-duanya sampai usia tua dalam jagaanmu, maka janganlah engkau* berkata kepada mereka berdua, "Cis,"q ataupun mengherdik mereka,*r tetapi ucapkanlah kepada mereka* perkataan yang mulia.s
 
24 Dan bersikap rendah hatit kepada mereka berdua dengan penuh belas kasihan, dan doakanlah, "Ya Tuhanku! Rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik aku semasa kecil."
 
25 Tuhan kamu* lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu.u Jika kamu* adalah orang-orang soleh, maka sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampunv kepada orang yang bertaubat.
 
26 Dan berikanlah haknya kepada kaum kerabat, orang-orang miskin serta orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan janganlah kamu* membazirkan [hartamu] secara boros.
 
27 Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah saudara-saudara syaitan,w dan syaitan itu selalu kufurx terhadap Tuhannya.
 
28 Dan jikalau engkau* [terpaksa] berpaling daripada mereka untuk mencari rahmat daripada Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
 
29 Dan janganlah engkau* jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu,y ataupun terlampau menghulurkannya,z maka itu mengakibatkan engkau tercela dan muflis.
 
30 Sesungguhnya Tuhan engkau* meluaskan dan juga menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki.a Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mengenal, Maha Melihat akan [keadaan] hamba-hamba-Nya.
 
31 Dan janganlah kamu* membunuh anak-anakmub kerana takut kepapaan. Kami-lah yang memberi rezekic kepada mereka dan kepadamu.* Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.
 
32 Dan janganlah kamu* mendekati zina,d sesungguhnya [zina] itu adalah maksiat,e dan suatu jalan [hidup] yang jahat.
 
33 Dan janganlah kamu* membunuh jiwaf yang diharamkan Allah kecuali menurut [alasan] yang benar. Dan sesiapa dibunuh secara zalim,g maka sungguh, Kami telah memberi hak kuasa kepada walinya,h tetapi janganlah [walinya itu] melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mendapat pertolongan.i
 
34 Dan janganlah kamu* mendekati harta anak yatim,j kecuali untuk [manfaat] yang baik sehingga dia sampai dewasa. Dan penuhilah [segala] janji, [kerana] sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban.k
 
35 Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu* menyukat, dan timbanglah dengan neraca yang lurus.l Itulah lebih baik [bagimu] dan lebih elok keterangannya.
 
36 Dan janganlah engkau* mengikuti sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentangnya, [kerana] sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati [nurani], semua itu akan diminta pertanggungjawaban.m
 
37 Dan janganlah engkau* berjalan di bumi ini dengan bermegah-megah, [kerana] sesungguhnya engkau sama sekali tidak akan dapat menembusi bumi ataupun mencapai setinggi gunung.
 
38 Semua itu [dengan] kejahatannya adalah dibenci menurut Tuhann engkau.*
 
39 Itulah sebahagian daripada hikmah yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu, dan janganlah engkau* mengadakan tuhano yang lain di samping Allah,p nanti engkau dilemparkan ke dalam Jahanam dalam keadaan tercela dan tersingkir.
 
40 Maka adakah Tuhan kamu* memilih untukmu anak-anak lelaki, dan Dia mengambil anak-anak perempuan daripada para malaikat? Sesungguhnya kamu* memang telah mengucapkan perkataan yang besar [dosanya].
 
41 Dan sungguh, dalam Al-Qur’anq ini Kami telah menjelaskan berulang-ulang [peringatan] supaya mereka selalu ingat [dan insaf], tetapi itu tidak menambahkan kepada mereka kecuali bertambah jauh [mereka lari].
 
42 Katakanlah:* Sekiranya ada tuhan-tuhan [lain] di samping-Nya sebagaimana dikatakan mereka, jika demikian, pasti tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada [Allah] yang mempunyai Arasy.r
 
43 Maha Suci Dia, dan Dia ditinggikan jauh lebih daripada apa yang mereka katakan.s
 
44 Langit yang tujuh, bumi, serta segala yang ada di dalamnya bertasbih kepada-Nya.t Dan tidak ada sesuatu kecuali itu pun bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi tidak kamu* faham tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Halim,u Maha Pengampun.
 
45 Dan apabila engkau* membaca Al-Qur’an,v Kami adakan suatu tabir yang tidak terlihat antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat.
 
46 Dan Kami telah menjadikan tutupan pada hati merekaw dan sumbatan pada telinga mereka,x agar mereka tidak memahaminya.y Dan apabila engkau* menyebut Tuhanmu sahaja dalam Al-Qur’an,z mereka berpaling ke belakang semakin jauh.a
 
47 Kami lebih mengetahui bagaimana mereka mendengar sewaktu mereka mendengar [bacaan] engkau,* dan sewaktu mereka berbisik-bisik, [iaitu] ketika orang-orang yang zalim itu berkata, "Kamu* tidak mengikuti kecuali seorang lelaki yang terkena sihir."
 
48 Lihatlah bagaimana mereka mengemukakan perumpamaan bagi engkau,* tetapi mereka telah sesat maka mereka tidak sanggup [menempuh] jalan [yang lurus].
 
49 Dan mereka berkata, "Apabila kami sudah menjadi tulang belulang dan zarah-zarah yang hancur, apakah ada sesungguhnya kita akan dibangkitkan sebagai ciptaan yang baharub?
Juz 15A3
 
50 Katakanlah:* Jadilah kamu* batu atau besi,
 
51 atau sesuatu ciptaan yang besar menurut [fikiran] hatimu.c Maka mereka akan bertanya, "Siapakah yang akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: [Tuhan] yang telah menciptakan kamu* pada pertama kali. Lalu mereka akan mengangguk-angguk kepala mereka kepada engkau* dan berkata, "Bilakah [Kiamat] itu?" Katakanlah:* Mungkin dekat waktunya.d
 
52 [Ingatlah] pada hari [ketika] Dia memanggil kamu,* lalu kamu akan menyahut dengan memuji-Nya, dan kamu menyangka [rasanya] kamu tinggal [di dalam kubur] hanyalah sebentar sahaja.
 
53 Dan katakanlah* kepada hamba-hamba-Ku: Hendaklah mereka mengucap [kata-kata] yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu [selalu] menghasut [perselisihan] di antara mereka.e Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi manusia.f
 
54 Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu.* Jika dikehendaki-Nya, Dia akan memberi rahmat kepada kamu,* atau jika dikehendaki-Nya, Dia akan mengazabmu.g Dan Kami tidak mengutus engkau* menjadi wakil mereka.
 
55 Dan Tuhan engkau* lebih mengetahui sesiapa yang [ada] di langit serta di bumi. Dan sungguh, Kami telah mengutamakan beberapa orang nabi atas yang lain,h dan Kami telah berikan Zaburi kepada Daud.j
 
56 Katakanlah:* Serulah orang-orang yang kamu* anggap [tuhan] selain Dia, tetapi mereka tidak berdaya menyingkirkan mudarat daripadamu ataupun memindahkannya.k
 
57 Orang-orang yang mereka seru itu, mereka [sendiri] mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Siapakah di antaran mereka yang lebih dekat? Dan mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhan engkau* adalah sesuatu yang [harus] ditakuti.l
 
58 Dan tidak ada suatu negeri pun kecuali Kami akan membinasakannya sebelum Hari Kiamat atau Kami mengazab [penduduk] negeri itu dengan azab yang keras. Yang demikian itu adalah termaktub di dalam Kitab.
 
59 Dan tidak ada yang menghalang Kami untuk menghantarkan tanda-tanda [mujizat] kecuali kerana [mukjizat-mujizat] itu telah didustakan oleh orang-orang dahulukala. Dan Kami telah berikan kepada [kaum] Thamudm unta betina itu [sebagai mukjizat] yang jelas dilihat, tetapi mereka menzalimi [unta betina] itu. Dan Kami tidak menghantarkan tanda-tanda [mukjizat] itu kecuali untuk menakutkan.
 
60 Dan [ingatlah] ketika Kami firmankan kepadamu: Sesungguhnya [ilmu] Tuhan engkau* meliputi [umat] manusia. Dan Kami tidak menjadikan wahyu yang telah Kami perlihatkan kepada engkau* kecuali sebagai ujian bagi manusia, dan [begitu juga] pokok [Zakum] yang terlaknat dalam Al-Qur’an.n Dan Kami menakutkan mereka, tetapi itu tidak menambahkan kepada mereka kecuali bertambah besar kedurhakaan.
 
61 Dan [ingatlah] ketika Kami berfirman kepada para malaikat,o "Sujudlah kamu* [sekalian] kepada Adam,p" lalu mereka sujud kecuali Iblis.q Dia berkata, "Apakah aku harus bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan daripada tanahr?"
 
62 [Iblis] berkata, "Apakah pendapat Engkau, inikah [orang] yang Engkau muliakan atas diriku? Sungguh, jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai Hari Kiamat, aku pasti dapat menguasai zuriatnya kecuali sedikit daripadanya.s"
 
63 [Allah] berfirman: Pergilah, tetapi sesiapa di antara mereka yang mengikuti engkau,* maka sesungguhnya Jahanam ialah balasan [bagi semua] kamu,* sebagai pembalasan yang cukup.t
 
64 Dan hasutlah sesiapa di antara mereka yang engkau* sanggup dengan suaramu, dan kerahlah mereka dengan askar-askarmu yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, dan berjanjilah kepada mereka. Dan tidak ada yang syaitan menjanjikan mereka kecuali khayalan.
 
65 Sesungguhnya [terhadap] hamba-hamba-Ku, engkau* tidak ada sebarang hak kuasa atas mereka.u Dan cukuplah Tuhan engkau* menjadi Wakil [atas segala sesuatu].
 
66 Tuhan kamu* adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautv untukmu, supaya kamu* dapat mencari kurnia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mengasihaniw kepada kamu.*
 
67 Dan apabila kamu* ditimpa mudarat di laut, hilanglah sesiapa pun yang kamu seru melainkan Dia,x tetapi tatkala Dia menyelamatkan kamu ke darat,y kamu berpaling [tadah]. Dan manusia itu selalu kufur.z
 
68 Maka adakah kamu* merasa aman bahawa Dia tidak akan membenamkan sebahagian daratan bersamamu, atau Dia akan menghantarkan ribut batu terhadapmu? Kemudian kamu* tidak akan mendapati wakil [sebagai pembela] bagimu.
 
69 Ataukah kamu* merasa aman bahawa Dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia menghantarkan angin taufan terhadapmu, maka kamu ditenggelamkan oleb sebab kekufuranmu? Kemudian kamu* tidak mendapati pembela bagimu terhadap Kami.a
Juz 15A4
 
70 Dan sungguh, Kami telah memuliakan Bani Adam, dan Kami mengangkut mereka di darat dan di laut, dan Kami memberi mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami melebihkan mereka dengan keutamaan atas kebanyakan [makhluk] yang telah Kami ciptakan.b
 
71 [Ingatlah] pada hari [ketika] Kami memanggil setiap suku kaum dengan pemimpinnya, lalu sesiapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitabnya dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.
 
72 Dan sesiapa yang buta [hati] di [dunia] ini,c maka dia akan buta di akhirat dan tersesat dari Jalan [yang Lurus].
 
73 Dan sesungguhnya mereka nyaris-nyaris memesongkan engkau* daripada apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, supaya engkau mengada-adakan yang lain terhadap Kami, dan jika demikian, pasti mereka menjadikan engkau sahabat karib.
 
74 Dan sekiranya Kami tidak memperkuatkan [hati] engkau,* sungguh engkau nyaris-nyaris condong sedikit kepada mereka.
 
75 Jika demikian, nescaya Kami akan rasakan kepada engkau* [hukuman] dua kali ganda di hayat ini dan dua kali setelah mati.d Kemudian engkau* tidak dapati bagimu seorang pun penolong terhadap Kami.e
 
76 Dan sesungguhnya mereka nyaris-nyaris menggusarkan engkau* di bumi [Mekah] untuk mengusirmu darinya. Dan jika [berlaku] demikian, pasti mereka tidak akan tinggal [di sana] seberangkatan engkau kecuali sebentar sahaja,
 
77 [menurut] sunah [Kami] bagi orang yang telah Kami utus di antara rasul-rasul sebelumu. Dan engkau* tidak akan dapati pertukaran pada peraturan Kami.
 
78 Dirikanlah solat pada waktu matahari gelincir sampai gelap malam, dan bacaan waktu fajar. Sesungguhnya bacaan waktu fajar itu disaksikan.
 
79 Dan bertahajudlah pada sebahagian waktu malam sebagai [ibadat] tambahan bagimu,f semoga Tuhanmu membangkit engkau* ke tempat yang terpuji.
 
80 Dan katakanlah:* Ya Tuhanku, masukkanlah aku [ke akhirat] melalui suatu pintu masuk yang siddiq,g dan keluarkanlah aku [dari dunia] melalui suatu pintu keluar yang siddiq,h dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu hak kuasa yang dapat menolong [diriku].
 
81 Dan katakanlah:* Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.i
 
82 Dan Kami turunkan daripada Al-Qur’an [sesuatu] yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian.j
 
83 Dan apabila Kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ditimpanya kesusahan, dia berputus asa.k
 
84 Katakanlah:* Setiap orang berbuat menurut pembawaan masing-masing, tetapi Tuhan kamu* lebih mengetahui siapa yang jalannya menurut petunjuk.
 
85 Dan mereka bertanya kepada engkau* tentang roh.l Katakanlah:* Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu* tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit.
 
86 Dan sungguh, jika Kami menghendaki, nescaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, kemudian engkau* tidak mendapati seorang pun wakil [sebagai pembela] bagimu terhadap Kami,
 
87 melainkan rahmat daripada Tuhanmu. Sesungguhnya kurnia-Nya atas engkau* adalah besar.
 
88 Katakanlah:* Sungguh, jika manusia dan jinm berhimpun untuk mendatangkan sebanding dengan Al-Qur’an ini, mereka tidak dapat mendatangkan sesuatu sebanding dengannya meskipun mereka bantu-membantu satu sama lain.
 
89 Dan sungguh, Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusian dalam Al-Qur’an ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia enggan [beriman] kecuali berlaku kufur.
 
90 Dan mereka berkata, "Kami sama sekali tidak akan percaya kepadamu sebelum engkau* memancarkan mata air dari bumi.o
 
91 Atau [sebelum] engkau* mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang deras alirannya.
 
92 Atau [sebelum] engkau* jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana engkau dakwa, atau [sebelum] engkau datangkan Allah dan para malaikat untuk berhadapan muka dengan kami.
 
93 Atau [sebelum] engkau* mempunyai sebuah rumah [terbuat] daripada emas, atau [sebelum] engkau naik ke langit. Dan kami sama sekali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca." Katakanlah:* Maha Suci Tuhanku! Adakah aku ini kecuali seorang manusia yang menjadi rasul?
 
94 Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka, kecuali bahawa mereka berkata, "Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?"
 
95 Katakanlah:* Sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenteram, nescaya Kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit menjadi rasul.
 
96 Katakanlah:* Cukuplah Allah menjadi Saksi antara aku dengan kamu.* Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mengenal, Maha Melihat akan [keadaan] hamba-hamba-Nya.
 
97 Dan sesiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang beroleh petunjuk,p dan sesiapa yang Dia sesatkan, maka engkau* sama sekali tidak akan mendapati wali-wali bagi mereka selain Dia.q Dan Kami akan mengumpulkanr mereka pada Hari Kiamat [dengan diseret] atas wajahnya dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat berlindung mereka ialah Jahanam, setiap kali apinya surut, Kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.
 
98 Itulah balasan mereka sebab bahawasanya mereka mengkufuri ayat-ayats Kami, dan [sebab] mereka berkata, "Apabila kami sudah menjadi tulang belulang dan zarah-zarah yang hancur, apakah ada sesungguhnya kita akan dibangkitkan sebagai ciptaan yang baharu?"
Juz 15B1
 
99 Dan tidakkah mereka perhatikan bahawasanya Allah yang menciptakan langit serta bumit berkuasa untuk menciptakan [sesuatu] yang seperti mereka? Dan Dia menetapkan ajal bagi mereka yang tiada keraguan padanya, tetapi orang-orang yang zalim itu enggan [beriman] kecuali berlaku kufur.
 
100 Katakanlah:* Sekiranya kamu* menguasai khazanah rahmat Tuhanku, jika demikian, pasti [khazanah itu] akan kamu tahan kerana takut menginfakkannya. Dan manusia itu adalah kedekut.
 
101 Dan sungguh, Kami telah berikan kepada Musau sembilan tanda-tanda [mukjizat] sebagai bukti nyata,v maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika [Musa] datang kepada mereka lalu Firaun berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku benar-benar sangka engkau,* wahai Musa, terkena sihir.w"
 
102 [Musa] berkata, "Sungguh, engkau* telah mengetahui bahawa tidak sesuatu daripada [mukjizat-mukjizat] itu yang Tuhan langit dan bumi menurunkan kecuali menjadi bukti [yang nyata]. Dan sesungguhnya aku memang sangka engkau, wahai Firaun, akan binasa."
 
103 Oleh itu [Firaun] bermaksud untuk menggusar mereka dari bumi [Mesir], maka Kami tenggelamkan [Firaun] bersama-sama sekalian yang bersertanya.x
 
104 Dan setelah itu Kami berfirman kepada Bani Israel, "Tinggallah kamu di negeri ini, tetapi apabila tiba janji [hari] akhirat, Kami akan membawa kamu* keselurahan.y
 
105 Dan menurut yang benar telah Kami turunkan [Al-Qur’an] itu dengan membawa kebenaran, dan Kami tidak mengutus engkau* kecuali sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran.
 
106 Dan Al-Qur’an itu Kami bahagi-bahagikanz supaya engkau* membacakannyaa kepada manusia dengan perlahan-lahan, dan Kami menurunkannya secara beransuran.
 
107 Katakanlah:* Berimanlah kamu* kepadanya, atau tidak beriman [kepadanya]. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila [Al-Qur’an] dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas mukanya dengan sujud,
 
108 dan mereka berkata, "Maha Suci Tuhan kami! Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti berlaku."
 
109 Dan mereka menyungkur atas mukanya dengan menangis, dan mereka bertambah khusyuk.
 
110 Katakanlah:* Serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana kamu* seru, namun Dia mempunyai Asmaul Husna. Dan janganlah engkau* bersuara lantang dalam solatmu ataupun merendahkannya, tetapi carilah jalan tengah di antara dua-duanya.
 
111 Dan katakanlah:* Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anakb dan tiada menjadi sekutu bagi-Nya dalam kedaulatan, dan tiada menjadi wali bagi-Nya kerana kelemahan. Dan agungkanlah Dia dengan sepenuh keagungan!
 
 
 
 
 
 
 
Al-Kahfa
 
18
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab kepada hamba-Nya dan tidak menjadikannya belit-belit,
 
2 [tetapic] lurus,d untuk memberi amaran akan seksaan yang keras dari sisi-Nya, dan memberi berita gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh,e bahawasanya mereka akan beroleh ganjaran yang baik,f
 
3 [dan] mereka kekal dalamnya untuk selama-lamanya.g
 
4 Dan untuk memberi amaran kepada orang-orang yang berkata, "Allah mengambilh seorang anak."
 
5 Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang [hal] itu ataupun nenek moyang mereka. Betapa jeliknya perkatakan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali dusta [sahaja].
 
6 Maka mungkin engkau* akan membinasakan dirimu kerana sakit hati dengan perbuatan mereka, jika mereka [masih] tidak beriman kepada sabda ini.
 
7 Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya,i untuk Kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya.
 
8 Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di atas [bumi] itu sebagai tanah yang tandus lagi kering.j
 
9 Ataukah engkau* mengira bahawasanya penghuni-penghuni guak dan suratanl itu di antara tanda-tandam [mukjizat] Kami yang menakjubkan?
 
10 [Ingatlah] ketika para pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami! Berikanlah kami rahmat dari sisi-Mu, dan siapkanlah bagi kami petunjuk yang betul dalam urusan kami."
 
11 Maka Kami tutup telingan mereka di dalam gua itu bertahun-tahun bilangannya.
 
12 Kemudian Kami bangunkan mereka, supaya Kami mengetahui siapakah di antara dua golongan itu yang lebih tepat mengira berapa lama telah mereka tinggal [dalam gua itu].
 
13 Kami ceritakan kepada engkau* kisah mereka menurut yang benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.
 
14 Dan Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, "Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi.o Kami sama sekali tidak akan menyeru Tuhanp selain Dia. Jika [kami berbuat] demikian, sungguh kami telah mengatakan sesuatu yang jauh daripada kebenaran."
 
15 Mereka ini [daripada] kaum kita telah mengambil tuhan-tuhan selain Dia. Mengapa mereka tidak membawa hak kuasa yang nyata [sebagai bukti]? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah?
 
16 Dan apabila kamu* menarik diri daripada mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah di dalam gua itu. Tuhan kamu* akan melimpahkan dari rahmat-Nya kepadamu, dan menyediakan keselesaanq bagimu dalam urusanmu.
Juz 15B2
 
17 Dan engkau* akan melihat matahari itu apabila terbit, condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan apabila terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di suatu lapangan dalam gua itu. Itulah beberapa di antara tanda-tanda [kuasar ] Allah. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang beroleh petunjuk,s dan sesiapa yang Dia sesatkan,t maka engkau* sama sekali tidak mendapati seorang pun wali yang boleh memberi petunjuk kepadanya.
 
18 Dan engkau* mengira mereka itu terjaga, padahal mereka sedang tidur. Dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan dua-dua kaki depannya dekat pintu [gua itu]. Jika engkau* melihat mereka, tentu engkau akan berpaling melarikan diri daripada mereka, dan pasti engkau akan dipenuhi rasa gerun terhadap mereka.
 
19 Dan demikianlah Kami bangunkanu mereka, supaya mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Berapa lamakah kamu* berada [di sini]?" Mereka menjawab, "Kita berada [di sini] sehari atau setengah hari." Mereka [yang lain] berkata, "Tuhanmu lebih mengetahuiv berapa lama kamu* berada [di sini]. Maka utuslah salah seorang di antaramu ke kota dengan membawa wang perak kamu* ini, dan haruslah dia lihat di mana makanan yang lebih baik, lalu bawalah sebahagian makanan itu untukmu. Dan haruslah dia berlemah lembut, dan janganlah ada seorang pun menyedari akan hal kamu.*
 
20 Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui halmu, mereka akan merejam kamu* atau memaksa kamu kembali kepada jalan rohaniahw mereka, dan jika demikian kamu tidak akan beruntung selama-lamanya."
 
21 Dan demikianlah Kami dedahkan [halmu] kepada mereka, supaya mereka mengetahui bahawasanya janji Allah itu benar, dan bahawasanya saatx [Kiamat] itu tiada keraguan padanya. Ketika mereka bersengketa tentang urusan mereka, lalu mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas [gua] mereka.y Tuhan mereka lebih mengetahui akan [hal ehwal] mereka.z" Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah masjid di atasnya."
 
22 Nanti mereka akan mengatakan, "[Bilangan orang] tiga, yang keempat ialah anjingnya," dan [adapun] mereka akan mengatakan, "[Bukan,] lima, yang keenam ialah anjingnya," hanya terkaan tentang yang ghaib. Dan [adapun] mereka akan mengatakan, "[Bukan,] tujuh, yang kelapan ialah anjingnya." Katakanlah:* Tuhanku lebih mengetahui bilangan mereka, tidak ada yang mengetahui [bilangan] mereka kecuali sedikit. Maka janganlah engkau* berbantah tentang [hal] mereka kecuali perbantahan yang nyata,a ataupun meminta penjelasan tentang [hal] mereka kepada sesiapa pun.
 
23 Dan janganlah engkau* mengatakan terhadap sesuatu, "Sesungguhnya aku akan melakukan itu esok hari,"
 
24 kecuali [disertai,] "Insya-Allah.b" Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau* terlupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku supaya aku lebih dekat pada petunjuk yang betul daripada ini."
 
25 Dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun.c
 
26 Katakanlah:* Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal [di dalam gua]. Milik-Nya [meliputi] yang ghaib di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan tajam pendengaran-Nya, tidaklah bagi mereka seorang pun wali selain-Nya. Dan Dia tidak menjadikan seorangpun sebagai sekutu-Nya dalam menetapkan hukumd
 
27 Dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu daripada Kitabe Tuhan engkau.* Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya,f dan engkau* sama sekali tidak mendapati tempat berlindung selain kepada-Nya.
 
28 Dan bersabarlahg engkau* bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang, mengharapkan keredaan-Nya.h Dan janganlah dua-dua matamu berpaling daripada mereka [kerana] engkau* mengharapkan perhiasan hayat duniawi,i ataupun mematuhi orang yang hatinya telah Kami lalaikan daripada mengingati Kami serta mengikuti hawa nafsunya, dan tingkah lakunyaj melewati batas.
 
29 Dan katakanlah:* Kebenaran itu adalah daripada Tuhan kamu,* maka sesiapa menghendaki [beriman], maka biarlah dia beriman, dan sesiapa menghendaki [kufur], biarlah dia berkufur. Sesungguhnya Kami telah menyediakan api [neraka] bagi orang-orang zalim yang akan mengepung mereka seperti khemah. Dan jika mereka meminta pertolongan [sebab haus], mereka akan diberi air seperti tembaga cair yang menghanguskan wajah. Amatlah buruk minuman itu, dan amatlah buruk tempat rehat itu.
 
30 Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh,k sesungguhnya Kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang baik amalnya.l
 
31 Mereka itu akan beroleh Jannah-Jannahm ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.n Di dalam [Jannah] itu mereka dihiaskan dengan gelang-gelang emas dan memakai pakaian berwarna hijau daripada sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka [bertelekan] di atas pelamin-pelamin.o Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat rehat yang indah.
Juz 15B3
 
32 Dan kemukakanlah* kepada mereka sebuah perumpamaan: Dua orang lelaki, yang salah seorang di antaranya Kami adakan baginya dua buah kebun anggur, dan Kami kelilingi dua-dua kebun itu dengan pokok-pokok kurma, dan di antara dua [kebun] itu Kami adakan [sebuah ladang] tanam-tanaman.
 
33 Dua-dua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang [buahnya] sedikit pun,p dan di celah-celah dua-dua kebun itu Kami alirkan sebatang sungai.
 
34 Dan dia ada banyak kekayaan [daripada hasil kebunnya], lalu dia berkata kepada sahabatnya sedang berbual dengannya, "Hartaku lebih banyakq daripadamu,* dan orang-orang pengikutku lebih kuat."
 
35 Dan dia memasuki kebunnya sedang dalam keadaan [berbuat] zalim terhadap dirinya sendiri, [sebab] dia berkata, "Aku tidak sangka [kebun] ini akan binasa selama-lamanya,
 
36 dan aku tidak sangka saat [Kiamat] akan berlaku.r Dan sungguh, jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku pasti mendapati gantinya yang lebih baik daripada ini.s"
 
37 Sahabatnya berkata kepadanya sedang dia berbual dengannya, "Adakah engkau* kufurt terhadap [Tuhan] yang menciptakanmu daripada tanah,u kemudian daripada setitik air mani, kemudian membentukmu seorang lelaki [yang sempurna]?
 
38 Tetapi bagiku Dia-lah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mensyirikkan Tuhanku dengan sesuatupun.
 
39 Dan mengapa ketika engkau* memasuki kebunmu tidak mengucapkan, ‘Masya-Allah! Tidak ada kuasa melainkan pada Allah.v’? Meskipun engkau* melihat aku lebih kurang harta dan anakw daripada engkau,*
 
40 maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku [sesuatu] yang lebih baik daripada kebunmu,* dan akan menghantar bencanax dari langit terhadap [kebunmu] itu, lalu menjadinya tanah yang licin,y
 
41 atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau* sama sekali tidak sanggup mencarinya lagi."
 
42 Dan buah-buahan [kebun] itu diliputi [bencana], maka dia membolak-balikkan dua tapak tangannya kerana [menyesali] apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang [pokok-pokok di kebun] telah runtuh atas pagarnya. Dan dia berkata, "Aduhai! Alangkah baiknya jika aku tidak mensyirikkan Tuhanku dengan sesuatupun."
 
43 Dan tiada [lagi] baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya.
 
44 Pada ketika itu, perlindungan hanya daripada Allah yang Maha Benar, Dia-lah [Pemberi] pahala terbaik, dan [Penentu] kesudahan yang terbaik.
 
45 Dan kemukakanlah* kepada mereka sebuah perumpamaan: Hayat duniawi adalah seperti air [hujan] yang Kami turunkan dari langit,z lalu [air] itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi. Maka [akhirnya tumbuh-tumbuhan] itu menjadi tunggul-tunggul kering yang diterbangkan oleh angin.a Dan Allah adalah yang Maha Mentakdirkan atas segala sesuatu.b
 
46 Harta dan anak-anak ialah perhiasan hayat duniawi, tetapi amal-amal soleh yang berterusan itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan engkau* dan lebih baik untuk memberi harapan.
 
47 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] Kami mengganjakkan gunung-gunung, dan engkau* akan melihat [muka bumi rata] dengan jelas nyata, dan Kami kumpulkan mereka [semua], dan tidak Kami tinggalkan seorang pun daripada mereka.c
 
48 Dan mereka dibawa menghadap Tuhan engkau* secara berbaris. [Allah berfirman:] Sungguh, kamu* datang kepada Kami sebagaimana Kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu* menganggap bahawa Kami sama sekali tidak akan mengadakan janji temu bagimu.
 
49 Dan kitab dibentangkan, lalu engkau* akan melihat orang-orang yang jahat sangat ketakutan terhadap apa yang [tercatat] di dalamnya, dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Kitab apakah ini, tidak tertinggal yang kecil mahupun yang besar kecuali [semua] diambil kira.d" Dan mereka dapati segala yang telah mereka kerjakan tercatat [di dalamnya], dan Tuhan kamu* tidak menzalimi seorangpun.
 
50 Dan [ingatlah] ketika Kami berfirman kepada para malaikat: Sujudlahe kamu* kepada Adamf! Lalu mereka pun sujud kecuali Iblis,g dia adalah daripada [golongan] jin,h maka dia berlaku fasiq terhadap perintah Tuhannya.i Oleh itu, adakah kamu* akan mengambil [Iblis] dan keturunannya sebagai wali-wali selain Aku, padahal mereka menjadi musuh bagimu? Amatlah buruk [Iblis itu] sebagai pengganti [Allah] bagi orang-orang zalim.
Juz 15B4
 
51 Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi ataupun penciptaan diri mereka sendiri, dan Aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai pembantu.
 
52 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] Dia berfirman: Serulah yang kamu* anggap itu sekutu-sekutu-Ku. Lalu mereka menyeru, tetapi [sekutu-sekutu] itu tidak menyahut [seruan] mereka, dan Kami adakan jurang kebinasaan untuk mereka.
 
53 Dan orang-orang yang jahat akan melihat api [neraka], lalu mereka yakin bahawasanya mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak dapat mendapati jalan untuk mengelakkan diri darinya.
 
54 Dan sungguh, Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur’anj ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah yang paling banyak [suka] perbalahan.
 
55 Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman dan beristighfar kepada Tuhan mereka apabila petunjuk telah datang kepadanya, kecuali datangnya kebiasaank orang-orang dahulukala atau datangnya azab di hadapan mereka.l
 
56 Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul kecuali sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan orang-orang yang kufur berbalah dengan [alasan] yang batilm untuk membatalkan yang benar dengan itu. Dan mereka jadikan ayat-ayat-Ku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai senda gurau.
 
57 Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang diperbuat oleh tangannya sendiri? Sesungguhnya Kami telah menjadikan tutupan pada hati mereka dan sumbatan pada telinga mereka, agar mereka tidak mereka memahaminya.n Dan jika engkau* menyeru mereka kepada petunjuk, maka mereka sama sekali tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.
 
58 Dan Tuhan engkau* Maha Pengampun,o penuh dengan rahmat.p Sekiranya Dia hendak menghukum mereka oleh sebab apa yang telah mereka usahakan, nescaya Dia akan mempercepatkan azab terhadap mereka.q Namun bagi mereka ada janji temu yang mereka sama sekali tidak akan mendapati jalan keluar.
 
59 Dan [penduduk] negeri-negeri itu telah Kami binasakan tatkala mereka berlaku zalim,r dan telah Kami tetapkan waktu tertentu untuk kebinasaan mereka.s
 
60 Dan [ingatlah] ketika Musat berkata kepada pelayannya, "Aku tidak akan berhenti [berjalan] sehingga sampai ke pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus bertahun-tahun.
 
61 Maka tatkala mereka berdua sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka* terlupa akan ikannya, lalu [ikan] itu meluncur mengambil jalannya ke laut.
 
62 Maka tatkala mereka melewati [tempat itu], [Musa] berkata kepada pelayannya, "Bawalah kemari makanan tengah hari kita, sungguh, kita telah mengalami keletihan kerana perjalanan kita ini."
 
63 [Pelayannya] berkata, "Apakah pendapat engkau* ketika kita berlindung di batu besar itu? Maka sesungguhnya aku terlupa akan [ikan] itu, dan tiada kecuali syaitan yang membuat aku lupa menyebut [perihal] itu, dan [ikan] itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang pelik sekali."
 
64 [Musa] berkata, "Itulah [tempat] yang kita cari." Maka mereka berdua balik semula dengan mengikuti jejak mereka.*
 
65 Lalu mereka* dapati seorang hamba di antara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.
 
66 Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu, supaya engkau* mengajarkan kepadaku ilmu yang benar daripada yang telah diajarkan kepadamu?"
 
67 Dia menjawab, "Sesungguhnya engkau* sama sekali tidak sanggup sabar bersamaku.
 
68 Dan bagaimana engkau* dapat bersabar terhadap apa yang pengetahuan engkau tidak meliputinya?"
 
69 [Musa] berkata, "Insya-Allah, engkau* akan dapatiku orang yang sabar, dan aku tidak akan menderhakai sebarang perintahmu."
 
70 Dia berkata, "Jika engkau* mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatupun sehingga aku menyebutnya kepadamu."
 
71 Maka mereka berdua bertolak sehingga apabila mereka* naik sebuah perahu, dia membocorkan [perahu] itu. [Musa] berkata, "Mengapa engkau* membocorkannya? [Adakah] untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau* telah berbuat suatu perkara yang buruk."
 
72 Dia berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, [bahawa] sesungguhnya engkau* sama sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku?"
 
73 [Musa] berkata, "Janganlah engkau* menghukum aku oleh sebab aku terlupa, dan janganlah engkau membebani aku dengan sebarang kesulitan dalam urusanku."
 
74 Maka mereka berdua bertolak [lagi] sehingga apabila mereka* bertemu dengan seorang pemuda lelaki, lalu dia membunuhnya. [Musa] berkata, "Mengapa engkau* membunuh jiwa yang bersih tanpa [alasan] terhadap jiwa itu? Sungguh, engkau* telah berbuat sesuatu yang dahsyat."
Juz 16A1
 
75 Dia berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, [bahawa] sesungguhnya engkau* sama sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku?"
 
76 [Musa] berkata, "Jika aku bertanya [lagi] kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau* bersahabat dengan aku lagi. Sungguh, engkau* sudah cukup [bersabar] dengan alasan daripadaku."
 
77 Maka mereka berdua bertolak [lagi] sehingga apabila mereka* sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka* meminta makan kepada penduduknya, tetapi penduduknya enggan menjamu mereka.* Lalu mereka* dapati di situ sebuah dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. [Musa] berkata, "Sekiranya engkau* hendak, pasti engkau berhak mengambil upah untuk itu."
 
78 Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau,* kelak aku akan beritahukan kepadamu keterangan yang engkau tidak sanggup sabar terhadapnya.
 
79 Adapun perahu itu dimiliki orang-orang miskin yang bekerja di laut, lalu aku bermaksud merosakkannya kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.
 
80 Dan adapun pemuda lelaki itu, maka ibu bapanya mukmin, lalu kami khuatir nanti dia akan memaksa mereka berdua kepada kesesatan dan kekufuran.
 
81 Maka kami bermaksud supaya Tuhan mereka berdua menggantinya dengan [seorang anak lagi] yang lebih baik kesuciannya daripada [pemuda lelaki] itu dan lebih dalam sayangnya.
 
82 Dan adapun dinding rumah itu adalah miliki dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayah mereka* adalah seorang yang soleh. Maka Tuhan engkau* bermaksud supaya mereka* sampai dewasa dan mengeluarkan harta harta simpanannya sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Dan aku tidak melakukan [semua] itu ata kehendak aku sendiri. Itulah keterangan tentang apa yang engkau* tidak sanggup sabar terhadapnya."
 
83 Dan mereka bertanya kepada engkau* tentang Zulkarnain.u Katakanlah:* Aku akan bacakanv kepadamu* ceritaw tentangnya.
 
84 Sesungguhnya Kami telah menetapkannya [sebagai pemerintah] di bumi, dan Kami telah berikan kepadanya jalan [untuk mencapai] segala sesuatu.
 
85 Maka dia menurut suatu jalan,x
 
86 sehingga apabila dia sampai di tempat matahari terbenam, dan dia dapati matahari terbenam di dalam sebuah mata airy yang berlumpur hitam,z dan di sana dia dapati suatu kaum. Kami berfirman: Wahai Zulkarnain! Bolehlah engkau* menyeksa mereka ataupun berbuat kebaikan kepada mereka.
 
87 [Zulkarnain] berkata, "[Jika] adapun yang berlaku zalim, maka kami akan menyeksanya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Dia akan mengazabnya dengan azab yang dahsyat.
 
88 Dan adapun orang yang beriman serta beramal soleh,a maka dia akan beroleh ganjaran yang terbaik,b dan kami akan bertitah kepadanya perintah kami yang mudah."
 
89 Kemudian dia menurut suatu jalan [yang lain],
 
90 sehingga apabila dia sampai di tempat matahari terbit, dia dapati matahari terbit di atas suatu kaum yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripada itu.c
 
91 Demikianlah [keadaannya], dan sungguh, pengetahuan Kami meliputi [segala] yang ada padanya.
 
92 Kemudian dia menurut suatu lagi jalan [yang lain],
 
93 sehingga apabila dia sampai di suatu tempat antara dua rintangan,d dia dapati di sana suatu kaum yang hampir-hampir tidak memahami perkataan [yang diucapkannya].
 
94 Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain! Sesungguhnya [kaum] Ya’juj dan Ma’juje berbuat kerosakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu ufti supaya engkau* membina sebuah pendinding antara kami dengan mereka?"
 
95 [Zulkarnain] berkata, "Apa yang telah ditetapkan Tuhanku kepadaku lebih baik [daripada uftimu], maka bantulah aku dengan kekuatan,f aku akan membina sebuah tembok antara kamu* dengan mereka.
 
96 Berilah kepadaku ketul-ketul besi!" Hingga apabila telah [dipasang] sama rata dengan dua-dua rintangan itu, [Zulkarnain] berkata, "Tiup lagi [api relau]!" Hingga apabila menjadinya [merah seperti] api, dia berkata, "Berilah aku tembaga cair supaya aku tuangkan ke atas [besi panas] itu."
 
97 Maka [Ya’juj dan Ma’juj] tidak dapat mendaki [tembok] itu, dan tidak [juga] sanggup menembusinya.
 
98 [Zulkarnain] berkata, "[Tembok] ini rahmat daripada Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar.g"
Juz 16A2
 
99 Dan pada hari itu, Kami biarkan [sahaja] mereka bercampur aduk antara satu sama lain, dan [apabila] sangkakala ditiup,h maka Kami akan himpunkan mereka semuanya.i
 
100 Dan Kami akan pertunjukkan Jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan terbuka,
 
101 [iaitu] orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup daripada mengingati-Ku, dan mereka tidak sanggup mendengar.j
 
102 Maka adakah orang-orang yang kufur mengira bahawa mereka [dapat] mengambil hamba-hamba-Ku menjadi wali selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan Jahanam sebagai tempat penginapan bagi orang-orang kafir.
 
103 Katakanlah:* Mahukah kami beritahukan kepadamu* tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya?
 
104 [Iaitu] orang-orang yang usaha mereka telah sia-sia dalam hayat duniawi, sedang mereka mengira bahawasanya mereka banyak berbuat baik.
 
105 Mereka itu orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengan-Nya. Oleh itu terhapuslah amal-amal mereka, maka Kami tidak mengambil berat terhadap mereka pada Hari Kiamat.k
 
106 Demikianlah, balasan mereka ialah Jahanam oleh sebab mereka kufur, dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai senda gurau.
 
107 Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh akan beroleh Jannah-Jannah Firdausl sebagai tempat penginapan,
 
108 kekallah mereka di dalamnya,m mereka tidak ingin pindah dari sana.
 
109 Katakanlah:* Sekiranya lautan menjadi dakwat untuk [menulis] kalimat-kalimat Tuhanku, pasti habis [kering] lautan itu sebelum selesai [dituliskan] kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi.n
 
110 Katakanlah:* Sesungguhnya aku hanya seorang manusia sepertimu, yang telah diwahyukan kepadaku, bahawasanya Tuhan kamu* ialah Tuhan yang Maha Esa.o Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka haruslah dia mengerjakan amal soleh, dan janganlah dia mensyirikkan dengan sesuatupun dalam beribadat kepada Tuhannya.