Az-Zumara
 
39
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Kitab [Al-Qur’an] diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.c
 
2 Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab [Al-Qur’an] kepada engkau* dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan penuh mukhlis kepada-Nya dalam agama.
 
3 Ketahuilah, agama yang murnid [hanya] milik Allah.e Dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Dia [berkata,] "Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami ke tempat yang dekat [di sisi] Allah." Sesungguhnya Allah akan menghakimi di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta lagi kufur.f
 
4 Sekiranya Allah bermaksud untuk mengambil anak, nescaya Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki daripada apa yang telah diciptakan-Nya.g Maha Suci Dia! Dia-lah Allah yang Maha Esa, Maha Berkuasa.h
 
5 Dia menciptakan langit dan bumii menurut yang benar, Dia menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malamj dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar mengikut waktu yang telah ditentukan.k Ketahuilah, Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Pengampunl?
 
6 Dia menciptakan kamu* daripada diri yang satu,m kemudian daripadanya Dia jadikan pasangannya,n dan Dia menurunkan lapan pasang haiwan ternak untukmu. Dia menciptakan kamu* dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan.o Demikian itulah Allah, Tuhan kamu* yang memiliki [segala] kerajaan.p Tiada tuhanq melainkan Dia, maka bagaimanakah kamu* dipesongkan?
 
7 Jika kamu* kufur, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu,r dan tidak diredai-Nya kekufuran hamba-hamba-Nya.s Jika kamu* bersyukur, itu diredai-Nya bagimu, dan tidak ada pemikul beban akan menanggung beban [dosa] orang lain.t Kemudian kamu* akan kembali kepada Tuhanmu,u lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.v
Juz 23B4
 
8 Dan apabila manusia ditimpa mudarat, dia menyeru Tuhannya dengan kembali [taubat] kepada-Nya. Kemudian apabila Dia memberikan kepadanya nikmat daripada-Nya, dia terlupa apa yang dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan saingan-saingan bagi Allahw untuk menyesatkan [orang] dari jalan-Nya. Katakanlah:* Bersenang-senanglah engkau* dengan kekufuranmu itu untuk sementara. Sesungguhnya engkau* termasuk penghuni api [neraka].x
 
9 Ataukah [sama dengan] orang itu yang beribadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiriy? Mereka takut kepada [azab] akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya.z Katakanlah:* Samakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal waras akan ingat [dan insaf].
 
10 Katakanlah:* Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.* Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ialah kebaikan. Dan bumi Allah adalah luas.a Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarb akan dibalas sepenuhnya dengan pahala mereka tanpa hisab.
 
11 Katakanlah:* Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan penuh mukhlis kepada-Nya dalam agama,
 
12 dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diric [kepada Allah].
 
13 Katakanlah:* Sesungguhnya aku takut pada azabd hari yang besar jika aku menderhakai Tuhanku.e
 
14 Katakanlah:* [Hanya] Allah yang aku sembah dengan penuh mukhlis kepada-Nya dalam agamaku.
 
15 Maka sembahlah apa yang kamu* kehendaki selain Dia. Katakanlah:* Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendirif dan keluarganya pada Hari Kiamat.g Ketahuilah, demikian itulah kerugian yang nyata.
 
16 Di atas mereka ada lapisan-lapisan api dan di bawah mereka [juga] ada lapisan-lapisan api. Demikianlah Allah menakutkan hamba-hamba-Nya. [Allah berfirman:] Wahai hamba-hamba-Ku, maka bertakwalah kepada-Ku!
 
17 Dan orang-orang yang menjauhi Taghut,h tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka ada berita gembira. Maka berilah berita gembira kepada hamba-hamba-Ku,
 
18 [iaitu] orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan [berita gembira itu], lalu mereka mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal waras.
 
19 Maka adakah orang yang layak ditimpa kalimat azab [dapat diselamatkan]i? Maka adakah engkau* dapat menyelamatkan orang yang berada dalam apij [neraka]?
 
20 Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan beroleh bilik-bilikk [di syurga], di atasnya ada lagi bilik-bilik yang dibina tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai.l [Itulah] janji Allah. Allah tidak pernah menyalahi janji.m
 
21 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Allah menurunkan air dari langit,n lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi. Kemudian dihasilkan dengan [air] itu tanam-tanamano yang pelbagai jenisnya,p kemudian menjadi layu,q lalu engkau* lihat warnanya kuning, kemudian menjadinya hancur bersepai.r Sesungguhnya dengan yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang berakal waras.
 
22 Maka adakah orang yang hatinya terbuka oleh Allah untuk menganut Islam, lalu dia ada padanya cahaya daripada Tuhannya [sama dengan orang yang membatu hatinya]? Dan celakalah mereka yang hatinya telah keras membatu s untuk mengingati Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata.
 
23 Allah telah menurunkan sabda yang paling baik, sebuah kitab [dengan ayat-ayat] yang selaras lagi berulang-ulang.t Seramlah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian tenanglah kulit dan hati mereka ketika mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan [Kitab] itu Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki.u Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada baginya seorang pun pemberi petunjuk.v
 
24 Maka adakah orang yang melindungi wajahnya daripada azab yang sangat buruk pada Hari Kiamat [akan terlepas]? Dan kepada orang-orang zalim itu dikatakan, "Rasakanlah olehmu [balasan untuk] apa yang telah kamu* usahakan."
 
25 Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan [rasul-rasul], maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sedari.w
 
26 Maka Allah rasakan kepada mereka kehinaan dalam hayat duniawi,x dan pasti azab di akhirat lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
 
27 Dan sungguh, Kami telah mengemukakan segala macam perumpamaan dalam Al-Qur’any ini untuk manusia semoga mereka selalu ingat [dan insaf].
 
28 [Inilah] Al-Qur’an dalam bahasa Arab, yang tidak ada belit-belitz [di dalamnya] semoga mereka bertakwa.
 
29 Allah mengemukakan suatu perumpamaan: Seorang [abdi] lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang pekongsi yang saling bertengkar, dan seorang lagi [abdi] lelaki yang dimiliki penuh oleh seorang sahaja. Adakah dua [orang abdi] itu sama keadaannya? Alhamdulillah! Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
30 Sesungguhnya engkau* akan mati, dan sesungguhnya mereka [juga] akan mati.
 
31 Kemudian sesungguhnya kamu* pada Hari Kiamat akan bertengkar di hadapan Tuhanmu.
Juz 24A1
 
32 Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta tentang Allah dan mendustakan apabila kebenaran telah datang kepadanya. Bukankah dalam Jahanam ada tempat tinggal bagi orang-orang kafira?
 
33 Dan orang yang datang dengan membawa kebenaran dan mengesahkannya,b mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
 
34 Mereka akan beroleh apa [sahaja] yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah ganjaran [bagi] orang-orang yang muhsin,
 
35 supaya Allah menebus [dosa] paling buruk yang telah mereka kerjakan,c dan mengganjarkan mereka dengan pahala yang lebih baik untuk apa yang telah mereka kerjakan.d
 
36 Bukankah Allah cukup untuk hamba-Nya? Dan mereka menakutkan engkau* dengan [sembahan-sembahan] mereka yang selain-Nya. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada baginya seorang pun pemberi petunjuk.e
 
37 Dan sesiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan baginya. Bukankah Allah Maha Perkasa, Pemilik pembalasanf?
 
38 Dan sungguh, jika engkau* bertanya kepada mereka: Siapakah yang menciptakan langit serta bumig? Mereka pasti menjawab, "Allah." Katakanlah:* Maka adakah kamu* perhatikan apa yang kamu seru selain Allah? Jika Allah bermaksud mudarat terhadapku, adakah mereka dapat singkirkan mudarat ituh? Atau jika Dia bermaksud rahmat untukku, adakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah:* Cukuplah Allah bagiku. [Hanya] kepada-Nya bertawakallah orang-orang yang bertawakal.i
 
39 Katakanlah: Wahai kaumku! Kerjalah menurut kedudukanj kamu,* sesungguhnya aku pun sedang bekerja. Kelak kamu* akan mengetahui
 
40 siapa yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.
 
41 Sesungguhnya Kami menurunkan kepada engkau* Kitab [Al-Qur’an] dengan membawa kebenaran untuk manusia. Oleh itu sesiapa mendapat petunjuk, maka [petunjuk itu] untuk [faedah] dirinya sendiri, dan sesiapa telah sesat, maka sesungguhnya dia tersesat hanya atas [kerugian] dirinya sendiri. Dan engkau* bukanlah wakil mereka.k
 
42 Allah mengambil jiwa [orang] pada saat mautnya,l dan [jiwa orang] yang belum mati semasa dia tidur. Maka Dia menahan [jiwa orang] yang telah ditetapkan atasnya maut dan melepaskan [nyawa] yang lain sampai waktu yang ditentukan.m Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang berfikir.
 
43 Ataukah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allahn? Katakanlah:* Adakah [masih begitunya] meskipun mereka tidak memiliki ataupun mengerti sesuatu puno?
 
44 Katakanlah:* Syafaat itu semuanya milik Allah. Milik Allah [meliputi] kerajaan langit serta bumi.p Kemudian kepada-Nya kamu* akan dikembalikan.
 
45 Dan apabila disebut nama Allah sahaja, amatlah kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tetapi apabila disebut nama-nama [sembahan] mereka selain Allah, tiba-tiba mereka bergirang hati.
 
46 Katakanlah:* Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui [segala] yang ghaibq dan yang nyata, Engkau-lah yang akan menghakimi di antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.
 
47 Dan sekira bahawasanya orang-orang zalim memiliki semua yang ada di bumi, dan lagi sebanyak itu ada padanya, tentu mereka akan [cuba] menebus dirinyar dengan itu daripada azab yang sangat buruk pada Hari Kiamat. Dan ternyatalah bagi mereka [itulah azab] daripada Allah yang dahulu tidak disangka-sangka mereka.
 
48 Dan ternyatalah bagi mereka kejahatan yang telah mereka usahakan, dan mereka diliputi oleh [azab] itu yang selalu mereka persendakan.
 
49 Maka apabila manusia ditimpa mudarat, dia menyeru Kami. Kemudian apabila Kami kurniakan kepadanya nikmat daripada Kami, dia berkata, "Sesungguhnya aku diberi [nikmat] itu hanya kerana pengetahuanku." Sebenarnya itulah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
50 Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah pun mengatakan itu, maka tidaklah berguna lagi kepada mereka apa yang dahulus mereka usahakan.
 
51 Maka mereka ditimpa akibat buruk yang mereka usahakan, dan orang-orang zalim di antara mereka ini [juga] akan ditimpa akibat buruk yang mereka usahakan, dan mereka tidak dapat menolak itu.
 
52 Dan tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah meluaskan dan juga menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendakit? Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang beriman.
Juz 24A2
 
53 Katakanlah:* Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu* berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.u Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani.v
 
54 Dan kembalilah kamu* kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum azab datang kepadamu, kemudian kamu tidak akan didiberi tolong.
 
55 Dan ikutilah yang paling baik, [iaitu] apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedang kamu* tidak menyedari,w
 
56 nanti ada jiwa yang mengatakan, "Alangkah [besar] penyesalanku atas kecuianku dalam hal-hal berkenaan Allah, dan sungguh, aku adalah termasuk orang-orang yang mencemuh."
 
57 Atau [supaya jangan] ada yang berkata, "Sekira bahawasanya Allah memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku di antara orang-orang yang bertakwa."
 
58 Atau [supaya jangan] ada yang berkata ketika dia melihat azab, "Sekira bahawasanya aku mendapat kesempatan [kembali ke dunia], maka akan jadilah aku di antara orang-orang yang muhsin."
 
59 [Allah berfirman:] Namun sungguh, ayat-ayatx Aku telah pun datang kepadamu, tetapi engkau* mendustakannya serta bersikap takbur, dan engkau akan termasuk orang-orang kafir.y
 
60 Dan pada Hari Kiamat, engkau* akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, wajah mereka menjadi legam.z Bukankah dalam Jahanam ada tempat tinggal bagi orang-orang yang takbur?
 
61 Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa sebab mereka mencapai kemenangan. Mereka tidak disentuh oleh keburukan ataupun bersedih hati.a
 
62 Allah adalah Pencipta segala sesuatu, dan Dia-lah Wakil atas segala sesuatu.
 
63 Milik-Nya kunci-kunci [perbendaharaan] langit serta bumi.b Dan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
64 Katakanlah:* Maka adakah kamu* menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang jahil?
 
65 Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang [nabi] sebelummu: Sungguh, jika engkau* mensyirikkan [Allah], pasti akan hapuslah amal-amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi.
 
66 Namun sembahlah Allah [sahaja], dan jadilah engkau* di antara orang-orang yang bersyukur.c
 
67 Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana harusnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat,d dan langit digulung dalam tangan kanan-Nya.e Maha Suci Dia, dan Maha Tinggif daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
68 Dan ditiuplah sangkakala,g maka matilah sesiapa yang [ada] di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian [sangkakala] ditiup sekali lagi, lalu tiba-tiba mereka akan berdiri lagi menunggu.h
 
69 Dan bumi menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya,i dan kitab dibentangkan,j dan para nabi serta saksi-saksi dihadirkan. Dan dilaksanakanlah [penghakiman] di antara mereka menurut yang benar dan mereka tidak akan dizalimi.
 
70 Dan setiap jiwa dibalas sepenuhnya untuk apa yang telah mereka kerjakan,k dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka lakukan.
 
71 Dan orang-orang yang kufur akan digiring ke Jahanam secara berombongan,l sehingga apabila mereka sampai pada [Jahanam] itu, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka: Tidakkah datang kepadamu rasul-rasul daripada kalangan kamu* yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memberi amaran kepadamu tentang pertemuan [dengan] hari kamu ini? Mereka menjawab, "Bahkan ada." Tetapi kalimat azab menjadi benar atas orang-orang kafir.
 
72 [Kepada mereka] dikatakan: Masukilah pintu-pintu Jahanam, kekallah kamu* di dalamnya.m Maka amatlah buruk tempat tinggal orang-orang yang takbur.
 
73 Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan dihantar ke Jannahn secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai pada [Jannah] itu dan pintu-pintunya sedia terbuka, dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka: Salam sejahtera kepadamu! Syabas, maka masuklah kamu* [Jannah] itu, kekallah kamu di dalamnya.o
 
74 Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janji-Nya kepada kami dan telah mewariskan bumi [syurga] kepada kami,p [lalu] kami menempati di Jannah mana-mana sahaja yang kami kehendaki. Maka itulah sebaik-baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal [soleh]."
 
75 Dan engkau* akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling Arasy, bertasbih dengan memuji Tuhannya.q Dan [penghakiman] dilaksanakan di antara mereka menurut yang benar dan dikatakan, "Alhamdulillah, Tuhan seluruh alam!"
 
 
 
 
 
 
 
Ghafira
40
Juz 24A3
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 HM.c
 
2 Kitab [Al-Qur’an] diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui,d
 
3 Pengampun dosae dan Penerima taubat,f amat keras hukuman-Nya,g penuh dengan limpah kurnia.h Tiada tuhani melainkan Dia. [Hanya] kepada-Nya ialah tempat kesudahan.j
 
4 Tiada yang berbalah tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kufur, maka janganlah engkau* tertipu oleh pergerakan mereka [dari kota ke kota] di seluruh negeri.
 
5 Sebelum mereka, kaum Nuhk dan golongan-golongan yang bersekutu setelah mereka telah mendustakan.l Dan setiap umat berazam [kejahatan] terhadap rasulnya untuk menyambarnya, dan mereka berbalah dengan [alasan] yang batil untuk membatalkan yang benar.m Maka Aku menyambar mereka, lalu betapa [pedih] hukuman-Ku!
 
6 Dan demikianlah kalimat Tuhan engkau* menjadi benar atas orang-orang yang kufur, bahawasanya mereka adalah ahli-ahli api [neraka].
 
7 [Para malaikat] yang memikul Arasy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya,n dan mereka beriman kepada-Nya serta beristighfar untuk orang-orang yang beriman [dengan berkata:] Ya Tuhan kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu,o maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka daripada azab Jahim.p
 
8 Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam Jannah-Jannahq ‘Adnr yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.s
 
9 Dan peliharalah mereka daripada kejahatan,t dan sesiapa yang Engkau pelihara daripada kejahatan pada hari itu, maka sungguh, Engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.
 
10 Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kepada mereka diserukan, "Tentunya kebencian Allah [terhadapmu] lebih besar daripada kebencian kamu* terhadap dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu [masih] berkufur."
 
11 Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kaliu dan telah menghidupkan kami dua kali [pula],v lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan [bagi kami] untuk keluar [dari Jahim]?"
 
12 Itulah sebab bahawasanya kamu* kufur apabila diseru untuk menyembah Allah sahaja, tetapi jika sesuatu disyirikkan dengan-Nya, kamu percaya. Maka penghakiman adalah bagi Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar.
 
13 Dia-lah yang memperlihatkan tanda-tanda [kekuasaan]-Nya kepada kamu* dan menurunkan rezeki dari langit untukmu,w tetapi tiada yang mahu ingat [dan insaf] kecuali orang yang kembali [kepada-Nya].
 
14 Maka sembahlah kepada Allah dengan penuh mukhlis kepada-Nya dalam agama meskipun orang-orang kafir tidak menyukai [itu].
 
15 [Dia-lah] yang Maha Tinggi darjat-Nya, yang memiliki Arasy,x yang menurunkan Roh dengan perintah-Nya atas sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya,y supaya diaz memberi amaran akan Hari Pertemuan.
 
16 Pada hari [Pertemuan] mereka akan menghadap [Allah] dengan jelas nyata dan tidak sesuatu hal mereka yang tersembunyi daripada Allah. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Berkuasa.a
 
17 Pada hari ini setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya.b Tiada ketidakadilan pada hari ini. Sesungguhnya Allah cepat dalam penghisaban-Nya.c
 
18 Dan berilah amaran kepada mereka akan hari [Kiamat] yang semakin dekat, ketika hati [menyesak] sampai di kerongkong dengan menahan kesedihan. Tiada bagi orang-orang zalim seorang teman karib ataupun pemberi syafaat yang diterima [syafaatnya].
 
19 [Allah] mengetahui apa yang mengkhianati mata dan apa yang tersembunyi dalam hati.d
 
20 Dan Allah mengadili menurut yang benar,e sedang [sembahan] yang mereka menyeru selain-Nya tidak dapat mengadili dengan apapun. Sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
Juz 24A4
 
21 Dan tidakkah mereka menjelajahi bumi lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat daripada mereka dan [lebih banyak] bekas-bekas peninggalannya di bumi, tetapi Allah menyambar mereka kerana dosa-dosa mereka dan tiada bagi mereka seorang pun pelindung daripada [azab] Allah.
 
22 Itulah sebab bahawasanya rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka berkufur, maka Allah menyambar mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat,f amat keras hukuman-Nya.
 
23 Dan sungguh, Kami telah mengutus Musag dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami dan hak kuasa yang nyata
 
24 kepada Firaun, Haman,h dan Qarun,i lalu mereka berkata, "Inilah seorang pesihir lagi pendusta."
 
25 Maka tatkala Musa datang membawa kebenaran kepada mereka dari sisi Kami, mereka berkata, "Bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkan hidup [anak-anak] perempuan mereka.j Dan tipu daya orang-orang kafir itu tidak lain kecuali sia-sia sahaja.
 
26 Dan Firaun berkata, "Biar aku yang membunuh Musa,k dan biarlah dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku khuatir dia akan menukar agamamu,* atau menimbulkan kerosakan di bumi."
 
27 Dan Musa berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu* daripada setiap orang yang takbur lagi tidak beriman kepada Hari Penghisaban.l"
 
28 Dan seorang lelaki mukmin daripada keluarga Firaun yang menyembunyikan imanyam berkata, "Apakah kamu* akan membunuh seorang kerana dia berkata: 'Tuhanku ialah Allah.' Dan sungguh, dia telah datang membawa bukti-bukti yang nyata kepada kamu* daripada Tuhanmu? Dan jika dia seorang pendusta, maka dia akan menanggung [dosa] dustanya itu, tetapi jika dia seorang yang sadik,n beberapa [azab] yang dijanjikan terhadapmu akan menimpa kamu.* Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta.
 
29 Wahai kaumku! Pada hari ini kerajaan ada padamu* dengan berkuasa di bumi, tetapi siapakah akan menolong kita daripada azab Allah jika [azab itu] datang menimpa kita?" Firaun berkata, "Aku tidak mengemukakan kepada kamu* kecuali apa [kebaikan] yang aku pandang, dan tidak kutunjukkan kepadamu kecuali jalan yang betul."
 
30 Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku! Sesungguhnya aku khuatir kamu* akan ditimpa [bencana] seperti pada hari golongan-golongan yang bersekutu [dibinasakan],
 
31 [iaitu] seperti kebiasaan kaum Nuh,o Aad, Thamud,p dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan Allah tidak bermaksud kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya.
 
32 Dan wahai kaumku! Sesungguhnya aku khuatir kamu* akan ditimpa [azab] pada Hari Saling Memanggil.q
 
33 [iaitu] pada hari [ketika] kamu* berpaling dan lari ke belakang. Tiada bagimu seorang pun pelindung daripada [azab] Allah. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada baginya seorang pun pemberi petunjuk.r
 
34 Dan sungguh, sebelum itu Yusufs telah datang membawa bukti-bukti yang nyata kepadamu, tetapi kamu* berada dalam syak wasangka terhadap apa yang dibawanya kepadamu hingga apabila dia meninggal dunia, kamu berkata: Allah sama sekali tidak akan mengutus seorang rasul setelahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas lagi ragu-ragu.
 
35 Orang-orang yang berbalah tentang ayat-ayat Allah tanpa sebarang hak kuasa yang sampai kepada mereka, amatlah dibenci di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang takbur lagi kejam.t"
 
36 Dan Firaun berkata, "Wahai Haman! Binalah untukku sebuah menara tinggiu agar aku sampai laluan-laluan,
 
37 [iaitu] laluan-laluan ke langit lalu aku dapat melihat Tuhanv Musa.w Dan sesungguhnya aku fikir dia pasti seorang pendusta." Dan demikianlah dipandang elok bagi Firaun perbuatan jahatnya,x dan dia dihalangi dari jalan [lurus]. Dan tipu daya Firaun tidak lain kecuali membawa kerugian.
 
38 Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku! Ikutilah aku, akan kutunjukkan kepadamu* jalan yang betul.
 
39 Wahai kaumku! Sesungguhnya hayat duniawi ini hanya kesenangan [sementara],y dan sesungguhnya akhirat itulah Darul Kediaman yang kekal.z
 
40 Sesiapa mengerjakan kejahatan, maka dia tidak akan dibalas kecuali setimpal dengan [kejahatan] itu. Dan sesiapa mengerjakan kebajikan,a sama ada lelaki atau perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka mereka itu akan masuk Jannah,b mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.
Juz 24B1
 
41 Dan wahai kaumku! Apakah ini? Aku menyeru kamu* kepada keselamatanc tetapi kamu menyeru aku ke api [neraka]?
 
42 Kamu* menyeru aku supaya mengkufuri Allah dan mensyirikkan-Nya dengan sesuatu yang aku tidak ada pengetahuan tentangnya, tetapi aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
 
43 Tidak syak lagi bahawasanya apa yang kamu* serukan aku kepadanya tidak dapat [memperkenankan] seruan baik di dunia mahupun di akhirat. Dan bahawasanya tempat kembali kita adalah kepada Allah, dan bahawasanya orang-orang yang melampaui batas, mereka adalah ahli-ahli api [neraka].
 
44 Maka kelak kamu* akan ingat pada apa yang aku katakan kepadamu. Dan aku akan menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan [keadaan] hamba-hamba-Nya."
 
45 Maka Allah memeliharanya daripada kejahatan tipu daya mereka, sedang ahli-ahli Firaun diliputi azab yang sangat buruk.d
 
46 Mereka dihadapkan kepada api [neraka] sepanjang pagi dan petang, dan pada hari berlakunya saat [Kiamat diperintahkan:] Masukkanlah ahli-ahli Firaun ke dalam azab yang sangat keras!
 
47 Dan [ingatlah] ketika mereka berhujah-hujah dalam api [neraka], lalu orang yang daife berkata kepada orang-orang yang bersikap takbur, "Sesungguhnya kami dahulu [hanya] pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu* melepaskan kami daripada sebahagian [azab] api [neraka]?"
 
48 Orang-orang yang bersikap takbur menjawab, "Sesungguhnya kita semua [sama-sama] dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah pun menghakimi antara hamba-hamba-[Nya]."
 
49 Dan orang-orang yang berada dalam api [neraka] berkata kepada penjaga-penjaga Jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu* untuk meringankan azabf daripada kami [biarpun] sehari."
 
50 [Penjaga-penjaga Jahanam] bertanya, "Dan bukankah rasul-rasul kamu* telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Sebenarnya telah datang." [Penjaga-penjaga Jahanam] berkata, "Maka berdoalah.g" Dan doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia sahaja.h
 
51 Sesungguhnya Kami akan menolong rasul-rasul Kami serta orang-orang yang beriman dalam hayat duniawi, dan pada hari [Kiamat] apabila tampilnya para saksi.
 
52 Pada hari itu, tidak berfaedah lagi alasan orang-orang yang zalim dan mereka akan mendapat laknat serta darul yang buruk.i
 
53 Dan sungguh, telah Kami berikan petunjuk kepada Musa,j dan Kami wariskan Kitab kepada Bani Israel,k
 
54 sebagai petunjukl dan peringatanm bagi orang-orang yang berakal waras.
 
55 Maka bersabarlahn engkau.* Sesungguhnya janji Allah itu benar.o Dan beristighfarlahp untuk dosamu,q dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau* pada waktu petang dan pagi.r
 
56 Sesungguhnya orang-orang yang berbalah tentang ayat-ayat Allah tanpa sebarang hak kuasa yang sampai kepada mereka,s tidak ada dalam hati mereka kecuali kebanggaan yang tidak akan mereka capai. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
 
57 Sungguh, penciptaan langit dan bumit lebih besar daripada penciptaan manusia,u tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
58 Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, ataupun orang-orang yang beriman serta beramal solehv dengan orang yang berbuat kejahatan. Amatlah sedikit yang kamu* mahu ingat [dan insaf].
 
59 Sesungguhnya saat [Kiamat] pasti akan datang,w tiada keraguan padanya tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
 
60 Dan Tuhan kamu* berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku, nescaya Aku akan perkenankan bagimu.x Sesungguhnya orang-orang yang bersikap takbur daripada beribadat kepada-Ku akan masuk Jahanam dalam keadaan terhina.
 
61 Allah yang menjadikan malam untukmu supaya kamu* berehat padanya, dan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah melimpah dengan kurnia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
 
62 Demikian itulah Allah, Tuhan kamu,* Pencipta segala sesuatu.y Tiada tuhanz melainkan Dia, maka bagaimanakah kamu diperdayakan?
 
63 Demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayata Allah.
 
64 Allah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai bumbung, dan membentuk kamu* lalu memperelok rupamu,b serta memberimu rezeki yang baik-baik.c Demikian itulah Allah, Tuhan kamu.* Maka Maha Sucilah Allah, Tuhan seluruh alam.d
 
65 Dia-lah yang Maha Hidup,e tiada tuhan melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan penuh mukhlis kepada-Nya dalam agama. Alhamdulillah, Tuhan seluruh alam!
Juz 24B2
 
66 Katakanlah: Sesungguhnya aku dilarang menyembah [berhala-berhala] yang kamu* seru selain Allah tatkala datang kepadaku bukti-bukti yang nyata daripada Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya berserah dirif kepada Tuhan seluruh alam.
 
67 Dia-lah yang menciptakan kamu* daripada tanah,g kemudian daripada setitik air mani,h kemudian daripada segumpal darah,i kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian [mengawasimu] supaya kamu sampai dewasa, kemudian [mengawasimu lagi] supaya kamu menjadi tua. Dan di antaramu ada orang yang diwafatkan sebelum itu, supaya kamu* sampai pada ajal yang ditentukanj dan semoga kamu mengerti.
 
68 Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan.k Kemudian apabila Dia menetapkan [adanya] sesuatu perkara, maka sesungguhnya Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah itu.l
 
69 Tidakkah engkau* perhatikan orang-orang yang berbalah tentang ayat-ayat Allah. Bagaimanakah mereka dipesongkan?
 
70 Orang-orang [itu] yang mendustakan Kitab dan apa yang telah Kami utuskan dengan rasul-rasul Kami,m tetapi kelak mereka akan mengetahui,
 
71 ketika belenggu dan rantai dipasang pada leher mereka, [lalu] mereka diheret
 
72 ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api [neraka].
 
73 Kemudian dikatakan kepada mereka: Manakah [berhala-berhala] yang selalu kamu* syirikkan [dengan Allah],
 
74 [yang disembah] selain Allah? Mereka menjawab, "Mereka telah hilang lenyap daripada kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu pun." Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir.n
 
75 Yang demikian itu oleh sebab kamu* bergembira di bumi tanpa sebarang hak [kuasa] dan oleh sebab kamu selalu bermegah-megah.
 
76 [Kepada mereka dikatakan:] Masukilah pintu-pintu Jahanam, kekallah kamu* di dalamnya. Maka amatlah buruk tempat tinggal orang-orang yang takbur.o
 
77 Maka bersabarlah engkau.* Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka sama ada Kami perlihatkan kepadamu beberapa [azab] yang Kami ancamkan terhadap mereka atau Kami wafatkan engkau,* namun kepada Kami mereka akan dikembalikan.
 
78 Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau,* di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka [juga] ada yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Dan tidaklah layak bagi seorang rasul mendatangkan suatu tanda [mukjizat] kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, [segala hal] diselesaikan menurut yang benar, dan pada ketika itu rugilah pekerja-pekerja kebatilan.
 
79 Allah yang menjadikan haiwan ternak untukmu,p sebahagian di antaranya untuk kamu* menunggang, dan sebahagian [lagi] di antaranya kamu makan.
 
80 Dan bagimu ada beberapa manfaat daripadanya, dan supaya kamu* dapat mencapai hajat yang tersimpan dalam hatimu. Dan kamu* diangkut di atas [haiwan ternak] itu dan di atas kapal.
 
81 Dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda [kekuasaan]-Nya, maka tanda-tanda Allah yang mana satu kamu* ingkari?
 
82 Maka tidakkah mereka menjelajahi bumi lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih banyak daripada mereka dan lebih kuat, serta [lebih banyak] bekas-bekas peninggalannya di bumi, maka tidaklah berguna kepada mereka apa yang telah mereka usahakan.
 
83 Maka tatkala rasul-rasul mereka datang membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka, mereka [cuma] bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka diliputi oleh [azab] itu yang selalu mereka persendakan.
 
84 Maka tatkala mereka melihat seksaan Kami, mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada Allah sahaja, dan kami mengkufuri apa yang dahulu kami mensyirikkan dengan-Nya."
 
85 Maka iman mereka sama sekali tidak berfaedah kepada mereka tatkala mereka telah melihat seksaan Kami [menurut] sunah Allah yang telah berlaku di kalangan hamba-hamba-Nya.q Dan pada ketika itu rugilah orang-orang kafir.
 
 
 
 
 
 
 
Fussilata
 
41
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 HM.c
 
2 Turunnya Kitab [Al-Qur’an] daripada [Tuhan] yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.
 
3 Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan secara terperinci, bacaand dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui,
 
4 dengan membawa berita gembira dan amaran, tetapi kebanyakan mereka berpaling [darinya] lalu mereka tidak [mahu] mendengar.
 
5 Dan mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupane daripada apa yang engkau* seru kami kepadanya, dan di dalam telinga kami ada sumbatan,f dan di antara kami dengan engkau ada tabir.g Maka kerjalah, sesungguhnya kami [juga] sedang bekerja.”
 
6 Katakanlah:* Sesungguhnya aku hanya seorang manusia sepertimu yang diwahyukan kepadaku, bahawasanya Tuhanh kamu* ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka beristiqamahlah dan beristighfarlah kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mensyirikkan [Tuhan].
 
7 [Mereka itu] orang-orang yang tidak menunaikan zakat, sedang mereka itulah yang mengkufuri akhirat.
 
8 Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh,i mereka akan beroleh pahala dengan tanpa putus-putusnya.j
Juz 24B3
 
9 Katakanlah:* Apakah ada kamu* sesungguhnya mengkufuri Dia yang menciptakan bumik dalam dua hari,l dan kamu mengada-adakan saingan-saingan bagi-Nya? Itulah Tuhan seluruh alam.m
 
10 Dan Dia menjadikan pada [bumi] itu gunung-ganang yang kukuh di atasnya.n Dan Dia memberkatinya dan Dia menentukan padanya sara hidup [bagi penghuni bumi] itu dalam empat hari,o dengan setara untuk [semua] yang meminta.
 
11 Kemudian Dia menuju ke langitp dan [langit] itu masih berupa asap, lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi: Datanglah kamu berdua dengan sukarelaq atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, "Kami datang dengan sukarela."
 
12 Lalu mereka* diciptakan-Nya menjadi tujuh langit dalam dua hari, dan Dia mewahyukan pada setiap langit urusannya. Dan Kami telah menghiasi langit yang dekat [pada bumi] dengan bintang-bintangr dan sebagai perlindungan. Demikianlah takdir [Allah] yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.s
 
13 Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah:* Aku telah memberi amaran kepada kamu* akan suatu petir seperti [hukuman] petir Aad dan Thamud.t
 
14 Apabila rasul-rasul datang kepada mereka dari hadapan dan dari belakang [dengan menyerukan], "Janganlah kamu* menyembah melainkan Allah," mereka menjawab, "Sekiranya Tuhan kami menghendaki, nescaya Dia akan menurunkan malaikat-malaikat, maka sesungguhnya kami mengkufuri apa yang kamu* diutus untuk menyampaikan."
 
15 Maka adapun Aad, lalu mereka bersikap takbur di bumi tanpa sebarang hak [kuasa] dan mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Dan tidakkah mereka perhatikan bahawasanya Allah yang menciptakan mereka adalah lebih kuat daripada merekau? Dan mereka telah mengingkari tanda-tandav [kekuasaan] Kami.
 
16 Maka Kami menghantarkan angin yang gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, supaya Kami merasakan kepada mereka azab yang menghinakanw dalam hayat duniawi, padahal azabx di akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak akan diberi tolong.
 
17 Dan adapun Thamud, lalu Kami telah memberi mereka petunjuk tetapi mereka lebih suka keadaan buta [dalam kesesatan] daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir yang membawa azab yang menghinakan sebab apa yang telah mereka usahakan.
 
18 Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.y
 
19 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] musuh-musuh Allah dikumpul [untuk masuk] ke dalam apiz [neraka], lalu mereka [digiring] dengan berbaris tertib.
 
20 Sehingga apabila mereka sampai pada [neraka] itu, pendengaran dan penglihatan serta kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
 
21 Dan mereka berkata kepada kulitnya, "Mengapa kamu* menjadi saksi terhadap kami?" [Kulit] mereka menjawab, "Kami diberi pertuturan oleh Allah yang [juga] memberi segala sesuatu pertuturan.a Dan Dia-lah telah menciptakan kamu* pada pertama kali, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
 
22 Dan kamu* tidak dapat bersembunyi daripada kesaksian pendengaran, penglihatan serta kulit kamu terhadapmu, tetapi kamu sangkakan bahawasanya Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu kerjakan.b
 
23 Dan demikain itu anggapanmu yang kamu* sangka terhadap Tuhanmu. [Sangkaan] itu membinasakanmu, maka jadilah kamu* termasuk orang-orang yang rugi.
 
24 Lalu meskipun mereka bersabar, maka api [neraka] ialah tempat tinggal bagi mereka, dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang dikasihani.
Juz 24B4
 
25 Dan Kami adakan bagi mereka pengiring-pengiring,c lalu [pengiringnya] memperelokkan bagi mereka apa yang ada di hadapan dan yang di belakang mereka.d Dan sabda itu menjadi benar atas mereka di kalangan umat-umat yang lalu sebelum mereka di antara jine dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi.
 
26 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Janganlah kamu* mendengar bacaan [Al-Qur’an] ini dan buatlah riuh-rendah terhadap bacaannya, mudah-mudahan kamu dapat mengalahkan [mereka]."
 
27 Maka nescaya Kami akan rasakan kepada orang-orang yang kufur itu azab yang keras, dan Kami pasti akan membalas mereka dengan seburuk-buruk [pembalasan] yang telah mereka kerjakan.
 
28 Demikianlah balasan [bagi] musuh-musuh Allah, [iaitu] api [neraka]. Mereka berada di dalam Darul Kekalf itu sebagai balasan oleh sebab mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.
 
29 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami di kalangan jin dan manusia [untuk] kami letakkan kedua-duanya di bawah tapak kaki kami, supaya mereka menjadi orang-orang yang terkebawah."
 
30 Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka beristiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka [lalu berkata:] Janganlah kamu* takut ataupun bersedih hati, dan sambutlah berita gembira akan Jannahg yang telah dijanjikan kepadamu.h
 
31 Kamilah pelindung-pelindungmu dalam hayat duniawi dan akhirat, dan di dalam [Jannah] itu kamu* beroleh apa yang jiwamu ingin dan beroleh apa yang kamu minta.
 
32 [Itulah] sambutan penghormatan daripada [Allah] yang Maha Pengampun,i Maha Mengasihani.j
 
33 Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah serta beramal soleh dan berkata, "Sesungguhnya aku di antara orang-orang Muslim.k"
 
34 Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah [perbuatan jahat] itu dengan yang lebih baik,l maka tiba-tiba orang yang ada rasa permusuhan antara engkau* dengan dia akan menjadi seperti teman yang setia.m
 
35 Dan tiada akan dianugerahkan [sifat] itun kecuali kepada orang-orang yang sabar,o dan tiada akan dianugerahkan [sifat] itu kecuali kepada orang-orang yang mempunyai bahagian [kesabaran] yang besar.p
 
36 Dan jika syaitan menhasut engkau* dengan suatu hasutan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah.q Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
37 Dan di antara tanda-tanda [kekuasaan]-Nya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan.r Janganlah kamu* bersujud kepada matahari ataupun kepada bulan,s tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya,t jika kamu* [hendak] menyembah kepada-Nya.
 
38 Dan jika mereka bersikap takbur, maka [ketahuilah] malaikat-malaikat di sisi Tuhan engkau* bertasbih kepada-Nya pada waktu malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu [beribadat kepada-Nya].u
 
39 Dan di antara tanda-tanda [kekuasaan]-Nya, engkau* melihat bumi itu ditundukkan [menjadi kering lagi gersang], tetapi apabila Kami menurunkan air [hujan] di atasnya,v bergeraklah [tanah bumi itu] dan menjadi gembur. Sesungguhnya [Allah] yang menghidupkannya pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati.w Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.x
 
40 Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang [daripada kebenaran] dalam ayat-ayaty Kami, mereka itu tidak tersembunyi daripada Kami. Maka adakah orang yang dilempar ke dalam api [neraka] lebih baik ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada Hari Kiamatz? Kerjakanlah apa yang kamu* kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.a
 
41 Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri peringatanb tatkala [Al-Qur’an] itu disampaikan kepada mereka [akan menyesal]. Dan sesungguhnya [Al-Qur’an] itu ialah Kitab yang mulia,
 
42 [yang] tidak didatangnya kebatilan, baik dari depan ataupun dari belakang,c yang turunnya daripada [Tuhan] yang Maha Bijaksana,d Maha Terpuji.
 
43 Tidak ada dikatakan kepada engkau* kecuali apa yang telah pun dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu.e Sesungguhnya Tuhan engkau* mempunyai ampunan dan seksaan pedih.
 
44 Dan sekiranya Kami jadikan [Al-Qur’an] itu sebagai bacaan dalam bahasa asing, pasti mereka mengatakan, "Mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan secara terperinci? Patutkah [Al-Qur’an] dalam bahasa asing sedang [rasul] seorang Arab?" Katakanlah:* [Al-Qur’an] itu petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.f Tetapi orang-orang yang tidak beriman ada sumbatan dalam telinga mereka, dan [Al-Qur’an] itu menjadi kebutaan kepada mereka. Mereka itu [seperti] diseru dari tempat yang jauh.g
 
45 Dan sungguh, telah Kami berikan Kitab kepada Musa,h lalu diperselisihkan tentangnya. Dan sekiranya bukan kerana Kalimat yang sudah ada dahulunya daripada Tuhan engkau,* pasti diselesaikan [perselisihan] di antara mereka.i Dan sesungguhnya mereka selalu berada dalam syak wasangka yang menggelisahkan tentang [Kalimat] itu.
 
46 Sesiapa mengerjakan kebajikan maka [faedahnya] untuk dirinya sendiri, dan sesiapa berbuat jahat maka [balasan] ditanggung olehnya. Dan Tuhan engkau* sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba-[Nya].
Juz 25A1
 
47 [Hanya] kepada-Nya dikembalikan ilmu tentang saat [Kiamat].j Dan tiada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tiada seorang perempuan yang mengandung ataupun yang melahirkan kecuali dengan pengetahuan-Nya.k Dan pada hari Dia menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu?" mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada Engkau, tiada di antara kami dapat memberi kesaksian [bahawa Engkau mempunyai sekutu].”
 
48 Dan lenyaplah daripada mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahawa tiada tempat pelarian bagi mereka.
 
49 Manusia tidak jemu memohon kebaikan,l dan jika ditimpanya kesusahan, maka dia berputus asa lagi hilang harapan.
 
50 Dan sungguh, jika Kami rasakan kepadanya suatu rahmat daripada Kami setelah ditimpanya mudarat, dia pasti berkata, "Ini adalah untuk aku dan aku tidak yakin bahawa saatm [Kiamat] itu akan berlaku, dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku memperoleh kebaikan di sisi-Nya." Oleh itu, nescaya Kami akan beritahukan kepada orang-orang yang kufur tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan nescaya Kami akan rasakan kepada mereka azab yang teruk.
 
51 Dan apabila Kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ditimpanya kesusahan, maka dia berdoa banyak-banyak.
 
52 Katakanlah:* Apakah pendapat kamu,* jika [Al-Qur’an] itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu* mengkufurinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berada dalam persengketaan yang melampaun?
 
53 Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda [kekuasaan] Kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahawasanya [Al-Qur’an] itu adalah yang benar.o Dan tidakkah cukup [bagimu] bahawasanya Tuhan engkau* menjadi Saksi atas segala sesuatup?
 
54 Ketahuilah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya [ilmu] Dia Maha Meliputi segala sesuatu.q
 
 
 
 
 
 
 
Asy-Syuraa
 
42
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 HM.
 
2 ASQ.c
 
3 Demikianlah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang [nabi] sebelum engkau* oleh Allah yang Maha Perkasa,d Maha Bijaksana.e
 
4 Milik-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi,f dan Dia-lah yang Maha Tinggi,g Maha Besar.h
 
5 Nyaris-nyaris langit pecah dari sebelah atasnya,i dan malaikat-malaikat [pun] bertasbih dengan memujij Tuhannya serta beristighfar [kepada Allah] untuk orang di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha Pengampun,k Maha Mengasihani.l?
 
6 Dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Dia, [namun] Allah menjadi Wali bagi mereka, dan engkau* bukanlah wakil mereka.
 
7 Dan demikianlah Kami wahyukan Al-Qur’anm kepadamu dalam bahasa Arab, supaya engkau* memberi amaran kepada [penduduk] Mekahn dan orang-orang di sekitarnya, serta memberi amaran tentang Hari Penghimpunano yang tiada keraguan padanya. Sebahagian masuk Jannah dan sebahagian [lagi] masuk api neraka.
 
8 Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya Dia jadikan mereka satu umat tetapi Dia memasukkan sesiapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tiada bagi mereka seorang wali ataupun penolong.
 
9 Ataukah mereka mengambil wali-wali selain Dia? Tetapi Allah, Dia-lah Maha Wali, dan Dia menghidupkan orang yang mati,p dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.q
 
10 Dan apa pun yang kamu* perselisihkan tentangnya, maka hukumnya [terserah] kepada Allah. Demikian itulah Allah, Tuhanku. [Hanya] kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.
 
11 [Dia-lah] Pencipta langit dan bumi.r Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan daripada jenis kamu* sendiri,s dan daripada haiwan ternak pasangan-pasangan [juga].t Dengan cara ini kamu* dijadikan-Nya berkembang biak.u Tiada sesuatupun yang seperti dengan-Nya,v dan Dia-lah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
 
12 Milik-Nya kunci-kunci [perbendaharaan] langit serta bumi,w Dia meluaskan dan juga menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.x
Juz 25A2
 
13 [Allah] telah mensyariatkan kepada kamu* agamay yang telah dipesan-Nya kepada Nuhz dan yang telah Kami wahyukan kepada engkau,* dan apa yang Kami telah berpesan kepada Ibrahim,a Musa,b dan Isa,c iaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu bercerai-berai tentangnya.d Amat berate bagi orang-orang musyrik [menganut] apa yang engkau* serukan kepada mereka. Allah memilih untuk-Nya sesiapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk [kembali] kepada-Nya sesiapa yang bertaubat.
 
14 Dan mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah ilmu datang kepada mereka kerana hasad dengki antara sesama mereka.f Dan sekiranya bukan kerana Kalimat yang sudah ada dahulunya daripada Tuhan engkau* sampai waktu yang ditentukan, pasti diselesaikan [perselisihan] di antara mereka.g Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab setelah merekah selalu berada dalam syak wasangka yang menggelisahkan tentang [Kalimat] itu.
 
15 Lalu kepada yang demikian itu, maka serulah [mereka]. Dan beristiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah engkau* mengikuti keinginan mereka. Dan katakanlah:* Aku beriman kepada Kitab-Kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adili di antara kamu.* Allah ialah Tuhan kami dan Tuhan kamu.* Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu,* tidak [perlu] ada pertengkaran antara kami dengan kamu. Allah akan menghimpunkan kita semua, dan kepada-Nya ialah tempat kesudahan.
 
16 Dan orang-orang yang berhujah tentang Allah setelah diberi jawab kepadanya, hujah mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Dan mereka menanggung kemurkaanj [Allah], dan mereka mendapat azab yang keras.k
 
17 Allah yang menurunkan Kitab dengan membawa kebenaran dan neraca [keadilan]. Dan tahukah engkau* mungkin saatl [Kiamat] itu sudah dekat?
 
18 Orang-orang yang tidak beriman kepada [Hari Kiamat]m meminta agar [kedatangan hari] itu disegerakan, tetapi orang-orang yang beriman sangat ketakutan terhadapnya, dan mereka mengetahui bahawasanya [Kiamat] itu adalah benar. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang saat [Kiamat] adalah dalam kesesatan yang jauh.
 
19 Allah Maha Latif terhadap hamba-hamba-Nya, Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia-lah yang Maha Kuat,n Maha Perkasa.o
 
20 Sesiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan sesiapa menginginkan keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebahagian daripada itu, tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.
 
21 Ataukah mereka mempunyai sembahan-sembahan [selain Allah] yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya bukan kerana Kalimat [daripada Allah] yang menentukan, pasti diselesaikan [perselisihan] di antara mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab pedih.
 
22 Engkau* akan melihat orang-orang yang zalim itu sangat ketakutan kerana apa yang telah mereka usahakan, dan [azab] itu tetap menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta beramal solehp akan berada dalam taman-taman di Jannah.q Mereka beroleh apa [sahaja] yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Demikian itulah kurnia yang besar.
 
23 Itulah berita gembira yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman serta beramal soleh. Katakanlah:* Aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini, kecuali kemesraan dalam kekeluargaan.r Dan sesiapa melakukan kebaikan Kami akan tambah baginya kebaikan pada [kebaikannya] itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
 
24 Ataukah mereka mengatakan, "Dia telah mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah?" Maka jika dikehendaki Allah, Dia akan mengunci hati engkau.* Dan Allah menghapuskan yang batil dan menetapkan yang benar dengan kalimat-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.s
 
25 Dan Dia-lah yang menerima taubat daripada hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan Dia lebih mengetahui apa yang kamu* lakukan.
 
26 Dan Dia memperkenankan [doa] orang-orang yang beriman serta beramal soleh dan menambah [nikmat] kepada mereka dari kurnia-Nya, tetapi orang-orang kafir akan mendapat azab amat keras.
Juz 25A3
 
27 Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, pasti mereka akan berbuat zalimt di bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengenal [keadaan] hamba-hamba-Nya, Maha Melihat.
 
28 Dan Dia-lah yang menurunkan hujanu setelah mereka berputus asa, dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dia-lah Maha Wali, Maha Terpuji.
 
29 Dan di antara tanda-tanda [kuasa-Nya] itu ialah penciptaan langit serta bumi, dan segala makhluk-makhluk yang Dia tebarkan pada dua-duanya. Dan Dia Maha Kuasa menghimpunkan semuanya apabila Dia kehendaki.v
 
30 Dan musibah apa pun yang melanda kamu* adalah oleh sebab usaha tanganmu sendiri,w dan Dia banyak memaafkan.x
 
31 Dan kamu* tidak dapat menggagalkan-Nya di bumi, dan tiada bagimu seorang wali ataupun penolong selain Allah.y
 
32 Dan di antara tanda-tanda [kekuasaan]-Nya ialah kapal-kapal [yang besar] di laut seperti gunung-gunung.
 
33 Jika dikehendaki-Nya, Dia akan menghentikan angin,z maka jadilah itua terhenti pada permukaan [laut]. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi setiap orang yang sabar,b lagi selalu bersyukur. c
 
34 Atau pun dihancurkan-Nya [kapal-kapal] itu sebab apa mereka usahakan, tetapi Dia memaafkan banyak.
 
35 Orang-orang yang berbalah tentang tanda-tanda [kekuasaan] Kami mengetahui bahawa tiada tempat pelarian bagi mereka.
 
36 Lalu apa pun yang diberikan kepada kamu,* maka itu ialah kesenangan hayat duniawi. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan [hanya] kepada Tuhan mereka, bertawakallah mereka.d
 
37 dan [bagi] orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan maksiat,e dan apabila mereka naik marah mereka [segera] memberi maaf,
 
38 dan [bagi] orang-orang yang menyahut [seruan] Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka dijalankan dengan musyawarah sesama mereka, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka,f
 
39 dan [bagi] orang-orang yang apabila meraka ditimpa sesuatu kezaliman,g mereka membela diri.
 
40 Dan balasan suatu kejahatan ialah kejahatan yang setimpal,h tetapi sesiapa memaafkan dan hendak berdamai,i maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang zalim.j
 
41 Dan sesiapa yang membalas dendam setelah dizalimi,k maka tiada alasan untuk mendakwa mereka.l
 
42 Sesungguhnya kesalahan hanya atas orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di bumi tanpa sebarang hak [kuasa]. Mereka itu mendapat azab pedih.
 
43 Dan sesiapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu di antara perkara yang perlu azam.m
 
44 Dan sesiapa yang Allah sesatkan,n maka tiada baginya seorang pun wali setelah itu. Dan engkau* akan melihat orang-orang yang zalim tatkala mereka melihat azab berkata, "Adakah sebarang jalan untuk kembali [ke dunia]?"
 
45 Dan engkau* akan melihat mereka dihadapkan kepada [azab] itu tertunduk kerana kehinaan, mereka memandang secara mengerling. Dan orang-orang yang beriman berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada Hari Kiamat.o Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.
 
46 Dan tiada bagi mereka seorang pun wali yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada baginya sebarang jalan keluar [untuk mendapat petunjuk].
 
47 Sahutlah kepada [seruan] Tuhan kamu* sebelum datang daripada Allah suatu harip yang tidak dapat ditolak.q Pada hari itu tiada bagi kamu* tempat perlindungan, dan tiada bagimu penafian [akan dosa-dosamu].
 
48 Tetapi jika mereka berpaling, maka [ingatlah] Kami tidak mengutus engkau* sebagai pengawas bagi mereka. Kewajiban engkau* hanyalah pemberitahuan [yang jelas]. Dan sesungguhnya apabila Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat daripada Kami,r dia bergembira kerana [rahmat] itu, tetapi jika mereka ditimpa keburukan sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri [mereka ingkar]. Maka sesungguhnya manusia itu bersikap kufur.s
 
49 Milik-Nya [meliputi] kerajaan langit serta bumi,t Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia menganugerahi anak perempuan kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan menganugerahi anak lelaki kepada sesiapa yang Dia kehendaki,
 
50 atau Dia menganugerahi sepasang lelaki dan perempuan, dan Dia menjadikan mandul sesiapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui,u Maha Kuasa.v
Juz 25A4
 
51 Dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah akan berkata-kata kepadanya kecuali melalui wahyu,w atau dari sebalik tabir, atau dengan mengutus rasul lalu diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki.x Sesungguhnya Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana.y
 
52 Dan demikianlah Kami wahyukan kepada engkau* [melalui] Roh dengan perintah Kami. [Sebelum itu] engkau* tidak mengetahui apakah Kitab [Al-Qur’an] itu ataupun iman itu, tetapi Kami jadikan itu cahaya, [lalu] Kami memberi petunjuk dengannya kepada sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau* pasti akan memberi petunjuk ke Jalan yang Lurus,z
 
53 [iaitu] jalan Allah yang milik-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi. Ingatlah, kepada Allah kembali [segala] urusan.
 
 
 
 
 
 
 
Az-Zukhrufa
 
43
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 HM.c
 
2 Demi Kitabd yang jelas.
 
3 Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur’ane dalam bahasa Arab semoga kamu* mengerti.
 
4 Dan sesungguhnya [Al-Qur’an] itu dalam Ummul Kitabf di sisi Kami yang benar-benar tinggi [mulia] lagi penuh hikmah.
 
5 Maka akankah Kami ketepikan peringatang lagi menjauhkannya daripada kamu* kerana kamu kaum yang melampaui batas?
 
6 Dan betapa banyak nabi yang telah Kami utus di kalangan orang-orang dahulukala,
 
7 tetapi setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mempersendakannya.h
 
8 Oleh itu Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannyai di antara mereka, dan sudah berlalu perumpamaan orang-orang dahulukala.j
 
9 Dan sungguh, jika engkau* bertanya kepada mereka: Siapakah yang menciptakan langit serta bumi? Mereka pasti menjawab, "Kedua-duanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.k"
 
10 [Tuhan] yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan bagimu jalan-jalan pada [bumi] itu, semoga kamu* mendapat petunjuk.
 
11 Dan yang menurunkan airl [hujan] dari langit menurut ukuran,m lalu dengan [air] itu Kami hidupkan tanah yang telah mati.n Seperti itulah kamu* akan dikeluarkan [hidup dari kubur].
 
12 Dan yang menciptakan jenis-jenis semuanya,o dan menjadikan kapal untukmu serta haiwan ternakp yang kamu* menunggang.
 
13 [Dengan itu] agar kamu* duduk di atas punggungnya, kemudian kamu teringat akan nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan kamu mengucapkan, "Maha Suci [Allah] yang telah menundukkan [kenderaan] ini untuk kami, sedang [sebelumnya] kami tidak dapat menguasainya.
 
14 Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembalilah kami."
 
15 Dan mereka menjadikan sebahagian daripada hamba-hamba-Nyaq [sekutu-sekutu] kepada-Nya. Sesungguhnya manusia itu memang kufur dengan jelasnya.r
 
16 Ataukah Dia mengambil anak-anak perempuan daripada yang diciptakan-Nya,s dan memilih untuk kamu* anak-anak lelaki?
 
17 Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi berita gembira dengan sesuatu yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi [Allah] yang Maha Pemurah,t wajahnya menjadi legam sedang dia menahan kesedihan.
 
18 Dan adakah [wajar] orang yang dibesarkan dalam [keadaan] perhiasan,u dan semasa pertengkaran dia tidak mampu memberi [alasan] yang jelas?
 
19 Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat, iaitu hamba-hambav [Allah] yang Maha Pemurahw itu sebagai jenis perempuan. Adakah mereka* menyaksikan penciptaan [malaikat-malaikat]? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka, dan mereka akan dipersoalkan.x
 
20 Dan mereka berkata, "Sekiranya [Allah] yang Maha Pemurah menghendaki, tidaklah kami menyembah [malaikat-malaika]." Mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai itu, mereka hanyalah memalsukan [yang benar].
 
21 Atau pernahkah Kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang teguh pada [kitab] itu?
 
22 Namun mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami adalah satu umat [dan agama], dan sesungguhnya kami mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka."
 
23 Dan demikianlah [keadaannya]. Kami tidak mengutus seorang pemberi amaran sebelum engkau* ke suatu negeri, kecuali orang-orang yang hidup mewah [di negeri] itu berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami adalah satu umat [dan agama], dan sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak mereka."
Juz 25B1
 
24 [Rasul itu] berkata, "Dan adakah [masih begitunya] meskipun aku membawa kepadamu petunjuk yang lebih baik daripada apa yang kamu* dapati oleh [agama] nenek moyangmu?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengkufuri apa yang kamu* diutus untuk menyampaikan."
 
25 Lalu Kami membalas kezaliman mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan [rasuly].
 
26 Dan [ingatlah] ketika Ibrahimz berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu* sembah,
 
27 kecuali [Tuhan] yang menciptakan aku, kerana sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk kepadaku.a"
 
28 Dan [Ibrahim] menjadikan [tauhid] itu kalimat yang kekal di kalangan keturunannya semoga mereka [selalu] kembali [kepada kalimat itu].b
 
29 Bahkan Aku telah memberikan kesenangan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran dan seorang Rasul yang membawa penjelasan.
 
30 Tetapi tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Inilah sihir, dan sesungguhnya kami mengkufurinya."
 
31 Dan mereka berkata, "Mengapa Al-Qur’anc ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu di antara dua kota [yang terkenal] ini."
 
32 Adakah mereka yang mengagihkan rahmat Tuhan engkau*? Kami-lah yang mengagih-agihkan [rahmat untuk] kehidupan mereka dalam hayat duniawi, dan Kami telah meninggikan sebilangan mereka atas sebilangan yang lain beberapa darjat, supaya sebilangan mereka mendapat manfaat daripada sebilangan yang lain. Dan rahmat Tuhan engkau* lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.d
 
33 Dan sekiranya manusia menjadi umat yang satu, nescaya Kami jadikan bagi orang yang mengkufuri [Allah] yang Maha Pemurah, loteng-loteng rumah mereka diperbuat daripada perak, dan tangga-tangga [perak] yang atasnya mereka naiki,
 
34 dan [juga] pintu-pintu [perak] untuk rumah-rumah mereka, dan dipan-dipan [perak] yang atasnya mereka bertelekan,
 
35 serta barangan perhiasan [emas]. Dan semuanya itu tidak lain kecuali kesenangan hayat duniawi, tetapi [hayat] akhirat itu di sisi Tuhane engkau* adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
 
36 Dan sesiapa yang dibutakanf daripada mengingati [Allah] yang Maha Pemurah, Kami adakan baginya syaitan,g lalu dia menjadi pengiring baginya.h
 
37 Dan sesungguhnya [syaitan-syaitan itu] tetap menghalangi mereka dari jalan [yang lurus], sedang mereka mengira bahawasanya mereka mendapat petunjuk.
 
38 Sehingga apabila dia datang kepada Kami, dia berkata [kepada pengiringnya], "Aduhai! Alangkah baiknya jika [jarak] antara aku dengan engkau* seperti jarak antara timur dengan barat." Maka amatlah buruk [syaitan] sebagai pengiring.
 
39 Dan [syaitan] tidak mungkin bermanfaat kepadamu pada hari itu kerana kamu* telah menzalimi [dirimu sendiri], bahawasanya kamu bersama-sama dalam azab itu.i
 
40 Maka adakah engkau* dapat menjadikan orang-orang yang tuli mendengar, atau engkau dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta [hatinya] dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyataj?
 
41 Lalu kalaulah Kami wafatkan engkau* [atau tidak] maka sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan terhadap mereka.
 
42 Atau [sama ada] Kami perlihatkan kepada engkau* [azab] yang Kami ancamkan terhadap mereka, maka sesungguhnya Kami yang mentakdirkan atas mereka.
 
43 Maka berpeganglah teguh engkau* kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau* berada di atas Jalan yang Lurus.k
 
44 Dan sesungguhnya [Al-Qur’an] itu adalah peringatanl bagi engkau* dan bagi kaummu, dan kelak kamu* akan dipersoalkan.
 
45 Dan tanyalah kepada orang-orang yang Kami telah mengutusm sebelum engkau,* "Pernahkah Kami menentukan tuhan-tuhann untuk disembah selain [Allah] yang Maha Pemurah?"
 
46 Dan sungguh, Kami telah mengutus Musao dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami kepada Firaun dan para bangsawannya. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku ialah rasul daripada Tuhan seluruh alam.p"
 
47 Maka tatkala [Musa] datang membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami kepada mereka, tiba-tiba mereka mentertawakannya.q
 
48 Dan Kami tidak perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda [mukjizat] kecuali [mukjizat] itu lebih hebat daripada yang sebelum itu.r Dan Kami menyambar mereka dengan azab semoga mereka kembali [dengan bertaubat].
 
49 Dan mereka berkata [kepada Musa], "Wahai pesihir! Berdoalah kepada Tuhan engkau* untuk kami menurut apa yang dijanjikan-Nya kepadamu.s Sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk."
 
50 Maka tatkala Kami singkirkan azab itu daripada mereka, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya.t
 
51 Dan Firaun berseru kepada kaumnya, dikatakannya, "Wahai kaumku! Bukankah kerajaan Mesir milikkuu serta sungai-sungai ini yang mengalir di bawahku?v? Maka tidakkah kamu* melihat?
 
52 Atau bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini dan yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskanw [kata-katanya]?
 
53 Maka mengapa [Musa] tidak dipakaikan gelang emas, atau malaikat-malaikat datang berserta dia sebagai iringanx?"
 
54 Maka [Firaun] memperbodohkan kaumnya lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.y
 
55 Maka tatkala mereka menimbulkan murka Kami, Kami membalas kezaliman mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya [di dalam laut].z
 
56 Maka Kami jadikan mereka sebagaimana [kaum] yang telah lalu dan misalan bagi orang-orang yang datang kemudian.a
Juz 25B2
 
57 Dan tatkala [Isa] binb Maryamc dijadikan sebagai perumpamaan, tiba-tiba kaum engkau* bersorak kerana itu.d
 
58 Dan mereka berkata, "Adakah tuhan-tuhane kami yang lebih baik atau diaf?" Mereka tidak mengemukakan [perumpamaan] itu kepada engkau* kecuali untuk perbalahan. Bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar.g
 
59 Diah hanyalahi seorang hambaj yang telah Kami berikan nikmat kepadanya,k dan Kami jadikan dia sebagai perumpamaan bagi Bani Israel.l
 
60 Dan sekiranya Kami kehendaki, nescaya Kami jadikanm malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu* di bumi.
 
61 Dan sesungguhnya [Isa] menjadi petandan akan saato [Kiamat],p maka janganlah kamu* ragu-ragu tentang itu,q dan ikutilah Aku.r Inilah Jalan yang Lurus.s
 
62 Dan janganlah kamu* dipalingkan oleh syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu.t
 
63 Dan tatkala Isau datang membawa bukti-bukti yang nyata,v dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah,w dan untuk menjelaskan kepadamu sebahagian tentang apa yang kamu* perselisihkan,x maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.y
 
64 Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu,*z maka sembahlah Dia. Inilah Jalan yang Lurus.a"
 
65 Tetapi berselisihlah golongan-golongan di antara mereka, maka celakalah bagi orang-orang zalim kerana azab pada hari yang pedih.
 
66 Apakah lagi mereka menunggu kecuali saatb [Kiamat] yang datang kepada mereka secara tiba-tiba sedang mereka tidak menyedaric?
 
67 Kawan-kawan karib pada hari itu akan menjadi musuh antara sesama mereka kecuali orang-orang yang bertakwa.
 
68 [Allah berfirman:] Wahai hamba-hamba-Kud! Tiada ketakutan padamu hari ini, ataupun akan kamu* bersedih hati,
 
69 [iaitu] orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan orang-orang yang telah menjadi Muslim.e
 
70 Masuklah kamu* ke dalam Jannah,f kamu dan isteri-isterimu dengan bergembira.
 
71 Kepada mereka diedarkan pinggan-pinggan dan piala-piala minum emas, dan di sana terdapat apa yang diingin oleh jiwa dan dipandang indah oleh mata,g dan kekallah kamu* di dalamnya.
 
72 Dan itulah Jannah yang diwariskan kepadamu sebab apa yang telah kamu* kerjakan.h
 
73 Di sanai kamu* beroleh banyak buah-buahan untuk kamu makan darinya.
 
74 Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu kekal dalam azab Jahanam,j
 
75 tidak diringankan [azab] itu daripada mereka dan di dalamnya mereka pun putus asa.
 
76 Dan Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri adalah orang-orang yang zalim.k
 
77 Dan mereka berseru, "Wahai Malikl! Biarlah Tuhan engkau* menamatkan [nyawa] kami.m" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu* akan tetap tinggal [di sini]."
 
78 Sungguh, Kami telah datang membawa kebenaran kepadamu, tetapi kebanyakan kamu* tidak suka pada kebenaran.n
 
79 Ataukah mereka telah rancangkan sesuatu halo? Maka sesungguhnya Kami pun telah rancangkan [balasannya].
 
80 Ataukah mereka mengira bahawasanya Kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya Kami mendengar, dan utusan-utusan Kami ada di sisi mereka sedang mencatat.p
 
81 Katakanlah:* Jika betul [Allah] yang Maha Pemurah mengambil seorang anak,q maka akulah orang yang pertama di antara penyembah-penyembah [anak] itu.
 
82 Maha Suci Tuhan langit dan bumi, Tuhan [Pemilik] Arasy daripada apa yang mereka sifatkan.
 
83 Maka biarkanlah mereka bersembang dan leka bermain-main sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
 
84 Dan Dia-lah Tuhan [yang Maha Esa] di langit dan Tuhan [yang Maha Esa] di bumi, dan Dia-lah yang Maha Bijaksana,r Maha Mengetahui.s
 
85 Dan Maha Suci [Allah] yang milik-Nya [meliputi] kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya.t Dan di sisi-Nya ialah ilmu tentang saatu [Kiamat], dan kepada-Nya kamu* akan dikembalikan.
 
86 Dan [sembahan-sembahan] yang mereka menyeru selain Allah tidak berdaya memberi syafaat, kecuali orang yang mengakui yang benar dan mereka mengetahui [dengan yakin].v
 
87 Dan sungguh, jika engkau* bertanya kepada mereka: Siapakah yang menciptakanw mereka? Mereka pasti menjawab, "Allah,x" maka bagaimanakah mereka diperdayakan?
 
88 Dan kepada doanya: Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka ini kaum yang tidak beriman,
 
89 [jawabannya:] Maka biarkanlah mereka dan katakanlah [sahaja] salam,y tetapi kelak mereka akan mengetahui.
 
 
 
 
 
 
 
Ad-Dukhana
 
44
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 HM.c
 
2 Demi Kitab yang jelas.d
 
3 Sesungguhnya Kami menurunkannyae pada malam yang diberkati. Sesungguhnya Kami-lah yang memberi amaran.
 
4 Pada malam itu dijelaskan segala perkara yang penuh hikmah,
 
5 [segala] perkara dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami-lah yang mengutus
 
6 sebagai rahmatf daripada Tuhan engkau.* Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui,
 
7 Tuhan langit dan bumig serta apa yang ada di antara dua-duanya, jika kamu* orang-orang yang yakin.
 
8 Tiada tuhanh melainkan Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan,i Tuhan kamu* dan Tuhan nenek moyangmu yang dahulukala.j
 
9 Namun mereka berada dalam syak wasangka, leka bermain-main.
 
10 Maka tunggulah engkau* pada hari ketika langit membawa kabut yang jelas nyata,k
 
11 yang meliputi [sekalian] manusia. Inilah azab pedih.
 
12 [Mereka berdoa:] Ya Tuhan kami, singkirkanlah daripada kami azab ini.l Sesungguhnya kami orang-orang mukmin.
 
13 Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul yang membawa penjelasan,
 
14 kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia menerima ajaran [sihir] dan orang gila."
 
15 Sesungguhnya [jika] Kami singkirkan azab itu sedikit [sahaja], sesunguhnya kamu* akan kembali [ingkar].
 
16 [Ingatlah] pada hari [ketika] Kami akan menghentam dengan sekeras-kerasnya, sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan.m
 
Juz 25B3
 
 
17 Dan sungguh, sebelum mereka Kami telah menguji kaum Firaun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,n
 
18 [yang berkata:] Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah.o Sesungguhnya aku ialah rasul yang amanah kepadamu.*
 
19 Dan janganlah kamu* tinggi hati terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu* dengan membawa hak kuasa yang nyata.
 
20 Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhankup dan Tuhanmu daripada kamu* [yang ingin] merejamku,
 
21 tetapi jika kamu* tidak beriman kepada aku, maka biarkanlah aku [keluar dari Mesir dengan Bani Israel].
 
22 Lalu [Musa] berdoa kepada Tuhannya [sebab] bahawasanya mereka ini kaum penjahat.
 
23 [Allah berfirman:] Maka pergilah dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari.q Sesungguhnya kamu* akan dikejar,r
 
24 dan biarkanlah laut [itu tetap terbelah] dalam keadaan tenang.s Sesungguhnya mereka, bala tentera [Firaun] itu akan ditenggelamkan.t
 
25 Betapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan,u
 
26 dan ladang-ladang tanaman serta tempat-tempat yang [indah] mulia,
 
27 dan kenikmatan-kenikmatan yang dapat mereka nikmati di sana.
 
28 Demikianlah [keadaannya]. Dan Kami wariskan [semua] itu kepada kaum yang lain.v
 
29 Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
 
30 Dan sungguh, Kami telah menyelamatkan Bani Israel daripada seksaan yang menghinakan,w
 
31 [penindasan] daripada Firaun. Sesungguhnya dia seorang yang tinggi hatix di antara orang-orang yang melampaui batas.
 
32 Dan sungguh, Kami telah memilih [Bani Israel] dengan ilmu [Kami] atas seluruh umat manusia,y
 
33 dan Kami telah berikan kepada mereka beberapa tandaz [mukjizat] yang di dalamnya terdapat ujian yang nyata.a
 
34 Sesungguhnya mereka ini [yang kafir] pasti akan berkata,
 
35 "Tidak ada maut kecuali maut kami di dunia ini,b dan kami tidak akan dibangkitkan.c
 
36 [Jika tidak] maka datangkanlah [kembali] nenek moyang kami, jika kamu* orang-orang yang sadik."
 
37 Adakah mereka yang lebih baik ataukah kaum Tubba serta orang-orang sebelum mereka yang telah Kami binasakan? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang penjahat.
 
38 Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya secara main-main.d
 
39 Tidaklah Kami ciptakan dua-duanya kecuali menurut yang benar,e tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
40 Sesungguhnya Hari Penghakiman ialah waktu yang ditentukan bagi mereka semuanya.f
 
41 Pada Hari [Penghakiman] itu, seorang teman tidak berfaedah sedikitpun kepada teman [lainnya] dan mereka tidak akan diberi tolong,g
 
42 kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Perkasa, Maha Mengasihani.h
 
43 Sesungguhnya pokok zakum itu
 
44 [menjadi] makanan bagi orang yang banyak berdosa.
 
45 Seperti tembaga cair yang mendidih di dalam perut,
 
46 seperti gelegaknya air yang sangat panas.
 
47 [Diperintahkan:] Tangkaplah dia, lalu heretlah dia ke tengah-tengah Jahim.
 
48 Kemudian tuangkanlah ke atas kepalanya azab berupa air yang sangat panas.
 
49 [Kepada mereka dikatatan:] Rasakanlah, sesungguhnya engkau* orang yang perkasa lagi mulia.i
 
50 Sesungguhnya inilah [azab] yang dahulu kamu* ragukan tentangnya.
 
51 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
 
52 [iaitu] di dalam Jannah-Jannahj dan mata air,k
 
53 mereka memakai [pakaian] daripada sutera halus dan sutera tebal, dan [duduk] berhadap-hadapan.
 
54 Demikianlah [keadaannya]. Dan Kami pasangkan mereka dengan Hur Iin.l
 
55 Di dalamnya mereka dapat meminta segala jenis buah-buahanm dengan aman,
 
56 mereka tidak akan merasakan maut di dalamnya kecuali maut di dunia.n Dan Dia memelihara mereka daripada azab Jahim,o
 
57 sebagai kurnia daripada Tuhan engkau.* Demikian itulah kemenanganp yang agung.
 
58 Maka sesungguhnya Kami hanya mudahkan [Al-Qur’an] itu dengan bahasa engkau,* semoga mereka selalu ingat [dan insaf].
 
59 Maka tunggulah engkau,* sesungguhnya mereka [juga] sedang menunggu.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Jathiyaa
 
45
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 HM.c
 
2 Kitab [Al-Qur’an] diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.d
 
3 Sesungguhnya pada langit dan bumie terdapat tanda-tandaf [kuasa Allah] bagi orang-orang mukmin.g
 
4 Dan dengan penciptaan dirimu* dan [segala jenis] binatang yang ditebarkan-Nyah [di bumi] terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang meyakini.
 
5 Dan [dengan] malam dan siang saling berganti,i serta hujan yang diturunkan Allah dari langitj lalu dengan [air] itu dihidupkan-Nya bumi setelah matinya dan perkitaran angin,k [dengan semua itu] terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang mengerti.
 
6 Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepada engkau* menurut yang benar, maka dengan sabda mana lagi mereka akan beriman setelah [firman] Allah dan ayat-ayat-Nya?
 
7 Dan celakalah bagi setiap orang pendusta lagi banyak berdosa,
 
8 yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia terus bersikap takburl seolah-olah dia tidak pernah mendengarnya. Maka berilah berita gembira kepadanya akan azab pedih.m
 
9 Dan apabila dia mengetahui sedikitpun tentang ayat-ayat Kami, dia menganggap itu sebagai senda gurau.n Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.
 
10 Di hadapan mereka ialah Jahanam, dan tidaklah berguna lagi kepada mereka sedikitpun apa yang telah mereka usahakan ataupun apa yang mereka jadikan sebagai wali-wali selain Allah. Dan mereka akan mendapat azab yang berat.
 
11 Inilah petunjuk, dan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Tuhan mereka akan mendapat azab pedih yang jijik.
Juz 25B4
 
12 Allah [Dia-lah] yang menundukkan laut untukmu supaya kapal-kapal dapat belayar di atasnya dengan perintah-Nya,o dan supaya kamu* dapat mencari sebahagian kurnia-Nya, dan semoga kamu bersyukur.p
 
13 Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit serta di bumi,q semuanya [sebagai rahmat] daripada-Nya. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang berfikir.
 
14 Katakanlah* kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkanr orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah kerana Dia akan membalas suatu kaum untuk apa yang telah mereka usahakan.
 
15 Sesiapa mengerjakan kebajikan maka [faedahnya] untuk dirinya sendiri, dan sesiapa berbuat jahat maka [balasan] ditanggung olehnya.s Kemudian kepada Tuhanmu, kamu* akan dikembalikan.
 
16 Dan sungguh, kepada Bani Israil telah Kami berikan Kitab,t serta Hukum dan kenabian.u Dan Kami telah memberi mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami mengutamakan mereka atas seluruh umat manusia.v
 
17 Dan Kami telah berikan kepada mereka bukti-bukti nyata tentang perintah [Kami].w Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah pengetahuan datang kepada mereka, kerana hasad dengki antara sesama mereka. Sesungguhnya Tuhan engkau* akan mengadili antara mereka pada Hari Kiamatx tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.y
 
18 Kemudian Kami adakan bagimu suatu syariat daripada urusan [agama] itu, maka ikutilah [syariat] itu dan janganlah engkau* mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
 
19 Sesungguhnya mereka sama sekali tidak berfaedah kepada engkau* sedikitpun terhadap [azab] Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu menjadi wali antara sesama mereka, sedang Allah menjadi Wali orang-orang yang bertakwa.z
 
20 Inilah pencerahan bagi manusia, serta petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
 
21 Ataukah orang-orang yang berbuat kejahatan mengira bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman serta beramal soleh, [iaitu] setara dalam kehidupan mereka dan kematian merekaa? Amatlah buruk apa yang mereka putuskan itu.
 
22 Dan Allah menciptakan langit dan bumib menurut yang benar, dan untuk membalas setiap jiwa menurut apa yang diusahakannya dan mereka tidak akan dizalimi.
 
23 Maka adakah engkau* perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya,c sedang Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu-Nya,d dan Allah telah mengunci pendengarannya serta hatinya,e dan mengadakan penutup pada penglihatannyaf? Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah [disesatkan] Allah? Maka tidakkah kamu* mahu ingat [dan insaf]?
 
24 Dan mereka berkata, "Hayat kita hanyalah di dunia [saja], kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa." Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga sahaja.
 
25 Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda [mukjizat] Kami sebagai bukti nyata, mereka tiada hujah [lagi] kecuali mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu* orang-orang yang sadik."
 
26 Katakanlah:* Allah yang menghidupkan kamu* kemudian mematikan kamu,g setelah itu menghimpunkanh kamu pada Hari Kiamati yang tiada keraguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
27 Dan milik Allah [meliputi] kerajaan langit serta bumi.j Dan pada hari berlakunya saat [Kiamat] akan rugilah pada hari itu pekerja-pekerja kebatilan.
 
28 Dan [pada hari itu] engkau* akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil rujuk kepada kitabnya,k [lalu kepadanya dikatakan:] Pada hari ini kamu* dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan.l
 
29 Inilah kitab [catatan] Kami yang menuturkan kepadamu* menurut yang benar. Sesungguhnya Kami menyuruh mencatat apa yang telah kamu* kerjakan.
 
30 Maka adapun orang-orang yang beriman serta beramal soleh, lalu Tuhan mereka memasukkannya ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenanganm yang nyata.
 
31 Dan adapun orang-orang yang kufur, [kepadanya dikatakan:] Maka tidakkah ayat-ayat-Ku dibacakan kepadamu lalu kamu* bersikap takbur dan kamu adalah kaum penjahat?
 
32 Dan apabila dikatakan [kepadamu], "Sesungguhnya janji Allah itu benarn dan saato [Kiamat] itu tidak ada keraguan padanya," kamu* menjawab, "Kami tidak tahu apakah saat [Kiamat] itu, kami hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak yakin."
 
33 Dan ternyatalah bagi mereka kejahatan-kejahatanp yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh [azab] itu yang selalu mereka persendakan.
 
34 Dan [kepada mereka] dikatakan, "Pada hari ini Kami melupakan kamu* sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan pada hari kamu ini, dan tempat berlindungmu ialah api [neraka],q dan tiada bagimu seorangpun penolong.r
 
35 Yang demikian itu sebab bahawasanya kamu* menganggap ayat-ayat Allah sebagai senda gurau, dan kamu telah ditipu oleh hayat duniawi.s" Maka pada hari itu mereka tidak dapat dikeluarkan dari [neraka] itu, ataupun diterima taubatnya.
 
36 Maka segala puji bagi Allah, Tuhan langit serta Tuhan bumi,t Tuhan seluruh alam.
 
37 Dan [hanya] bagi-Nya segala keagunganu di langit dan di bumi,v dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.w