Al-Ahqafa
46
Juz 26A1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 HM.c
 
2 Kitab [Al-Qur’an] diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.d
 
3 Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya, kecuali menurut yang benar dan untuk waktu yang telah ditentukan.e Tetapi orang-orang yang kufur berpaling daripada amaran yang diberikan kepada mereka.
 
4 Katakanlah:* Adakah kamu* perhatikan apa yang kamu sembah selain Allah? Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi,f ataukah mereka mempunyai peranan dalam [penciptaan] langit? Bawalah kepadaku sebuah kitab yang sebelum ini atau sebarang bekas peninggalan daripada ilmu [orang dahulukala], jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
5 Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah yang tidak dapat menyahutnya sampai Hari Kiamat? Dan [sembahan] mereka lalai terhadap doa mereka.g
 
6 Dan apabila manusia dikumpulkan,h [sembahan-sembahan] itu akan menjadi musuh bagi mereka dan mengkufuri ibadat mereka [kepadanya].
 
7 Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda [mukjizat] Kami sebagai bukti nyata, orang-orang yang mengkufuri kebenaran berkata tatkala itu sampai kepada mereka, "Ini sihir yang nyata."
 
8 Ataukah mereka mengatakan, "Dia telah mengada-adakan [Al-Qur’an] itu." Katakanlah:* Jika aku mengada-adakannya, maka kamu* tidak berdaya [melindungi] aku sedikitpun daripada [azab] Allah. Dia-lah yang lebih tahu apa yang kamu* luahkan tentang [Al-Qur’an] itu. Cukuplah Dia menjadi Saksi antara aku dengan kamu,* dan Dia [juga] yang Maha Pengampun,i Maha Mengasihani.j
 
9 Katakanlah:* Aku bukanlah yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apakah yang akan dilakukan terhadapku ataupun terhadapmu.* Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalahk seorang pemberi amaran yang jelas.l
 
10 Katakanlah:* Apakah pendapatmu, jika [Al-Qur’an] itu datang dari sisi Allah dan kamu* mengkufurinya? Padahal seorang saksi daripada Bani Israel mengakui sesuatu yang seperti itu lalu dia beriman, tetapi kamu bersikap takbur. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
11 Dan orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, "Sekiranya [Al-Qur’an] itu sesuatu yang baik, mereka tidak [layak] mendahului kami [beriman] kepadanya." Dan apabila mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata "Ini suatu kebohongan yang lama."
 
12 Dan sebelum [Al-Qur’an] itu telah ada Kitab Musam sebagai pedomann dan rahmat.o Dan [Al-Qur’an] ini adalah Kitab yang mengesahkannyap dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang-orang zalim, dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang muhsin.
 
13 Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka beristiqamah, maka tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
 
14 Mereka itu ahli-ahli Jannah,q kekallah mereka di dalamnya, sebagai ganjaran untuk apa yang telah mereka kerjakan.r"
 
15 Dan Kami berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapanya.s Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah.t Dan tempoh mengandungnya sampai menyapihnya ialah tiga puluh bulan, sehingga apabila [anak] itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, ilhamkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan untuk beramal soleh yang Engkau redai, dan berilah aku zuriat yang soleh.u Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku di antara orang-orang Muslim.v"
 
16 Mereka itu orang-orang yang Kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan [orang-orang] yang telah Kami maafkan kesalahan-kesalahan merekaw di kalangan penghuni-penghuni Jannah.x Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
 
17 Dan orang yang berkata kepada ibu bapanya, "Cis, kamu berduay! Adakah kamu* berjanji kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan [dari kubur], padahal beberapa generasi sebelumku telah berlalu?" Dan mereka berdua memohon pertolongan kepada Allah [dengan berkata,] "Celaka engkau,* berimanlah! Sesungguhnya janji Allah itu benar." Lalu dia menjawab, "Ini tidak lain kecuali dongengan-dongengan orang-orang dahulukala."
 
18 Mereka itu orang-orang yang sabda itu telah menjadi benar atas mereka di kalangan umat-umat yang lalu sebelum mereka di antara jinz dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi.
 
19 Dan bagi setiap orang ada darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya mereka dibalas sepenuhnya untuk amal-amal mereka dan mereka tidak akan dizalimi.
 
20 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] orang-orang yang kufur dihadapkan kepada api [neraka, kepada mereka dikatakan:] Kamu* telah menghabiskan [nikmat] yang baik dalam hayatmu di dunia, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azaba yang menghinakan oleh sebab kamu bersikap takbur di bumi tanpa sebarang hak [kuasa] dan oleh sebab kamu selalu berlaku fasiq.b"
Juz 26A2
 
21 Dan ingatlah [Hud] saudara Aad,c ketika dia memberi amaran kepada kaumnya tentang bukit-bukit pasir,d dan sungguh, telah berlalu beberapa orang pemberi amaran sebelumnya dan setelahnya [dengan berkata:] Janganlah kamu* menyembah selain Allahe! Sesungguhnya aku khuatir kamu* akan ditimpa azab pada hari yang besar.
 
22 Mereka menjawab, "Adakah engkau* datang kepada kami untuk memalingkan kami daripada tuhan-tuhanf kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau* ancamkan terhadap kami, jika engkau di antara orang-orang yang sadik."
 
23 [Hud] berkata, "Sesungguhnya ilmu [tentang] itu hanya di sisi Allah dan aku menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku memandang kamu* adalah kaum yang jahil."
 
24 Maka tatkala mereka melihat [azab] itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan membawa hujan kepada kita." Namun itulah [azab] yang kamu* minta agar disegerakan datangnya, sesuatu angin yang mengandungi azab pedih,
 
25 yang memusnahkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak nampak lagi kecuali [bekas] tempat-tempat kediaman mereka. Demikianlah Kami membalas kaum yang jahat.
 
26 Dan sungguh, Kami telah meneguhkan kedudukan mereka [dengan kemasyhuran] yang belum pernah Kami berikan kepada kamu,* dan Kami telah jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan dan hati [nurani], tetapi pendengaran, penglihatan dan hati [nurani] mereka tidaklah berguna lagig kepada mereka sedikitpun kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayath Allah. Dan mereka diliputi oleh [azab] itu yang selalu mereka persendakan.
 
27 Dan sungguh, Kami telah binasakan negeri-negeri di sekeliling kamu,* dan Kami telah menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda [mukjizat Kami] semoga mereka kembali [bertaubat].
 
28 Maka mengapa [tuhan-tuhan]i yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri [kepada-Nya] tidak dapat menolong mereka? Bahkan [sembahan] itu telah lenyap daripada mereka. Dan itulah [akibat] kebohongan mereka dan apa yang selalu mereka ada-adakan.
 
29 Dan [ingatlah] ketika Kami menghalakan serombongan jinj kepada engkau* [untuk] mendengar [bacaan] Al-Qur’an,k lalu tatkala mereka menghadiri [pembacaan] itu, mereka berkata, "Diamlah kamu* [supaya boleh dengar]." Maka tatkala telah selesai [pembacaan], mereka pulang kepada kaumnya sebagai pemberi amaran.l
 
30 Mereka berkata, "Wahai kaum kami! Sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab [Al-Qur’an] yang diturunkan setelah Musa,m yang mengesahkan [Kitab-Kitabn] yang sebelumnya, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada Jalan yang Lurus.o
 
31 Wahai kaum kami! Sahutlah kepada [seruan] orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepada-Nya. [Nescaya] Dia akan mengampuni dosa-dosamu,p dan melindungi kamu* daripada azab pedih.
 
32 Dan sesiapa yang tidak menyahut kepada [seruan] oleh penyeru Allah, maka dia tidak dapat menggagalkan-Nya di bumi,q dan tiada baginya seorang pun wali selain Dia. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata.
 
33 Dan tidakkah mereka perhatikan bahawasanya Allah yang menciptakan langit serta bumi,r dan tidak ada yang menyusahkan dengan menciptakannya,s berkuasa untuk menghidupkan [orang] yang mati.t? Bahkan, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.u
 
34 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] orang-orang yang kufur dihadapkan kepada api [neraka, lalu ditanya:] Bukankah [azab] ini benar? Mereka menjawab, "Ya benar, demi Tuhan kami." [Allah] berfirman: Maka rasakanlah azab oleh sebab kamu* selalu mengkufuri [kebenaran].
 
35 Maka bersabarlahv sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang mempunyai keazaman, dan janganlah engkau* meminta agar [azab] disegerakan bagi mereka. Pada hari mereka melihat [azab] yang dijanjikan kepada mereka [keadaannya] seolah-olah mereka tidak tinggal [di dunia] kecuali sesaat [sahaja] pada siang hari.w [Inilah] pemberitahuan, maka adakah yang dibinasakan kecuali kaum yang fasiqx?
 
 
 
 
 
 
 
Muhammada
 
47
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Orang-orang yang kufur dan menghalangi [orang] dari jalan Allah, Dia akan menghapus amal-amal mereka.c
 
2 Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, dan [juga] beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad,d sedang itulah kebenaran daripada Tuhan mereka, Dia akan menebus kesalahan-kesalahan merekae dan memperbaiki keadaan mereka.f
 
3 Demikianlah sebab bahawasanya orang-orang yang kufur mengikuti yang batil, dan bahawasanya orang-orang yang beriman mengikuti yang benar daripada Tuhan mereka. Demikianlah Allah mengemukakan untuk manusia perumpamaan-perumpamaan bagi mereka.
 
4 Jadi apabila kamu* bertemu dengan orang-orang yang kufur [di medan perang], maka pukullah batang leher [mereka] sehingga apabila telah kamu bantai mereka,g maka tawanlah mereka,h lalu selepas itu kamu boleh membebaskan [tawanan] atau menerima tebusan sampai tamat perang. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki nescaya Dia membalas dendam terhadap mereka, tetapi Dia hendak menguji sebahagian kamu* dengan sebahagian yang lain.i Dan orang-orang yang mati [syahid] di jalan Allah, maka Dia tidak mungkin mensia-siakan amal mereka.
 
5 [Allah] akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka,
 
6 dan memasukkan mereka ke dalam Jannahj yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka.
 
7 Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu* menolong Allah, Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
 
8 Dan orang-orang yang kufur, maka kecelakaanlah bagi mereka dan [Allah] menghapus amal-amal mereka.
 
9 Demikianlah sebab bahawasanya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan Allah, maka amal-amal mereka akan dibatalkan.
Juz 26A3
 
10 Maka tidakkah mereka menjelajahi bumi lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah musnahkan mereka, dan orang-orang kafir akan mendapat [kesudahan] yang seperti itu.
 
11 Yang demikian itu sebab bahawasanya Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman, dan bahawasanya orang-orang kafir tiada pelindung bagi mereka.
 
12 Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta beramal soleh ke dalam Jannah-Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.k Dan orang-orang yang kufur bersenang-senang [di dunia], dan mereka makan sebagaimana haiwan ternak makan,l dan [kelak] api [neraka] ialah tempat tinggal bagi mereka.
 
13 Dan betapa banyak negeri yang lebih kuat dari negeri engkau* yang [penduduknya] telah mengusirmu. Kami telah membinasakan mereka, maka tiada seorang pun penolong bagi mereka.
 
14 Maka adakah orang yang mendapat bukti nyata daripada Tuhannya sama dengan orang yang perbuatan jahatnya dipandang elok kepadanya dan mengikuti keinginannya?
 
15 Perumpamaan Jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa: Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai khamar yang lazat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Dan di dalamnya mereka beroleh segala jenis buah-buahan,m dan ampunan daripada Tuhan mereka.n Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam api [neraka], dan diberi minum air yang mendidih lalu merobek usus merekao?
 
16 Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan [ajaran] engkau,* tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, "Apakah yang dikatakannya tadi?" Mereka itu orang-orang yang telah dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.p
 
17 Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Dia akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaannya.q
 
18 Maka apakah lagi mereka menunggu kecuali saat [Kiamat] yang akan datang kepada mereka secara tiba-tibar? Tetapi sungguh, gelagatnya telah pun datang,s maka apa gunanya pengingatan itu bagi mereka apabila [Kiamat] sudah datang?
 
19 Maka ketahuilah engkau* bahawasanya tiada tuhant melainkan Allah dan beristighfarlahu untuk dosamuv dan untuk [dosa] orang-orang mukmin lelaki dan perempuan.w Dan Allah mengetahui pergerakanx kamu* dan tempat tinggalmu.
 
20 Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak diturunkan suatu surah [tentang jihad]?" Maka apabila suatu surah [Muhkamat] yang jelas maksudnya diturunkan, dan menyebut di dalamnya [perintah] perang,y engkau* akan melihat orang-orang yang berpenyakit dalam hatinyaz memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pengsan kerana takut maut. Maka celakalah bagi mereka!
 
21 Ketaatan [kepada Allah] dan perkataan yang makruf [lebih diredai]. Maka apabila perintah [berperang] sudah diazamkan, lalu sekiranya mereka sadik kepada Allah, pasti itulah lebih baik bagi mereka.
 
22 Maka jika kamu* berpaling, adakah mungkin kamu akan membuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kaum kerabat?
 
23 Mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah,a lalu ditulikan [pendengarannya] dan dibutakan penglihatannya.
 
24 Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur’an,b ataukah sudah terkuncinya hati mereka?
 
25 Sesungguhnya orang-orang yang murtad setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitanlah yang memujuk mereka dan memanjangkan khayalanc bagi mereka.
 
26 Yang demikian itu sebab bahawasanya mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu* dalam beberapa perkara," tetapi Allah mengetahui rahsia mereka.
 
27 Maka bagaimanakah [kesudahan] apabila para malaikat mencabut nyawa mereka [lagi] memukul wajah dan bahagian belakang mereka?
 
28 Yang demikian itu sebab bahawasanya mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka dan mereka tidak menyukai keredaan-Nya, lalu amal-amal mereka dibatalkan.
 
29 Ataukah orang-orang yang berpenyakit dalam hatinyad mengira bahawa Allah sama sekali tidak akan mendedahkan hasad dengki mereka?
 
30 Dan sekiranya Kami kehendaki, nescaya Kami perlihatkan mereka kepadamu, maka engkau* dapat mengenal mereka melalui kesan tanda mereka,e dan pasti engkau dapat mengenal mereka melalui nada perkataan [mereka]. Dan Allah mengetahui [segala] amal kamu.*
 
31 Dan tentu Kami akan menguji kamu* sehingga Kami menyatakan orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sabarf di antaramu, dan Kami akan menguji hal ehwalmu.
 
32 Sesungguhnya orang-orang yang kufur serta menghalangi [orang] dari jalan Allah dan menentang Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, sama sekali mereka tidak dapat memudaratkan Allah sedikitpun, dan kelak Dia akan menghapuskan amal-amal mereka.
Juz 26A4
 
33 Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu* membatalkan amal-amalmu.
 
34 Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi [orang] dari jalan Allah,g kemudian mereka mati dalam keadaan kekufuran, maka Allah sama sekali tidak akan mengampuni mereka.
 
35 Maka janganlah kamu* [berhati] lemah dan mengajak damaih sedang [kedudukan] kamu lebih kuat.i Dan Allah ada bersamamu,j dan Dia tidak akan mengurangi [pahala] amal-amal kamu.*
 
36 Sesungguhnya hayat duniawi hanya permainan dan hiburan, dan jika kamu* beriman serta bertakwa,k Dia akan memberi kamu pahalamu dan tidak akan meminta hartamu.
 
37 Jika Dia meminta [harta] itu kepadamu lalu mendesakmu, kamu* akan bakhil dan Dia akan mendedahkan hasad dengkimu.
 
38 [Ingatlah] kamu* ini orang-orang yang diajak untuk menginfakkan [hartamu] di jalan Allah,l tetapi di antaramu ada orang yang bakhil, dan sesiapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia bakhil hanya terhadap dirinya sendiri.m Dan Allah yang Maha Kaya,n sedang kamulah yang memerlukan [Allah]. Dan jika kamu* berpaling [ingkar], Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain,o kemudian mereka tidak akan menjadi [ingkar] seperti kamu [ini].
 
 
 
 
 
 
 
Al-Fatha
 
48
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Sesungguhnya Kami telah memberikan kepada engkau* kemenangan yang nyata,
 
2 supaya Allah mengampuni engkau terhadap dosamuc yang lalu serta yang akan datang, dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu serta memberimu petunjuk ke Jalan yang Lurus,d
 
3 dan [supaya] Allah menolongmu dengan pertolongan yang [hebat] kuat.
 
4 Dia-lah yang menurunkan sakinate ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman yang ada pada keimanan mereka. Dan milik Allah [meliputi] tentera langit serta bumi, dan Allah adalah Maha Mengetahui,f Maha Bijaksana,g
 
5 agar Dia memasukkan orang-orang mukmin lelaki serta perempuan ke dalam Jannah-Jannahh yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,i kekallah mereka di dalamnya. Dan Dia akan menebus kesalahan-kesalahan mereka.j Dan yang demikian itu menurut Allah ialah kemenangank yang agung.
 
6 Dan Dia akan mengazabl orang-orang munafik lelaki serta wanita, dan orang-orang musyrik lelaki serta wanita, yang berprasangka buruk terhadap Allah.m Mereka ditimpa malang yang buruk dan Allah naik murka terhadap mereka, serta melaknat mereka dan menyediakan Jahanamn bagi mereka. Dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
7 Dan milik Allah [meliputi] tentera langit serta bumi, dan Allah adalah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.o
 
8 Sesunguhnnya Kami mengutus engkau* sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi amaran,
 
9 supaya kamu* [semua] beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membantunyap dan menghormatinya,q dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.
 
10 Sesungguhnya orang-orang yang berikrar setiar kepada engkau,* sesungguhnya mereka hanya berikrar setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, lalu sesiapa yang memungkir ikrar, maka sesungguhnya dia memungkir atas [ikrar] sendiri,s dan sesiapa memenuhi janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar.
 
11 Orang-orang Arab Badwit yang tertinggal akan berkata kepada engkau,* "Kami telah disibukkan menjaga harta dan keluarga kami, maka beristighfarlah untuk kami." Mereka mengatakan sesuatu dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah:* Maka siapakah dapat menghalang Allah sedikitpun jika Dia bermaksud mudarat terhadap kamu,* atau jika Dia bermaksud manfaat bagimu? Bahkan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
12 Bahkan kamu* menyangka bahawa Rasul dan orang-orang mukmin sama sekali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan yang demikian itu dipandang elok dalam hatimu, dan kamu* telah menyangka suatu sangkaan yang buruk, dan kamu menjadi kaum yang binasa.
 
13 Dan sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami telah menyediakan api [neraka] yang menyala-nyala bagi orang-orang kafir.
 
14 Dan milik Allah [meliputi] kerajaan langit serta bumi.u Dia mengampuni sesiapa yang Dia kehendaki dan mengazab sesiapa yang Dia kehendaki.v Dan Allah adalah yang Maha Pengampun,w Maha Mengasihani.x
 
15 Apabila kamu* bertolak untuk mengambil harta rampasan perang, orang-orang [Arab Badwi] yang tertinggal [dan tidak turut berperang] akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu." Mereka hendak mengubah kalam Allah. Katakanlah:* Kamu* sama sekali tidak akan boleh mengikuti kami. Demikianlah telah difirmankan Allah sebelum ini. Maka kelak mereka akan berkata, "Bahkan kamu* dengki terhadap kami." Namun mereka tidak memaham kecuali sedikit sahaja.
 
16 Katakanlah* kepada orang-orang Arab Badwi yang tertinggal: Kamu* akan diajak menentang kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, perangilah mereka atau [jika] mereka menyerah. Maka jika kamu* patuhi [ajakan itu], Allah akan memberimu pahala yang baik, tetapi jika kamu berpaling [undur] sebagaimana yang kamu telah berpaling dahulu, Dia akan mengazab kamu dengan azab pedih.
 
17 Tidak ada salah atas orang-orang buta, ataupun atas orang-orang tempang,y ataupun atas orang-orang sakit [dan tidak turut berperang]. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam Jannah-Jannahz yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,a tetapi sesiapa yang berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab pedih.
Juz 26B1
 
18 Sungguh, Allah telah meredai orang-orang mukmin ketika mereka berikrar setia kepada engkau* di bawah pokok lalu Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maka Dia menurunkan sakinat kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat [waktunya],
 
19 dan rampasan perang yang banyak akan mereka ambil. Dan Allah adalah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.b
 
20 Dan Allah menjanjikan kepadamu rampasan perang yang banyak yang dapat kamu* ambil, maka Dia mempercepatkan [kemenangan] ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia daripada [membinasakan] kamu. Dan supaya [kemenangan ini] menjadi tanda [bukti] bagi orang-orang mukmin, dan [supaya] Dia memberimu petunjuk ke Jalan yang Lurus.c
 
21 Dan laind lagi yang kamu* belum menguasainya, [ilmu] Allah sudah pun meliputinya. Dan Allah adalah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.e
 
22 Dan sekiranya orang-orang yang kufur itu memerangi kamu,* pasti mereka akan undur ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapati seorang wali ataupun penolong.
 
23 [Itulah] sunah Allah yang telah berlaku sejak dahulu, dan engkau* tidak akan mendapati perubahan pada sunah Allah itu.
 
24 Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka daripada [membinasakan] kamu,* dan [menahan] tangan kamu daripada [membinasakan] mereka di tengah kota Mekah setelah Dia membolehkan kamu untuk menewaskan mereka. Dan Allah adalah yang Maha Melihat akan apa yang kamu* kerjakan.
 
25 Mereka orang-orang yang kufur dan mereka menghalangi kamu* [masuk] Masjid al-Haram,f dan menghambat haiwan-haiwan korban sampai ke tempat sembilihannya. Dan sekiranya bukan kerana [tindakan] orang-orang mukmin lelaki serta perempuan yang tidak kamu* ketahui, bahawa sebab kamu mereka diinjak [mati] lalu kamu ditimpa keaiban tanpa [kamu] sedar. [Demikianlah] supaya Allah memasukkan sesiapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya.g Sekiranya mereka terpisah [daripada orang-orang mukmin], nescaya Kami akan mengazab orang-orang yang kufur di antara mereka dengan azab pedih.
 
26 Ketika orang-orang yang kufur menanamkan keangkuhan dalam hati mereka, [iaitu] sifat angkuh zaman jahiliah, maka Allah menurunkan sakinat-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin dan [Allah] mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan mereka lebih berhak dengan itu dan layak memilikinya. Dan Allah adalah Maha Mengetahui akan segala sesuatu.h
 
27 Sungguh, Allah telah membuktikan wahyu itu kepada Rasul-Nya menurut yang benar, [iaitu] pasti kamu* akan memasuki Masjid al-Haram, insya-Allah dalam keadaan aman dengan kepalamu dicukur dan rambut digunting pendek, [sedang] kamu tidak rasa takut.i Maka Dia mengetahui apa yang tidak kamu* ketahui, lalu sebelum itu Dia telah menyediakan suatu kemenangan yang dekat.
 
28 Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menunjukkannya atas segala agama.j Dan cukuplah Allah menjadi Saksi.
 
29 Muhammadk ialah Rasul Allah,l dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, [tetapi] berkasih sayang sesama mereka.m Engkau* melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia dan keredaan daripada Allah. Pada wajah mereka ada kesan tanda daripada bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka [digambarkan] dalam Tauratn dan sifat-sifat mereka [digambarkan] dalam Injil,o [iaitu] seperti sesuatu tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka [tunas] itu semakin kuat lalu menjadi besar, tegak lurus di atas tangkainya, supaya dengan tanaman itu Dia menakjubkan orang-orang penabur dan menggeramkan orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman serta beramal solehp di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Hujurata
49
Juz 26B2
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* mendahuluic Allah dan Rasul-Nya, tetapi bertakwalah kepada Allah.d Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.e
 
2 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* meninggikan suaramu melebihi suara Nabi ataupun bersuara lantang kepadanyaf sebagaimana lantangnya [suara] sebahagian di antaramu terhadap yang lain, nanti amal-amalmu dibatalkan sedang kamu tidak menyedari.
 
3 Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itu orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan beroleh ampunan dan pahala yang besar.
 
4 Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau* dari luar bilik-bilik [ahlimu], kebanyakan mereka tidak mengerti.
 
5 Dan sekira bahawasanya mereka bersabar sampai engkau* keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun,g Maha Mengasihani.h
 
6 Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasiq datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka selidikilah [kebenarannya],i supaya kamu* tidak mencelakakan suatu kaum sebab kejahilan lalu kamu menjadi menyesal atas apa yang telah kamu lakukan.
 
7 Dan ketahuilah bahawasanya di kalangan kamu* ialah Rasul Allah. Sekiranya dia mematuhi [keinginan] kamu* dalam banyak perkara, pasti kamu akan menderita, tetapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan memperindahkannya dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasiqan,j dan kederhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk,
 
8 [sebagai] kurnia dan nikmat daripada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.k
 
9 Dan jika dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara dua-duanya.l Lalu jika salah satunya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah [golongan] yang menzalimi sehingga [golongan itu] kembali kepada perintah Allah. Lalu jika [golongan itu] telah kembali [patuh], maka damaikanlah antara dua-duanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.
 
10 Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,m maka damaikanlah antara dua-dua saudaramu [yang bermusuhan], dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu* diberi rahmat.
 
11 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mencemuh kaum yang lain, [sebab] boleh jadi mereka [yang dicemuh] lebih baik daripada mereka [yang mencemuh] ataupun perempuan-perempuan [mencemuh] perempuan lain, [sebab] boleh jadi perempuan [yang dicemuh] lebih baik daripada perempuan [yang mencemuh]. Dan janganlah kamu* saling mencela satu sama lain ataupun saling memanggil dengan julukan yang buruk. Amatlah buruk gelaran fasiq itu sesudah [orang itu] beriman. Dan sesiapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
 
12 Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak daripada prasangka.n Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu* mengintip ataupun mencari-cari kesalahan antara satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu* yang suka memakan daging saudaranyao yang telah mati? Maka tentu kamu* meluat. Dan bertakwalah kepada Allah,p sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Mengasihani.
 
13 Wahai manusia! Kami telah menciptakan kamu* daripada [seorang] lelaki dan [seorang] perempuan,q dan Kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan suku kaum,r supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu* di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
Juz 26B3
 
14 Orang-orang Arab Badwis berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah* [kepada mereka:] Kamu* belum beriman tetapi katakanlah, "Kami telah [menganut] Islamt kerana iman belum lagi masuk ke dalam hatimu."u Dan jika kamu* taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangkan sedikitpun [pahala] amal-amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
15 Sesungguhnya hanya orang-orang mukmin [yang sebenar] ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan hartav dan jiwanyaw di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang sadik.
 
16 Katakanlah:* Adakah kamu* akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu,x padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit serta di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?
 
17 Mereka anggap berjasa kepada engkau* dengan keislaman mereka. Katakanlah:* Janganlah kamu* anggap berjasa kepadaku dengan keislaman kamu, tetapi Allah memberi kurnia kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada iman, jika kamu orang-orang yang sadik.
 
18 Sesungguhnya Allah mengetahui [segala] yang ghaib di langit dan di bumi,y dan Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
 
 
 
 
 
 
Qafa
 
50
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Q.c Demi Al-Qur’and yang mulia.
 
2 Bahkan mereka takjub kerana telah datang seorang pemberi amaran daripada kalangan mereka [sendiri], lalu orang-orang kafir berkata, "Ini sesuatu keajaiban.
 
3 Adakah apabila kami sudah mati dan menjadi tanah [akan dibangkitkan]? Itulah suatu pengembalian yang jauh [dari mungkin]."
 
4 Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi daripada [tubuh-tubuh] mereka, dan di sisi Kami ada sebuah kitab yang memelihara [catatan].
 
5 Namun mereka mendustakan kebenaran tatkala [kebenaran itu] datang kepada mereka, lalu mereka dalam keadaan kacau-bilau.
 
6 Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami membinanya serta Kami menghiasinya, dan tidak ada retake [sedikitpun].
 
7 Dan bumi itu Kami hamparkannya,f dan Kami letakkan padanya gunung-ganang yang kukuh,g dan Kami tumbuhkan padanya segala jenis [tumbuhan] yang indah,h
 
8 sebagai pengertian dan peringatan bagi setiap hambai yang kembali kepada-Nya.
 
9 Dan dari langit Kami turunkan air [hujan] yang membawa berkat,j lalu Kami tumbuhkan dengan [air] itu kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dituai,
 
10 dan pokok-pokok kurma yang tinggi dengan berlapis-lapis mayangnya,
 
11 [sebagai] rezeki bagi hamba-hamba [Kami]. Dan Kami hidupkan dengan [air] itu tanah yang telah mati. Demikianlah [terjadinya] kebangkitan.k
 
12 Sebelum mereka, kaum Nuh,l penduduk [negeri] Rass dan Thamudm telah mendustakan [rasul-rasul],
 
13 dan [demikian juga] Aad, [kaum] Firaun,n dan kaum Lut,o
 
14 dan [juga] penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka benarlah janji-Ku [terhadap mereka].
 
15 Maka adakah Kami menjadi lemah dengan ciptaan yang pertamap? Namun mereka berada dalam kekeliruan tentang penciptaan yang baru.q
 
16 Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.r
 
17 [Ingatlah] ketika dua malaikat sedang mencatat,s yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
 
18 Tidak ada sebarang perkataan yang diucapkan kecuali ada di sisinya pengawas yang sedia [mencatat].
 
19 Dan datanglah sakratul maut menurut yang benar,t itulah yang engkau* selalu elak.
 
20 Dan ditiuplah sangkakala,u itulah hari yang diancamkan.
 
21 Dan datanglah setiap jiwa bersama [malaikat] pengiring dan [malaikat] saksi.
 
22 [Kepadanya dikatakan:] Sungguh, engkau* dahulu berada dalam keadaan lalai tentang [peristiwa] ini, maka Kami singkirkan penutup daripada [mata] engkau, lalu tajamlah penglihatanmu pada hari ini.
 
23 Dan [malaikat yang menjadi] pengiringnyav berkata, "Inilah [catatan] yang ada padaku."
 
24 [Allah berfirman:] Lemparkanlah olehmu berdua, setiap orang kafir yang keras kepala ke dalam Jahanam,
 
25 yang selalu menghalangi [amalan] kebaikan, yang melanggar hukum, yang ragu-ragu,
 
26 yang mengadakan tuhanw yang lain di samping Allah.x Maka lemparkanlah oleh kamu berdua, [orang kafir] itu ke dalam azab yang keras.y"
Juz 26B4
 
27 [Syaitan yang menjadi] pengiringnya berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dia berada dalam kesesatan yang jauh."
 
28 [Allah] berfirman: Janganlah kamu* bertengkar di hadapan-Ku, padahal dahulu Aku telah memberi ancaman kepadamu.
 
29 Sabda di sisi-Kuz tidak dapat diubah, dan Aku tidak pernah berlaku zalim terhadap hamba-hamba-Ku.
 
30 [Ingatlah] pada hari [ketika] Kami bertanya kepada Jahanam: Adakah engkau* sudah penuh? Dan ia* menjawab, "Adakah tambahana lagi?"
 
31 Dan Jannahb didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, tidak jauh [untuk mereka mencapainya].
 
32 [Kepada mereka dikatakan:] Inilah yang dijanjikan kepada kamu,* [iaitu] kepada setiap orang yang bertaubat, [dan] yang memelihara [firman-Nya],c
 
33 [iaitu] orang yang takut kepada [Allah] yang Maha Pemurah, [Tuhan] yang ghaib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
 
34 Masuklah kamu* [Jannah] itu dengan selamat sejahtera. Itulah hari kekal abadi.
 
35 Di sana mereka beroleh apa [sahaja] yang dikehendaki mereka, dan di sisi Kami ada tambahannya.d
 
36 Dan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan, [padahal] mereka lebih berkuasa daripada [generasi selepas] mereka, lalu mereka itu pernah menjelajahe di merata negeri. Adakah tempat pelarian [bagi mereka]?
 
37 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang giat mendengar, dan dia menjadi saksi [terhadap semua itu].
 
38 Dan sungguh, Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya dalam enam hari,f dan Kami tidak menjadi lesu.g
 
39 Maka bersabarlahh engkau* terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
 
40 Dan bertasbihlah kepada-Nya pada [sebahagian waktu] malam dan selepas sujud [semasa mendirikan solat].
 
41 Dan dengarlah [seruan] pada hari [ketika] penyeru menyeru dari tempat yang dekat,
 
42 [iaitu] pada hari [ketika] mereka mendengar letusan suara menurut yang benar. Itulah Hari Kebangkitan.i
 
43 Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan, dan kepada Kami ialah tempat kesudahan.
 
44 [Ingatlah] pada hari [ketika] bumi terbelah untuk mereka keluar dengan cepat.j Pengumpulan yang demikian itu mudah bagi Kami.
 
45 Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau* bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka peringatkanlah dengan Al-Qur’ank kepada sesiapa yang takut kepada ancaman-Ku.
 
 
 
 
 
 
 
Adh-Dhariyata
 
51
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Demi [angin*] yang menerbangkan, yang melayangkan, c
 
2 dan [awan*] yang membawa muatan,
 
3 dan [kapal-kapal*] yang belayar dengan mudah,
 
4 dan [malaikat-malaikat*] yang membahagi-bahagikan urusan.
 
5 Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu* adalah sadik,
 
6 dan sesungguhnya [Hari] Penghakiman pasti terjadi.d
 
7 Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,e
 
8 sesungguhnya kamu* adalah dalam keadaan berbeza-beza pendapat,
 
9 dipalingkan daripada [janji] itu ialah orang yang terperdaya.
 
10 Binasalah orang-orang yang memalsukan,f
 
11 orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan lagi kelam kabut.
 
12 Mereka bertanya, "Bilakah Hari Pembalasan itu?"g
 
13 [Itulah] pada hari mereka diazab di dalam api [neraka].
 
14 [Kepada mereka dikatakan:] Rasakanlah azabmu ini yang dahulu kamu* minta agar disegerakan.
 
15 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam Jannah-Jannahh dan mata air,
 
16 mereka mengambil apa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu [di dunia] ialah orang-orang yang muhsin.i
 
17 [Di dunia] mereka tidur sedikit pada waktu malam,j
 
18 dan mereka beristighfar [kepada Allah] pada waktu sebelum fajar.k
 
19 Dan daripada harta benda mereka [diperuntukkan] hak untuk orang [miskin] yang meminta dan orang yang kekurangan.l
 
20 Dan di bumi terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi orang-orang yang yakin,
 
21 dan pada diri kamu sendiri.m Maka tidakkah kamu* perhatikan?
 
22 Dan di langit terdapat [punca] rezeki kamu,* dan apa yang dijanjikan kepadamu.n
 
23 Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya [janji] itu adalah yang benar, seperti [benarnya] bahawasanya kamu* sedang bercakap.
 
24 Sudahkah sampai kepada engkau* kisah para tetamu Ibrahimo yang muliap?
 
25 Ketika mereka masuk untuk menghadap dia, lalu mereka berkata: Salam! [Ibrahim] menjawab, "Salam!" [Mereka adalah] orang-orang yang tidak dikenali.q
 
26 Maka [Ibrahim] pergi mendapatkan keluarganya, lalu balik dengan seekor anak lembu gemuk [yang dipanggang],r
 
27 lalu dihidangkannya kepada mereka.s [Ibrahim] berkata, "Mengapa kamu* tidak makan?"
 
28 Maka [Ibrahim] merasa takut kerana mereka. Mereka berkata: Janganlah engkau* takut, dan mereka memberi berita gembira kepadanya tentang [kelahiran] seorang anak lelaki yang alim.t
 
29 Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk wajahnya dan berkata, "[Akulah] seorang perempuan tua yang mandulu!"
 
30 Mereka berkata: Demikianlah Tuhan engkau* berfirman.v Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Bijaksana,w Maha Mengetahui.x
Juz 27A1
 
31 [Ibrahim] berkata, "Maka apakah urusan kamu* wahai para utusan?"
 
32 Mereka menjawab: Sesungguhnya kami telah diutus kepada kaum penjahat,y
 
33 supaya Kami menimpakan batu-batu daripada tanah [liat dibakar keras] ke atas mereka,z
 
34 yang ditandakan oleh Tuhan engkau* untuk [membinasakan] orang-orang yang melampaui batas.a
 
35 Lalu Kami keluarkan orang-orang mukmin yang berada di dalam [negeri] itu.b
 
36 Maka Kami tidak mendapati di dalam [negeri] itu kecuali sebuah rumah daripada orang-orang Muslim.c
 
37 Dan Kami tinggalkan pada [negeri] itu suatu tandad bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.e
 
38 Dan [ingatlah] pada [kisah] Musa,f ketika Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa hak kuasa yang nyata. g
 
39 Tetapi [Firaun] berpaling bersama dengan para penyokongnya dan berkata, "Dia seorang pesihir atau orang gila!"
 
40 Maka Kami menyambar [Firaun] berserta bala tenteranya, lalu Kami humbankan mereka ke dalam laut,h dalam keadaan tercela.
 
41 Dan [ingatlah] pada [kisah] Aad,i ketika Kami hantarkan kepada mereka angin yang menjadikan gersang,
 
42 yang tidak membiarkan sesuatupun yang dilandanya kecuali menjadikan itu seperti debu.
 
43 Dan [ingatlah] pada [kisah] Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu* hingga suatu waktu."
 
44 Tetapi mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petirj sedang mereka melihatnya.
 
45 Maka mereka tidak sanggup bangun, dan mereka tidak dapat membela dirinya.
 
46 Dan sebelum itu [telah Kami binasakan] kaum Nuh,k sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasiq.l
 
47 Dan langit itu Kami binanya dengan kekuasaan [Kami], dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.m
 
48 Dan bumi itu telah Kami hamparkannya,n maka [Kami-lah] sebaik-baiknya yang menghamparkan.
 
49 Dan segala sesuatu Kami ciptakan sepasang,o semoga kamu* selalu ingat [dan insaf].
 
50 Maka lari kembali kepada Allah.p Sesungguhnya aku adalah pemberi amaran yang jelas daripada-Nya bagimu.*
 
51 Dan janganlah kamu* mengadakan tuhanq yang lain di samping Allah.r Sesungguhnya aku adalah pemberi amaran yang jelas daripada-Nya bagimu.*
 
52 Demikianlah, tiada seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kecuali mereka berkata, "Dia seorang pesihir atau orang gila."
 
53 Adakah mereka saling berpesan tentang [tuduhan] itu? Namun mereka adalah kaum yang melampaui batas.
 
54 Oleh itu berpalinglah engkau* daripada mereka, maka engkau tidak akan tercela.
 
55 Dan peringatkanlah, kerana sesungguhnya peringatan itu berfaedah bagi orang-orang mukmin.s
 
56 Dan Aku tidak menciptakan jint dan manusia kecuali untuk mereka menyembah Aku.u
 
57 Aku tidak ingin [sebarang] rezeki daripada mereka,v dan Aku tidak ingin mereka memberi makan kepada-Ku.w
 
58 Sesungguhnya Allah, Dia-lah Pemberi Rezekix yang mempunyai kekuatan lagi yang Maha Kukuh.y
 
59 Maka sesungguhnya, bagi orang-orang zalim ada bahagian [azab] seperti bahagian teman-teman mereka,z maka janganlah mereka meminta Aku menyegerakannya.
 
60 Maka celakalah orang-orang yang kufur pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.a
 
 
 
 
 
 
 
At-Tura
 
52
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Demi gunung,c
 
2 dan Kitab yang termaktub
 
3 pada lembaran yang terbuka,d
 
4 dan Baitul Ma'mur,e
 
5 dan bumbungf yang tinggi,
 
6 dan laut yang penuh tepu.g
 
7 Sesungguhnya azabh Tuhan engkau* pasti terjadi.i
 
8 Tidak sesuatupun yang dapat menolaknya,
 
9 pada hari [ketika] langit bergegar dengan sekuat-kuatnya,j
 
10 dan gunung-gunung mengalih dari tempatnya.k
 
11 Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan [kebenaran],
 
12 orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan.
 
13 Pada hari itu mereka didorong secara kasar ke dalam api Jahanam.l
 
14 [Kepada mereka dikatakan:] Inilah api [Jahanam] yang dahulu kamu* dustakan.
 
15 Maka adakah ini sihir? Ataukah kamu* tidak menyaksikannya?
 
16 Rasalah bakarannya! Maka baik kamu* bersabarm atau tidak, sama sahaja bagimu, sesungguhnya kamu hanya dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan.n
 
17 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam Jannah-Jannaho dan kenikmatan.p
 
18 Mereka bersuka ria dengan apa yang diberinya oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka daripada azab Jahim.
 
19 [Kepada mereka dikatakan:] Makan dan minumlah dengan suka hati sebab apa yang telah kamu* kerjakan.
 
20 Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang tersusun, dan Kami pasangkan mereka dengan Hur Iin.q
 
21 Dan orang-orang yang beriman, berserta zuriatnya yang mengikuti mereka dalam iman, Kami akan pertemukan mereka dengan zuriatnya [di syurga].r Dan Kami tidak akan mengurangi sedikitpun daripada [pahala untuk] amal-amal mereka.s Setiap orang manusia terikat pada usahanya.t
 
22 Dan Kami membekalkan mereka dengan buah-buahan dan daging daripada apa [jenis] yang mereka ingini.u
 
23 Di sana mereka berebut-rebutv untuk secawan [dengan isinya] yang tidak menimbulkan percakapan yang sia-sia ataupun menyebabkan dosa.
Juz 27A2
 
24 Dan mereka dikelilingi Ghilman,w seolah-olah mutiara yang terpelihara.
 
25 dan mereka menghadap satu sama lain, saling bertanya-tanya.
 
26 Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, semasa berada di kalangan keluarga kami sangat ketakutan.x
 
27 Maka Allah memberikan kurnia kepada kami dan memelihara kami daripada azab [neraka] yang sangat panas.
 
28 Sesungguhnya kami selalu menyeru kepada-Nya sejak dahulu. Sesungguhnya Dia adalah yang melimpahkan kebaikan, Maha Mengasihani.y"
 
29 Maka peringatkanlah demi nikmat Tuhanmu, engkau* bukanlah seorang kahin ataupun orang gila.z
 
30 Ataukah mereka berkata, "Dia seorang penyair yang kami sentiasa menunggu waktu malangnya."
 
31 Katakanlah:* Tunggulah, maka sesungguhnya aku [juga] di antara orang-orang yang menunggu-nunggu bersama kamu.*
 
32 Ataukah mereka disuruh oleh akalnya dengan [mengatakan] itu? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
 
33 Ataukah mereka mengatakan bahawa dia [sendiri] telah mereka-rekanya? Namun mereka tidak [mahu] beriman.
 
34 Maka hendaklah mereka mendatangkan sabda yang seperti dengan [Al-Qur’an] itu, jika mereka orang-orang yang sadik.
 
35 Ataukah mereka diciptakan oleh tanpa sesuatu? Ataukah mereka pencipta-pencipta [diri mereka sendiri]?
 
36 Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumia? Namun mereka tidak yakin [pada diri mereka].
 
37 Ataukah di sisi mereka ada khazanah Tuhan engkau*? Ataukah mereka itu orang-orang yang berkuasa?
 
38 Ataukah mereka mempunyai tangga [ke syurga]b lalu dengan itu mereka dapat mendengar [perkara ghaib]? Maka hendaklah pendengar-pendengar di antara mereka itu datang membawa hak kuasa yang nyata.
 
39 Ataukah Dia mempunyai anak-anak perempuanc dan kamu* mempunyai anak-anak lelaki?
 
40 Ataukah engkau* meminta upah kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan hutang?
 
41 Ataukah mereka ada padanya [ilmu] tentang yang ghaib lalu mereka menuliskannya?
 
42 Ataukah mereka hendak melakukan sesuatu muslihat? Tetapi orang-orang yang kufur, mereka itu yang terkena muslihat.
 
43 Ataukah mereka mempunyai tuhand selain Allah? Maha Sucie Allah daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
44 Dan jika mereka melihat kepingan-kepingan jatuh dari langit, mereka berkata, "[Itulah] awan yang bertimbun."
 
45 Maka biarkanlah mereka sehingga mereka menemui hari [yang dijanjikan kepada] mereka, pada hari itu mereka akan dibinasakan.
 
46 Pada hari itu tipu daya mereka tidak berfaedah kepada mereka sedikitpun dan mereka tidak akan diberi tolong.
 
47 Dan sesungguhnya bagi orang-orang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
48 Dan bersabarlah menunggu hukum Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau* berada dalam pengawasan Kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau* berdiri [solat].
 
49 Dan [juga] pada sebahagian malam, bertasbihlah kepada-Nya dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang.f
 
 
 
 
 
 
 
An-Najma
 
53
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Demi bintang ketika terbenam.
 
2 Sahabat kamu* [Muhammad] itu tidak sesat dan tidak tersalah jalan, c
 
3 dan dia tidak bercakap menurut [keinginan] hawa nafsu.
 
4 [Al-Qur’an] itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan [kepadanya],
 
5 yang diajarkan kepadanya oleh [Jibril] yang sangat kuat,
 
6 yang mempunyai badan tegak. Maka dia menampakkan diri dengan rupa aslinya,
 
7 sedang dia berada di ufuk yang tinggi.d
 
8 Kemudian dia mendekatkan lalu menurunkan [dirinya],
 
9 maka jadilah jaraknya dua busur panah atau lebih dekat lagi.
 
10 Lalu diwahyukan kepada hamba-Nya apa yang telah diwahyukan [oleh Allah].
 
11 Hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya.
 
12 Maka adakah kamu* akan berbantah dengan dia tentang apa yang dilihatnya itu?
 
13 Dan sungguh, dia pernah melihatnya pada turunnya yang lain,
 
14 [iaitu] di Sidratul Muntaha,
 
15 yang di sisinya ialah Jannah,e tempat berlindung.
 
16 Ketika [dia nampak] Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya,
 
17 penglihatan dia tidak melencong dan tidak [pula] melampaui [apa dilihatnya].
 
18 Sungguh, dia telah melihat beberapa tanda [mukjizat] Tuhannya yang terbesar.
 
19 Maka adakah kamu* perhatikan Al-La’t dan Al-Uzza,
 
20 dan Manaat yang ketiga,f yang lain itu?
 
21 Adakah [hanya] untuk kamu* yang lelaki, dan untuk-Nya yang perempuan?
 
22 Jika begitu, itulah pembahagian yang tidak adil.
 
23 Itu tidak lain kecuali nama-nama yang kamu* dan nenek moyangmu memberikannya. Allah tidak menurunkan sebarang hak kuasa mengenai itu.g Mereka tidak mengikuti kecuali sangkaan dan apa yang jiwanya inginkan.h Padahal telah datang petunjuk daripada Tuhan mereka.
 
24 Ataukah manusia akan beroleh apa yang dicita-citakannya?
 
25 Namun milik Allah [meliputi] akhirat serta dunia ini.
Juz 27A3
 
26 Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berfaedah sedikitpun kecuali apabila Allah telah mengizinkan bagi sesiapa yang Dia kehendaki dan diredai-Nya.i
 
27 Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka pasti menamakan para malaikat dengan nama perempuan.
 
28 Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang hal itu. Mereka hanyalah mengikuti sangkaan sahaja, dan sesungguhnya sangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun menentang kebenaran.
 
29 Maka berpalinglah [engkau] daripada orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan dia hanya mengingini hayat duniawi.
 
30 Itulah kadar ilmu mereka. Sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia [juga] mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
 
31 Dan milik Allah [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumij untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan mengganjarkan orang-orang yang berbuat baik dengan [pahala] yang terbaik.k
 
32 [Iaitu] orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan maksiat,l kecuali kesalahan kecil.m Sesungguhnya Tuhan engkau* Maha Luas ampunan-Nya, Dia lebih mengetahui tentangmu sejak Dia menjadikan kamu* daripada [tanah] bumin dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu.o Maka janganlah kamu* menganggap dirimu suci,p Dia lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa.q
 
33 Maka adakah engkau* perhatikan orang yang berpaling [daripada kebenaran]?
 
34 Dan dia memberikan sedikit [sedekah] dan menahan [sisanya].r
 
35 Adakah padanya ilmu tentang yang ghaib, maka dia mengetahui [sesuatu]?
 
36 Atau belumkah [dia] diberitahukan apa yang ada dalam suhuf-suhuf Musa,s
 
37 dan [kisah] Ibrahimt yang menyempurnakan [wajibnya]?
 
38 Bahawasanya, tidak ada pemikul beban akan menanggung beban [dosa] orang lain,u
 
39 dan bahawa manusia hanyalah beroleh apa yang telah diusahakannya,v
 
40 dan bahawasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan [kepadanya],w
 
41 kemudian dia akan dibalas dengan pembalasan yang sepenuhnya.x
 
42 Dan bahawasanya kepada Tuhan engkau* ialah kesudahan [segala] sesuatu,y
 
43 dan bahawasanya Dia-lah yang menyebabkan [orang] tertawaz dan menangis,a
 
44 dan bahawasanya Dia-lah yang mematikan dan menghidupkan.b
 
45 Dan bahawasanya Dia menciptakan sepasang, [iaitu] lelaki dan perempuan,c
 
46 daripada setitik air mani apabila dipancarkan,d
 
47 dan bahawasanya penciptaan yang lain ditetapkan oleh-Nya,e
 
48 dan bahawasanya Dia-lah yang mencukupkanf dan yang memperkayakan,g
 
49 dan bahawasanya Dia-lah Tuhan [Pencipta] bintang Sirius.h
 
50 Dan bahawasanya Dia telah membinasakan [kaum] Aad yang pertama,
 
51 dan Thamud,i maka tidak seorangpun [yang masih hidup] ditinggalkan-Nya.
 
52 Dan kaum Nuhj sebelum itu,k sesungguhnya mereka adalah [lebih lagi] zalim dan melampaui batas.l
 
53 Dan [negeri-negeri kaum Lut] telah ditunggangbalikkan, dihempaskan oleh-Nya,
 
54 lalu menghujani [negeri-negeri] itu dengan [belerang dan api] yang menimpanya. m
 
55 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang masih engkau* ragukan?
 
56 Ini adalah seorang pemberi amaran di antara para pemberi amaran yang dahulu.n
 
57 Semakin dekat [Hari Kiamat] yang dekat itu,o
 
58 tidak ada yang dapat singkirkan [terjadinya hari] itu selain Allah.
 
59 Maka adakah kamu* takjub terhadap sabda ini?
 
60 Dan kamu* mentertawakan dan tidak menangis,
 
61 sedang kamu bersikap tidak acuh.
 
62 Maka bersujudlah kamu* kepada Allah dan sembahlah [Dia].p
 
 
 
 
 
 
 
Al-Qamara
 
54
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Saat [Kiamat] semakin dekat, dan bulan [pun] pecah belah.
 
2 Dan jika mereka melihat suatu tanda [mukjizat], mereka berpaling dan berkata, "[Inilah] sihir yang sudah terus-menerus."
 
3 Dan mereka mendustakan dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap perkara ada ketetapan [waktunya].
 
4 Dan sungguh, telah sampai kepada mereka berita yang di dalamnya terdapat cegahan,c
 
5 [iaitu] suatu hikmah yang sempurna, tetapi amaran itu tidak berfaedah [kepada mereka].
 
6 Maka berpalinglah engkau* daripada mereka pada hari [ketika] penyeru menyerud [mereka] kepada sesuatu yang dahsyat.
Juz 27A4
 
7 Pandangan mereka tertunduk [semasa] mereka keluar dari kuburan,e seolah-olah mereka belalang yang bertebaran,
 
8 mereka bersegera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Inilah hari yang sukar."
 
9 Sebelum mereka, kaum Nuhf [juga] telah mendustakan [rasul], maka mereka mendustakan hamba Kami dan mereka berkata, "Dia orang gila," dan diusirnya dengan ancaman.
 
10 Maka [Nuh] menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah [aku]."
 
11 Lalu Kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang turun mencurah,g
 
12 dan Kami pancarkan pada bumi beberapa mata air,h maka bertemulah air-air itu menjadi [bencana banjir] yang telah pun ditetapkan.i
 
13 Dan Kami angkut [Nuh] di atas [bahtera] terbuat daripada papan dan gegalaj
 
14 yang belayar dengan pengawasan Kamik sebagai balasan bagi orang yang telah dikufuri.
 
15 Dan sungguh, [bahtera] itu Kami tinggalkan sebagai suatu tanda.l Maka adakah orang akan mengambil pelajaran?
 
16 Maka betapa [dahsyatnya] azab-Ku dan amaran-Ku!
 
17 Dan sungguh, Kami telah memudahkan Al-Qur’anm untuk [menjadi] peringatan. Maka adakah orang akan mengambil pelajaran?
 
18 Aadn [juga] telah mendustakan [amaran]. Maka betapa [dahsyatnya] azab-Ku dan amaran-Ku!
 
19 Sesungguhnya Kami hantarkan angin yang gemuruh terhadap mereka pada hari nahas yang terus-menerus,
 
20 yang menumbangkan manusia, mereka bergelimpangan seolah-olah mereka batang-batang pokok kurma yang dicabut.
 
21 Maka betapa [dahsyatnya] azab-Ku dan amaran-Ku!
 
22 Dan sungguh, Kami telah memudahkan Al-Qur’ano untuk [menjadi] peringatan. Maka adakah orang akan mengambil pelajaran?
 
23 Thamud [juga] telah mendustakan amaran.
 
24 Lalu mereka berkata, "Adakah kita akan mengikuti seorang manusia [biasa] di antara kita? Sesungguhnya jika begitu, pasti kita berada dalam keadaan sesat dan gila.
 
25 Adakah peringatanp itu diturunkan kepadanya di antara kita? Bahkan dia seorang pendusta yang biadab."
 
26 Esok kelak mereka akan mengetahui siapakah pendusta yang biadab.
 
27 Sesungguhnya Kami akan menghantarkan seekor unta betina sebagai ujian bagi mereka, maka tunggulahq [tindakan] mereka dan bersabarlah.
 
28 Dan beritahukanlah kepada mereka bahawasanya air itu untuk dikongsi antara mereka, tiap satu meminum bergiliran.
 
29 Maka mereka memanggil sahabatnya, lalu dia menangkap [unta] itu dan mengetingnya.
 
30 Maka betapa [dahsyatnya] azab-Ku dan amaran-Ku!
 
31 Sesungguhnya Kami hantarkan satu letusan suara terhadap mereka, maka jadilah mereka seperti tunggul-tunggul kering di kandang.
 
32 Dan sungguh, Kami telah memudahkan Al-Qur’anr untuk [menjadi] peringatan. Maka adakah orang akan mengambil pelajaran?
 
33 Kaum Luts [juga] telah mendustakan amaran.
 
34 Sesungguhnya Kami menghantarkan ribut batu terhadap mereka, kecuali keluarga Lut yang Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
 
35 sebagai nikmat daripada Kami. Demikianlah Kami mengganjar orang yang bersyukur.
 
36 Dan sungguh, [Lut] telah memberi amaran kepada mereka tentang gempuran Kami, tetapi mereka meragukan amaran itu.t
 
37 Dan sungguh, mereka mendesak [Lut] supaya [menyerah] tetamunya, lalu Kami butakan mata mereka.u Maka rasakanlah azab-Ku dan amaran-Ku!
 
38 Dan sungguh, pada pagi [hari esok] mereka ditimpa azab yang tetap.v
 
39 Maka rasakanlah azab-Ku dan amaran-Ku!
 
40 Dan sungguh, Kami telah memudahkan Al-Qur’anw untuk [menjadi] peringatan. Maka adakah orang akan mengambil pelajaran?
 
41 Dan sungguh, amaran telah datang kepada keluarga Firaun.
 
42 Mereka mendustakan tanda-tandax [mukjizat] Kami semuanya, maka Kami menyambar mereka dengan sambaran oleh yang Maha Perkasa, Maha Mentakdirkan.
 
43 Adakah orang-orang kafir di kalanganmu lebih baik daripada mereka itu, ataukah kamu* ada jaminan kebebasan [daripada azab] dalam Kitab-Kitaby [terdahulu]?
 
44 Ataukah mereka mengatakan, "Kami bersatu padu dapat membela diri."
 
45 Perhimpunan [mereka] itu akan dikalahkan dan mereka akan undur ke belakang.
 
46 Namun saat [Kiamat] itu ialah [hari] janji temu bagi mereka, dan saat [Kiamat] itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
 
47 Sesungguhnya orang-orang yang jahat berada dalam keadaan sesat dan gila.
 
48 [Ingatlah] pada hari mereka diseret atas mukanya ke dalam api [neraka]. [Kepada mereka dikatakan:] Rasakanlah sentuhan Saqar.
 
49 Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran [tertentu].
 
50 Dan perintah Kami hanyalah satu [perkataan] seperti kelipan mata.z
 
51 Dan sungguh, Kami telah binasakan orang-orang yang [sifatnya] seperti dengan kamu.* Maka adakah orang akan mengambil pelajaran?
 
52 Dan segala sesuatu yang telah mereka lakukan ada [tercatat] di dalam kitab-kitab,
 
53 dan segala [sesuatu] yang kecil mahupun yang besar [semuanya] tertulis.a
 
54 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam Jannah-Jannah,b dan sungai-sungai,c
 
55 di tempat yang muliad di sisi [Tuhan] yang Maha Agung, Maha Mentakdirkan.
 
 
 
 
 
 
 
Ar-Rahmana
55
Juz 27B1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 [Tuhan] yang Maha Pemurah,
 
2 yang telah mengajarkan Al-Qur’an,c
 
3 Dia menciptakan manusia,d
 
4 mengajarkannya jelas berpidato.
 
5 Matahari dan bulan [beredar] menurut pengiraan [waktu],e
 
6 dan bintang-bintangf serta pokok-pokok,g kedua-duanya bersujud. h
 
7 Dan langit telah ditinggikan-Nya,i dan Dia memasang neraca [keadilan],j
 
8 supaya kamu* tidak melampaui batas tentang neraca [keadilan] itu.k
 
9 Dan tegakkanlah neraca [keadilan] itu menurut yang adil, dan janganlah kamu* mengurangi neraca itu.l
 
10 Dan bumi telah dibentangkan-Nyam untuk makhluk-makhluk [ciptaan-Nya].n
 
11 Di dalam [bumi] itu terdapat buah-buahan, dan pokok-pokok kurma yang ada kelopak-kelopak mayang,
 
12 serta biji-bijian yang bersekam dan bunga-bunga yang harum.o
 
13 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
14 Dia menciptakan manusia daripada tanah liatp seperti tembikar,q
 
15 dan Dia menciptakan jinr dari lidah-lidah api.
 
16 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
17 Tuhan [yang menguasai] dua Timur dan dua Barat.s
 
18 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
19 Dia melepaskan dua buah laut, [tanpa] bertemu,t
 
20 [kerana] di antara dua-duanya ada suatu rintangan yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
 
21 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
22 Dari dua-dua [laut] itu keluarlah mutiara dan merjan.u
 
23 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
24 Dan miliki-Nya [meliputi] kapal-kapal yang tinggi [layarnya] di laut seperti gunung-gunung.
 
25 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
26 Semua orang di atas [bumi] itu adalah fana,
 
27 tetapi tetap kekal wajah Tuhan engkau* yang memiliki keagungan dan kemuliaan.v
 
28 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
29 Sesiapa yang [ada] di langit dan di bumi selalu memohon kepada-Nya.w Setiap hari Dia terlibat dalam suatu urusan.x
 
30 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
31 Kami akan selesaikan penghisabany bagimu,* wahai dua-dua golongan yang membebankan.z
 
32 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
33 Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu* sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka cubalah lintas. Kamu* tidak dapat melintasi kecuali dengan hak kuasa [daripada Allah].
 
34 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
35 Lidah api dan asap akan dihantarkan kepada kamu berdua, maka kamu* tidak dapat menyelamatkan diri [daripadanya].
 
36 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
37 Kemudian apabila langit pecah belaha lalu menjadi merah mawar seperti minyak.
 
38 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
39 Maka pada hari itu tiada akan dipersoalkan tentang dosanya, sama ada manusia ataupun jin.
 
40 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
41 Orang-orang yang jahat dikenali melalui tanda-tandanya,b lalu direnggut ubun-ubunc dan kakinya.
 
42 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
43 Inilah Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang jahat.
 
44 Mereka berulang-alik di antara [Jahanam] itu dengan air yang mendidih.
 
45 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
46 Dan bagi sesiapa yang takut akan kebesaran Tuhannyad ada dua Jannah.e
 
47 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
48 [Dua Jannah itu] ada [pokok-pokok dengan] dahan-dahan [yang penuh buahnya].
 
49 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
50 Di dalam [Jannah-Jannah] itu ada dua buah mata air yang mengalir.f
 
51 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
52 Di dalam dua-dua [Jannah] itu ada dua macam daripada segala jenis buah-buahan.g
 
53 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
54 Mereka bertelekan di atas ranjang-ranjang dengan lapisannya terbuat daripada sutera tebal, dan buah-buahan di dua Jannah itu [tergantung] dekat [pada mereka].
 
55 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
56 Di dalam dua-dua [Jannah] itu ada sejenis buah yang tergantung rendah,h yang sebelumnya tidak pernah dicemari oleh manusia ataupun jin.
 
57 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
58 [Buah*] itu seolah-olah batu delima dan merjan.
 
59 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
60 Apakah ganjaran untuk kebaikan kecuali kebaikan [juga]j?
 
61 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
62 Dan selain [Jannah-Jannah] itu ada dua Jannah lagi.
 
63 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
64 [Warnanya] hijau tua.
 
65 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
66 Di dalam dua-dua [Jannah] itu ada dua buah mata air yang memancut [airnya].
 
67 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
68 Di dalam dua-dua [Jannah] itu ada buah-buahan serta kurmak dan delima.
 
69 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
70 Di dalam dua-dua [Jannah] itu ada benda-benda yang baik* lagi indah.l
 
71 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
72 Buah anggur putih jernihm yang dikhaskan di dalam astaka.
 
73 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
74 Sebelumnya [buah*] itu tidak pernah dicemarn oleh manusia ataupun jin.
 
75 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
76 Mereka bertelekan di atas bantal-bantal yang hijau dan permaidani-permaidani yang indah.
 
77 Maka yang mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu* dustakan?
 
78 Maha Suci nama Tuhano engkau,* yang memiliki keagungan dan kemuliaan.