Amos
1
1 b Inilah perkataan Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, mengenai apa yang dilihatnya sehubungan dengan Israil pada zaman Uzia raja Yuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israil, dua tahun sebelum gempa bumi.a
Hukuman atas Bangsa-Bangsa Lain
2 c Ia berkata,
Allah mengguruh dari Sion,
dan memperdengarkan suara-Nya dari Yerusalem.
Padang-padang penggembalaan berkabung
dan puncak Karmel layu.”
Aram
3 d Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Damsyik, bahkan empat,e
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena mereka telah mengirik Gilead
dengan eretan pengirik dari besi,
4 maka Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael,
dan api itu akan melalap puri-puri Benhadad.
5 Akan Kupatahkan palang pintu Damsyik
dan akan Kulenyapkan penduduk dari Lembah Awen,
juga dia yang memegang tongkat kerajaan dari Bait-Eden.
Rakyat Aram akan dibuang ke Kir,” firman Allah.
Filistin
6 f Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Gaza, bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena mereka telah mengangkut orang buangan itu seluruhnya
untuk diserahkan kepada Edom,
7 maka Aku akan melepas api ke tembok Gaza,
yang akan melalap puri-purinya.
8 Akan Kulenyapkan penduduk dari Asdod,
juga dia yang memegang tongkat kerajaan dari Askelon.
Aku akan bertindak melawan Ekron
sehingga binasalah sisa orang Filistin,”
demikianlah firman Allah Taala.
Tirus
9 g Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Tirus, bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena mereka telah menyerahkan orang buangan itu seluruhnya kepada Edom
dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan,
10 maka Aku akan melepas api ke tembok Tirus,
yang akan melalap puri-purinya.”
Edom
11 h Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Edom, bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena ia telah mengejar saudaranya dengan pedang
dan meniadakan belas kasihan—
amarahnya mencabik-cabik untuk selamanya
dan geramnya disimpannya untuk seterusnya—
12 maka Aku akan melepas api ke Teman,
yang akan melalap puri-puri Bozra.”
Amon
13 i Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran bani Amon, bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena mereka telah membelah perut perempuan-perempuan yang mengandung di Gilead
untuk meluaskan daerah mereka,
14 maka Aku akan menyalakan api di tembok Raba,
yang akan melalap puri-purinya—
diiringi pekikan saat peperangan,
diiringi badai saat angin puting beliung.
15 Raja mereka akan pergi sebagai orang buangan
bersama-sama dengan para pembesarnya,”
demikianlah firman Allah.
Moab
 
2
1 a Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Moab, bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena ia telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur,
2 maka Aku akan melepas api ke Moab, yang akan melalap puri-puri Keriot.
Moab akan mati dalam kegaduhan,
diiringi pekikan dan bunyi sangkakala.
3 Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya
dan mencabut nyawa semua pembesarnya bersama dia,”
demikianlah firman Allah.
Hukuman atas Yuda
4 Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Yuda, bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Karena mereka telah menolak hukum Allah
dan tidak memegang teguh ketetapan-ketetapan-Nya—
mereka disesatkan oleh dusta mereka
yang dahulu diikuti oleh nenek moyang mereka—
5 maka Aku akan melepas api ke Yuda,
yang akan melalap puri-puri Yerusalem.”
Hukuman atas Israil
6 Beginilah firman Allah,
“Karena tiga pelanggaran Israil, bahkan empat,
Aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya.
Mereka menjual orang benar karena perak
dan orang melarat karena sepasang kasut.
7 Mereka menginjak-injak kepala fakir miskin ke dalam debu tanah
dan menyesatkan jalan orang lemah.
Anak dan ayah meniduri satu perempuan muda
sehingga nama-Ku yang suci dicemarkan.
8 Mereka membaringkan diri di sisi setiap mazbah berhala,
di atas pakaian gadaian orang.
Mereka meminum anggur orang-orang yang terkena denda
di dalam kuil berhala mereka.
9 b Padahal Akulah yang memunahkan orang Amori dari hadapan mereka,
yang tinggi seperti tinggi pohon aras
dan yang kuat seperti pohon besar.
Aku telah memunahkan buahnya dari atas
dan akarnya dari bawah.
10 Aku jugalah yang menuntun kamu keluar dari Tanah Mesir
dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di padang belantara
supaya kamu dapat menduduki negeri orang Amori.
11 c Telah Kubangkitkan sebagian dari anakmu sebagai nabi
dan sebagian dari pemudamu sebagai orang nazir.
Bukankah betul begitu, hai bani Israil?”
demikianlah firman Allah.
12 “Tetapi, orang nazir kamu beri minum anggur,
dan para nabi kamu perintahkan, ‘Jangan bernubuat!’d
13 Sesungguhnya, Aku akan menindih kamu di tempatmu
seperti kereta ditindih oleh saratnya berkas gandum.
14 Orang yang cepat tidak akan dapat lari,
orang yang kuat tidak akan dapat mengerahkan tenaganya,
dan kesatria tidak akan dapat meluputkan diri.
15 Orang yang memegang busur panah tidak akan dapat bertahan,
orang yang cepat kakinya tidak akan dapat meluputkan diri,
dan orang yang menunggang kuda pun tidak akan dapat meluputkan diri.
16 Orang yang berhati teguh di antara para kesatria
akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu,”
demikianlah firman Allah.
 
3
Nabi sebagai Penyampai Pesan Allah
1 Dengarlah firman ini yang disampaikan Allah menentang kamu, hai bani Israil, menentang seluruh kaum yang telah Kutuntun keluar dari Tanah Mesir, bunyinya,
2 “Hanya kamu sajalah yang Kupilih
dari semua kaum di bumi.
Sebab itu, Aku akan menghukum kamu
karena segala kesalahanmu.
3 Masakan dua orang berjalan bersama-sama
kalau mereka belum bermufakat?
4 Masakan singa mengaum di dalam hutan
kalau belum mendapat mangsa?
Masakan singa muda memperdengarkan suara dari dalam sarangnya
kalau belum menangkap apa-apa?
5 Masakan burung jatuh ke dalam perangkap di tanah
kalau jerat tidak dipasang baginya?
Masakan perangkap diangkat dari tanah
kalau belum menangkap apa-apa?
6 Kalau sangkakala ditiup dalam kota,
masakan rakyat tidak gemetar?
Masakan terjadi malapetaka di suatu kota
dan bukan Allah yang melakukannya?
7 Sungguh, Allah Taala tidak akan melakukan sesuatu
tanpa mengungkapkan rahasia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, para nabi.
8 Singa telah mengaum,
siapa yang tidak takut?
Allah Taala telah berfirman,
siapa yang tidak bernubuat?”
Pesan Ilahi tentang Keruntuhan Israil
9 Siarkanlah dalam puri-puri di Asdod
dan dalam puri-puri di Tanah Mesir.
Katakanlah, “Berkumpullah di gunung-gunung sekitar Samaria.
Lihatlah kegemparan besar yang ada di dalamnya
dan penindasan yang ada di tengah-tengahnya.”
10 “Mereka tidak tahu berbuat jujur,”
demikianlah firman Allah,
“merekalah yang menimbun kekerasan dan perampokan dalam puri-puri mereka.”
11 Sebab itu, beginilah firman Allah Taala,
“Akan ada satu lawan yang mengepung negeri itu,
yang akan merontokkan kekuatanmu
dan merampasi puri-purimu.”
12 Beginilah firman Allah,
“Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa
dua belah kaki atau sepotong telinga,
demikianlah bani Israil yang tinggal di Samaria akan dilepaskan
di sudut tempat tidurnya
dan di ranjangnya yang berkain sutra.
13 Dengarlah dan bersaksilah menentang kaum keturunan Yakub,” demikianlah firman Allah Taala, Tuhan semesta alam.
14 a “Pada waktu Aku menghukum orang Israil karena pelanggaran-pelanggarannya,
Aku juga akan menjatuhkan hukuman atas mazbah-mazbah berhala di Bait-El.
Tanduk-tanduk mazbah itu akan dipatahkan
dan jatuh ke tanah.
15 Akan Kurobohkan balai musim dingin serta balai musim panas.
Rumah-rumah gading akan musnah
dan rumah-rumah besar akan ditiadakan,”
demikianlah firman Allah.
 
4
Perempuan-Perempuan Samaria yang Mabuk Kemewahan
1 “Dengarlah firman ini, hai sapi-sapi betina Basan di Gunung Samaria,
yang memeras fakir miskin dan menindas kaum duafa,
serta yang berkata kepada tuan-tuanmu,
‘Bawalah kemari supaya kita minum-minum!’ ”
2 Allah Taala telah bersumpah demi kesucian-Nya,
“Sesungguhnya, waktunya akan datang
saat kamu akan diangkat dengan kait,
dan yang tersisa di antara kamu dengan kail ikan.
3 Kamu akan keluar melalui lubang tembok,
masing-masing terus ke depan,
dan kamu akan dibuang ke Harmon,”
demikianlah firman Allah.
Ibadah Bani Israil, Ibadah yang Jahat
4 “Datanglah ke Bait-El dan lakukanlah pelanggaran,
ke Gilgal dan perbanyaklah pelanggaran!
Bawalah kurban sembelihanmu setiap pagi
dan persembahan sepersepuluhmu setiap tiga hari.
5 Bakarlah persembahan syukur dari roti yang beragi,
maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela dan kabarkanlah,
karena itulah yang kamu sukai, hai bani Israil,”
demikianlah firman Allah Taala.
Bani Israil Tidak Berbalik kepada Allah
6 “Sekalipun Aku telah memberikan kepadamu
gigi yang tak tersentuh makanan di segala kotamu
dan kekurangan makanan di segala tempatmu,
kamu tidak juga kembali kepada-Ku,”
demikianlah firman Allah.
7 “Aku juga menahan hujan darimu
ketika tiga bulan lagi menjelang musim tuai.
Kuturunkan hujan ke atas kota yang satu
sedang ke atas kota yang lain tidak.
Ladang yang satu kehujanan
dan ladang yang tidak kena hujan mengering.
8 Penduduk dua tiga kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota
untuk minum air, dan mereka tidak juga dipuaskan.
Namun, kamu tidak juga kembali kepada-Ku,”
demikianlah firman Allah.
9 “Aku mengazab kamu dengan kelayuan tanaman dan penyakit gandum.
Tamanmu yang banyak, kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon aramu,
dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang pengerat.
Namun, kamu tidak juga kembali kepada-Ku,”
demikianlah firman Allah.
10 “Aku melepas penyakit sampar ke antaramu
seperti yang Kulakukan terhadap Mesir.
Kutewaskan pemuda-pemudamu dengan pedang
dan Kurampas kuda-kudamu.
Kubuat bau busuk dari perkemahanmu
naik sampai ke hidungmu.
Namun, kamu tidak juga kembali kepada-Ku,”
demikianlah firman Allah.
11 a “Aku menunggangbalikkan beberapa orang di antara kamu
seperti Allah menunggangbalikkan Sodom dan Gomora
sehingga kamu seperti puntung yang direnggut dari dalam api.
Namun, kamu tidak juga kembali kepada-Ku,”
demikianlah firman Allah.
12 “Jadi, begitulah yang akan Kulakukan terhadapmu, hai Israil.
Karena hal itu akan Kulakukan terhadapmu,
bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu, hai Israil!”
13 Sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung-gunung dan yang menciptakan angin,
yang memberitahukan kepada manusia isi pikiran-Nya,
yang membuat fajar menjadi gelap,
dan yang memijak tempat-tempat tinggi di bumi—
Allah, Tuhan semesta alam, itulah nama-Nya.
 
5
Ratapan tentang Israil
1 Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum keturunan Israil,
2 “Anak dara Israil telah jatuh
dan tidak dapat bangkit lagi.
Ia terkapar di tanahnya,
dan tidak ada yang membangunkannya.”
3 Beginilah firman Allah Taala,
“Kota yang maju berperang dengan seribu orang
hanya akan bersisa seratus orang.
Kota yang maju berperang dengan seratus orang
hanya akan bersisa sepuluh orang bagi kaum keturunan Israil.”
Jalan Menuju Hidup
4 Beginilah firman Allah kepada kaum keturunan Israil,
“Carilah Aku maka kamu akan hidup!
5 Jangan mencari Bait-El,a
jangan masuk ke Gilgal,
dan jangan menyeberang ke Bersyeba
karena Gilgal pasti pergi menuju pembuangan
dan Bait-El akan ditiadakan.”
6 Carilah Allah maka kamu akan hidup.
Jangan sampai Ia memancar seperti api menentang kaum keturunan Yusuf
dan melalap Bait-El tanpa ada yang dapat memadamkan.
Melawan Perkosaan Keadilan
7 Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi tanaman pahit
dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah!
8 b Dia yang membuat Bintang Kartika dan Bintang Belantik,
yang mengubah bayang-bayang maut menjadi pagi,
dan yang membuat siang menjadi gelap seperti malam;
Dia yang memanggil air laut
dan mencurahkannya ke permukaan bumi—
Allah, itulah nama-Nya.
9 Dia yang mendatangkan kebinasaan atas yang kuat
sehingga kebinasaan datang ke kota berkubu.
10 Mereka membenci orang yang memberi teguran di sidang pengadilan
dan mereka memandang keji orang yang berkata benar.
11 Kamu menginjak-injak orang miskin
dan mengambil riba gandum darinya.
Sebab itu, sungguhpun kamu telah membangun rumah dari batu pahat,
kamu tidak akan tinggal di dalamnya.
Sungguhpun kamu telah menanam kebun-kebun anggur yang indah,
kamu tidak akan meminum anggurnya.
12 Aku tahu berapa banyak pelanggaranmu
dan berapa besar dosamu,
hai kamu yang menyesakkan orang benar,
yang mengambil uang suap,
dan yang memutarbalikkan hak kaum duafa di sidang pengadilan.
13 Sebab itu, orang yang bijaksana akan berdiam diri pada waktu itu
karena waktu itu adalah waktu yang jahat.
Hidup dan Mati
14 Carilah yang baik, jangan yang jahat
supaya kamu hidup.
Dengan demikian, Allah, Tuhan semesta alam, akan menyertai kamu,
seperti yang kamu katakan.
15 Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik,
tegakkanlah keadilan di sidang pengadilan,
barangkali Allah, Tuhan semesta alam, akan mengasihani sisa Yusuf.c
16 Sebab itu, beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam, Tuhanku,
“Di segala tempat umum akan ada ratapan,
di segala lorong orang akan berkata, ‘Aduh! Aduh!’
Petani akan dipanggil untuk berkabung,
juga orang yang pandai membawakan lagu perkabungan untuk meratap.
17 Di segala kebun anggur akan ada ratapan
karena Aku akan melintas di tengah-tengahmu,”
demikianlah firman Allah.
Hari Penghakiman Allah
18 Celakalah kamu yang menginginkan hari Allah!
Apa gunanya hari Allah itu bagimu?
Hari itu adalah hari kegelapan dan bukan terang,
19 ibarat seorang yang lari menghindari singa,
tetapi seekor beruang menghadangnya,
lalu ketika ia masuk ke dalam rumah dan menopangkan tangan ke dinding,
seekor ular memagut dia.
20 Bukankah hari Allah itu kegelapan dan bukan terang,
kelam pekat dan tidak bercahaya?
Ibadah Munafik Bani Israil Dibenci Allah
21 d “Aku membenci, Aku memandang hina perayaan-perayaanmu.
Aku tidak suka pada perkumpulan-perkumpulan rayamu.
22 Bahkan sekalipun kamu mempersembahkan kepada-Ku kurban-kurban bakaran dan persembahan bahan makananmu,
Aku tidak akan berkenan menerimanya.
Aku tidak mau memandang
kurban-kurban perdamaian dari ternakmu yang tambun.
23 Jauhkanlah dari-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu.
Aku tidak mau mendengar irama gambusmu.
24 Sebaliknya, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
25 e Apakah selama empat puluh tahun di padang belantara itu
kamu mempersembahkan kepada-Ku kurban sembelihan dan persembahan bahan makanan,
hai kaum keturunan Israil?
26 Kamu akan mengusung Sakut, rajamu,
dan Kewan, dewa-dewa bintangmu,
berhala-berhala yang telah kamu buat bagimu itu.
27 Lalu, Aku akan membuang kamu, jauh ke seberang Damsyik,”
demikianlah firman Allah, yang bernama Tuhan semesta alam.
 
6
Rasa Tenteram yang Palsu
1 Celakalah orang-orang yang hidup nyaman di Sion
dan orang-orang yang hidup aman di Gunung Samaria,
yaitu orang-orang terkemuka dari bangsa yang terutama itu.
Kepada mereka ini kaum keturunan Israil biasa datang.
2 Menyeberanglah kamu ke Kalne dan tengoklah.
Pergilah dari sana ke Hamat yang besar itu
dan turunlah ke Gat, negeri orang Filistin.
Apakah mereka lebih baik daripada kerajaan-kerajaan ini?
Apakah daerah mereka lebih besar daripada daerahmu?
3 Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka
dan mendekatkan pemerintahan kekerasan,
4 yang berbaring di atas tempat tidur dari gading
dan menggeliat di atas ranjang,
yang memakan anak-anak domba dari kawanan kambing domba
dan anak-anak sapi dari dalam kandang;
5 hai kamu yang bersenandung seiring bunyi gambus
dan menciptakan bagi dirinya alat-alat musik seperti Daud,
6 yang meminum anggur dari bokor
dan mengurapi diri dengan minyak yang terbaik,
tetapi tidak bersedih karena kehancuran Yusuf.
7 Sekarang, mereka akan menjadi orang yang pertama-tama dibuang.
Keriuhan pesta orang-orang yang menggeliat itu akan selesai.
8 Allah Taala telah bersumpah demi diri-Nya—demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam—
“Aku jijik terhadap kecongkakan Yakub
dan Aku membenci puri-purinya.
Akan Kuserahkan kota itu
beserta segala isinya.”
9 Nanti, jika tersisa sepuluh orang dalam satu rumah, mereka pun akan mati. 10 Seorang kerabat yang harus membakar mayat akan mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah. Lalu, ia akan bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, “Masih adakah orang yang bersamamu?” dan akan dijawab, “Tidak ada.” Lalu, ia akan berkata, “Diam! Tidak patut kita menyebut-nyebut nama Allah.”a
11 Sesungguhnya, jika Allah memberi perintah,
maka rumah yang besar akan dihantam menjadi reruntuhan
dan rumah yang kecil menjadi kepingan-kepingan.
12 Masakan kuda berlari di atas bukit batu?
Masakan orang membajak di situ dengan sapi?
Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun
dan buah kebenaran menjadi tanaman pahit—
13 hai kamu yang bergembira atas Lodebar,
yang berkata, “Bukankah kami merebut Karnaim dengan kekuatan kami sendiri?”b
14 “Sesungguhnya, Aku akan membangkitkan suatu bangsa
untuk melawan kamu, hai kaum keturunan Israil,”
demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam.
“Mereka akan menindas kamu
dari jalan masuk Hamat
sampai ke sungai di Araba.”
 
7
Penglihatan Pertama Nabi Amos: Belalang
1 Inilah yang diperlihatkan Allah Taala kepadaku: Tampak Ia tengah membentuk kawanan belalang pada waktu tuaian akhir mulai tumbuh, yaitu tuaian akhir setelah bagian yang disabit bagi raja. 2 Ketika kawanan itu selesai memakan tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, “Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kiranya! Bagaimana Yakub dapat bertahan? Ia begitu kecil!”
3 Maka, Allah pun berbelaskasihan karena hal itu.
“Itu tidak akan terjadi,” firman Allah.
Penglihatan Kedua: Api
4 Inilah yang diperlihatkan Allah Taala kepadaku: Tampak Allah Taala tengah memanggil api untuk menjalankan hukuman. Kemudian, api itu melalap samudera raya dan memakan habis tanah. 5 Lalu, aku berkata, “Ya Allah, ya Rabbi, hentikanlah kiranya! Bagaimana Yakub dapat bertahan? Ia begitu kecil!”
6 Maka, Allah pun berbelaskasihan karena hal itu.
“Itu pun tidak akan terjadi,” firman Allah Taala.
Penglihatan Ketiga: Tali Sipat
7 Inilah yang diperlihatkan-Nya kepadaku: Tampak Tuhan hadir di sisi sebuah tembok yang dibuat dengan tali sipat. Ia memegang tali sipat. 8 Firman Allah kepadaku, “Apa yang kaulihat, Amos?”
Jawabku, “Tali sipat.”
Firman Tuhan, “Sesungguhnya, Aku akan memasang tali sipat di tengah-tengah umat-Ku Israil,a dan Aku tidak akan melewatkannya lagi.
9 Bukit-bukit pengurbanan Ishak akan menjadi sunyi
dan tempat-tempat suci Israil akan menjadi rusak.
Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang.”
Nabi Amos Diusir Amazia, Imam Berhala di Bait-El
10 Lalu, Amazia, imam di Bait-El, menyuruh seseorang untuk menghadap Yerobeam raja Israil dengan pesan, “Amos telah bersekongkol melawan Tuanku di tengah-tengah kaum keturunan Israil. Negeri ini tidak sanggup lagi menanggung segala perkataannya. 11 Beginilah kata Amos,
‘Yerobeam akan mati oleh pedang
dan orang Israil pasti dibuang dari tanahnya.’ ”
12 Lalu, Amazia berkata kepada Amos, “Hai pelihatb , pergilah! Enyahlah ke Tanah Yuda! Carilah nafkah di sana dan bernubuatlah di sana! 13 Jangan lagi bernubuat di Bait-El karena ini adalah tempat suci raja, bait suci kerajaan.”
14 Jawab Amos kepada Amazia, “Aku ini bukan nabi karena jabatan, dan aku ini bukan anak nabi. Aku adalah peternak dan pemelihara pohon ara. 15 Namun, Allah mengambil aku dari pekerjaan menggiring kawanan kambing domba dan Allah berfirman kepadaku, ‘Pergilah, bernubuatlah kepada umat-Ku Israil.’ 16 Sekarang, dengarlah firman Allah.
Engkau berkata, ‘Jangan bernubuat menentang Israil
dan jangan bertutur menentang kaum keturunan Ishak.’
17 Sebab itu, beginilah firman Allah,
‘Istrimu akan menjadi perempuan sundal di kota,
sedang anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, akan tewas oleh pedang.
Tanahmu akan dibagi-bagi dengan memakai tali pengukur,
sedangkan engkau sendiri akan mati di tanah yang najis,
dan orang Israil pasti dibuang dari tanahnya.’ ”
 
8
Penglihatan Keempat: Bakul dengan Buah-buahan
1 Inilah yang diperlihatkan Allah Taala kepadaku: Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim panas. 2 Firman-Nya, “Apa yang kaulihat, Amos?”
Jawabku, “Sebuah bakul berisi buah-buahan musim panas.”
Firman Allah kepadaku, “Kesudahan telah datang bagi umat-Ku Israil.a Aku tidak akan melewatkan mereka lagi. 3 Nyanyian-nyanyian di Bait Suci akan menjadi raungan pada waktu itu,” demikianlah firman Allah Taala, “dan akan ada banyak bangkai. Orang akan melemparkannya ke segala tempat secara diam-diam.”
Peringatan terhadap Orang yang Mengisap Sesamanya
4 Dengarlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang melarat,
yang melenyapkan orang lemah di negeri ini,
5 dan yang berkata, “Bilakah bulan baru berlalu
supaya kita dapat menjual gandum,
dan bilakah hari Sabat berlalu
supaya kita dapat menawarkan terigu
dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal
dan berbuat curang dengan neraca tipuan;
6 supaya kita dapat membeli fakir miskin dengan perak
dan orang melarat dengan sepasang kasut serta menjual terigu yang kurang baik?”
7 Allah telah bersumpah karena ke congkakan Yakub,
“Sesungguhnya, Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya
segala perbuatan mereka.
8 Tidakkah negeri ini akan gemetar karena hal itu
dan setiap penduduknya akan berkabung?
Seluruh negeri itu akan meluap seperti Sungai Nil,
bergelora dan surut seperti Sungai Mesir.
Gerhana Matahari dan Ratapan pada Hari Penghakiman
9 Pada hari itu,” demikianlah firman Allah Taala,
“Aku akan membuat matahari terbenam pada tengah hari
dan bumi menggelap pada hari yang cerah.
10 Akan Kuubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan,
dan segala nyanyianmu menjadi ratapan.
Kain kabung akan Kukenakan pada setiap pinggang
dan setiap kepala akan Kugunduli.
Aku akan menjadikan hal itu seperti perkabungan karena kematian anak tunggal
dan kesudahannya seperti hari yang getir.
Lapar dan Haus akan Firman Allah
11 Sesungguhnya, akan datang waktunya,”
demikianlah firman Allah Taala,
“Aku akan mendatangkan kelaparan atas negeri ini—
bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan air,
melainkan untuk mendengarkan firman Allah.
12 Mereka akan mengembara dari laut ke laut
dan dari utara ke timur,
serta menjelajah untuk mencari firman Allah,
tetapi mereka tidak akan menemukannya.
13 Pada waktu itu anak-anak dara yang cantik
dan pemuda-pemuda akan lemah lesu karena haus.
14 Orang-orang yang bersumpah demi Asima, dewi Samaria,
dan yang berkata, ‘Demi dewamu yang hidup, hai Dan!’
atau, ‘Demi Dewa Bersyeba yang hidup!’—
mereka akan jatuh dan tidak akan bangun lagi.”
 
9
Penglihatan Kelima: Tuhan Hadir di Sisi Mazbah Berhala
1 Aku melihat Tuhan hadir di sisi mazbah berhala. Ia berfirman,
“Pukullah kepala-kepala tiang itu sehingga ambang-ambang pintu berguncang,
dan pecahkanlah semua itu ke atas kepala semua orang.
Aku akan mencabut nyawa orang-orang yang tersisa dengan pedang.
Tak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri,
tak seorang pun dapat meluputkan diri.
2 Sekalipun mereka menggali sampai ke alam kubur,
akan Kuambil mereka dari sana dengan tangan-Ku.
Sekalipun mereka memanjat ke langit,
akan Kuturunkan mereka dari sana.
3 Sekalipun mereka menyembunyikan diri di puncak Karmel,
akan Kucari dan Kuambil mereka dari sana.
Sekalipun mereka bersembunyi dari pandangan-Ku di dasar laut,
akan Kuperintahkan ular untuk memagut mereka di sana.
4 Sekalipun mereka berjalan di depan musuh-musuhnya sebagai tawanan,
akan Kuperintahkan pedang untuk mencabut nyawa mereka di sana.
Aku akan mengarahkan pandangan-Ku kepada mereka
untuk mendatangkan celaka, bukan kebaikan.”
5 Allah, Tuhan semesta alam,
Dialah yang menyentuh bumi sehingga bumi luluh
dan semua penduduknya berkabung.
Semuanya akan meluap seperti Sungai Nil
dan surut seperti Sungai Mesir.
6 Dialah yang membangun anjungan-Nya di langit
dan yang mendasarkan kubah-Nya di bumi.
Dialah yang memanggil air laut
dan yang mencurahkannya ke permukaan bumi—
Allah, itulah nama-Nya.
Bani Israil Ditolak Allah
7 “Bukankah kamu seperti bani Etiopia bagi-Ku,
hai bani Israil?” demikianlah firman Allah.
“Bukankah Aku telah menuntun
orang Israil keluar dari Tanah Mesir,
orang Filistin dari Kaftor
dan orang Aram dari Kir?
8 Sesungguhnya, mata Allah Taala tertuju
kepada kerajaan yang berdosa ini.
Aku akan memunahkannya dari muka bumi,
tetapi Aku tidak akan memunahkan kaum keturunan Yakub sama sekali,”
demikianlah firman Allah.
9 “Sesungguhnya, Aku akan memberi perintah
dan menampi kaum keturunan Israil di antara segala bangsa
seperti orang menampi dengan nyiru,
tetapi butir yang terkecil pun tidak akan jatuh ke tanah.
10 Semua orang berdosa di antara umat-Ku
akan mati oleh pedang,
yaitu orang-orang yang berkata,
‘Malapetaka tidak akan mendatangi atau mencapai kita.’
Janji Mengenai Keselamatan
11 a Pada waktu itu Aku akan mendirikan kembali
pondok Daud yang telah roboh.b
Akan Kututup lubang-lubang dindingnya
dan akan Kudirikan kembali reruntuhannya.
Aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu
12 supaya mereka dapat memiliki sisa Edom
dan segala bangsa yang disebut milik-Ku,”
demikianlah firman Allah yang melakukan hal ini.
13 “Sesungguhnya, waktunya akan datang,” demikianlah firman Allah,
“pembajak tanah akan menyusul penuai
dan pengirik anggur akan menyusul penabur benih.
Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru
dan segala bukit akan luluh.
14 Aku akan memulihkan keadaan umat-Ku Israil,
dan mereka akan membangun kembali kota-kota yang telah rusak, lalu menghuninya.
Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya,
mereka akan membuat kebun-kebun dan memakan buahnya.
15 Aku akan menanam mereka di tanah mereka
dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah Kukaruniakan kepada mereka,”
firman Allah, Tuhanmu.