Al-Qur’an
 
 
Al-Fatihaha
1
Juz 1A1
 
 
1 b Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.c
 
2 Alhamdulillah, Tuhan seluruh alam!
 
3 Maha Pemurah, Maha Mengasihani,
 
4 Pemilikd Hari Pembalasan.
 
5 Hanya Engkau-lah yang kami sembah,e dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.
 
6 Tunjukilah kami Jalan yang Lurus,f
 
7 [iaitu] jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan [jalan] orang-orang yang dimurkai,g ataupun orang-orang yang sesat.h
 
 
 
 
 
 
 
Al-Baqaraha
 
2
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALM.c
 
2 Itulahd Kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,
 
3 [iaitu] orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kamie berikan kepada mereka,
 
4 dan orang-orang yang beriman kepada apaf yang diturunkan kepada engkau* serta apag yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.h
 
5 Mereka tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
6 Sesungguhnya orang-orang yang kufur, sama sahaja bagi mereka, adakah engkau* beri amaran ataukah engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.
 
7 Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka ada penutup,i dan mereka akan mendapat azab yang berat.j
 
8 Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan Hari Akhirat," padahal mereka bukan orang-orang mukmin.
 
9 Mereka cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri sedang mereka tidak menyedari.
 
10 Dalam hati mereka ada penyakit,k maka Allah menambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab pedih oleh sebab mereka selalu berdusta.
 
11 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerosakanl di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanya orang-orang yang berbuat perbaikan.m"
 
12 Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari.
 
13 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.
 
14 Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka menyendiri dengan syaitan-syaitann mereka, berkatalah mereka, "Sesungguhnya kami bersamamu.* Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau."
 
15 Allah akan mempersendakan mereka dan membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka.
 
16 Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan tidaklah mereka diberi petunjuk.
 
17 Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api, lalu tatkala api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan mereka ditinggalkan dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
 
18 [Mereka itu] tuli, bisu dan buta,o maka mereka tidak dapat kembali.
 
19 Atau seperti [ditimpa] hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya sebab halilintar [kerana] takut akan maut, sedang Allah mengepung orang-orang kafir itu.
 
20 Kilat itu nyaris-nyaris menyambar penglihatan mereka. Setiap kali [kilat] memancar, mereka dapat berjalan dengan cahayanya, dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berdiri [terpegun]. Dan sekiranya dikehendaki Allah, nescaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.p
 
21 Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu* dan orang-orang yang sebelummu, semoga kamu bertakwa.
 
22 [Dia-lah] yang menjadikan bagimu* bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bumbung. Dan Dia menurunkan air [hujan] dari langit,q lalu Dia hasilkan dengan [air] itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kamu* mengada-adakan saingan-saingan bagi Allah,r sedangkan kamu mengetahui.
 
23 Dan jika kamu* masih ragu-ragu terhadap apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami, maka datangkanlah sebuah surah yang semisal dengannya dan ajaklah saksi-saksimu selain Allah, jika kamu orang-orang yang sadik.
 
24 Tetapi jika kamu* tidak dapat lakukan [itu], dan tidak mungkin kamu lakukan, maka takutlah kamu akan api [neraka] yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.
 
25 Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta beramal soleh,s bahawasanya mereka akan beroleh Jannah-Jannaht yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.u Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Dan mereka diberi [rezeki] yang serupa dengan itu, dan di sana mereka beroleh pelbagai jenis yang disucikan,v dan kekallah mereka di dalamnya.
Juz 1A2
 
26 Sesungguhnya Allah tidak segan mengemukakan perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Maka adapun orang-orang yang beriman tahu bahawasanya [perumpamaan] itu kebenaran daripada Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang kufur, lalu mereka berkata, "Apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan [perumpamaan] itu Dia menyesatkan banyak orang, dan dengan itu banyak [juga] diberi-Nya petunjuk. Dan tiada disesatkan-Nya dengan [perumpamaan] itu kecuali orang-orang yang fasiq.w
 
27 [Mereka itu] orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah mengikatnya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan dan berbuat kerosakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
28 Bagaimana [sampai] kamu* mengkufuri Allah? Dan [dahulunya] kamu* mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Kemudian Dia akan menghidupkan kamu,* kemudian kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
 
29 Dia-lah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu,* kemudian Dia menujux ke langit,y lalu disempurnakannyaz menjadi tujuh langit. Dan Dia adalah Maha Mengetahui akan segala sesuatu.
 
30 Dan [ingatlah] ketika Tuhan engkau* berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifaha di bumi." Mereka berkata, "Adakah Engkau akan menjadikan orang yang berbuat kerosakkan padanya, dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memuji-Mu dan menguduskan nama-Mu?" Dia berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu* ketahui.
 
31 Dan Dia mengajarkan kepada Adamb nama-namac semuanya, kemudian Dia perlihatkannya kepada para malaikat, lalu berfirman: Beritahukanlah Aku nama-nama semua ini,d jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
32 Mereka menjawab, "Maha Suci Engkau! Tidaklah kami ketahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Mengetahui,e Maha Bijaksana.f"
 
33 Dia berfirman: Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama semua itu. Lalu tatkala diberitahukannya kepada mereka nama-nama semua itu, Dia berfirman: Bukankah Aku telah katakan kepadamu bahawasanya Aku mengetahui yang ghaib di langit dan di bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu* nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?
 
34 Dan [ingatlah] ketika Kami berfirman kepada para malaikat: Sujudlahg kamu* kepada Adam! Lalu sujudlah mereka [sekalian] kecuali Iblis.h Dia enggan dan bersikap takbur, dan jadilah dia termasuk golongan yang kafir.i
 
35 Dan Kami berfirman: Wahai Adam! Tinggallah engkau* dan isterimu di Jannah, dan makanlah dari situ sebanyaknya di mana saja kamu berdua kehendaki, tetapi janganlah kamu* dekati pokok [khuldi] ini, nanti kamu akan termasuk orang-orang yang zalim.
 
36 Jadi syaitan menggelincirkan mereka berdua dari [Jannah] itu, maka mereka* dikeluarkan daripada [kenikmatan] yang mereka* ada di sana. Dan Kami berfirman: Turunlah kamu! Sebahagian [keturunan] kamu* akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain.j Dan bagi kamu* di bumi ada tempat menetap dan kesenangan untuk suatu masa.
 
37 Maka Adam menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya, lalu Dia menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Penerima taubat,k Maha Mengasihani.l
 
38 Kami berfirman: Turunlah kamu* dari [Jannah] itu, semuanyam! Jadi jikalau datang kepadamu* petunjuk daripada-Ku, lalu sesiapa mengikuti petunjuk-Ku, maka tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
 
39 Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayatn Kami, mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
40 Wahai Bani Israel! Ingatlah nikmat-Kuo yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janji kamu* kepada-Ku, [nescaya] Aku akan penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku sahaja!
 
41 Dan berimanlah kamu* kepada apa yang telah Aku turunkan,p yang mengesahkan [Kitab-Kitabq] yang ada padamu. Dan janganlah kamu* menjadi orang yang mula-mula kafirr kepadanya ataupun menjual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Dan hanya kepada Aku hendaklah kamu* bertakwa.
 
42 Dan janganlah kamu* campur kebenaran dengan kebatilan, dan kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui.
 
43 Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat,s dan rukuklah kamu* berserta orang-orang yang rukuk.t
Juz 1A3
 
44 Adakah kamu* menyuruh manusia kepada kebajikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab? Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
45 Dan mohonlah pertolongan [kepada Allah] dengan sabaru dan solat. Dan sesungguhnya ituv adalah berat,w kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
 
46 [Mereka itu] orang-orang yang meyakini bahawasanya mereka akan menemui Tuhannya, dan bahawasanya mereka akan kembali kepada-Nya.x
 
47 Wahai Bani Israel! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan bahawa Aku telah mengutamakany kamu* atas seluruh umat manusia.z
 
48 Dan takutlah kamu* pada hari [ketika] tiada jiwa dapat mengganti dirinyaa untuk jiwa lain sedikitpun, ataupun diterima syafaat daripadanya, ataupun diambil tebusan daripadanya, dan mereka tidak akan diberi tolong.
 
49 Dan [ingatlah] ketika Kami menyelamatkan kamu* daripada orang-orang Firaun.b Mereka menyeksa kamu* dengan seksaan yang sangat buruk, dan menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan dengan yang demikian itu terdapat cubaan yang besar daripada Tuhanmu.
 
50 Dan [ingatlah] ketika Kami membelah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu,* dan Kami tenggelamkan kaum Firaun, sedang kamu menyaksikannya.c
 
51 Dan [ingatlah] ketika Kami berjanji kepada Musad empat puluh malam. Kemudian setelah [Musa] pergi, kamu* mengambil [patung] anak lembu [sebagai tuhanmu], dan kamu [termasuk] orang-orang zalim.
 
52 Kemudian Kami memaafkan kamu* setelah itu, semoga kamu bersyukur.
 
53 Dan [ingatlah] ketika Kami berikan Kitab dan Furqane kepada Musa, semoga kamu* mendapat petunjuk.
 
54 Dan [ingatlah] ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu* telah menzalimi dirimu sendiri dengan mengambil [patung] anak lembu [sebagai tuhanmu],f maka bertaubatlah kepada Penciptamu lalu bunuhlah dirimu. Itulah lebih baik bagimu di sisi Pencipta kamu.*" Lalu Dia menerima taubat kamu.* Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Penerima taubat, Maha Mengasihani.
 
55 Dan [ingatlah] ketika kamu* berkata, "Wahai Musa! Kami sama sekali tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang-terang." Maka petir menyambarmu sedang kamu* menyaksikan.
 
56 Kemudian Kami membangkitkan kamu* setelah kamu mati, semoga kamu bersyukur.
 
57 Dan Kami menaungi kamu* dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu Manna dan salwa.g [Allah berfirman:] Makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu.* Dan mereka tidak menzalimi Kami, tetapi mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri.h
 
58 Dan [ingatlah] ketika Kami berfirman: Masukilah negerii ini, lalu makanlah [hasil bumi] dari situ dengan sebanyaknya di mana saja kamu* kehendaki. Dan masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud, dan katakanlah, "Bebaskanlah beban j kami!" [Nescaya] Kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu.* Dan kelak Kami akan menambah [kurnia] bagi orang-orang yang muhsin.
 
59 Tetapi orang-orang zalim menukar sabda dengan sesuatu yang tidak difirmankan kepada mereka, maka Kami turunkan atas orang-orang zalim itu azab dari langit oleh sebab mereka selalu berlaku fasiq.k
Juz 1A4
 
60 Dan [ingatlah] ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: Pukullah batu itu dengan tongkatmu.* Maka terpancutlah dua belas mata air daripada [batu] itu.l Setiap suku kaum tahu tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu* melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerosakan.
 
61 Dan [ingatlah] ketika kamu* berkata, "Wahai Musa! Kami sama sekali tidak akan boleh tahan dengan satu jenis makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu* untuk kami supaya mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, [seperti] sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah.m" [Musa] menjawab, "Adakah kamu* mahu mengganti sesuatu yang kurang [baik] dengan sesuatu yang baik? Pergilah ke Mesir,n], maka sesungguhnya kamu* akan memperoleh apa yang kamu minta." Dan mereka ditimpakan kehinaan dan kemiskinan, dan mereka menanggung kemurkaan daripada Allah. Itulah sebab bahawasanya mereka selalu mengkufuri ayat-ayato Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa sebarang hak [kuasa].p Yang demikian itu oleh sebab mereka derhaka dan selalu melanggar hukum.q
 
62 Sesungguhnya orang-orang yang beriman,r [termasuk] orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian,s dan orang-orang Sabian,t sesiapa [sahaja] yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat serta beramal soleh,u maka mereka beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka, dan tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.v
 
63 Dan [ingatlah] ketika Kami mengikat perjanjian dengan kamu* dan Kami angkat gunung di atasmu: Peganglah apa yang telah Kami berikan kepadamu dengan tekad, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya semoga kamu bertakwa.
 
64 Kemudian setelah itu kamu* berpaling. Maka sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti jadilah kamu* termasuk orang-orang yang rugi.
 
65 Dan sungguh, kamu* telah mengetahui orang-orang yang melanggar hukum Hari Sabatw di antaramu, lalu Kami berfirman kepada mereka: Jadilah kamu kera-kera yang hina.x
 
66 Maka Kami jadikan [yang demikian] ituy sebagai hukuman [pencegah] bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian,z serta pengajarana bagi orang-orang yang bertakwa.
 
67 Dan [ingatlah] ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu* menyembelih seekor lembu betina.b" Mereka berkata, "Adakah engkau* akan menjadikan kami sebagai senda gurau?" [Musa] menjawab, "Aku berlindung kepada Allah supaya tidak termasuk orang-orang yang jahil."
 
68 Mereka berkata, "Mohonlah kepada Tuhanmu* untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apakah ciri [lembu] itu?" [Musa] menjawab, "Sesungguhnya [Allah] berfirman: Bahawasanya lembu betina itu tidak tua ataupun muda, pertengahan antara itu. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu.*"
 
69 Mereka berkata, "Mohonlah kepada Tuhanmu* untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apakah warna [lembu] itu?" [Musa] berkata, "Sesungguhnya [Allah] berfirman: Bahawasanya lembu betina itu kuning tua warnanya, senanglah hati bagi orang-orang yang memandang [padanya]."
 
70 Mereka berkata, "Mohonlah kepada Tuhanmu* untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apakah ciri [lain lembu] itu? Sesungguhnya lembu-lembu betina [nampak] serupa kepada kami, dan sesungguhnya, insya-Allah, kami pasti akan mendapat petunjuk."
 
71 [Musa] menjawab, "Sesungguhnya [Allah] berfirman: Bahawasanya lembu betina itu yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah ataupun mengairi tanaman,c yang tidak cacat dan tanpa belang padanya." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau* menerangkan [ciri-ciri] menurut yang benar." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melakukan [perintah] itu.
 
72 Dan [ingatlah] ketika kamu* membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang [pembunuhan] itu, tetapi Allah mengungkapkan apa yang kamu sembunyikan.d
 
73 Maka Kami berfirman: Bandingkanlahe kamu* [orang yang terbunuh] itu dengan sebahagian daripada [bangkai] itu.f" Demikianlah Allah menghidupkan [orang] yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda [kekuasaan]-Nya, supaya kamu* mengerti.g
 
74 Kemudian setelah itu hatimu* menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras [lagih]. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang memancarkan daripadanya,i dan ada [juga] yang terbelah lalu keluarlah [mata] air daripadanya, dan ada [juga] yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah.j Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu* kerjakan.
Juz 1B1
 
75 Maka adakah kamu* berhasrat bahawa mereka akan percaya kepadamu? Dan sungguh, sekumpulan daripada mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka mengubahnyak setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
 
76 Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman," tetapi apabila mereka berada sesama sendiri, mereka bertanya, "Adakah kamu* akan menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah diterangkan Allah kepadamu?" supaya mereka dapat menyanggah kamu* di hadapan Tuhanmu?" Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
77 Dan tidakkah mereka tahu bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka umumkanl?
 
78 Dan di antara mereka ada orang Ummim yang tidak mengetahui Kitab kecuali berangan-angan [kosong], dan mereka hanyalah menduga-duga sahaja.
 
79 Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka [sendiri], kemudian berkata, "Ini dari sisi Allah," untuk menjualnya dengan harga murah.n Maka celakalah mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka kerana apa yang telah mereka usahakan.
 
80 Dan mereka berkata, "Api [neraka] sama sekali tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja." Katakanlah:* Sudahkah kamu* menerima janji daripada Allah, lalu Allah tidak akan menyalahi janji-Nya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?
 
81 Sebenarnya sesiapa yang mengusahakan kejahatan dan diliputi oleh kesalahannya, maka mereka itu ahli-ahli api [neraka],o kekallah mereka di dalamnya.
 
82 Tetapi orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu ahli-ahli Jannah,p kekallah mereka di dalamnya.
 
83 Dan [ingatlah] ketika Kami mengikat perjanjian dengan Bani Israel: Janganlah kamu* menyembah selain Allah,q dan berbuatlah baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatimr dan orang-orang miskin. Dan bertutur kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu* berpaling, kecuali sebahagian kecil daripadamu, dan kamu [masih] menolak.
 
84 Dan [ingatlah] ketika Kami mengikat perjanjian dengan kamu: Janganlah kamu* menumpah darah sesama dirimu, ataupun mengusir orang di antaramu dari kampung halamannya. Kemudian kamu* berikrar dan bersaksi.
 
85 Kemudian kamu* membunuh [sesama] dirimu, dan mengusir beberapa di antaramu dari kampung halamannya. Kamu* membantu menentang mereka dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu* menebus mereka, padahal mengusir mereka itu terlarang bagimu. Maka adakah kamu* beriman kepada sebahagian Kitab, dan mengkufuri [bahagian] yang lain? Maka balasan terhadap orang yang melakukan demikian di antara kamu* tidak lain kecuali kehinaan dalam hayat duniawi,s dan pada Hari Kiamatt mereka dikembalikan ke azab yang sangat keras. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu* kerjakan.
 
86 Mereka itu orang-orang yang membeli hayat duniawi dengan [hayat] akhirat, maka azab terhadap mereka tidak akan diringankan dan mereka tidak akan diberi tolong.
 
87 Dan sungguh, telah Kami berikan Kitab kepada Musa dan Kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan Kami telah berikan kepada Isau bin Maryamv beberapa bukti yang nyata,w serta Kami memperkuatkannya dengan Roh Kudus.x Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu dengan [membawa] sesuatu yang tidak kamu* inginkan, kamu bersikap takbur lalu beberapa [di antara rasul-rasul itu] kamu dustakan dan beberapa [yang lain] kamu bunuh?
 
88 Dan mereka berkata, "Hati kami tertutup." Bahkan mereka dilaknat oleh Allah sebab kekufurany mereka, maka sedikit sahaja yang mereka beriman!
 
89 Dan tatkala datang kepada mereka Kitabz daripada Allah yang mengesahkan apa yang ada pada mereka,a sedang sebelum itu mereka selalu memohon [kepada Allah] kemenangan atas orang-orang yang kufur, lalu tatkala datang kepada mereka apa yang mereka sedia ketahui, mereka mengkufurinya. Maka laknat Allah ada di atas orang-orang kafir.
 
90 Amatlah buruk [perbuatan] mereka menjual dirinya dengan mengkufuri apa yang diturunkan Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurnia-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Maka mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan bagi orang-orang kafir ialah azab yang menghinakan.
 
91 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kepada [Al-Qur’an] yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Dan mereka mengkufuri apa yang setelahnya, padahal itulah yang hak yang mengesahkan apa yang ada pada mereka.b" Katakanlah:* Maka mengapa kamu* dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang mukmin?
Juz 1B2
 
92 Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Kemudian kamu* mengambil [patung] anak lembu [sebagai tuhanmu] setelah perginya [Musa],c dan kamu [termasuk] orang-orang zalim.
 
93 Dan [ingatlah] ketika Kami mengikat perjanjian dengan kamu* dan Kami angkat gunungd di atasmu: Peganglah apa yang telah Kami berikan kepadamu dengan tekad dan dengarkanlah! Mereka menjawab, "Kami telah mendengar tetapi kami menderhaka." Dan hati mereka tertumpu pada [patung] anak lembu sebab kekufuran mereka.e Katakanlah:* Amatlah buruk apa yang disuruh oleh imanmu kepadamu, jika kamu* orang-orang mukmin.
 
94 Katakanlah:* Jika Darul Akhirat itu menurut Allah khusus untukmu, orang lain dikecualikan, maka cita-citakanlah kematianmu, jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
95 Dan mereka sama sekali tidak akan mencita-citakan [kematian] itu sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang zalim.
 
96 Dan tentunya engkau* akan dapati mereka manusia yang paling tamak akan hayat [duniawi] dan [lebih tanak] daripada orang-orang musyrik. [Tiap-tiap] seorang daripada mereka berharap sekira umurnya dipanjangkan [sampai] seribu tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhinya daripada azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
 
97 Katakanlah:* Siapakah menjadi musuh Jibrilf? Maka sesungguhnya dia telah menurunkan [Al-Qur’an] itu ke dalam hati engkau* dengan izin Allah, mengesahkan [Kitab-Kitabg] yang sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang mukmin.
 
98 Sesiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail,h sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
 
99 Dan sungguh, Kami telah menurunkan tanda-tanda [mukjizat] sebagai bukti nyata kepada engkau,* dan tiada yang mengkufurinya kecuali orang-orang yang fasiq.i
 
100 Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sebahagian di antara mereka mencampakkannya? Namun kebanyakan mereka tidak beriman.
 
101 Dan tatkala datang kepada mereka seorang Rasul daripada Allah yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian di antara orang-orang yang diberi Kitab itu mencampakkan Kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui.
 
102 Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman.j Dan Sulaiman tidak kufur tetapi syaitan-syaitan itu yang berlaku kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babel, iaitu Harut dan Marut. Tetapi kedua-dua [malaikat] itu tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah ujian [bagimu], maka janganlah engkau* kufur." Maka mereka mempelajari daripada kedua-dua [malaikat] itu apa [caranya] memisahkan seseorang dengan isterinya.k Dan mereka tidak boleh memudaratkan seorang pun dengan [sihir mereka] itu kecuali dengan izin Allah.l Dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak berfaedah kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu sesiapa membeli [ilmu sihir] itu tiada baginya bahagian [yang baik] di akhirat. Dan amatlah buruk [perbuatan] mereka menjual dirinya dengan [sihir] itu, sekiranya mereka mengetahui.
 
103 Dan sekira bahawasanya mereka beriman dan bertakwa, pasti pahala dari sisi Allah lebih baik, sekiranya mereka mengetahui.
 
104 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* mengatakan, "Pandanglah kepada kami,m" tetapi katakanlah, "Perhatikanlah kepada kami," dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab pedih.
 
105 orang-orang yang kufur daripada Ahli Kitabn dan orang-orang musyrik berharap bahawa tidak diturunkan kepada kamu* sesuatu kebaikan daripada Tuhanmu. Dan Allah menentukan rahmat-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki,o dan Allah melimpah dengan kurnia yang besar.
Juz 1B3
 
106 Kami tidak mansuhkanp ayat,q atau hilangkan dari ingatan, [nescaya] Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.r Tidak tahukah engkau* bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatus?
 
107 Tidak tahukah engkau* bahawasanya milik Allah [meliputi] kerajaan langit serta bumi? Dan tiada bagimu* seorang wali ataupun penolong selain Allah.t
 
108 Ataukah kamu* hendak meminta kepada Rasulmu seperti Musa diminta [pada zaman] dahulu? Dan sesiapa mengganti iman dengan kekufuran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang benar.u
 
109 Banyak di antara Ahli Kitab harap mereka dapat mengembalikan kamu* kepada kekufuran setelah kamu beriman, kerana [timbul] dengki daripada diri mereka [meskipun] setelah kebenaran menjadi jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan biarkanlah [sahaja] mereka sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.v
 
110 Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan apa pun kebaikan yang kamu* perbuatw adalah untuk dirimu, kamu* akan mendapati [ganjaran] itu di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu* kerjakan.
 
111 Dan mereka berkata, "Tidak akan masuk Jannah kecuali orang Yahudi atau Kristian." Itulah angan-angan [kosong] mereka. Katakanlah:* Kemukakanlah buktimu, jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
112 Sebenarnya sesiapa berserah dirinya kepada Allah sedang dia muhsin, maka dia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
 
113 Dan kaum Yahudi berkata, "Kaum Kristian itu yang tanpa asas [kebenaran] sedikitpun," dan kaum Kristian membalas, "Kaum Yahudi itu yang tanpa asas [kebenaran] sedikitpun," sedang [dua-duanya] mereka membaca Kitab. Demikianlah orang-orang yang tidak mengetahui berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan menghakimi di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.x
 
114 Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha meruntuhkannya? Mereka itu tidak patut memasukinya kecuali dengan rasa takut. Mereka mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang berat.
 
115 Dan milik Allah [meliputi] timur serta barat, maka ke mana [pun] kamu* menoleh di situlah wajah Allah. Sesungguhnya [kehadiran] Allah Maha Luas,y Maha Mengetahui.z
 
116 Dan mereka berkata, "Allah mengambila seorang anak." Maha Suci Dia! Bahkan milik-Nya [meliputi] apa pun yang ada di langit dan di bumi, semuanya tetap taat kepada-Nya.
 
117 [Dia-lah] Pengasal langit dan bumi,b dan apabila Dia menetapkan [adanya] sesuatu perkara, maka sesungguhnya Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah itu.c
 
118 Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berkata-kata dengan kita atau datang kepada kita suatu tanda [mukjizatd]?" Demikianlah [juga] orang-orang yang sebelum mereka berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh, Kami telah menjelaskan tanda-tanda [mukjizat] bagi kaum yang meyakini.
 
119 Sesungguhnya Kami telah mengutus engkau* menurut yang benar,e sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran, dan engkau tidak akan dipersoalkan tentang penghuni-penghuni Jahim.
 
120 Dan engkau* sama sekali tidak akan diredai oleh kaum Yahudi ataupun kaum Kristian sebelum engkau mengikut jalan rohaniahf mereka. Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk [yang benar]. Dan sungguh, jika engkau* mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, tiada bagimu seorang wali ataupun penolong daripada [azab] Allah.
 
121 Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab,g mereka membacanya dengan seharusnya dibacakan. Mereka itu beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengkufurinya,h maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
122 Wahai Bani Israel! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah mengutamakan kamu* atas seluruh umat manusia.
 
123 Dan takutlah kamu* pada hari [ketika] tiada jiwa dapat menggantikan dirinya untuk jiwa lain sedikitpun, ataupun diterima tebusan daripadanya,i ataupun syafaat berfaedah kepadanya, dan mereka tidak akan diberi tolong.
Juz 1B4
 
124 Dan [ingatlah] ketika Ibrahimj diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya.k [Allah] berfirman: Sesungguhnya Aku menjadikan engkau* sebagai pemimpin bagi umat manusia. [Ibrahim] berkata, "Dan daripada keturunankul? Dia berfirman: Perjanjian-Ku tidak akan diperolehi orang-orang yang zalim.
 
125 Dan [ingatlah] ketika Kami menjadikan Rumah Suci itu tempat tumpuan dan tempat yang aman untuk manusia. Dan jadikanlah Makamm Ibrahim itu tempat solat. Dan Kami telah mengikat janji dengan Ibrahim dan Ismail:n Sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk serta orang-orang yang sujud.
 
126 Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah [negeri] ini negeri yang aman,o dan berilah penduduknya rezeki daripada buah-buahan, [iaitu] orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat di antara mereka." [Allah] berfirman: Dan kepada orang yang kufur akan Ku-biarkan mereka bersenang-senang sementara, kemudian akan Ku-paksa dia ke azab api [neraka], dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
127 Dan [ingatlah] ketika Ibrahim meninggikan asas-asasp Baitullah dan [bersama] Ismail [berdoa], "Ya Tuhan kami, terimalah [ini] daripada kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
128 Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diriq kepada-Mu, dan di antara keturunan kami umat yang berserah diri kepada-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami tatatertib ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Penerima taubat,r Maha Mengasihani.
 
129 Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.s
 
130 Dan siapakah yang membenci jalan rohaniaht Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Dan sungguh, Kami telah memilih diau di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia adalah di antara orang-orang yang soleh.
 
131 [Ingatlah] apabila Tuhan [Ibrahim] berfirman kepadanya: Berserahlah diri, dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."
 
132 Dan Ibrahim berpesanv kepada anak-anaknya,w dan [demikian juga] Yakubx tentang itu,y "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu* mati kecuali dalam keadaan Muslim."
 
133 Ataukah kamu* menjadi saksi apabila Yakub menghadapi maut,z ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang akan kamu* sembah setelah aku [meninggal dunia]?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhana engkau* dan Tuhan nenek moyangmu,b Ibrahim, Ismail, dan Ishak,c [iaitu] Tuhan yang Maha Esa, dan kami [hanya] berserah diri kepada-Nya."
 
134 Itulah umat yang telah lalu. Baginya [balasan] menurut apa yang telah diusahakannya, dan bagimu menurut apa yang telah diusahakan olehmu, dan kamu* tidak akan dipersoalkan tentang apa yang telah mereka kerjakan.
 
135 Mereka berkata, "Jadilah kamu* [penganut agama] Yahudi atau Kristian, kamu akan mendapt petunjuk." Katakanlah:* Bahkan [ikutilah] jalan rohaniah Ibrahim yang tauhid,d dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik.
 
136 Katakanlah:* Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkane kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabif daripada Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorangpun di antara mereka,g dan kami berserah diri kepada-Nya.
 
137 Lalu jika mereka beriman sebagaimana apa yang telah kamu* beriman kepadanya, maka sungguhlah mereka telah menerima petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada dalam persengketaan [denganmu]. Maka Allah akan mencukupkan [pertolongan untuk] engkau* terhadap mereka, dan Dia-lah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
138 Celupan Allah,h dan siapakah yang lebih baik daripada Allah dalam celupani? Dan kepada-Nya kami menyembah.
 
139 Katakanlah:* Adakah kamu* hendak berhujah dengan kami tentang Allah, sedang Dia-lah Tuhan kami dan Tuhanmu? Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu* amal-amalmu. Dan kami ikhlas kepada-Nya.
 
140 Ataukah kamu* berkata bahawa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya ialah Yahudi atau Kristian? Katakanlah:* Adakah kamu* yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian daripada Allah yang ada padanya? Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu* kerjakan.
 
141 Itulah umat yang telah lalu. Baginya [balasan] menurut apa yang telah diusahakannya, dan bagimu menurut apa yang telah diusahakan olehmu, dan kamu* tidak akan dipersoalkan tentang apa yang telah mereka kerjakan.
Juz 2A1
 
142 Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya?" Katakanlah:* Milik Allah [meliputi] timur serta barat, Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke Jalan yang Lurus.j
 
143 Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu* umat pertengahan,k supaya kamu menjadi saksi atas manusia, dan Rasul itu [pula] menjadi saksi atas kamu. Dan Kami hanyalah menjadikan kiblatl yang dahulu engkau* menghadap kepadanya supaya Kami dapat menyatakan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling tadah. Dan sesungguhnya [pemindahan kiblat] itu sangat berat, kecuali kepada orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan tidaklah Allah hendak mensia-siakan iman kamu.* Sesungguhnya, kepada manusia Allah adalah yang Maha Penyayang, Maha Mengasihani.
 
144 Sungguh, Kami [sering] melihat wajahmu menengadah ke langit.m Oleh itu Kami akan palingkan engkau* ke kiblat yang engkau redai, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram.n Dan di mana pun kamu* berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab pasti tahu bahawasanya [kiblat] itu adalah yang benar daripada Tuhan mereka. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan.
 
145 Dan sungguh, jika engkau* mendatangkan semua tanda-tanda [mukjizat] kepada orang-orang yang telah diberikan Kitab, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau [juga] tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebahagian di antara mereka tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sungguh, jika engkau* mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, sesungguhnya jika begitu, engkau adalah termasuk orang-orang yang zalim.
 
146 Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab mengenalnya seperti mereka mengenali anak-anako mereka sendiri. Dan sesungguhnya sekumpulan di antara mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
 
147 Kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu, maka janganlah engkau* sama sekali termasuk orang-orang yang ragu.
 
148 Dan bagi setiap umat ada arah [kiblat] yang masing-masing menghadapnya. Maka bersainglah untuk berbuat kebajikan. Di manapun kamu* berada, Allah tetap akan membawa kamu* sekalian [menghadap penghakiman]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.p
 
149 Dan dari mana pun engkau* pergi keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram, dan sesungguhnya itu adalah yang benar daripada Tuhanmu. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu* kerjakan.
 
150 Dan dari manapun engkau* pergi keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di manapun kamu* berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, supaya manusia tiada sesuatu hujah terhadapmuq kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu* takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku,r dan supaya Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan semoga kamu mendapat petunjuk.
 
151 Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul daripada kalangan kamu* yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, mengajarkan kepadamu Kitab serta Hikmah, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.
 
152 Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.* Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu* mengkufuris Aku.
 
153 Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan [kepada Allah] dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.
 
154 Dan janganlah kamu* mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh di jalan Allah sudah mati.t Namun mereka hidup, tetapi kamu* tidak menyedari.
 
155 Dan Kami pasti akan menguji kamu* dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
 
156 [iaitu] orang-orang yang apabila dilanda musibah mereka berkata, "Sesungguhnya Kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya.u"
 
157 Mereka memperolehi restuv dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Juz 2A2
 
158 Sesungguhnya Safa dan Marwahw adalah sebahagian di antara syiar Allah. Oleh itu sesiapa beribadat haji ke Baitullah atau berumrah,x maka tidak salah atasnya mengerjakan sa’i di antara kedua-dua [bukit] itu. Dan sesiapa dengan sukarela mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.y
 
159 Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, setelah Kami menjelaskannya kepada manusia dalam Kitab, mereka itulah dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat,
 
160 kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki dirinya, dan menjelaskan [apa yang disembunyikannya] itu. Mereka itulah yang Aku terima taubatnya, dan Aku-lah yang Maha Penerima taubat, Maha Mengasihani.
 
161 Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kekufuran, mereka itu ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia sekaliannya,
 
162 kekallah mereka dalam [laknatz] itu, tidaklah diringankan azab terhadap mereka ataupun diberi mereka tangguh.a
 
163 Dan Tuhan kamu* ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
164 Sesungguhnya dengan penciptaan langit dan bumi,c serta malam dan siang saling berganti,d serta kapal-kapal yang berlayar di laut dengan [muatan] yang berfaedah bagi manusia, serta [hujan] yang diturunkan Allah dari langite lalu dengan [air] itu dihidupkan-Nya bumi setelah matinya dan Dia tebarkan di dalamnya segala jenis binatang, serta perkitaran angin dan awan-awan yang terapung-apung di antara langit dan bumi, [dengan semua itu] pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi kaum yang mengerti.
 
165 Dan di antara manusia ada yang mengambil [tuhan] selain Allah sebagai saingan-saingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah,f tetapi orang-orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah. Dan sekiranya orang-orang yang berbuat zalim dapat melihat, ketika mereka melihat azab [pada Hari Kiamat], bahawasanya segala kekuatan dimiliki Allah dan bahawasanya Allah amat keras azab-Nya.
 
166 [Pada Hari Kiamat] orang-orang yang diikuti berlepas diri terhadap orang-orang yang mengikuti, dan mereka akan melihat azab dan [ketika itu] segala hubungan antara mereka terputus.
 
167 Dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Sekira bahawasanya kami mendapat kesempatan [kembali ke dunia], maka kami akan berlepas diri terhadap mereka sebagaimana mereka berlepas diri terhadap kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal [buruk] mereka yang menjadi penyesalan. Dan mereka tidak akan keluar dari api [neraka].
 
168 Wahai manusia! Makanlah daripada apa [makanan] yang halal dan baik di bumi, dan janganlah kamu* mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya [syaitan] itu musuh yang nyata bagimu.*
 
169 Sesungguhnya [syaitan] itu menyuruh kamu* berbuat kejahatan dan yang maksiat,g dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.
 
170 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Namun kami mengikuti apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami.h" Dan adakah [masih begitunya] meskipun nenek moyang mereka tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?
 
171 Dan perumpamaan [seorang penyeru kepada] orang-orang yang kufur adalah seperti [penggembala] yang berteriak memanggil kepada [haiwan] yang tidak mendengar kecuali panggilan dan suara teriakan. [Mereka itu] tuli,i bisu,j dan buta,k maka mereka tidak mengerti.
 
172 Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu* hanya menyembah kepada-Nya.
 
173 Sesungguhnya Dia mengharamkan atasmu* bangkai, darah, daging khinzir, dan apa [haiwan] yang disembelih dengan [menyebut nama] selain Allah.l Tetapi sesiapa terpaksa [memakannya] bukan kerana menginginkannya ataupun melanggar hukum, maka tiada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun,m Maha Mengasihani.
 
174 Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, iaitu Kitab dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanyalah menelan api [neraka] ke dalam perutnya,n dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada Hari Kiamat ataupun menyucikan mereka, dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
175 Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan [membeli] azab dengan ampunan, maka mereka tidak sabar menuju ke api [neraka].
 
176 Yang demikian itu sebab bahawasanya Allah telah menurunkan Kitab menurut yang benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Kitab itu pasti dalam persengketaan yang melampau.
Juz 2A3
 
177 Kesolehan itu bukanlah [pasal] menghadapkan wajahmu* ke arah timur dan ke barat, tetapi kesolehan itu bermakna orang yang beriman kepada Allah, Hari Akhirat, malaikat-malaikat, Kitab-Kitab, nabi-nabi,o serta memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat,p anak-anak yatim,q orang-orang miskin,r orang-orang yang sedang dalam perjalanan,s orang-orang yang mengemis, dan untuk memerdekakan abdi-abdi.t [Dan sesiapa yang] mendirikan solat, memberikan zakat,u [termasuk] orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji,v dan orang-orang yang sabarw dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang sadik, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
 
178 Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu* [melaksanakan] hukum balasan berkenaan orang yang dibunuh,x iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, abdi dengan abdi, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi sesiapa memperoleh maaf akan sesuatu daripada saudaranya, maka hendaklah [pemaaf] mengikuti itu secara makruf dan [yang diberi maaf] membayar diat kepadanya secara baik [juga]. Itulah suatu keringanany dan rahmat daripada Tuhanmu.* Tetapi sesiapa yang melanggar hukum setelah itu, maka dia akan mendapat azab pedih.
 
179 Dan dalam hukum balasan itu ada [jaminan] kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal waras, semoga kamu* bertakwa.z
 
180 Diwajibkan atas kamu* apabila salah seorang di antaramu menghadapi maut, jika dia meninggalkan harta, [maka hendaklah dia] berwasiat secara baik untuk ibu bapa dan kaum kerabat secara makruf, suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
 
181 Maka sesiapa yang mengubahnyaa setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosa itu hanya atas orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
182 Tetapi sesiapa khuatir bahawa pemberi wasiat itu berbuat salah atau berlaku dosa [dalam wasiatnya], lalu dia mendamaikan antara mereka,b maka dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
183 Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu* berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa,c
 
184 [selama] beberapa hari tertentu.d Maka sesiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan [lalu tidak berpuasa], maka sebanyak hari [tidak berpuasa itu digantinya] pada hari-hari yang lain. Dan orang-orang yang tidak terdaya [berpuasa] wajib membayar fidyah, [iaitu] memberi makan seorang miskin. Tetapi sesiapa dengan sukarela [membayar fidyah] yang lebih itu, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa adalah lebih baik bagikmu, jika kamu* mengetahui.
 
185 Bulan Ramadan ialah [bulan] yang padanya Al-Qur’ane diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia, dan bukti-bukti nyata serta Furqan.f Oleh itu sesiapa di antara kamu menyaksikan [anak] bulan,g maka hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari [tidak berpuasa itu digantinya] pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak bermaksud kesulitan terhadapmu. Dan hendaklah kamu* mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah kerana diberi petunjuk kepadamu, dan semoga kamu bersyukur.
 
186 Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada engkau* tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku.h Maka hendaklah mereka menyahut kepada-Ku dan beriman kepada-Ku, semoga mereka mendapat petunjuk.
 
187 Dihalalkan bagi kamu* pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka* [sebagai] pakaiaan bagimu dan kamu* [sebagai] pakaiaan bagi mereka.i Allah mengetahui bahawasanya kamu* tidak dapat menahan dirimu sendiri, maka Dia menerima taubatmuj dan memaafkan kamu. Maka sekarang, campurilah mereka* dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.* Dan makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kamu* [membezakan] benang putih daripada benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai [menjelang] malam. Tetapi janganlah kamu* campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid.k Itulah hudud Allah, maka janganlah kamu* mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia semoga mereka bertakwa.
 
188 Dan janganlah kamu* makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan [janganlah] kamu menyuap dengan [harta] itu kepada para hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta manusia dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui.
Juz 2A4
 
189 Mereka bertanya kepada engkau* tentang anak-anak bulan. Katakanlah:* Itu ialah tanda-tanda waktu bagi manusia dan [ibadat] haji.l Dan bukanlah menjadi kesolehan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kesolehan bermakna orang yang bertakwa. Dan masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya,m dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu* beruntung.
 
190 Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,* tetapi janganlah melanggar hukum. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melanggar hukum.n
 
191 Dan bunuhlah mereka di mana pun kamu* temui mereka,o dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu.p Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu* perangi mereka di Masjid al-Haramq kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Lalu jika mereka memerangi kamu,* maka bunuhlah mereka. Sedemikanlah balasan bagi orang-orang kafir.
 
192 Dan jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
193 Dan perangilah mereka itu sehingga tiada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada [lagi] permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
 
194 Bulan haram dengan bulan haram, dan yang keramat ada hukum balasannya. Lalu sesiapa yang menyerang kamu,* maka seranglah dia sebagaimana kamu* diserang olehnya. Dan bertakwalah kamu* kepada Allah dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.
 
195 Dan infakkanlah [hartamu] di jalan Allah, dan janganlah kamu* membuang [nyawamu] ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, tetapi berbuatlah baik. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang muhsin.
 
196 Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrahr demi Allah, tetapi jika kamu* terhalang, maka [sembelihlah] haiwan korban yang mudah dapatnya.s Dan janganlah kamu* mencukur kepalamut sebelum haiwan korban sampai di tempat sembilihannya. Lalu sesiapa di antara kamu* sakit atau ada kecederaan dikepalanya [yang memerlukan kepala dicukur], maka dia harus membayar fidyahu dengan berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Lalu apabila kamu* dalam keadaan aman damai, maka sesiapa mengerjakan umrah sebelum haji, bolehlah [sembelih] haiwan korban yang mudah didapati. Lalu sesiapa tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam [musim] haji, dan tujuh [hari] apabila engkau* pulang. Itulah sepuluh [hari] yang sempurna. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak menetapv di [sekeliling] Masjid al-Haram. Bertakwalah kamu* kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah amat keras hukuman-Nya.w
 
197 [Musim] haji itu adalah di bulan-bulan yang termaklum.x Oleh itu sesiapa yang mewajibkan dirinya [ibadah] haji dalam [bulan-bulan] ituy maka janganlah dia mencampuri isterinya, ataupun berlaku fasiq,z ataupun berbalah dalam [menunaikan] haji. Dan apa pun kebaikan yang kamu* lakukan, Allah mengetahuinya. Dan bawalah bekal [secukupnya] tetapi sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang berakal waras!
 
198 Tidak salah atasmu untuk mencari kurnia daripada Tuhan kamu.* Maka apabila kamu* turun dari Arafat,a berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram.b Dan berzikirlahc kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan sesungguhnya kamu* sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat.
 
199 Kemudian turunlah kamu* dari tempat di mana [banyak] orang turun, dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
200 Maka apabila kamu* telah menyelesaikan syariat-syariatmu,d maka hendaklah kamu* berzikir kepada Allah sebagaimana kamu mengingati nenek moyangmu, atau berzikirlah lebih daripada itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami [kebaikan] di dunia,e" dan di akhirat dia tidak mendapat [apapun] bahagian.
 
201 Dan di antara mereka, ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini serta kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api [neraka]."
 
202 Mereka itu akan beroleh bahagian [yang baik] daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah cepat dalam penghisaban-Nya.f
Juz 2B1
 
203 Dan sebutlah [nama] Allah pada hari-hari yang tertentu bilangnya,g lalu sesiapa mempercepatkan [bertolak dari Mina] selepas dua hari, maka tiada dosa baginya, dan sesiapa yang melambatkan [keberangkatannya], maka tiada dosa [juga] baginya, [iaitu] bagi orang yang bertakwa.h Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya kamu* akan dikumpulkan kepada-Nya.i
 
204 Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang hayat duniawi menakjubkan engkau,* dan dia bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya, padahal dialah penentang yang paling keras.
 
205 Dan apabila dia berpaling [daripada engkau], dia berusaha untuk berbuat kerosakan di bumi serta membinasakan ladang-ladang dan keturunan [haiwan dan manusia]. Dan Allah tidak suka kepada [perbuatan] kerosakan.j
 
206 Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah,k" dia disambar oleh kesombonganl untuk berbuat dosa. Maka cukuplah baginya Jahanam, dan amatlah buruk tempat kediaman itu.
 
207 Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah.m Dan Allah Maha Penyayangn kepada hamba-hamba-Nya.
 
208 Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu* ikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu.*
 
209 Dan jika kamu* tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata datang kepadamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
210 Apakah lagi mereka menunggu kecuali datangnya kepada mereka Allah dan para malaikat dalam naungan awan,o sedang perkara [mereka] diselesaikan? Dan hanya kepada Allah [segala] urusan dikembalikan.
 
211 Tanyakanlah kepada Bani Israel betapa banyak tanda [mukjizat] sebagai bukti nyata yang telah Kami berikan kepada mereka. Dan sesiapa yang menukar nikmat Allah setelah [nikmat] itu datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.
 
212 Hayat duniawi dipandang elok bagi orang-orang yang kufur, dan mereka mencemuh orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang yang bertakwa akan berada di atas mereka pada Hari Kiamat.p Dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki tanpa hisab.
 
213 Manusia itu [dahulunya] adalah satu umat, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitabq menurut yang benar untuk menghakimi di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan tidak ada yang berselisih tentang [Kitab] itu, kecuali orang-orang yang telah diberi [Kitab] itu,r setelah bukti-bukti yang nyata datang kepada mereka, kerana hasad dengki sesama mereka. Maka Allah dengan izin-Nya, memberi orang-orang yang beriman petunjuk tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke Jalan yang Lurus.s
 
214 Ataukah kamu* mengira bahawa kamu akan masuk Jannah, tatkala belum datang kepadamu [ujian] bagaikan orang-orang yang telah lalu sebelummu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan [imannya] digoncang sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Bilakah pertolongan Allaht]?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.u
 
215 Mereka bertanya kepada engkau* [tentang] apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah:* Harta apa pun yang kamu* infakkan, maka hendaklah untuk ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.v Dan apa pun kebaikan yang kamu* lakukan, maka sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya.
 
216 Diwajibkan atas kamu* berperang,w padahal itu sesuatu yang benci bagimu. Dan boleh jadi kamu* membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah lebih mengetahui, sedang kamu* tidak mengetahui.
 
217 Mereka bertanya kepada engkau* tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah:* Berperang dalam bulan itu adalah [dosa] besar, tetapi menghalangi [orang] dari jalan Allah, mengkufuri-Nya dan [menghalangi orang dari] Masjid al-Haram,x serta mengusir penduduknya dari situ lebih besar [dosanya] di sisi Allah. Dan fitnah lebih beasar [dosanya] daripada pembunuhan. Dan mereka tidak akan berhenti memerangimu hingga kamu* murtady daripada agamamu, jika mereka sanggup. Dan sesiapa murtad di antara kamu* daripada agamanya, lalu dia mati sedang dia dalam keadaan kekafiran, maka mereka itu [orang] yang terhapus amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
218 Sesungguhnya orang-orang yang beriman, serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmatz Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
Juz 2B2
 
219 Mereka bertanya kepada engkau* tentang khamara dan judi.b Katakanlah:* Daripada dua-duanya terdapat dosa yang besar,c dan ada beberapa manfaat bagi manusia,d tetapi dosa dua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada engkau* apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah:* Berlebihan.e Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat itu kepadamu, semoga kamu* memikirkannya,
 
220 tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepada engkau* tentang anak-anak yatim. Katakanlah:* Memperbaiki keadaan mereka adalah baik,f dan jika kamu* bercampur gaul dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Dan Allah lebih mengetahui orang yang berbuat kerosakan daripada orang yang berbuat perbaikan. Dan sekiranya dikehendaki Allah, Dia akan mengadakan kesulitang bagi kamu.* Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
221 Dan janganlah kamu* nikahi perempuan musyrik sebelum mereka* beriman. Dan tentunya abdi perempuanh mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.* Dan janganlah kamu* nikahkan orang-orang musyrik [dengan perempuan mukmin] sebelum mereka beriman.i Dan tentunya abdi lelaki mukmin lebih baik daripada orang musyrik meskipun dia menarik hatimu.* Mereka [yang musyrik] mengajak ke api [neraka], sedang Allah mengajak ke Jannah dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Dia menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, semoga mereka selalu ingat [dan insaf].
 
222 Dan mereka bertanya kepada engkau* tentang haid. Katakanlah:* [Darah haid] itu sesuatu kotoran, maka jauhilah diri daripada [mencampuri] isteri pada waktu haid, dan janganlah kamu* dekati mereka* [untuk bersetubuh] sebelum mereka* suci.j Lalu apabila mereka* sudah suci, maka datangilah mereka* sesuai dengan [cara] yang diperintahkan Allah kepadamu.* Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang menyucikan diri.
 
223 Isteri-isteri kamu* [bagaikan] ladang bagimu,k maka datangilah ladangmu bagaimana kamu kehendaki, dan perbuatlah [kebaikanl] untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawasanya kamu* akan menemui-Nya [kelak]. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
 
224 Dan janganlah kamu* jadikan [nama] Allah dalam sumpahmu sebagai penghalangm untuk menjadi soleh, bertakwa, dan mendamaikan di antara manusia.n Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
225 Allah tidak menghukum kamu* sebab sumpah-sumpahmu yang tidak disengajakan, tetapi Dia menghukum kamu oleh sebab niat dalam hatimu.o Dan Allah Maha Pengampun, Maha Halim.p
 
226 Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, ada tempoh menunggu empat bulan. Lalu jika mereka kembali [kepada isterinya], maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
227 Dan jika mereka berazam talak,q maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
228 Dan para isteri yang ditalak, mereka* hendaklah menunggu [daripada bersuami] selama tiga kali suci haid. Dan tidak dihalalkan bagi mereka* menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka* beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan para suamir mereka* lebih berhak kembali kepada mereka dalam [masa] itu, jika mereka* bermaksud mengadakan perdamaian. Dan mereka* mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, tetapi para suami mempunyai satu darjat kelebihan di atas mereka.*s Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
229 Talak [yang dapat dirujuk] itu dua kali, lalu [suami boleh] rujukilah secara makruf atau lepaskanlah dengan baik. Dan tidak halal bagimu mengambil apapun yang telah kamu* beri mereka,* kecuali mereka berdua khuatir tidak mampu mematuhi hudud Allah. Oleh itu jika kamu* [sebagai wali] khuatir mereka berdua tidak mampu mematuhi hudud Allah, maka tidak salah atas mereka* tentang [bayaran] oleh isteri untuk menebus dirinya dengan itu. Itulah hudud Allah, maka janganlah kamu* melanggarnya. Dan sesiapa melanggar hudud Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
 
230 Lalu jika [suami] menceraikannya [setelah talak kedua], maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikahi suami yang lain. Lalu jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak salah atas mereka berdua untuk menikah kembalit jika mereka* berpendapat bahawa ini menegakkan hudud Allah. Dan itulah hudud Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.
 
231 Dan apabila kamu* menceraikan isteri-isteri [kamu] lalu sampai tempoh idah mereka,* maka rujukilah mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik [juga]. Dan janganlah kamu* tahan mereka* dengan bermaksud mudarat atau melanggar hukum [terhadap mereka]. Dan sesiapa melakukan demikian, maka sungguh, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu* menganggap ayat-ayat Allah sebagai senda gurau. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu,* dan apa yang telah diturunkan [Allah] kepadamu, iaitu Kitab serta Hikmah untuk memberi pengajaran kepadamu dengannya. Dan bertakwalah kamu* kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
232 Dan apabila kamu* menceraikan isteri-isteri [kamu], lalu sampai idah mereka,* maka janganlah kamu mengganggu mereka* menikahi [calun] suaminya, apabila mereka telah bersetuju secara makruf sesama mereka. Itulah yang diajarkan kepada sesiapa di antara kamu* yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Itu lebih suci bagi kamu* dan lebih bersih. Dan Allah lebih mengetahui, sedang kamu* tidak mengetahui.
Juz 2B3
 
233 Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaku mereka* selama dua tahun penuh bagi yang bermaksud menyempurnakan tempoh penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung rezeki dan pakaian mereka* secara yang makruf.v Seseorang tidak dibebani lebih dari keupayaannya. Seorang ibu tidak patut dimudaratkan kerana anaknya ataupun seorang bapa kerana anaknya. Dan pewarisnyaw [bertanggungjawab] seperti yang demikian. Lalu jika kedua-duanya ingin menyapihx dengan persetujuan dan musyawarah, maka tidak salah atas mereka.* Dan jika kamu* ingin anakmu disusukan oleh perempuan lain, maka tidak salah atasmu apabila kamu serahkan [pembayaran] yang wajar. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
234 Dan orang-orang yang mati di antara kamu* dan meninggalkan isteri-isteri, mereka* hendaklah menunggu [daripada bersuami] selama empat bulan sepuluh [hari].y Kemudian apabila sampai idah mereka,* maka tidak salah atasmu* mengenai apa yang mereka* lakukan terhadap diri mereka secara yang makruf. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
235 Dan tidak salah atasmu* meminang perempuan-perempuan itu secara sindiran, atau menyimpan [keinginan] dalam [hati] dirimu. Allah mengetahui bahawasanya kamu* akan mengingatiz mereka,* tetapi janganlah kamu berjanji dengan mereka* secara rahsia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang makruf. Dan janganlah kamu* berazam mengadakan akad nikah sebelum habis masa idahnya yang ditetapkan.a Dan ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam [hati] diri kamu,* maka awasilah terhadap-Nya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun, Maha Halim.
 
236 Tidak salah atasmu jika kamu* menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuhb atau belum kamu tentukan [mas kahwin] yang wajib kepada mereka.* Dan hendaklah kamu* beri mereka* mutaah,c bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya sebagai pemberian secara yang makruf, suatu kewajiban atas orang-orang yang muhsin.
 
237 Dan jika kamu* menceraikan mereka* sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu sudah menentukan [mas kahwin] yang wajib kepada mereka, maka [berilah] separuh daripada yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka memaafkannya atau dilepaskan oleh [pihakd] yang dipegangnya akad nikah. Dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu* lupa bermurah hatie di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
238 Peliharalah kamu* [waktu-waktu] solat,f dan [khususnya] Solat Asar, dan dirikanlah [solat] kepada Allah dengan tetap taat.
 
239 Lalu jika kamu* khuatir [bahaya], maka [solatlah] sambil berjalan atau menunggang. Lalu apabila kamu* telah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajar kepadamu apa yang belum kamu ketahui.
 
240 Dan orang-orang yang [akan] mati di antara kamu* serta mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, [iaitu] nafkah hingga setahun tanpa dikeluarkan [mereka dari rumah]. Lalu jika mereka* [sendiri] keluar, maka tidak salah atasmu* mengenai apa yang mereka* lakukan terhadap diri mereka sendiri mereka yang makruf. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
241 Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutaah secara yang makruf sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
 
242 Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, semoga kamu* mengerti.
Juz 2B4
 
243 Tidakkah engkau* perhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] kerana takut matig? Lalu Allah berfirman kepada mereka: Matilah kamu*! Kemudian Dia menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah melimpah dengan kurnia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
 
244 Dan berperanglah kamu* di jalan Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
245 Sesiapa yang ada meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan [balasan] baginya dengan berganda lagi banyak.h Dan Allah menahan dan melapangkan [rezeki], dan kepada-Nya kamu* akan dikembalikan.i
 
246 Tidakkah engkau* perhatikan para ketua Bani Israel setelah Musa [wafat], ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka,j "Angkatlah seorang raja untuk kami,k [lalu] kami akan berperang di jalan Allah." [Nabi mereka] berkata, "Adakah kamu* akan ingkar jika diwajibkan atasmu berperang?" Mereka berkata, "Mengapa [pula] kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal kami dan anak-anak kamil telah diusir dari kampung halaman kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil di antara mereka.m Dan Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang zalim.
 
247 Dan nabi mereka berkata kepada mereka,n "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Taluto sebagai raja bagimu." Mereka berkata, "Bagaimana dia menjadi raja atas kami, sedangkan kami lebih berhak menjadi raja daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang limpah?" [Nabip] menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya [menjadi raja] atas kamu,* dan melebihkan baginya ilmu dan perawakan.q" Dan Allah memberikan kedaulatan-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki,r" dan [kehadiran] Allah Maha Luas,s Maha Mengetahui.
 
248 Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabutt kepadamu,u yang di dalamnya terdapat sakinatv daripada Tuhan kamu,* dan sisa peninggalanw daripada keluarga Musa dan keluarga Harunx yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] bagimu, jika kamu* orang-orang mukmin."
 
249 Maka tatkala Talut keluar dengan tenteranya,y dia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu* dengan sebatang sungai. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum [airnya], maka dia bukan daripada [pengikut] aku. Dan sesiapa tidak meminumnya, maka sesungguhnya dia adalah daripada [pengikut] aku, kecuali orang yang mencedok dengan tangannya seceduk [air]. Lalu mereka meminum dari [sungai] itu kecuali sebahagian kecil di antara mereka.z Maka tatkala [Talut] dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi [sungai] itu, mereka berkata, "Kami tidak terdaya pada hari ini menentang Jaluta dan tenteranya." Orang-orang yang meyakini bahawasanya mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak pasukan kecil menewaskan pasukan besar dengan izin Allah.b" Dan Allah berserta orang-orang yang sabar.
 
250 Dan tatkala mereka keluar menghadap Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas kami, teguhkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir."
 
251 Lalu [tentera Talut] mengalahkan [tentera Jalut] dengan izin Allah, dan Daudc membunuh Jalut.d Dan Allah memberi [Daud] kerajaan dan hikmah, dan mengajarnya apa yang Dia kehendaki.e Dan sekiranya Allah tidak mendorong sekumpulan manusia menentang [keganasan] sekumpulan yang lain, pasti rosaklah bumi ini, tetapi Allah melimpah dengan kurnia kepada seluruh alam.f
 
252 Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu menurut yang benar, dan sesungguhnya engkau* adalah salah seorang daripada para rasul. Dia kehendaki
Juz 3A1
 
253 Demikianlah para rasul, sebahagian daripada mereka Kami utamakang daripada sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [secara langsung] dengannya dan sebahagian lagi yang darjath ditinggikan-Nya. Dan Kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa bukti yang nyata,i dan Kami memperkuatkannya dengan Roh Kudus.j Dan sekiranya dikehendaki Allah, orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti yang nyata datang kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [juga] di antara mereka yang kufur. Dan sekiranya dikehendaki Allah, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan.k Tetapi Allah melakukan apa yang dikenan-Nya.
 
254 Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah Kami berikan kepadamu,* sebelum datang hari yang dalamnya tiada jual beli,l ataupun persahabatan,m ataupun syafaat.n Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
 
255 Allah, tiada tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup, Maha Mandiri,o tidak mengantuk ataupun tidur.p Milik-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaatq di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya? Diar mengetahui apa yang ada di hadapan dan yang di belakang mereka,s dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nyat meliputi langit serta bumi, dan Dia memelihara dua-duanya tidak memberatkan-Nya. Dan Dia-lah yang Maha Tinggi, Maha Besar.
 
256 Tiada paksaan dalam [menganut] agama.u Sungguh, telah jelas antara [jalan yang membawa] petunjuk dengan jalan yang kesesatan. Oleh itu sesiapa yang mengkufuri Taghutv dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang pada gagang yang kukuh lagi tidak akan pecah. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
257 Allah menjadi Wali orang-orang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya.w Dan orang-orang yang kufur, wali-wali mereka adalah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan.x Mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
258 Tidakkah engkau* perhatikan orang yang berhujah dengan Ibrahim tentang Tuhannya, kerana Allah telah memberinya kerajaan? Apabila Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah yang menghidupan dan mematikan,y" dia berkata [pula], "Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim menjawab, "Tetapi sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah [matahari] itu dari barat." Lalu bingunglah orang yang kufur itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
259 Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri dan [bangunannya] telah runtuh atas dasarnya, dia berkata, "Bagaimana Allah boleh menghidupkan [negeri] ini setelah binasanya?" Lalu Allah mematikan [penduduk di dalam negeri] itu selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dan [Allah] bertanya: Berapa lama engkau* tinggal [di sini]? Dia menjawab, "Aku telah tinggal [di sini] satu hari atau sebahagian hari [saja]." [Allah] berfirman: Tetapi engkau* telah tinggal selama seratus tahun. Maka perhatikanlah makanan dan minuman engkau* yang tidak berubah [keadaannya], lalu perhatikanlah [keadaanz] keldaimu. Dan supaya Kami akan menjadikan engkau* tanda bagi manusia, perhatikanlah tulang belulang [keldaimu] bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.a Maka tatkala telah nyata baginya, dia berkata, "Aku mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.b"
 
260 Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." [Allah] berfirman: Dan belumkah engkau* percaya? [Ibrahim] menjawab, "Sebenarnya percaya, tetapi supaya tenteram hatiku.c" [Allah] berfirman: Maka ambillah empat ekor burung, lalu cininglah and kumpulkan bahagian semuanya kepadamu.* Kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bahagian daripada tiap-tiap bahagian [burung-burung] itu. Kemudian panggillah mereka,d [lalu] mereka akan datang kepadamu* dengan segera. Ketahuilah bahawasanya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
261 Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai,e pada setiap tangkai ada seratus biji.f Dan Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang Dia kehendaki,g dan [kehadiran] Allah Maha Luas,h Maha Mengetahui.i
 
262 Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak menyusuli apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya ataupun menyakiti [perasaan si penerima], mereka akan beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka,j dan tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Juz 3A2
 
263 Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang disusuli sesuatu yang menyakiti. Dan Allah Maha Kaya, Maha Halim.
 
264 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan [perkataan] yang menyakiti [perasaan si penerima] seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana hendak riyak kepada manusia,k dan dia tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Maka perumpamaan [orang] itu adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Lalu batu itu ditimpa hujan lebat, maka ditinggalkannya licin. Mereka tidak berkuasa [menyimpan] sedikitpun daripada apa yang mereka usahakan.l Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.m
 
265 Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari keredaan Allah dan untuk memperteguhkan jiwa mereka seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu [kebun itu] menghasilkan buahnya dua kali ganda. Tetapi jika tidak ditimpa hujan lebat, maka embunn [pun memadai]. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
266 Adakah salah seorang di antara kamu* yang berharap memiliki kebun kurma dan anggur,o yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,p yang di dalamnya juga ada segala jenis buah-buahan? Dan datanglah kepadanya usia tua, sedang dia memiliki keturunan yang daif,q lalu [kebun] itu ditimpa angin puyu yang mengandung api, maka terbakarlah.r Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat itu kepadamu, semoga kamu* memikirkannya.
 
267 Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah daripada hasil usaha kamu* yang baik-baik, dan daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.s Dan janganlah kamu* sengaja mengambil yang buruk darinya, [lalu] menginfakkan itu padahal kamu [sendiri] tidak akan mengambilnya kecuali dengan memejam mata terhahapnya.t Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
 
268 Syaitan menjanjikan kepadamu kepapaan [sebagai ancaman] dan menyuruh kamu* berbuat maksiat,u sedang Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan kurnia daripada-Nya. Dan [kehadiran] Allah Maha Luas,v Maha Mengetahui.
 
269 Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan sesiapa diberikan hikmah, maka sungguh, dia telah diberikan kebaikan yang banyak.w Dan tiada akan ingat [dan insaf] kecuali orang yang berakal waras.
 
270 Dan apa pun infak yang kamu* berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan tiada bagi orang-orang zalim seorangpun penolong.
 
271 Jika kamu* memperlihatkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itulah lebih baik bagimu,x dan Dia akan menebusy sebahagian kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
Juz 3A3
 
272 Bukanlah kewajiban engkau* menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan apa pun [harta] yang kamu* infakkanz maka [faedahnya] adalah untuk dirimu sendiri. Dan kamu* tidak berinfaka kecuali untuk mencari keredaanb Allah. Dan apa pun [harta] yang kamu* infakkan akan dibalas sepenuhnya kepadamu, dan kamu tidak akan dirugikan.c
 
273 [Berinfaklahd] untuk orang-orang fakir yang terhad [rezekinya] di jalan Allah, yang tidak mampu mengembara di bumi [untuk cari nafkah]. Orang yang jahil mengira mereka kaya kerana mereka menahan diri [daripada meminta-minta]. Engkau* dapat mengenal mereka melalui ciri-ciri mereka, [iaitu] mereka tidak meminta kepada orang secara berulang-ulang. Dan apa pun [harta] yang baik yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang itu.
 
274 Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada waktu malam dan siang, [iaitu] secara bersembunyi dan terbuka, maka mereka akan beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka, dan tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
 
275 Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang telah dirasuknya oleh syaitan kerana penyakit gila. Yang demikian itu sebab bahawasanya mereka berkata, "Sesungguhnya urus niaga sama dengan riba." Padahal Allah menghalalkan urus niaga dan mengharamkan riba.e Maka sesiapa yang telah sampai kepadanya teguranf daripada Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehinya dahulu ialah miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Dan sesipaya mengulangi [perbuatan itu], maka mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
276 Allah menghapuskang riba dan meningkatkan sedekah. Allah tidak suka kepada setiap orang kafir yang banyak berdosa.h
 
277 Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh,i dan mendirikan solat serta menunaikan zakat,j mereka akan beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Dan tiada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
 
278 Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalahk kepada Allah dan tinggalkanlah sisa daripada riba [yang belum dipungut], jika kamu* orang-orang mukmin.
 
279 Oleh itu jika kamu* tidak melakukan [perintah] itu, maka umumkanlah peperangan daripada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu* bertaubat, maka kamu* akan berhak atas pokok hartamu. Kamu* tidak berlaku zalim ataupun dizalimi.
 
280 Dan jika [orang yang berhutang] dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai [hidupnya] lapang. Dan adalah lebih baik bagimu untuk sedekahkan [hutang itu] jika kamu* mengetahui.
 
281 Dan takutlah pada hari kamu* akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa dibalas sepenuhnya menurut apa yang telah diusahakannya dan mereka tidak akan dizalimi.l
 
282 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu* berurusan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskanya. Dan hendaklah jurutulis itu menuliskannya di antara kamu* dengan adil. Dan janganlah jurutulis itu enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulis dan penghutang itu mengimlakkan [syarat-syarat hutang piutang]. Dan hendaklah [jurutulis] bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ditinggalkannya sesuatu pun daripada [hutang] itu. Lalu jika penghutang itu orang yang kurang akalnya,m atau daif atau dia dengan sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka walinya harus mengimlakkan dengan adil. Dan hendaklah dipersaksikan dengan dua orang saksi lelaki di antara kamu,* atau jika tiada dua orang lelaki di antara kamu. Dan jika tidak ada dua orang [saksi] lelaki, maka [boleh] seorang lelaki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu redai daripada para saksi,n agar jika yang seorang [perempuan] lupa, maka yang seorang lagi dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi enggan apabila mereka dipanggil [bersaksi]. Dan janganlah kamu* bosan menuliskan batas waktu [membayar hutang] itu, baik kecil mahupun besar. Demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih sesuai untuk kesaksian dan lebih [berkesan] mencegah keraguan, kecuali jika urusan itu perdagangan tunai yang kamu* jalankan di antaramu, maka tidak salah atasmu [jika] kamu tidak menuliskannya. Dan hendaklah dipersaksikan apabila kamu* berurus niaga, dan janganlah jurutulis ataupun saksi dibahayakan. Dan jika kamu* melakukan [yang demikian], maka sesungguhnya itu suatu perbuatan fasiqo terhadapmu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengajar kamu.* Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Juz 3A4
 
283 Dan jika kamu* dalam perjalanan dan tidak mendapati seorang jurutulis, maka hendaklah ada barang jaminan [yang dipegang]. Lalu jika sebahagian daripada kamu* mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya,p dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu* menyembunyikan kesaksian, dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu* kerjakan.
 
284 Milik Allah [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi. Dan jika kamu* nyatakan apa yang ada di hatimu atau kamu sembunyikannya, Allah akan perhitungkan itu bagimu, lalu Dia mengampuni sesiapa yang Dia kehendaki dan mengazab sesiapa yang Dia kehendaki.q Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.r
 
285 Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan [begitu juga] orang-orang mukmin. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. [Mereka berkata:] Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara rasul-rasul-Nya.s Dan mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada-Mu ialah tempat kesudahan."
 
286 Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut keupayaannya.t Dia beroleh [ganjaran] menurut apa yang telah diusahakannya, dan dia menanggung [balasan] menurut apa yang telah diusahakannya. [Mereka berdoa,] "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyalahkan kami jika kami lupa atau kami membuat kesalahan. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Dan maafkanlah kami, ampunilah kami, serta rahmatilah kami. Engkau-lah Pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir."
 
 
 
 
 
 
 
Aal-i-Imrana
 
3
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 ALM.c
 
2 Allah, tiada Tuhand melainkan Dia, yang Maha Hidup, Maha Mandiri.e
 
3 Dia menurunkan Kitab [Al-Qur’an] kepada engkau* menurut yang benar, yang mengesahkan [Kitab-Kitabf] yang sebelumnya.g Dan Dia menurunkan Taurath dan Injil,i
 
4 sebelum [Al-Qur’an] itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia [juga] menurunkan Furqan.j Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allahk akan mendapat azab yang keras.l Dan Allah Maha Perkasa,m Pemilik pembalasan.n
 
5 Sesungguhnya tidak ada sesuatupun yang tersembunyi daripada Allah di bumi ataupun di langit.o
 
6 Dia-lah yang membentuk kamu* dalam rahimp sebagaimana Dia kehendaki.q Tiada tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa,r Maha Bijaksana.s
 
7 Dia-lah yang menurunkan Kitab [Al-Qur’an] kepada engkau.* Di antaranya ada ayat-ayat [Muhkamat] yang jelas maksudnya,t iaitu [daripada] Ummul Kitab,u dan yang lain ialah ayat-ayat [Mutasyabihat] yang samar-samar maksudnya.v Oleh itu adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan [pada kesesatan],w mereka mengikuti ayat [Mutasyabihat] yang samar-samar dari [Kitab] itu untuk mencari-cari fitnah, dan mencari-cari takwilnya, padahal tiada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata,x "Kami beriman kepada [Al-Qur’an] itu. Semua [ayat-ayat] itu dari sisi Tuhan kami." Dan tiada akan ingat [dan insaf] kecuali orang yang berakal waras
 
8 [Mereka berdoa:] Ya Tuhan kami, janganlah Engkau cenderungkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Pemberi.y
 
9 Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkanz manusia pada hari [Kiamat] yang tiada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji.a
 
10 Sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidaklah berguna lagi kepada mereka sedikitpun harta benda ataupun anak-anakb mereka terhadap [azab] Allah.c Dan mereka itu [menjadi] bahan bakar untuk api [neraka].
 
11 [Keadaan mereka] seperti keadaan ahli Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan tanda-tanda [mukjizat] Kami,d maka Allah menyambar mereka sebab dosa-dosa mereka, dan Allah amat keras hukuman-Nya.e
 
12 Katakanlah* kepada orang-orang yang kufur, "Kelak kamu* akan dikalahkan dan dikumpulkan ke dalam Jahanam, dan amatlah buruk tempat kediaman itu."
 
13 Sungguh, telah ada suatu tanda bagi kamu* dalam dua pasukan [tentera] yang berhadap-hadapan.f Satu pasukan berperang di jalan Allah, dan [pasukan] yang lain itu kafir. Mereka [yang kafir] melihat dengan mata dirinya bahawa [pasukan Muslim itu] dua kali jumlahnya daripada mereka.g Dan Allah menguatkan dengan pertolongan-Nya sesiapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya dengan yang demikian itu terdapat ibarat bagi orang yang ada penglihatan [yang mendalam].h
 
14 Cinta terhadap apa yang diinginkan dipandang elok bagi manusia,i iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertimbun daripada emas dan perak, kuda-kuda baka, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hayat duniawi, tetapi di sisi Allah ialah tempat kembali yang baik.
Juz 3B1
 
15 Katakanlah:* Apakah aku akan beritakan kepadamu* [sesuatu] yang lebih baik daripada itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka [disediakan] Jannah-Jannahj yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,k kekallah mereka di dalamnya. Dan [di sana juga terdapat] pelbagai jenis yang disucikanl serta keredaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan [keadaan] hamba-hamba-Nya.
 
16 [Hamba-hamba-Nya ialah] orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kamim dan lindungilah kami daripada azab api [neraka]."
 
17 [Dan juga] orang-orang yang sabar,n orang-orang yang sadik, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang mengingfakan hartanya [di jalan Allah], dan orang-orang yang beristighfar [kepada Allah] pada waktu sebelum fajar.o
 
18 Allah mempersaksikan bahawasanya tiada tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan,p dan [begitu juga] para malaikat dan orang yang berilmu. Tiada tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
19 Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.q Dan orang-orang yang telah diberi Kitab tidak berselisih, kecuali setelah ilmu datang kepada mereka, kerana hasad dengki di antara mereka. Dan sesiapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat dalam penghisaban-Nya.r
 
20 Oleh itu jika mereka berhujah dengan engkau,* maka katakanlah: Aku berserah diri kepada Allah, dan [begitu juga] orang-orang yang mengikutku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang Ummi:s Sudahkah kamu* masuk Islam? Lalu jika mereka masuk Islam, maka sungguhlah mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban engkau* hanyalah pemberitahuan [yang jelas]. Dan Allah Maha Melihat akan [keadaan] hamba-hamba-Nya.
 
21 Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa hak,t dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, maka berilah berita gembirau kepada mereka akan azab pedih.
 
22 Mereka itu orang-orang yang terhapus amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan tiada bagi mereka seorang pun penolong.v
 
23 Tidakkah engkau* perhatikan orang-orang yang telah diberi sebahagian daripada Kitab-Kitab [Allah]? Mereka diajak [berpegang] pada Kitab untuk menghakimi di antara mereka. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling, dan mereka [masih] menolak.
 
24 Demikianlah sebab bahawasanya mereka berkata, "Api [neraka] sama sekali tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hariw saja.x" Dan mereka telah tertipu dalam agama mereka oleh apa yang telah mereka ada-adakan.
 
25 Maka bagaimanakah [jadinya] apabila Kami himpunkan mereka pada hari [Kiamat] yang tiada keraguan padanya? Dan setiap jiwa dibalas sepenuhnya menurut apa yang telah diusahakannya dan mereka tidak akan dizalimi.
 
26 Katakanlah:* Ya Allah, Pemilik kedaulatan, Engkau berikan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki.y Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki.z Di tangan Engkau-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.a
 
27 Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam.b Dan Engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati daripada yang hidup. Dan Engkau memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab.
 
28 Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai walic selain orang-orang mukmin.d Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka dia tidak akan mendapat apapun daripada Allah, kecuali jika kamu* amat berhati-hati terhadap mereka. Dan Allah memberi kamu* amaran akan diri-Nya, dan kepada Allah ialah tempat kesudahan.
 
29 Katakanlah:* Jika kamu* sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakannya, [nescaya] Allah mengetahuinya.e Dan Dia mengetahui apa yang ada di langit serta di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 
30 [Ingatlah] pada hari [ketika] setiap jiwaf akan mendapat [balasan] untuk kebajikan yang telah dikerjakan dan dihadapkan olehnya dan [begitu juga] untuk kejahatan yang telah dikerjan olehnya. Dia [yang bersalah] berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara [kejahatan] itu dan dirinya.g Dan Allah memberimu* amaran akan diri-Nya. Dan Allah Maha Penyayangh kepada hamba-hamba-Nya.i
 
31 Katakanlah:* Jika kamu* mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mengasihi kamu* serta mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampunj Maha Mengasihani.k
 
32 Katakanlah:* Taatlah kamu* kepada Allah dan Rasul, tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir.l
Juz 3B2
 
33 Sesungguhnya Allah telah memilih Adam,m Nuh,n keluarga Ibrahim,o dan keluarga Imran melebihi seluruh umat manusia,p
 
34 [dan] keturunan sebahagiannya adalah daripada sebahagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.q
 
35 [Ingatlah] ketika isteri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu [anak] yang ada dalam kandunganku dilepaskan kepada-Mu,r maka terimalah [nazar] daripadaku. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."
 
36 Maka tatkala dia melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan!" Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, dan [anak] lelaki tidak seperti perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam,s dan aku memohon perlindungan Engkau untuknya dan untuk keturunannya daripada syaitant yang terkutuk.u"
 
37 v Maka Tuhannya menerima [Maryam] dengan penerimaanw yang baik,x membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannyay kepada Zakaria.z Setiap kali Zakaria masuk menemui [Maryam] di mihrab, dia dapati rezeki di sisinya. Dia bertanya, "Wahai Maryam! Dari mana engkau* beroleh ini?" [Maryam] menjawab, "Itu daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki tanpa hisab."
 
38 Pada ketika itu Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."
 
39 Lalu para malaikat memanggilnya sedang dia berdiri mohon restu di mihrab,a "Bahawasanya Allah memberi berita gembira kepadamu* tentang [kelahiran] Yahya,b yang mengesahkanc Kalimat daripada Allah,d menjadi ikutan, menahan diri [daripada perempuan] dan seorang nabie di antara orang-orang yang soleh.f"
 
40 [Zakaria] berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan beroleh anak, sedang aku sudah sampai usia tua dan isteriku seorang yang mandulg?" [Allah] berfirman: Demikianlah Allah, [yang] melakukan apa yang Dia kehendaki.
 
41 [Zakaria] berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah bagiku suatu tanda.h" [Allah] berfirman: Tanda bagimu adalah bahawa engkau* tidak dapat berkata-kata dengan manusiai selama tiga hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah [nama] Tuhanmu* banyak kali, dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari.
 
42 Dan [ingatlah] ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah telah memilihj engkau,* menyucikanmu,k dan mengutamakanmu atas segala perempuan di seluruh alam.l
 
43 Wahai Maryam! Taatlah kepada Tuhan engkau,* sujud dan rukuklah bersama-sama orang-orang yang rukuk."
 
44 Demikianlah sebahagian daripada berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepadamu, sedang engkau* tidak bersama mereka ketika mereka membuang undim [untuk menentukan] siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau [juga] tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.
 
45 [Ingatlah] ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah memberi berita gembira kepadamu* dengan Kalimatn daripada-Nya, [iaitu] namanya Al-Masiho Isap bin Maryam, seorang yang terkemukaq di dunia ini dan di akhirat,r dan di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah.s
 
46 Dan dia berkata-kata dengan manusia [sewaktu] dalam buaiant dan ketika sudah dewasa, dan dia di antara orang-orang yang soleh."
 
47 [Maryam] berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku beroleh seorang anak, padahal tiada seorang lelaki pernah menyentuhu aku?" [Allah] berfirman: Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.v Apabila Dia menetapkan [adanya] sesuatu perkara, maka sesungguhnya Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah itu.w
 
48 Dan Diax mengajarkany kepadanyaz Kitab,a Hikmah,b Taurat,c dan Injil.
 
49 Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. [Diad berkata], "Sungguh, aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda [mukjizat] daripada Tuhan kamu,* iaitu aku ciptakane bagimu daripada tanah liat [sesuatu] seperti seekor burungf lalu aku meniupnya,g maka jadilah itu seekor burung [yang hiduph] dengan izin Allah.i Dan aku menyembuhkanj orang yang dilahirkan buta,k dan orang yang berpenyakit kusta.l Dan aku menghidupkan orang matim dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu* makann dan apa kamu simpan di rumahmu.o Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda [kerasulan aku] bagimu, jika kamu* orang-orang mukmin.p
 
50 Dan [akuq datang] sebagai seorang yang mengesahkan [Kitab] Taurat [yang turun] sebelumku,r dan untuk menghalalkan bagi kamu* sebahagian daripada apa yang telah diharamkan untukmu.s Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda [mukjizat] daripada Tuhan kamu,* maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.t
 
51 Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhanmu,* maka sembahlah Dia.u Inilah Jalan yang Lurus.v"
Juz 3B3
 
52 Maka tatkala Isa merasakan [dengan yakinw] kekufuranx daripada mereka, dia berkata, "Siapakah penolong-penolongku bagi [kehendak] Allah?" Para hawariuny berkata, "Kamilah penolong-penolong [kehendak] Allah.z Kami beriman kepada Allah dan bersaksi bahawasanya kami orang-orang Muslim.
 
53 Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul itu,a maka catatlah kami berserta orang-orang yang menjadi saksi."
 
54 Dan merekab berkomplot,c dan Allah [juga] berkomplot, tetapi Allah adalah Pembalas muslihat yang terbaik.d
 
55 [Ingatlah] ketika Allah berfirman: Wahai Isa! Sesungguhnya Akue akan mewafatkanf engkau* dan [kemudian] mengangkatmug kepada-Ku,h dan menyucikanmu daripada orang-orang yang kufur,i dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kufurj sehinggak Hari Kiamat.l Kemudian kepada-Ku kamu* kembali, lalu Aku akan menghakimi di antaramu tentang apa yang selalu kamu perselisihkan.m
 
56 Lalu adapun orang-orang yang kufur, maka Aku akan mengazab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat,n dan tiada bagi mereka seorang pun penolong.o
 
57 Dan adapun orang-orang yang beriman serta beramal soleh, maka Dia akan membalas mereka sepenuhnya dengan pahala mereka.p Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.q
 
58 Demikianlah Kami membacakannya kepada engkau* daripada ayat-ayat [Kami] dan peringatanr yang penuh hikmah.
 
59 Sesungguhnya perumpamaan [kelahiran] Isa menurut Allah adalah seperti [penciptaan] Adam. Dia menciptakannya daripada tanah, kemudian Dia berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah dia.s
 
60 [Itulah] yang benar daripada Tuhanmu, maka janganlah engkau* termasuk orang-orang yang ragu.
 
61 Maka sesiapa yang berhujah dengan engkau* tentang hal itu setelah ilmu datang kepadamu, katakanlah: Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu,* isteri-isteri kami dan isteri-isterimu, kami sendiri dan [juga] kamu sendiri, kemudian [marilah] kita bersungguh-sungguh memohan kepada-Nya supaya laknat Allah ditimpakan atas orang-orang pendusta.
 
62 Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Dan tiada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Allah memang yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
63 Lalu jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerosakan.
 
64 Katakanlah:* Wahai Ahli Kitab! Marilah [kita] menuju kepada satu Kalimat yang sama antara kami dengan kamu, bahawa kita tidak menyembah selain Allah, ataupun mensyirikkan apapun dengan-Nya,t dan tidak mengambil sesama kita tuhan-tuhan selain Allah.u Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah:* Saksikanlah bahawasanya kami orang-orang Muslim.
 
65 Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu* berhujah tentang Ibrahim, sedang tidak diturunkan [Kitab-Kitab] Taurat dan Injil kecuali setelah [Ibrahim]? Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
66 Begitulah kamu,* [selalu] berhujah mengenai apa yang kamu ada pengetahuan tentangnya, tetapi mengapa kamu berhujah [juga] mengenai apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya? Dan Allah mengetahui, sedang kamu* tidak mengetahui.
 
67 Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun Kristian, tetapi dia adalah seorang tauhid, seorang Muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik.
 
68 Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini, dan orang-orang yang beriman.v Dan Allah menjadi Wali bagi orang-orang mukmin.
 
69 Segolongan daripada Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu,* padahal mereka hanyalah menyesatkan dirinya sendiri sedang mereka tidak menyedari.
 
70 Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu* mengkufuri ayat-ayat Allah, padahal kamu menjadi saksi [akan itu]?
 
71 Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu* mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilanw? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui.
 
72 Dan segolongan daripada Ahli Kitab berkata, "Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang hari, dan kufurilah pada akhirnya, semoga mereka kembali [kepada agama mereka].
 
73 Dan janganlah kamu* percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu.x" Katakanlah:* Sesungguhnya petunjuk [yang benar] ialah petunjuk Allah,y [meskipun] bahawa seseorang diberi seperti apa yang diberikan kepadamu, atau mereka menyanggah kamu* di hadapan Tuhanmu. Katakanlah:* Sesungguhnya limpah kurnia ada pada tangan Allah, [yang] diberikan-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan [kehadiran] Allah Maha Luas,z Maha Mengetahui.
 
74 Dia menentukan rahmat-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah melimpah dengan kurnia yang besar.
Juz 3B4
 
75 Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau* percayakan kepadanya sejumlah besar [harta], dia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada [pun] yang jika engkau* percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menuntutnya. Demikianlah sebab bahawasanya mereka berkata, "Kami tidak ada urusan dengan orang-orang Ummi." Dan mereka mengatakan kebohongan terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya.
 
76 Tetapi sesiapa yang memenuhi janjinya dan bertakwa,a maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.b
 
77 Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, ataupun memandang mereka pada Hari Kiamat, ataupun menyucikan mereka, dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
78 Dan sesungguhnya di antara mereka, ada sebahagian yang memutar balikkan Kitabc dengan lidah mereka,d supaya kamu* mengira [yang dibaca] itu dari Kitab, padahal bukan dari Kitab. Dan mereka berkata, "Itu daripada Allah," padahal itu bukan daripada Allah. Dan mereka mengatakan kebohongan terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya.
 
79 Tidaklah patut bagi seseorang manusiae yang Allah telah memberinya Kitab dan hukum serta kenabian,f kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu* hamba-hamba aku dan bukan Allah,"g" tetapi [dia berkata], "Jadilah kamu* tuan-tuan guru oleh sebab kamu mengajarkan Kitab, dan sebab kamu mempelajarinya.h"
 
80 Dan dia [juga] tidak menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan.i Adakah [wajar bagi] dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?
 
81 Dan [ingatlah] ketika Allah mengikat perjanjian dengan para nabi: Apa yang telah Aku berikan kepadamu, [iaitu] Kitab dan Hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasulj yang mengesahkan apa yang ada padamu,k kamu* harus beriman kepadanya dan menolongnya. [Allah] berfirman: Adakah kamu* setuju dan menerima [perjanjian] itu dengan Aku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, "Kami setuju." [Allah] berfirman: Maka bersaksilah kamu,* dan Aku menjadi saksi bersamamu.
 
82 Lalu sesiapa yang berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq.l
 
83 Maka adakah mereka mencari selain agama Allah? Padahal kepada-Nya berserahlah diri sesiapa pun yang ada di langit serta di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa,m dan kepada-Nya mereka akan dikembalikan.n
 
84 Katakanlah:* Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail,o Ishak,p Yakubq dan anak cucunya,r dan kepada apa yang diberikan kepada Musa,s Isa, serta kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka.t Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diriu kepada-Nya.
 
85 Dan sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
 
86 Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman? Dan mereka itu telah bersaksi bahawasanya Rasul itu adalah benar, dan bukti-bukti yang nyata telah pun datang kepada mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
87 [Bagi] mereka itu, balasan mereka adalah bahawasanya mereka ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia sekaliannya,
 
88 kekallah mereka di dalamnya, tidaklah diringankan azab terhadap mereka ataupun diberi mereka tangguh,v
 
89 kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
90 Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah lagi dalam kekufurannya sama sekali tidak akan diterima taubatnya,w dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
 
91 Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kekufuran, maka sama sekali tidak akan diterima [tebusan] daripada seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengan itu.x Mereka itu akan mendapat azab pedih, dan tiada bagi mereka seorang pun penolong.y
 
92 Kamu* tidak akan mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian daripada apa yang kamu cintai.z Dan apa pun yang kamu* infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang itu.
Juz 4A1
 
93 Semua makanan adalah halal bagi Bani Israela kecuali [makanan] yang diharamkan oleh [Nabi] Israel atas dirinya sebelum diturunkan [Kitab] Taurat. Katakanlah:* Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu* orang-orang yang sadik.b
 
94 Tetapi sesiapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
 
95 Katakanlah:* Benar [firman] Allah! Maka ikutilah kamu* jalan rohaniahc Ibrahim yang tauhid, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik.
 
96 Sesungguhnya rumah [ibadat] yang mula-mula dibina untuk manusia ialah [Baitullah] yang di Bakka,d yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.e
 
97 Di dalamnya terdapat tanda-tanda nyata, [di antaranya] Makam Ibrahim. Sesiapa yang memasuki [Baitullah] itu, amanlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia melaksanakan ibadat haji ke Baitullah, [iaitu] bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan itu. Tetapi sesiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, [tidak memerlukan apapun] dari seluruh alam.
 
98 Katakanlah:* Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu* mengkufuri ayat-ayat Allah, sedang Allah menjadi Saksi atas apa yang kamu* kerjakan?
 
99 Katakanlah:* Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu* menghalangi orang yang beriman dari jalan Allahf? Kamu* hendak menjadikannya belit-belit,g padahal kamu menyaksikan. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu* kerjakan.
 
100 Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu* taat kepadah sebagian di antara orang-orang yang diberi Kitabi itu, mereka akan mengembalikan kamu* menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman.
 
101 Bagaimanakah [sampai] kamu* kufur, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu, dan Rasul-Nya ada di kalanganmu? Dan sesiapa yang [imannya] berpegang teguhj kepada Allah, maka sungguh, dia diberi petunjuk ke Jalan yang Lurus.k
 
102 Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sewajarnya, dan janganlah kamu* mati kecuali dalam keadaan Muslim.
 
103 Dan berpeganglah teguh kamu* semuanya pada tali [perjanjian] Allah,l dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuhan, lalu Dia mempersatukan hatimu, maka demi nikmat-Nya kamu menjadi bersaudara.m Dan dahulu kamu* berada di pinggir jurang api [neraka], lalu Dia menyelamatkan kamu darinya.n Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, semoga kamu* mendapat petunjuk.
 
104 Dan hendaklah ada di antara kamu* suatu umat yang menyeru kepada segala yang baik, menyuruh [berbuat] yang makrufo dan melarang [berbuat] yang mungkar.p Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
105 Dan janganlah kamu* menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Dan mereka itu akan mendapat azab yang berat,
 
106 pada hari itu ada wajah yang putih [berseri] dan ada wajah yang hitam legam.q Bagi mereka yang dimalukan, "Adakah kamu* [kembali] kufur setelah [lahir] imanmu? Maka rasakanlah azab oleh sebab kamu* selalu mengkufuri."
 
107 Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, maka mereka berada dalam rahmat Allah [di Jannah], kekallah mereka di dalamnya.r
 
108 Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepada engkau* menurut yang benar, dan Allah tidak bermaksud menzalimi [siapapun] di seluruh alam.
 
109 Dan milik Allah [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi, dan kepada Allah [segala] urusan dikembalikan.
 
110 Kamu* ialah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh [berbuat] yang makruf dan melarang [berbuat] yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Dan sekiranya Ahli Kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka orang-orang yang fasiq.
 
111 Mereka sama sekali tidak akan dapat memudaratkans kamu,* kecuali [sedikit] gangguan sahaja, dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan undur ke belakang, kemudian mereka tidak akan diberi tolong.
 
112 Mereka ditimpa kehinaan di manapun mereka dijumpai, kecuali jika adanya perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan manusia.t Dan mereka menanggung kemurkaan daripada Allahu dan mereka ditimpa kemiskinan. Itulah sebab bahawasanya mereka selalu mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa hak. Itulah oleh sebab mereka derhaka dan selalu melanggar hukum.
Juz 4A2
 
113 Mereka itu tidak [semuanya] sama, [kerana] di antara Ahli Kitab ada umat yang jujur,v mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari,w dan mereka [juga] bersujud [semasa bersolat].
 
114 Mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, menyuruh [berbuat] yang makruf dan melarang [berbuat] yang mungkar, dan bersegera dalam usaha kebajikan, dan mereka itu di antara orang-orang yang soleh.
 
115 Dan apa pun kebaikan yang mereka lakukan, maka tidak sekali dibatalkan daripada mereka.x Dan Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa.
 
116 Sesungguhnya orang-orang yang kufur, baik harta benda mereka mahupun anak-anak mereka sama sekali tidak akan berfaedah kepada mereka terhadap [azab] Allah sedikitpun. Dan mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
117 Perumpamaan [harta] yang mereka infakkan dalam hayat duniawi adalah seperti angin yang membawa embun beku, yang menimpa ladang suatu kaum yang menzalimi dirinya sendiri, lalu [angin] itu merosakkannya. Dan Allah menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi dirinya sendiri.y
 
118 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* mengambil orang-orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaan,z [kerana] mereka tidak henti-hentinya menjadi kekacauan bagimu.a Mereka berharap agar kamu menderita. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar [jahatnya]. Sungguh, Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda [kuasa Kami], jika kamu* mengerti.
 
119 Beginilah kamu,* [iaitu] kamu suka kepada mereka, tetapi mereka tidak suka kepadamu,b padahal kamu beriman kepada Kitab-Kitab semuanya. Dan apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami telah beriman," tetapi apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari kerana marah terhadapmu. Katakanlah:* Matilah kamu* kerana kemarahanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
 
120 Jika kamu* memperoleh kebaikan, mereka sakit hati, tetapi jika kamu ditimpa keburukan, mereka bergembira dengan itu.c Dan jika kamu* bersabard dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya [ilmu] Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.
 
121 Dan [ingatlah] ketika engkau* berangkat pada awal pagi [meninggalkan] keluargamu untuk menempatkan orang-orang mukmin di tempat masing-masing untuk pertempuran. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
122 Ketika dua golongan di antara kamu* bertujuan [undur] kerana lemah semangat, padahal Allah menjadi Wali bagi dua golongan itu. Dan [hanya] kepada Allah maka haruslah orang-orang mukmin bertawakal.
 
123 Dan sungguh, Allah telah menolong kamu* dalam Perang Badar, sedang kamu dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat bersyukur [kepada-Nya].
 
124 [Ingatlah] ketika engkau* berkata kepada orang-orang mukmin, "Tidakkah cukup bagimu bahawa Allah memperkuatan kamu* dengan tiga ribu malaikate yang diturunkan [dari langit]?"
 
125 Sebenarnya cukup, jika kamu* bersabar dan bertakwa. Dan [apabila] mereka datang [menyerang] kamu dengan tiba-tiba, Tuhanmu akan memperkuatan kamu* dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda.
 
126 Dan Allah hanyalah menjadikannya khabar gembira bagimu, dan supaya hati kamu* tenteramf dengan [bantuan] itu. Dan kemenangang hanyalah daripada Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
 
127 [Kemenangan itu adalah] untuk membasmi satu golongan daripada orang-orang yang kufur, atau menekan mereka lalu mereka kembali dengan kecewa.
 
128 Itu sedikit pun bukan urusan engkau,* sama ada Dia menerima taubat mereka atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim.
 
129 Dan milik Allah [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi.h Dia mengampuni sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia mengazab sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
130 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* memakan riba dengan berlipat-lipat ganda,i dan bertakwalahj kepada Allah semoga kamu beruntung.
 
131 Dan takutilah kamu* akan api [nerakak] yang disediakan bagi orang-orang kafir.
 
132 Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, semoga kamu* diberi rahmat.
Juz 4A3
 
133 Dan segeralah kamu* kepada ampunan daripada Tuhanmu, dan Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
 
134 [Mereka itu] orang-orang yang menginfakkan [hartanya] pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahan [mereka] dan memaafkan [kesalahan] orang lain. Dan Allah mengasihi orang-orang yang muhsin,l
 
135 dan [juga] orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan maksiatm atau menzalimi diri sendiri, mereka [segera] ingat kepada Allah,n lalu beristighfar untuk dosa-dosa mereka.o Dan siapa [lagi] yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allahp? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan [dosa itu], sedang mereka mengetahui [akibatnya].
 
136 [Bagi] mereka itu, ganjaran mereka ialah ampunan daripada Tuhan mereka dan Jannah-Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekallah mereka di dalamnya.q Dan itulah sebaik-baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal [soleh].
 
137 Sungguh, sudah berlalu sebelummu sunnah-sunnah [Allah], maka jelajahilah kamu* di bumi lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan [rasulnya].
 
138 Inilah suatu keterangan yang jelas untuk umat manusia, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
 
139 Dan janganlah kamu* [berhati] lemahr ataupun bersedih hati,s padahal kamu lebih tinggi [darjat] jika kamu orang-orang mukmin.t
 
140 Jika kamu* tercedera,u maka sungguh, kaum [musuh] itu pun tercedera yang serupa. Dan demikianlah keadaan hari-hari itu, Kami bergilir-gilir [menang dan kalah] di antara manusia, dan supaya dinyatakan oleh Allah orang-orang yang beriman dan mengambil untuk diri-Nya syuhada di antara kamu.* Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.v
 
141 Dan [juga] supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman [dengan mengujinyaw] dan membinasakan orang-orang kafir.x
 
142 Ataukah kamu* mengira bahawa kamu akan masuk Jannahy tatkala belum nyata oleh Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata [lagi] orang-orang yang sabar?
 
143 Dan sungguh, kamu* mencita-citakan mati [syahid] sebelum kamu menghadapinya, maka sungguh, [sekarang] kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.
 
144 Dan Muhammadz khususnya Rasul,a sebelumnya beberapa rasul sudah berlalu. Maka adakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu* akan berbalik ke belakang [menjadi kufur]? Dan sesiapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Dan kelak Allah akan mengganjarkan orang-orang yang bersyukur.b
 
145 Dan setiap jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah menurut ketetapan ajal baginya.c Dan sesiapa menghendaki pahala dunia, Kami berikan kepadanya [pahala] dari [dunia] itu, dan sesiapa menghendakinya pahala akhirat, Kami berikan kepadanya [pahala] dari [akhirat] itu. Dan kelak Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur.
 
146 Dan betapa banyak nabi yang berperang disertai sejumlah banyak orang pengikutnya, lalu mereka tidak menjadi lemah [semangat] kerana apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak menjadi daif dan tidak tunduk [kepada musuh]. Dan Allah mengasihi orang-orang yang sabar.d
 
147 Dan tidak lain ucapan mereka kecuali doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kamie dan tindakan kami yang keterlaluan dalam urusan kami, serta teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir."
 
148 Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat.f Dan Allah mengasihi orang-orang yang muhsin.g
 
149 Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu* taat kepada orang-orang yang kufur, mereka akan mengembalikan kamu ke belakang [menjadi kufur] lalu kamu kembali menjadi orang-orang yang rugi.
 
150 Namun Allah adalah Pelindung kamu,* dan Dia-lah Penolong yang terbaik.h
 
151 Kelak Kami akan menanamkan rasa gerun dalam hati orang-orang yang kufur kerana mereka mensyirikkan Allah dengan apa yang Dia tidak menurunkan sebarang hak kuasa kepadanya. Dan tempat berlindung mereka ialah api [neraka],i dan buruklah tempat tinggal [bagi] orang-orang yang zalim.
 
152 Dan sungguh, Allah telah menepati janji-Nya kepadamu, ketika kamu* membunuh mereka dengan izin-Nya sampai [pada saat] ketika kamu lemah semangat dan bersengketa dalam urusan itu, dan menderhakai [Rasul] setelah Dia memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu* ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada [juga] orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Dia memalingkan kamu* daripada mereka untuk mengujimu. Dan sungguh, Dia telah memaafkan kamu, dan Allah melimpah dengan kurnia kepada orang-orang mukmin.
Juz 4A4
 
153 [Ingatlah] ketika kamu* [lari] mendaki [gunung] dan tidak menoleh kepada siapa pun, sedang Rasul yang berada di kalangan orang lain memanggil kamu [dari belakang]. Maka Diaj menimpakan atasmu penderitaan demi penderitaan supaya kamu* tidak bersedih hati terhadap apa yang luput daripadamu ataupun terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
154 Kemudian setelah kamu* ditimpa kedukaan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa perasaan mengantuk yang meliputi segolongan di antaramu,k padahal segolongan lagi dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusanl ini?" Katakanlah:* Sesungguhnya segala urusan itu ditentukan oleh Allah. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang mereka tidak nyatakan kepada engkau.* Mereka berkata, "Sekiranya sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, [beberapa orang] kita tidak akan terbunuh di sini." Katakanlah:* Meskipun kamu* berada di rumahmu, pasti keluarlah orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu ke tempat matinya. Dan [terjadinya itu] untuk Allah menguji apa yang ada dalam hatim kamu,* dan membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
 
155 Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu* pada hari dua pasukan [tentera] bertempur, sesungguhnya mereka hanya digelincirkan oleh syaitan kerana beberapa [kesalahan] yang telah mereka usahakan [dahulu], dan sungguh, Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Halim.n
 
156 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* seperti orang-orang yang kufur yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di bumi atau keluar berperang, "Sekiranya mereka ada bersama kita, mereka tidak akan mati dan tidak terbunuh," supaya dengan [perkataan] yang demikian itu Allah menimbulkan rasa penyesalan dalam hati mereka. Dan Allah menghidupkan dan mematikan,o dan Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
157 Dan sungguh, jika kamu* terbunuh di jalan Allah atau mati,p tentulah keampunan dan rahmat daripada Allah lebih baik daripada [harta rampasan] yang mereka kumpulkan.
 
158 Dan sungguh, jika kamu* mati atau terbunuh, pasti kepada Allah kamu* akan dikumpulkan.q
 
159 Maka oleh sebab rahmat daripada Allah, engkau* bersikap lemah lembutr terhadap mereka. Dan sekiranya engkau* bersikap kasars dan keras hati, tentu mereka segera lari dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan beristighfar untuk mereka,t dan bermusyawarah dengan mereka tentang urusan itu, lalu apabila engkau* telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal.u
 
160 Jika Allah menolong kamu,* maka tiada yang dapat mengalahkanmu,v tetapi jika Dia membiarkan kamu [tanpa pertolongan-Nya], maka siapa yang dapat menolongmuw setelah itu? Dan [hanya] kepada Allah maka haruslah orang-orang mukmin bertawakal.
 
161 Dan tidaklah patut bagi seorang nabi menggelapkan [harta rampasan perang], dan sesiapa yang menggelapkan akan datang pada Hari Kiamat dengan membawa apa yang digelapkannya itu. Kemudian setiap jiwa dibalas sepenuhnya menurut apa yang telah diusahakannya dan mereka tidak akan dizalimi.
 
162 Maka adakah orang yang mengikuti keredaan Allah sama dengan orang yang menanggung kemurkaan daripada Allah? Dan tempat berlindungnya ialah Jahanam, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
163 Mereka itu [mempunyai berlainan] darjat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.x
 
164 Sungguh, Allah telah melimpahkan kurnia kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka daripada kalangan mereka sendiri,y yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya,z menyucikan mereka,a serta mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah,b meskipun sebelumnya mereka adalah dalam kesesatan yang nyata.
 
165 Dan tatkala kamu* dilanda musibah [kekalahan dalam perang], padahal [musuh-musuhmu] telah dilanda [kekalahan] dua kali ganda, adakah kamu berkata, "Dari mana datangnya [kekalahan] ini?" Katakanlah:* Itu [berpunca] daripada dirimu* sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 
166 Dan apa yang menimpa kamu* pada hari dua pasukan itu bertempur, maka [kekalahan] itu adalah dengan izin Allah, dan supaya Dia menguji orang-orang yang [benar] beriman.
 
167 Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, "Marilah berperang di jalan Allah, atau [sekurang-kurangnya] pertahankanlah.c" Mereka berkata, "Sekiranya kami mengetahui ada peperangan,d tentulah kami mengikuti kamu.*" Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
 
168 [Mereka itulah] orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya sedang mereka duduk diam [dan tidak turut berperang], "Sekiranya mereka taat kepada kami, tentulah mereka tidak terbunuh." Katakanlah:* Maka cegahlah maut daripada dirimu, jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
169 Dan janganlah engkau* sama sekali mengira bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.
 
170 Mereka bergembira dengan kurnia yang diberikan Allah kepada mereka, dan bergirang hati dengan berita baik tentang orang-orang yang tertinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahawa mereka tidak ada rasa takut ataupun bersedih hati.
Juz 4B1
 
171 Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia daripada Allah, dan bahawasanya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang mukmin,
 
172 [iaitu] orang-orang yang menyahut kepada [perintah] Allah dan Rasul setelah mereka ditimpa kecederaan [dalam peperangan]. Bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa di antara mereka ada pahala yang besar.
 
173 Orang-orang berkata kepada mereka [yang mukmin] itu, "Sesungguhnya orang ramai telah mengumpulkan [pasukan tentera] terhadap kamu,* oleh itu takutilah mereka." Tetapi itu menambah [kuat] iman mereka dan mereka berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, dan [Dia-lah] sebaik-baiknya Wakil [atas segala sesuatu]."
 
174 Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia daripada Allah, mereka tidak ditimpa suatu yang buruk dan mereka mengikuti keredaan Allah. Dan Allah melimpah dengan kurnia yang besar.
 
175 Sesungguhnya, demikian itulah hanya syaitan yang menakutkan penyokong-penyokongnya. Maka janganlah kamu* takut kepada mereka tetapi takutilah Aku, jika kamu orang-orang mukmin.e
 
176 Dan janganlah engkau* bersedih hati sebab orang-orang bersegera menjadi kufur. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak akan dapat memudaratkan Allah sedikitpun. Allah bermaksud untuk tidak mengadakan bagi mereka bahagian di akhirat,f dan mereka akan mendapat azab yang berat.
 
177 Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman sama sekali tidak akan dapat memudaratkan Allah sedikitpun, dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
178 Dan janganlah orang-orang yang kufur mengira bahawasanya waktu tangguh yang Kami memberi mereka itu lebih baik baginya. Sesungguhnya waktu tangguh yang Kami memberi mereka adalah supaya dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.
 
179 Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaan kamu* sekarang ini, sehingga Dia memisahkan yang buruk daripada yang baik. Dan Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu* perkara yang ghaib, tetapi Allah memilih sesiapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Dan jika kamu* beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar.
 
180 Dan janganlah orang-orang yang membakhil dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnia-Nya mengira bahawa [bakhil] itu adalah yang baik bagi mereka, bahkan itu adalah yang buruk bagi mereka. Kelak apa yang mereka membakhilkan akan dikalungkan [di lehernya] pada Hari Kiamat. Dan milik Allah [meliputi] pusaka langit serta bumi.g Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
181 Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu miskin, dan kami [pula] kaya." Kami akan mencatat perkataan mereka itu, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan Kami akan mengatakan [kepada mereka]: Rasakanlah olehmu azab [neraka] yang membakar.
 
182 Demikian itu sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan kamu* sendiri, dan bahawasanya Allah tidak pernah menzalimih hamba-hamba-Nya.
 
183 [Adapun] orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah perintahkan kami, supaya kami tidak akan beriman kepada seorang rasul sebelum dia membawa kepada kami korban yang akan dimakan api.i" Katakanlah:* Sungguh, beberapa orang rasul sebelum aku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan membawa apa yang kamu* sebutkan. Maka mengapa kamu* membunuh mereka, jika kamu orang-orang yang sadik?
 
184 Lalu jika mereka mendustakanj engkau,* maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Mereka datang membawa bukti-bukti yang nyata,k [Kitab] Zabur dan Kitab yang memberi penjelasan.l
 
185 Setiap jiwa akan merasai maut,m dan sesungguhnya kamu* akan dibalas sepenuhnya dengan pahalamu pada Hari Kiamat. Oleh itu sesiapa dijauhkan dari api [neraka] dan dimasukkan ke dalam Jannah, maka sungguh, dia telah mencapai [kemenangan]. Dan hayat duniawi tidak lain kecuali kesenangan khayalan.
Juz 4B2
 
186 Kamu* pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu* akan mendengar banyak perkataan yang menyinggung daripada orang-orang yang diberi Kitab sebelummu, dan daripada orang-orang musyrik. Dan jika kamu* bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu di antara perkara yang perlu azam.
 
187 Dan [ingatlah] ketika Allah mengikat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberikan Kitab: Hendaklah kamu* menerangkan [isi Kitab] itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Tetapi mereka mencampakkan [perjanjian] itu ke belakang mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka amatlah buruk jual beli yang mereka lakukan.
 
188 Janganlah engkau* sama sekali mengira bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka suka dipuji untuk apa yang tidak mereka lakukan, maka janganlah engkau mengira bahawasanya mereka akan terlepas daripada azab, dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
189 Dan milik Allah [meliputi] kerajaan langit serta bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 
190 Sesungguhnya dengan penciptaan langit dan bumi,n serta malam dan siang saling berganti, [dengan semut itu] pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi orang yang berakal waras.o
 
191 [Mereka itu] orang-orang yang mengingati Allahp sambil berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi [lalu berdoa], "Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan [semua] ini secara sia-sia.q Maha Suci Engkau, maka lindungilah kami daripada azab api [neraka].
 
192 Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam api [neraka], maka sungguh, Engkau telah menghinakannya. Dan tiada bagi orang-orang zalim seorangpun penolong.
 
193 Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, [iaitu:] Berimanlah kanu* kepada Tuhanmu, lalu kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami,r dan hapuskanlahs kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang abrar.
 
194 Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.t"
 
195 Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka, [lalu berfirman:] Bahawasanya Aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramalu di kalanganmu, sama ada lelaki atau perempuan, [kerana] kamu* masing-masing berasal daripada yang sama. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, nescaya Aku akan menebus kesalahan-kesalahan mereka dan nescaya Aku akan masukkan mereka ke dalam Jannah-Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala daripada Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang terbaik.
 
196 Janganlah sampai engkau* tertipu oleh pergerakanv orang-orang yang kufur [dari kota ke kota] di seluruh negeri.
 
197 Kesenangan sementara [sahaja], kemudian tempat berlindung mereka ialah Jahanam, dan amatlah buruk tempat kediaman itu,
 
198 tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan beroleh Jannah-Jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekallah mereka di dalamnya sebagai tempat penginapan daripada Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang abrar.
 
199 Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu,* dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka khusyuk kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka akan beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah cepat dalam penghisaban-Nya.
 
200 Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu* dan tekunlah kesabaranmu, tetaplah bersiap sedia [di sempadan negerimu] dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu beruntung.