Maryama
 
19
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 KHYAS.c
 
2 [Inilah] peringatand akan rahmat Tuhan engkau* kepada hamba-Nya,e Zakaria,f
 
3 ketika dia berdoa kepada Tuhannya secara diam-diam.g
 
4 [Zakaria] berkata, "Ya Tuhanku! Sesungguhnya tulangku lemah dan kepalaku beruban,h dan aku tidak pernah kecewai dalam doaku kepada-Mu, ya Tuhanku.
 
5 Dan sesungguhnya aku khuatir akan pewaris-pewarisj sepeninggalan aku, padahal isteriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang [anak sebagai] wali dari sisi-Mu,
 
6 yang akan mewarisi aku dan mewarisi daripada keluarga Yakub.k Dan jadikanlah dia, ya Tuhan-Ku, seorang yang diredai.l"
 
7 [Malaikat Tuhan berkata:] Wahai Zakaria! Sesungguhnya Kami memberi berita gembira kepadamu* tentang [kelahiran] seorang anak lelaki bernama Yahyam yang belum pernah Kami berikan nama seperti itu sebelumnya.n
 
8 [Zakaria] berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan beroleh anak, padahal isteriku seorang yang mandul, dan sungguh, aku sudah sampai usia yang sangat tuao?"
 
9 [Malaikat Tuhan] berkata: Demikianlah! Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagi-Ku,p dan sungguh, engkau* telah Aku ciptakan sebelum itu, sedang engkau sama sekali belum wujud.
 
10 [Zakaria] berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah bagiku suatu tanda.q" [Malaikat Tuhan] berkata: Tanda bagimu adalah bahawa engkau* tidak dapat berkata-kata dengan manusiar selama tiga malam,s padahal engkau sihat.
 
11 Maka dia keluar dari mihrabt mendapatkan kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka,u bahawa bertasbihlah kamu* pada waktu pagi dan petang.
 
12 [Kepadanya dikatakan:] Wahai Yahya, ambillah Kitab itu dengan tekad. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak,
 
13 dan kasih sayang dari sisi Kami, dan kesucian. Dan dia seorang yang bertakwa,
 
14 dan berbakti kepada ibu bapanya, dan dia bukan seorang pemaksa yang derhaka.
 
15 Dan salam sejahtera kepadanya pada hari lahirnya,v pada hari wafatnya,w serta pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.x
 
16 Dan ingatlah [kisah] Maryamy di dalam Kitab,z ketika dia mengasingkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.a
 
17 Jadi dia memasang tabir [untuk melindunginya] daripada mereka. Maka Kami mengutus Roh Kami kepadanya, lalu dia menjelma kepadanya sebagai orang manusia yang sempurna.b
 
18 [Maryam] berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada [Tuhan] yang Maha Pemurah daripadamu, jika engkau* seorang yang bertakwa.c"
 
19 [Jibril] berkata: Sesungguhnya aku hanya utusan Tuhan kamu* untuk menganugerah kepadamu [berita gembira] akan seorang anak lelaki yang suci.d
 
20 [Maryam] berkata, "Bagaimana mungkin aku akan beroleh anak lelaki, padahal tidak pernah seorang lelaki menyentuhku,e dan aku bukan seorang pezinaf?"
 
21 [Jibril] berkata: Demikianlah Tuhanmu* berfirman. Hal itu mudah bagi-Ku,g dan supaya Kami menjadikannya suatu tandah [mukjizat] untuk manusia, dan sebagai rahmat daripada Kami,i dan hal itu adalah perkara yang telah ditetapkan.j
Juz 16A3
 
22 Maka [Maryam] mengandungnya,k lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke suatu tempat jauh.l
 
23 Lalu kesakitan bersalin memaksanya [bersandar] pada pangkal sebuah pokok kurma. [Maryam] berkata, "Aduhai! Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seperti dilupakan, tiada kenangan."
 
24 Maka diam berseru kepadanya dari sebelah bawahnya,n "Janganlah engkau* bersedih hati, sungguh, Tuhanmu telah menjadikan sebatang anak sungai di bawahmu.
 
25 Dan goyangkanlah batang pokok kurma itu ke arahmu,* supaya gugurlah ke atasmu buah kurma yang masak.
 
26 Maka makan, minum serta bersenanglah hatimu, dan jikalau engkau* melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar kepada [Allah] yang Maha Pemurah untuk berpuasa,o maka aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun pada hari ini."
 
27 Maka [Maryam] membawa bayinya kepada kaumnya dengan mendukungnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam! Sungguh, engkau* telah lakukan sesuatu [dosa] yang memalukan.
 
28 Wahai saudara perempuanp Harun! Ayah engkau* bukan seorang yang jahat dan ibumu bukan seorang pezina.q"
 
29 Maka [Maryam] menunjuk kepadanya [anak itu]. Mereka berkata, "Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan bayi yang masih dalam buaian?"
 
30 Diar menjawab,s "Sesungguhnya aku hambat Allah, Dia memberiku Kitab dan menjadikan aku seorang nabi.u
 
31 Dan Dia jadikan aku seorang yang diberkativ di mana aku saja berada, dan aku diperintahkan-Nya [mendirikan] solat dan [menunaikan] zakat selagi aku hidup,w
 
32 dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak jadikan aku seorang pemaksa yang celaka.
 
33 Dan salam sejahtera kepadakux pada hari aku lahir, pada hari aku wafat,y serta pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.z"
 
34 Itulah Isaa bin Maryam,b perkataan yang benar, yang mereka ragukan [kebenaran] tentangnya.
 
35 Tidaklah wajar bagi Allah mempunyaic anak lelaki, Maha Suci Dia! Apabila Dia menetapkan [adanya] sesuatu perkara, maka sesungguhnya Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah itu.d
 
36 [Isa berkata:] Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu,* maka sembahlah Dia.e Inilah Jalan yang Lurus.f
 
37 Tetapi berselisihlah golongan-golongan di antara mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang kufur daripada apa yang disaksikan pada hari yang besar.
 
38 Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan merekag pada hari mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata.
 
39 Dan berilah mereka amaran tentang Hari Penyesalan, [iaitu] ketika segala perkara diselesaikan, sedang mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
 
40 Sesungguhnya Kami-lah yang mewarisi bumih dan sesiapa yang ada di atasnya, dan kepada Kami mereka akan dikembalikan.
 
41 Dan ceritakanlah [kisah] Ibrahimi di dalam Kitab,j sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq, seorang nabi.
 
42 [Ingatlah] ketika [Ibrahim] berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku! Mengapa engkau* menyembah sesuatu yang tidak mendengar, ataupun melihat, ataupun berfaedah kepadamu sedikitpun?
 
43 Wahai ayahku! Sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu,* maka ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang betul.k
 
44 Wahai ayahku! Janganlah engkau* menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah derhaka kepada [Tuhan] yang Maha Pemurah.
 
45 Wahai ayahku! Sesungguhnya aku khuatir bahawa engkau* akan ditimpa azab daripada [Tuhan] yang Maha Pemurah, maka engkau menjadi teman bagi syaitan."
 
46 [Ayahnya] berkata, "Tiadakah engkau* harapan kepada tuhan-tuhanku,l wahai Ibrahim? Sungguh, jika engkau* tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam. Maka jauhilah daripada aku untuk waktu yang lama."
 
47 [Ibrahim] berkata, "Salam sejahtera kepada engkau,* aku akan beristighfar kepada Tuhanku untukmu. Sesungguhnya Dia adalah sangat baik kepadaku.
 
48 Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan apa yang kamu* sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewam dengan berdoa kepada Tuhanku."
 
49 Maka tatkala [Ibrahim] telah menarik diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishakn dan Yakub.o Dan masing-masing Kami angkat menjadi nabi.p
 
50 Dan Kami telah menganugerahkan kepada mereka rahmat daripada Kami, dan Kami jadikan mereka buah mulut yang harum lagi tinggi [mulia].
 
51 Dan ceritakanlah [kisah] Musa di dalam Kitab,q sesungguhnya dia adalah seorang yang terpilih, seorang rasul, seorang nabi.
 
52 Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung [Sinai], dan Kami dekatkan dia untuk berunding.
 
53 Dan Kami Kami telah menganugerahkan kepadanya rahmat daripada Kami, [iaitu] saudaranya Harunr sebagai seorang nabi.s
 
54 Dan ceritakanlah [kisah] Ismail di dalam Kitab,t sesungguhnya dia seorang yang sadik akan janjinya, dan dia adalah seorang rasul, seorang nabi.
 
55 Dan dia menyuruh keluarganyau untuk [mendirikan] solat, dan [menunaikan] zakat, dan dia adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya.
 
56 Dan ceritakanlah [kisah] Idrisv di dalam Kitab,w sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq, seorang nabi.
 
57 Dan Kami telah mengangkatnya sampai kedudukan yang tinggi.x
 
58 Mereka itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah di antara para nabi daripada keturunan Adam,y dan daripada orang-orang yang telah Kami bawa [di dalam bahtera] bersama Nuh,z dan daripada keturunan Ibrahim dan Israel,a dan daripada orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat [Allah] yang Maha Pemurah, mereka menyungkur dengan sujud dan menangis.
Juz 16A4
 
59 Lalu datanglah selepas mereka [generasi] pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu [dirinya], maka mereka kelak akan menemui kesesatan,
 
60 kecuali orang yang bertaubat, beriman serta beramal soleh,b maka mereka itu akan masuk Jannahc dan mereka tidak dirugikan sedikitpun.
 
61 [Iaitu] Jannah-Jannah ‘Adn yang telah dijanjikan oleh [Tuhan] yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nyad di alam ghaib. Sesungguhnya janji-Nya itu tetap berlaku.
 
62 Di dalamnya mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia kecuali [ucapan] salam, dan di dalamnya mereka ada rezeki pagi dan petang.
 
63 Itulah Jannah yang akan Kami wariskan kepada orang yang selalu bertakwa di antara hamba-hambae Kami.
 
64 Dan tidaklah kamif turun kecuali dengan perintah Tuhanmu.* Milik-Nya [meliputi] segala yang ada di depan kita, di belakang kita, serta di antara dua-duanya.g Dan Tuhanmu* tidak [pernah] lupa.
 
65 Tuhan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatih dalam beribadat kepada-Nya. Adakah engkau* mengetahui sesuatu yang sama dengan-Nyai?
 
66 Dan manusia itu berkata, "Adakah apabila aku telah mati, kelak aku akan dihidupkan semula?"
 
67 Dan tidakkah manusia ingat bahawasanya Kami telah menciptakannya dahulu, padahal [sebelum itu] dia bukan sesuatupun?
 
68 Maka demi Tuhanmu,* pasti akan Kami kumpulkanj mereka berserta syaitan-syaitan,k kemudian pasti akan Kami hadirkan mereka di sekeliling Jahanam dengan berlutut.
 
69 Kemudian pasti akan Kami tarik keluar daripada setiap golongan mana-mana orang di antara mereka yang sangat derhaka terhadap [Tuhan] yang Maha Pemurah.
 
70 Kemudian nescaya Kami lebih mengetahui orang-orang yang layak dibakar dalam [neraka] itu.
 
71 Dan setiap orang di antara kamu* akan sampai kepadanya.l Hakikat itu sudah ditetapkanm oleh Tuhan engkau.*
 
72 Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang zalim ditinggalkan dalam keadaan berlutut di dalam [neraka] itu.
 
73 Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda [mukjizat] Kami sebagai bukti nyata, orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, "Manakah di antara dua kumpulan [kami] yang lebih baik tempat tinggalnya, dan lebih elok pergaulannya?"
 
74 Dan betapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, [padahal] mereka adalah lebih baik [dari segi] perkakas rumah tangganya dan [lebih elok] dipandang mata.
 
75 Katakanlah:* Sesiapa berada dalam kesesatan, maka biarlah [Tuhan] yang Maha Pemurah memperpanjang [tempoh] baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, sama ada azab ataupun saatn [Kiamat], maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya, dan lebih lemah bala tentaranya.
 
76 Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang berterusan itu lebih baik di sisi Tuhan engkau* dan lebih baik kesudahannya.o
 
77 Maka adakah engkau* perhatikan orang yang mengkufuri ayat-ayatp Kami dan berkata, "Pasti aku akan diberi harta dan anak.q
 
78 Adakah dia melihat yang ghaib, ataukah dia telah menerima janji daripada [Tuhan] yang Maha Pemurah?
 
79 Sama sekali tidak! Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan akan Kami tambahkan azab baginya berganda-ganda,
 
80 dan Kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada Kami seorang diri.
 
81 Dan mereka telah mengambil tuhan-tuhanr selain Allah, agar [tuhan-tuhan itu] menjadi [punca] kekuasaan bagi mereka.
 
82 Sama sekali tidak! Kelak [tuhan-tuhan] itu akan mengkufuri penyembahan mereka kepadanya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
 
83 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Kami telah mengutus syaitan-syaitans itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka dengan sungguh-sungguh?
 
84 Maka janganlah engkau* tergesa-gesa terhadap mereka, sesungguhnya Kami hanya menghitung [pembalasan] kepada mereka dengan hitungan yang teliti.
 
85 [Ingatlah] pada hari [ketika] Kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada [Allah] yang Maha Pemurah bagaikan perutusan [yang mulia],
 
86 dan Kami akan menggiring orang-orang yang jahat ke Jahanam dalam keadaan dahaga.
 
87 Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah menerima janji daripada [Tuhan] yang Maha Pemurah.
 
88 Dan mereka berkata, "[Allah] yang Maha Pemurah mengambilt seorang anak."
 
89 Sungguh, kamu* telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
 
90 Oleh [kebohongan] itu nyaris-nyaris langit pecah, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh sampai ranap,
 
91 kerana mereka mendakwa [Allah] yang Pemurah mempunyai anak!
 
92 Dan tidak patut bagi [Allah] yang Maha Pemurah mempunyai seorang anak.
 
93 Tiada sesiapa pun di langit dan di bumi,u kecuali dia datang kepada [Allah] yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba.v
 
94 Sungguh, Dia telah menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
 
95 Dan mereka semua akan datang kepada-Nya pada Hari Kiamat secara seorang diri.w
 
96 Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kelak [Allah] yang Maha Pemurah akan menetapkan kasih sayang bagi mereka.
 
97 Maka sesungguhnya Kami hanya memudahkan [Al-Qur’an] itu dengan bahasamu, supaya dengan itu engkau* dapat memberi berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan [supaya] engkau dapat memberi amaran dengan itu kepada kaum yang suka bertengkar.
 
98 Dan betapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau* ternampak salah seorang daripada mereka, atau engkau terdengar desas-desus mereka?
 
 
 
 
 
 
 
Tahaa
20
Juz 16B1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 TH.c
 
2 Kami tidak menurunkan Al-Qur’and kepadamu supaya engkau* menjadi susah hati,
 
3 kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut [kepada Allah],
 
4 suatu yang diturunkan daripada [Allah] yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi,
 
5 [Tuhan] yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arasy.e
 
6 Milik-Nya [meliputi] segala yang ada di langit, di bumi, di antara dua-duanya, serta di bawah tanah.
 
7 Dan jika engkau* bersuara lantang dalam ucapan,f maka sesungguhnya Dia mengetahui rahsia dan yang [lebih] tersembunyi.
 
8 Allah, tiada tuhang melainkan Dia yang mempunyai Asmaul Husna.
 
9 Dan adakah telah sampai kepada engkau* kisah [perihal] Musah?
 
10 Apabila [Musa] melihat api, maka dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu* [di sini], sesungguhnya aku ternampak api, mungkin aku dapat membawa suluh api kepadamu dari [tempat api] itu, atau mendapati petunjuk di tempat api itu.i"
 
11 Maka tatkala dia datang ke [tempat api] itu, dia diseru: Wahai Musaj!
 
12 Sesungguhnya Aku-lah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kasutmu,k sesungguhnya engkau* berada di lembah suci Tuwa.l
 
13 Dan Aku telah memilih engkau,* maka dengarlah apa yang akan diwahyukan [kepadumu].m
 
14 Sesungguhnya Aku-lah Allah,n tiada tuhano melainkan Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingati-Ku.
 
15 Sesungguhnya saatp [Kiamat] itu akan datang. Nyaris-nyaris Aku sembunyikan [waktu] itu supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang telah dia usahakan.
 
16 Maka janganlah engkau* dipalingkan daripada [Kiamat] itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya,q lalu engkau akan binasa.
 
17 Dan apakah itu pada tangan kananmu,*r wahai Musas?
 
18 [Musa] berkata, "Ini ialah tongkatku,t aku bersandar padanya dan aku merontokkanu [bahan makan] dengannya untuk kambing-kambingku, dan bagiku ada lagi kegunaan lain."
 
19 [Allah] berfirman: Lemparkanlah [tongkat] itu,v wahai Musa.w
 
20 Lalu dia melemparkan [tongkat] itu, maka tiba-tiba [tongkat] itu menjadi ular yang merayap cepat.x
 
21 [Allah] berfirman: Peganglah [ular] ituy dan janganlah engkau* takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang dahulu.z
 
22 Dan kepitlah tanganmu* ke ketiakmu,a tangan itu akan keluar putih tanpa cacat, sebagai tanda [mukjizat] yang lain,b
 
23 supaya Kami perlihatkan kepadamu* beberapa tanda-tanda [mukjizat] Kami yang terbesar.c
 
24 Pergilah engkau* kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.d
 
25 [Musa] berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku,
 
26 dan mudahkanlah bagiku urusanku,
 
27 dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,
 
28 supaya mereka memahami perkataanku.e
 
29 Dan jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku,f
 
30 [iaitu] Harung saudaraku,
 
31 teguhkanlah kekuatanku melalui dia.h"
 
32 Dan jadikanlah dia pekongsi dalam urusanku,i
 
33 supaya kami banyak bertasbih kepada-Mu,
 
34 dan banyak mengingati-Mu.
 
35 Sesungguhnya Engkau-lah Maha Melihat akan [keadaan] kami.j"
 
36 [Allah] berfirman: Sungguh, permintaan engkau* telah diberikan kepadamu,k wahai Musa.l
 
37 Dan sungguh, Kami telah melimpahkan kurnia kepada engkau* pada kali yang lain,
 
38 ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu* sesuatu yang diilhamkan:m
 
39 Letakkanlah [Musa] di dalam peti,n lalu hanyutkanlah [peti] itu ke sungaio [Nil], maka biarlah [arus] sungai itu membawanya ke tebing, dia akan diambil oleh musuh-Ku dan musuhnya.p Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang daripada-Ku, dan supaya engkau* diasuh di bawah pengawasan-Ku.
 
40 Ketika saudara perempuan engkau* berjalan, lalu dia berkata, "Mahukah aku tunjukkan kepadamu* orang yang akan memeliharanyaq?" Maka Kami mengembalikan engkau* kepada ibumu,r supaya senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau* pernah membunuh seseorang,s lalu Kami selamatkan engkau daripada kesusahan.t Dan Kami telah mengujimu dengan beberapa ujian, lalu engkau* tinggal beberapa tahun di kalangan penduduk Madyan,u kemudian engkau datang menurut waktu yang telah ditentukan,v wahai Musa.w
 
41 Aku telah memilih engkau* untuk diri-Ku.
 
42 Pergilah engkau* berserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Aku,x dan janganlah kamu* cuai mengingati Aku.
 
43 Pergilah kamu berdua kepada Firaun,y sesungguhnya dia telah melampaui batas.
 
44 Maka bercakaplah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga [Firaun] akan ingat atau takut.
 
45 Berkatalah mereka berdua, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa dia akan segera menyeksa kami atau akan melampaui batas [lagi]."
 
46 [Allah] berfirman: Janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya Aku bersamamu,* Aku mendengar dan melihat.
 
47 Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, "Sesungguhnya kami berdua ialah rasul-rasul daripada Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami,z dan janganlah engkau* menyeksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa tanda [mukjizat] daripada Tuhan engkau.* Dan sejahtera itu dilimpahkan kepada sesiapa yang mengikuti petunjuk.
 
48 Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawasanya azab itu ditimpakan atas sesiapa yang mendustakan dan berpaling.
 
49 [Firaun] berkata, "Maka siapakah Tuhan kamu berdua,a wahai Musab?"
 
50 [Musa] menjawab, "Tuhan kami ialah [Tuhan] yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberi petunjuk kepadanya."
 
51 [Firaun] berkata, "Jadi apa halnya dengan generasi-generasic yang dahulu?"
 
52 [Musa] menjawab, "Pengetahuan [tentang] itu ada pada Tuhanku, di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa,
 
53 [Tuhan] yang telah menjadikan bagi kamu* bumi sebagai hamparan, dan mengadakan pada [bumi] itu jalan-jalan bagimu, dan yang menurunkan air [hujan] dari langit.d Maka Kami hasilkan dengan [air hujan] itu bermacam jenis tumbuh-tumbuhan yang berlainan.
 
54 Makanlah dan gembalakanlah haiwan ternak kamu.* Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi orang yang berakal.
Juz 16B2
 
55 Dari [tanah] itu Kami menciptakan kamu,* dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu,e dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
 
56 Dan sungguh, Kami telah perlihatkan kepada [Firaun] tanda-tandaf [mukjizat] Kami semuanya, tetapi dia mendustakan dan enggan [beriman].g
 
57 [Firaun] berkata, "Adakah engkau* datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu,h wahai Musai?
 
58 Maka kami pasti akan mendatangkan sihir seperti itu kepadamu,j jadi buatlah suatu janji temu antara kami dengan engkau* yang kami ataupun engkau tidak akan menyalahinya di suatu tempat yang sesuai."
 
59 [Musa] berkata, "Janji temu kamu* ialah pada hari perayaan,k dan hendaklah orang ramai berkumpul pada waktu duha."
 
60 Maka Firaun berpaling [dari situ]l lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang [menurut janji temu].
 
61 Musam berkata kepada [para pesihir Firaun], "Celakalah kamu*, janganlah kamu mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, nanti Dia akan membinasakan kamu dengan azab.n" Dan sungguh kecewa orang yang mengada-adakan [dusta].
 
62 Maka mereka bersengketa tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahsiakan perbincangan mereka.
 
63 Mereka berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusir kamu* dari negerimu dengan sihir mereka,* dan hendak melenyapkan adat istiadat kamu* yang patut dicontohi.
 
64 Maka kumpulkanlah tipu daya [sihir] kamu,* kemudian datanglah secara berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang dapat mengatasi [mereka berdua] pada hari ini."
 
65 Mereka berkata, "Wahai Musao! Apakah engkau* yang akan melemparkan [dahulu] atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"
 
66 [Musa] menjawab, "Sila kamu* lempar [dahulu]." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terkhayal oleh [Musa] bahawasanya semua itu merayap cepat [seperti ular] kerana sihir mereka.p
 
67 Maka Musa merasa takut dalam dirinya.q
 
68 [Kepada Musa] Kami berfirman: Janganlah engkau* takut, sesungguhnya engkaulah yang lebih unggul.r
 
69 Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu,* [tongkat] itu akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanya tipu daya pesihir. Dan pesihir itu tidak akan berjaya, dari manapun ia datang.
 
70 Maka para pesihir itu menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Haruns dan Musa.t"
 
71 [Firaun] berkata, "Apakah kamu* telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia ketua kamu* yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka pasti akan kupotong tangan serta kakimu secara silang, dan pasti akan kusalib kamu* pada batang pokok kurma. Dan kamu* pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras dan lebih kekal seksaannya.
 
72 Mereka berkata, "Kami sama sekali tidak akan mengutamakan engkau* atas bukti-bukti yang nyata, yang telah datang kepada kami, dan atas [Tuhan] yang telah menciptakan kami. Maka tentukanlah apa yang hendak engkau* tentukan, sesungguhnya engkau hanya dapat menentukan untuk hayat duniawi ini.
 
73 Sesungguhnya Kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau* paksakan atas kami. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal.
 
74 Sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya sebagai penjahat, maka sungguh, baginya adalah Jahaman yang di dalamnya dia tidak mati ataupun hidup.
 
75 Dan sesiapa datang kepada-Nya dalam keadaan beriman, dan telah beramal soleh,u maka mereka itulah beroleh darjat paling tinggi,
 
76 [iaitu] Jannah-Jannahv ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,w kekallah mereka di dalamnya. Dan itulah ganjaran bagi orang yang menyucikan diri.
 
77 Dan sungguh, Kami telah wahyukan kepada Musa:x Pergilah bersama hamba-hamba-Kuy [pada malam hari],z lalu pukullah untuk mereka sebuah jalan yang kering pada [dasar] laut itu.a Janganlah engkau* takut akan tersusul [oleh Firaun] ataupun khuatir [akan tenggelam].b
 
78 Maka Firaun dengan tenteranya mengejar mereka,c tetapi mereka digulung air laut yang menenggelamkan mereka.d
 
79 Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk [kepada mereka].
 
80 Wahai Bani Israel! Sungguh, Kami telah menyelamatkan kamu* daripada musuhmu, dan Kami telah mengadakan janji temu dengan kamu di sebelah kanan gunung [Sinai] itu, dan Kami telah menurunkan kepadamu Manna dan salwa.
 
81 Makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas tentang itu, nanti kemurkaan-Ku akan menimpamu.* Dan sesiapa yang ditimpakan kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia.
 
82 Dan sesungguhnya Aku adalah yang Maha Pengampune kepada sesiapa yang bertaubat, beriman serta beramal soleh, kemudian tetap di jalan petunjuk.
Juz 16B3
 
83 Dan mengapa engkau* datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musaf?
 
84 [Musa] berkata, "Mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepada-Mu, ya Tuhanku, agar Engkau reda [kepadaku]."
 
85 [Allah] berfirman: Tetapi sungguh, Kami telah menguji kaummu selepas engkau* [tinggalkan mereka], dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.g
 
86 Maka Musah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sakit hati.i [Musa] berkata, "Wahai kaumku! Bukankah Tuhan kamu* telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka adakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu,j Ataukah kamu* hendak bahawa kemurkaan Tuhanmu menimpamuk lalu kamu menyalahi perjanjianmu dengan aku?"
 
87 Mereka berkata, "Kami tidak menyalahi perjanjian kami kepada engkau* dengan kerelaan kami sendiri, tetapi kami menanggung beban daripada perhiasanl kaum [Firaun] itu, maka kami menaruhkannya [ke dalam api], lalu demikian juga orang Samiri melemparkannya.m"
 
88 Maka dia mengeluarkan bagi mereka [sebuah patung] anak lembun dengan jasad yang dapat melenguh, lalu mereka berkata, "Inilah tuhano kamu* dan tuhannya Musa,p tetapi [Musa] telah lupa."
 
89 Maka tidakkah mereka perhatikan bahawa [patung itu] tidak dapat menjawab kepada mereka dengan perkataan, dan tidak berdaya menolak mudarat ataupun memberi manfaat kepada merekaq?
 
90 Dan sungguh, sebelum itu Harunr telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu* hanya diuji dengan [patung] itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah [Allah] yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan patuhilah perintahku.s"
 
91 Mereka menjawab, "Kami sama sekali tidak akan meninggalkannya, [malah] tekun menyembah [patung] itu sampai Musat kembali kepada kami."
 
92 [Musa] berkata, "Wahai Harunu! Apakah yang menghalangmu ketika engkau* melihat mereka telah sesatv?
 
93 Tidakkah engkau* mengikutiku, maka adakah engkau telah menderhakaiw perintahkux?"
 
94 [Harun] menjawab, "Wahai anak ibuku! Janganlah engkau* menyambar aku dengan janggutku ataupun kepalaku.y Sesungguhnya aku khuatir bahawa engkau* akan berkata: Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkaulah tidak memelihara pesananku."
 
95 [Musa] berkata, "Maka apa hal dengan engkau,* wahai Samiriz?"
 
96 [Orang Samiri itu] menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, maka aku ambil segenggama dari jejak rasul lalu aku mencampakkannya [ke dalam api], dan demikianlah nafsuku memujuk aku."
 
97 [Musa] berkata, "Pergilah engkau*! Maka sesungguhnya [telah ditetapkan] bagimu dalam hayat [duniawi] untuk berkata, "Janganlah sentuh [aku]!" Dan sesungguhnya bagimu ada janji temu [di akhirat] yang engkau* sama sekali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah kepada tuhanmub itu yang engkau* tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian akan Kami hamburkan [semua] itu ke dalam laut dengan satu hembusan.c
 
98 Sesungguhnya Tuhand kamu* hanya Allah, tiada tuhan melainkan Dia. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu."
 
99 Demikianlah Kami ceritakan kepadamu beberapa kisah yang telah lalu, dan sungguh, Kami telah berikan kepada engkau* suatu peringatane dari sisi Kami.
 
100 Sesiapa yang berpaling daripada [Al-Qur’an] itu, maka sesungguhnya dia akan menanggung suatu beban pada Hari Kiamat.f
 
101 Mereka kekal dalam [keadaan] itu, dan amatlah buruk tanggungan [beban dosa] itu bagi mereka pada Hari Kiamat.
 
102 Pada hari [Kiamat] sangkakala ditiup, dan pada hari itu Kami akan mengumpulkang orang-orang yang jahat dengan [wajahnya] biru muram.
 
103 Mereka berbisik-bisik di antara mereka, "Kamu* tinggal [di dunia] tidak lebih sepuluh.h"
 
104 Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, "Kamu* tinggal [di dunia] tidak lebih sehari."
 
105 Dan mereka bertanya kepada engkau* tentang gunung-gunung, maka katakanlah: Tuhanku akan menghamburkan [gunung-gunung] itu dengan satu hembusan,
 
106 lalu [tapak gunung-gunung] itu tinggal menjadi dataran rata,
 
107 [sehingga] engkau* tidak akan melihat tanah yang rendah ataupun yang tinggi di sana.
 
108 Pada hari itu mereka akan mengikuti [panggilan] penyeru yang tidak berbelit-belit, dan semua suara ditundukkan kepada [Tuhan] yang Maha Pemurah, maka engkau* tidak mendengar kecuali bisikan.
 
109 Pada hari itu syafaat tidak berfaedah lagi, kecuali [syafaat] orangi yang telah diberi izin oleh [Tuhan] yang Maha Pemurah, dan [syafaat] perkataanj yang diredai-Nya.
 
110 [Allah] mengetahui apa yang di hadapan dan yang di belakang mereka,k padahal ilmu mereka tidak dapat meliputinya.
Juz 16B4
 
111 Dan [segala] wajah akan tunduk kepada [Tuhan] yang Maha Hidup, Maha Mandiri.l Dan sungguh kecewa orang yang menanggung [dosa] kezaliman.
 
112 Dan sesiapa yang beramal soleh, sedang dia seorang mukmin,m maka dia tidak takut kezaliman [terhadapnya] ataupun pengurangan.
 
113 Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Qur’ann dalam bahasa Arab, dan Kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebahagian daripada ancaman semoga mereka bertakwa, atau menimbulkan peringatan bagi mereka.
 
114 Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Dan janganlah engkau* tergesa-gesa dengan [membaca] Al-Qur’ano sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
 
115 Dan sungguh, Kami telah mengikat janji dengan Adamp dahulu, tetapi dia lupa dan Kami tidak dapati azam padanya.
 
116 Dan [ingatlah] ketika Kami berfirman kepada para malaikat: Sujudlahq kamu kepada Adamr! Lalu mereka [semua] sujud kecuali Iblis,s dia enggan.
 
117 Maka Kami berfirman: Wahai Adam! Sesungguhnya [Iblis] ini musuh bagimu dan bagi isterimu, maka janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari Jannah, nanti engkau* akan menderita.
 
118 Sesungguhnya engkau* di dalam [Jannah] itu tidak akan lapar ataupun telanjang,
 
119 dan bahawasanya engkau* di dalam [Jannah] itu tidak akan merasa haus ataupun terik matahari.
 
120 Lalu syaitan membisikkan kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam! Mahukah aku tunjukkan kepadamu* pokok khuldi itu dan kerajaan yang tidak akan lenyap?"
 
121 Maka mereka berdua memakan [buah] dari [pokok] itu, lalu nampaklah mereka* auratnya,t dan mereka* mulailah menutupnya dengan daun-daun di Jannah,u dan derhakalah Adamv terhadap Tuhannya lalu tersilap jalan.w
 
122 Kemudian Tuhannya memilih dia, lalu Dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk [kepadanya].
 
123 [Allah] berfirman: Turunlah kamu berdua dari [Jannah] itu, semuanya! Sebahagian [keturunan] kamu* akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain.x Jadi jikalau datang kepadamu* petunjuk daripada-Ku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, maka dia tidak akan sesat ataupun celaka.
 
124 Dan sesiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya dia mendapat kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta.
 
125 Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?"
 
126 [Allah] berfirman: Demikianlah [akibatnya]. Telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, lalu engkau* mengabaikannya, dan begitu [juga] pada hari ini engkau diabaikan.
 
127 Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayaty Tuhannya. Dan tentunya azab di akhirat itu lebih keras dan lebih kekal.
 
128 Maka tidakkah itu menjadi petunjuk bagi mereka, betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan, [sedang] mereka melewati [bekas] tempat-tempat kediaman mereka? Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi orang yang berakal.
 
129 Dan sekiranya bukan kerana Kalimat yang sudah ada dahulunya daripada Tuhan engkau* dan kerana tempoh yang ditentukan, pasti [azab] adalah wajib terhadap mereka.z
 
130 Maka bersabarlaha engkau* terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya.b Dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan di sebelah-sebelah siang hari, semoga engkau* reda.
 
131 Dan janganlah engkau* tujukan pandangan matamuc kepada kesenangan yang telah Kami berikan kepada beberapa pihak di antara merekad sebagai kemegahan hayat duniawi untuk Kami menguji mereka dengannya. Dan rezeki Tuhan engkau* lebih baik dan lebih kekal.
 
132 Dan perintahkanlah keluarga engkau* mendirikan solat dan berteguh hati dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki daripada engkau,* [padahal] Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat [yang baik] itu adalah bagi orang yang bertakwa.
 
133 Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak mendatangkan suatu tanda [mukjizat] kepada kami daripada Tuhannya?" Dan bukankah telah datang kepada mereka bukti nyata dalam suhuf-suhuf yang dahulu?
 
134 Dan sekira bahawasanya Kami membinasakan mereka dengan suatu azab sebelum dia,e pasti mereka akan berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan malu."
 
135 Katakanlah:* Masing-masing [kita] menunggu-nunggu, maka tunggulah kamu* [sekalian]. Tetapi kelak kamu* akan mengetahui siapa ahli-ahli Jalan yang Lurus,f dan siapa yang mendapat petunjuk.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Anbiyaa
21
Juz 17A1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Semakin dekat kepada manusia [hari] penghisaban mereka, sedang mereka berada dalam keadaan lalai lagi berpaling [daripada kebenaran].
 
2 Tidak datang kepada mereka suatu peringatanc yang baru daripada Tuhannya, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main,
 
3 [kerana] keadaan hati mereka leka. Dan orang-orang zalim itu merahsiakan perbincangan mereka, "Adakah [orang] ini kecuali seorang manusia biasa sepertimu, maka adakah kamu* menerima sihir itu, sedang kamu menyaksikannyad?"
 
4 [Muhammad] berkata: Tuhanku mengetahui [segala] perkataan [yang diucapkan] di langit dan di bumi, dan Dia [juga] yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
5 Namun mereka berkata, "[Hanyalah] mimpi-mimpi yang kalut, bahkan dia telah mengada-adakannya, malah dia seorang penyair. Maka hendaklah dia datangkan kepada kita suatu tanda [mukjizat] seperti yang diutus dengan rasul-rasul dahulukala."
 
6 Sebelum mereka, tiadapun negeri yang telah Kami binasakan [di mana adanya penduduk] yang beriman, maka adakah mereka akan beriman?
 
7 Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau,* kecuali orang-orang lelaki yang telah Kami wahyukan kepada mereka, maka tanyakanlah kepada Ahli Zikrie jika kamu* tidak mengetahui.
 
8 Dan Kami tidak menjadikan mereka dengan jasad yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak [juga] hidup kekal.
 
9 Kemudian Kami tepati janji itu kepada mereka, maka Kami selamatkan mereka dan sesiapa yang Kami kehendaki, dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
 
10 Sungguh, Kami telah menurunkan kepadamu sebuah Kitab yang di dalamnya ada peringatanf bagi kamu.* Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
11 Dan betapa banyak negeri [dengan penduduknya] yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami mengadakan setelah [mereka] itu kaum yang lain.
 
12 Maka tatkala mereka merasai seksaan Kami, tiba-tiba mereka lari keluar dari [negeri] itu.
 
13 [Kepada mereka dikatakan:] Janganlah kamu* lari, tetapi kembalilah kepada hidup mewahmu dan tempat-tempat kediamanmu, mudah-mudahan kamu dapat dipersoalkan.
 
14 Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Sesungguhnya kami orang-orang yang zalim."
 
15 Maka demikianlah dakwag mereka yang tidak terhenti, sehingga Kami jadikan mereka [seperti tanaman] yang sudah dituai, yang tidak hidup lagi.
 
16 Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya secara main-main.h
 
17 Sekiranya Kami bermaksud mengambil sesuatu menjadi hiburan, nescaya Kami mengambil itu dari sisi Kami, jika Kami hendak bertindak.
 
18 Namun Kami melontarkan yang benar terhadap yang batil lalu menghancurkannya, maka tiba-tiba [yang batil] itu lenyap. Dan celakalah bagi kamu* sebab apa yang kamu sifatkan [terhadap Kami].
 
19 Dan milik-Nya [meliputi] siapa yang [ada] di langit dan di bumi. Dan siapa yang ada di sisi-Nya tidak bersikap takbur untuk beribadat kepada-Nya ataupun merasa letih.i
 
20 Mereka bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.j
 
21 Ataukah mereka mengambil tuhan-tuhank dari bumi yang dapat menghidupkan [orang-orang mati]?
 
22 Sekiranya ada tuhan-tuhanl melainkan Allah di dalam dua-duanya,m pasti dua-duanya telah rosak. Maka Maha Suci Allah, Tuhan [Pemilik] Arasy daripada apa yang mereka sifatkan.
 
23 Dia tidak [boleh] dipersoalkan tentang apa yang Dia lakukan, tetapi mereka adalah yang akan dipersoalkan.
 
24 Ataukah mereka mengambil tuhan-tuhann selain Dia? Katakanlah:* Kemukakanlah buktio kamu.* Inilah peringatanp bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang yang sebelumku.q Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui yang benar, lalu mereka berpaling.
 
25 Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau,* melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawasanya tiada tuhanr melainkan Aku, maka sembahlah Aku.
 
26 Dan mereka berkata, "[Tuhan] yang Maha Pemurah telah mengambil seorang anak lelaki." Maha Suci Dia! Bahkan [mereka yang dimaksudkan itu] ialah hamba-hamba yang dimuliakan,
 
27 mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan, dan mereka [hanya] mengerjakan perintahkan-Nya.
 
28 [Allah] mengetahui apa yang ada di hadapan dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memohon syafaat kecuali untuk orang yang diredai-Nya. Dan mereka selalu berhati-hati kerana takut kepada-Nya.
Juz 17A2
 
29 Dan sesiapa di antara mereka berkata, "Sesungguhnya aku ialah tuhans selain Dia," maka [orang] itulah Kami akan membalasnya dengan Jahanam. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang zalim.
 
30 Dan tidakkah orang-orang yang kufur perhatikan bahawasanya langit dan bumi dahulunya bercantum,t lalu Kami pisahkan antara dua-duanya,u dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup [berasal] daripada airv? Maka mengapakah mereka tidak [mahu] beriman?
 
31 Dan Kami telah menjadikan di bumi ini gunung-ganang yang kukuh supaya [bumi] tidak beranjak dengan mereka, dan Kami jadikan padanya jalan-jalan yang luas semoga mereka dapati panduan.
 
32 Dan Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka berpaling daripada tanda-tanda [kuasa ciptaan Allah] itu.
 
33 Dan Dia-lah yang telah menciptakan malam dan siang,w serta matahari dan bulan,x masing-masing beredar pada litarnya.y
 
34 Dan Kami tidak menjadikan hidup kekal bagi seseorang sebelummu, maka jika engkau* mati, adakah mereka orang-orang yang abadi?
 
35 Setiap yang berjiwa akan merasai maut, dan Kami akan menguji kamu* dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan. Dan kepada Kami kamu* akan dikembalikan.
 
36 Dan apabila orang-orang yang kufur melihatmu, mereka menganggap engkau* tidak lain kecuali senda gurau, [lalu berkata:] Inikah orang yang mencaci tuhan-tuhanz kamu*? Dan mereka mengkufuri apabila disebut yang Maha Pemurah.
 
37 Manusia diciptakan [bersifat] tergesa-gesa.a Kelak akan-Ku perlihatkan kepadamu tanda-tanda [kekuasaan] Aku, maka janganlah kamu* meminta Aku menyegerakannya.
 
38 Dan mereka berkata, "Bilakah [datangnya] janji itu, jika kamu* orang-orang yang sadik?"
 
39 Sekiranya orang-orang yang kufur itu mengetahui, pada ketika itu mereka tidak mampu mengelakkan api [neraka] daripada wajah ataupun belakang badan mereka, dan mereka tidak akan diberi tolong.
 
40 Namun [janji] itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba lalu mencemaskan mereka, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan mereka tidak akan diberi tangguh.
 
41 Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau* telah pun dipersendakan,b maka orang-orang yang mencemuh [rasul-rasul] di antara mereka diliputi oleh [azab] itu yang selalu mereka persendakan.
 
42 Katakanlah:* Siapakah yang dapat menjaga kamu* di waktu malam dan siang daripadac [Tuhan] yang Maha Pemurah? Namun mereka berpaling daripada mengingati Tuhan mereka.d
 
43 Ataukah mereka mempunyai tuhan-tuhane yang dapat mempertahankan mereka selain Kami? [Tuhan-tuhan] mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri ataupun dilindungi daripada Kami.
 
44 Namun Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kesenangan hidup hingga panjang umur mereka. Maka tidakkah mereka perhatikan bahawasanya Kami mendatangi sebuah negeri, [lalu] Kami mengurangi [sedikit demi sedikit] dari sempadannya? Maka adakah mereka orang-orang yang menang?
 
45 Katakanlah:* Sesungguhnya aku hanya memberi amaran kepada kamu* menurut wahyu, tetapi orang yang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi amaran.
 
46 Dan sungguh, jika mereka ditimpa sedikit sahaja daripada azab Tuhan engkau,* mereka pasti berkata, "Aduhai, celakalah kami! Sesungguhnya kami orang-orang yang zalim."
 
47 Dan Kami akan memasang timbangan keadilan pada Hari Kiamat,f maka tiada jiwa akan dirugikan sedikitpun. Dan jika [timbangannya] berat biarpun sebiji sawi, Kami akan mendatangkan [balasan] baginya.g Dan cukuplah Kami sebagai Penghisab.
 
48 Dan sungguh, Kami telah berikan Furqanh kepada Musai dan Harun,j dan [itu menjadi] penerangan serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa,
 
49 [iaitu] orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang ghaib, dan mereka sangat ketakutan terhadap saat [Kiamat].k
 
50 Dan inilah peringatanl yang penuh berkat, yang telah Kami turunkan. Maka adakah kamu* mengingkarinya?
Juz 17A3
 
51 Dan sungguh, Kami telah berikan kepada Ibrahimm petunjuk sebelum itu, dan Kami adalah mengetahui akan hal-hal dia.n
 
52 [Ingatlah] ketika [Ibrahim] bertanya kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah patung-patung ini yang kamu* tekun menyembahnya?"
 
53 Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."
 
54 [Ibrahim] berkata, "Sungguh, kamu* dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata."
 
55 Mereka berkata, "Adakah engkau* datang kepada kami dengan membawa kebenaran, ataukah engkau termasuk orang-orang yang leka bermain?"
 
56 [Ibrahim] menjawab, "Namun Tuhan kamu* ialah Tuhan langit dan bumi,o yang telah menciptakan dua-duanya,p dan aku di antara orang-orang yang bersaksi atas yang demikian itu.
 
57 Dan demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu* berpaling dan pergi meninggalkannya."
 
58 Lalu [Ibrahim] menyerpihkan [berhala-berhala] itu kecuali yang terbesar, semoga mereka kembali kepadanya.q
 
59 Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan [perbuatan] inir terhadap tuhan-tuhan kamis? Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang zalim."
 
60 Mereka [yang lain] berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda menyebut tentang itu, namanya Ibrahim.t"
 
61 Mereka berkata, "Maka bawalah dia [keluar] ke depan mata orang ramai agar mereka dapat menyaksikan.u
 
62 Mereka bertanya, "Adakah engkau* yang melakukan [perbuatan] ini terhadap tuhan-tuhanv kami, wahai Ibrahimw?"
 
63 [Ibrahim] menjawab, "Namun [patung] besar ini yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat bercakap."
 
64 Maka mereka kembali kepada [kesedaran] diri mereka lalu berkata, "Sesungguhnya kamu* sendiri orang-orang yang zalim!"
 
65 Kemudian terbaliklah fikiran mereka [lalu berkata,] "Sungguh, engkau* sudah tahu bahawa [berhala-berhala] itu tidak dapat bercakap."
 
66 [Ibrahim] berkata, "Maka adakah kamu* menyembah selain Allah sesuatu yang tidak berfaedah sedikit pun kepadamu ataupun memudaratkanmux?
 
67 Cis kepadamu dan apa yang kamu* sembah selain Allah! Maka tidakkah kamu* mengerti?"
 
68 Mereka berkata, "Bakarlah dia dan sokonglah tuhan-tuhanmu,y jika kamu* mahu bertindak."
 
69 Kami berfirman: Wahai api! Jadilah engkau dingin dan selamatz bagi Ibrahim.a
 
70 Dan mereka bermaksud tipu daya terhadapnya, tetapi Kami menjadikan mereka orang-orang yang paling rugi.
 
71 Dan Kami selamatkanb [Ibrahim] dan Lutc ke sebuah negeri yang telah Kami berkati untuk seluruh alam.
 
72 Dan Kami menganugerahkan kepada [Ibrahim], Ishakd dan Yakube sebagai [anugerah] tambahan. Dan masing-masing Kami jadikan orang-orang soleh.
 
73 Dan Kami menjadikan mereka pemimpin-pemimpinf yang memberi petunjuk dengan perintah Kami. Dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan,g mendirikan solat, serta menunaikan zakat. Dan mereka selalu menyembah Kami.
 
74 Dan kepada Luth Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia daripada [penduduk] kota yang selalu mengerjakan yang keji.i Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasiq.j
 
75 Dan Kami telah memasukkan [Lut] ke dalam rahmat Kami, sesungguhnya dia di antara orang-orang yang soleh.k
 
76 Dan [ingatlah kisah] Nuhl sebelum itu, ketika dia berdoa lalu Kami perkenankan doanya. Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya daripada bencana yang besar.m
 
77 Dan Kami menolongnya daripada kaum yang mendustakan ayat-ayatn Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.o
 
78 Dan [ingatlah kisah] Daudp dan Sulaiman,q ketika mereka* menghakimi mengenai sebuah ladang, apabila [ladang itu] dirosak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menjadi Saksi atas penghakiman mereka,
 
79 lalu Kami berikan fahamanr kepada Sulaiman tentang itu, dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu.s Dan Kami tundukkan gunung-gunung,t dan burung-burung,u semuanya bertasbih bersama-sama Daud.v Dan Kami-lah yang melakukannya.
 
80 Dan Kami mengajarkan [Daud] membuat baju besi bagimu, supaya kamu* dilindungi dalam peperangan. Maka adakah kamu* bersyukur?
 
81 Dan [Kami tundukkan] untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya,w yang berhembus menurut perintahnya ke negeri yang telah Kami berikan berkatx padanya. Dan Kami adalah yang Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
82 Dan di antara syaitan-syaitan [yang Kami tundukkan untuk Sulaiman], ada yang menyelam baginya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu,y dan Kami adalah yang memelihara mereka itu.
Juz 17A4
 
83 Dan [ingatlah kisah] Ayub,z ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "[Ya Tuhanku,] bahawasanya aku ditimpa mudarat, dan Engkau adalah Maha Mengasihani di antara semua yang mengasihani.a"
 
84 Maka Kami perkenankan doanya lalu Kami singkirkan mudarat itu terhadapnya, dan Kami kembalikan keluarganyab kepadanya dan melipatgandakanc [miliknya] bersama mereka sebagai suatu rahmat daripada Kami, dan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah [Kami].
 
85 Dan [ingatlah kisah-kisah] Ismail,d Idris,e serta Zulkifli,f semuanya di antara orang-orang yang sabar.g
 
86 Dan Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami,h sesungguhnya mereka di antara orang-orang yang soleh.
 
87 Dan [ingatlah kisah] Zun-Nuni ketika dia pergij dalam keadaan marah,k lalu dia menyangka bahawa Kami tidak berkuasa atasnya, maka dia berdoa dalam keadaan yang gelap-gelita,l "Tiada tuhanm melainkan Engkau, Maha Suci Engkau! Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.n"
 
88 Maka Kami perkenankan doanya, dan Kami selamatkannya daripada kedukaan.o Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang mukmin.
 
89 Dan [ingatlah kisah] Zakariap ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri,q dan Engkau-lah Pemberi pusaka yang terbaik.r"
 
90 Maka Kami perkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya,s dan Kami pulihkan baginya keadaan isterinya [yang mandul].t Sesungguhnya mereka selalu bersegerau dalam [mengerjakan] kebaikan,v dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas.w Dan mereka selalu khusyuk kepada Kami.
 
91 Dan [ingatlah kisah Maryamx] yang menjaga kehormatannya,y lalu Kami tiupkan ke dalamnya Roh daripada Kami.z Dan Kami menjadikan dia dan anaknya sebagai tandaa [mukjizat] bagi seluruh alam.b
 
92 Sesungguhnya umat kamu* ini umat yang satu, dan Aku-lah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.
 
93 Tetapi mereka memecah-belahkan urusan mereka itu di antara mereka, [dan] masing-masing akan kembali kepada Kami.
 
94 Maka sesiapa yang beramal solehc sedang dia seorang mukmin, maka usahanya tidak akan disia-siakan, dan sesungguhnya Kami mencatat [usahanya itu] baginya.
 
95 Dan ada larangan terhadap [penduduk] sebuah negeri yang telah Kami binasakan, bahawasanya mereka tidak akan kembali,
 
96 hingga apabila [tembokd] Ya’juj dan Ma’juje dibukakan dan mereka cepat turun dari setiap tempat yang tinggi.
 
97 Dan [apabila] janji yang benar telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kufur terbeliak. [Mereka berkata:] Aduhai, celakalah kami! Sungguh, kami telah lalai tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim.
 
98 Sesungguhnya kamu* [yang kufur] dan apa yang kamu sembah selain Allah menjadi bahan api Jahanam, [dan] kamu akan memasukinya.
 
99 Sekiranya [sembahan] itu tuhan-tuhan,f mereka tidak akan memasuki [Jahanam] itu, tetapi semuanya akan kekal di dalam [Jahanam] itu.
 
100 Bagi mereka di dalamnya ialah rintihan, dan di dalamnya mereka tidak dapat mendengar.
 
101 Sesungguhnya orang-orang yang sejak dahulu [ditetapkan] beroleh [pahala] yang terbaik daripada Kami, mereka itu akan dijauhkan dari [Jahanam] itu.
 
102 Mereka tidak mendengar bunyi [Jahanam] itu, sedang mereka kekal di dalam [Jannah] yang mereka ingini.
 
103 Mereka tidak akan bersedih hati oleh huru-hara yang dahsyat,g dan para malaikat akan menyambut mereka.h [Dikatakan kepada mereka:] Inilah hari kamu* yang telah dijanjikan kepadamu.i
 
104 [Ingatlah] pada hari Kami menggulung langit seperti gulungan surat catatan.j Sebagaimana telah Kami mulakan penciptaan pertama, Kami akan mengulanginya, [suatu] janji yang Kami tanggung.k Sesungguhnya Kami akan melakukannya.
 
105 Dan sungguh, telah Kami tulis [lagi] di dalam Zaburl setelah [tertulisnya] Peringatan itu,m bahawasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang soleh.n
 
106 Sesungguhnya di dalam [surah] ini ialah pemberitahuan [yang jelas] bagi kaum yang menyembah [Allah].
 
107 Dan Kami tidak mengutus engkau* kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.
 
108 Katakanlah:* Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahawasanya Tuhanmuo ialah Tuhan yang Maha Esa, maka adakah kamu* akan menjadi Muslimp?
 
109 Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah:* Aku telah menyatakan kepada kamu* [peringatan] yang sama, dan aku tidak tahu adakah [azab] yang dijanjikan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
 
110 Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan [yang diucapkan] secara terbuka, dan Dia mengetahui [juga] apa yang kamu* sembunyikan.
 
111 Dan aku tidak tahu, mungkin itu ujian bagimu* dan kesenangan untuk suatu masa.
 
112 Dia berkata, "Ya Tuhanku, hakimkanlah menurut yang benar. Dan Tuhan kami Maha Pemurah, tempat dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu* sifatkan itu."
 
 
 
 
 
 
 
Al-Hajja
22
Juz 17B1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu.* Sesungguhnya gempa pada saat [Kiamat] ialah suatu [peristiwa] yang amat besar.c
 
2 [Ingatlah] pada hari [ketika] kamu* melihat [gempa] itu, lalailah setiap ibu penyusu terhadap anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan setiap perempuan yang mengandung.d Dan engkau* akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk,e tetapi azabf Allah itu sangat keras.
 
3 Dan di antara manusia ada yang berbalah tentang Allah tanpa pengetahuang dan mengikuti setiap syaitan yang derhaka.
 
4 Terhadap [syaitan] itu telah pun ditetapkan bahawasanya sesiapa yang bersahabat dengan [syaitan], maka dia akan menyesatkannyah dan membawanya ke azab api neraka.
 
5 Wahai manusia! Jika kamu* masih ragu-ragu terhadap [Hari] Kebangkitan,i maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu daripada tanah,j kemudian daripada setitik air mani, kemudian daripada segumpal darah, kemudian daripada seketul dagingk yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,l supaya Kami jelaskan kepadamu, dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang ditentukan,m kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kamu* [dipelihara] sampai dewasa, dan di antaramu ada yang diwafatkan, dan di antaramu ada yang dikembalikan sampai umur pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya.n Dan engkau* melihat bumi itu gersang, tetapi apabila Kami menurunkan air [hujan] di atasnya,o bergeraklah [tanah bumi itu], menjadi gembur dan tumbuhlah segala jenis [tumbuhan] yang indah.p
 
6 Demikianlah sebab bahawasanya Allah, Dia-lah yang Maha Benar, dan bahawasanya Dia menghidupkan [segala] yang telah mati, dan bahawasanya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.q
 
7 Dan bahawasanya saat [Kiamat] itu akan datang, tiada keraguan padanya, dan bahawasanya Allah akan membangkitkan [semua] orang yang di dalam kubur.r
 
8 Dan di antara manusia ada yang berbalah tentang Allah tanpa pengetahuans ataupun petunjuk ataupun Kitab yang memberi penjelasan.t
 
9 [Dia berbalah] sambil menoleh sebelah badannya [dengan angkuh] untuk menyesatkan [orang] dari jalan Allah. Dia akan mendapat kehinaan di dunia, dan pada Hari Kiamatu Kami akan rasakan kepadanya azab [neraka] yang membakar.v
 
10 [Kepadanya dikatakan:] Demikian itu sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan engkau* sendiri, dan bahawasanya Allah tidak pernah menzalimiw hamba-hamba-Nya.
 
11 Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi [bukan dengan sebulat hati].x Maka jika diperolehinya kebaikan, dia merasa aman dengan itu, dan jika dia ditimpa suatu ujian, dia berbalik ke belakang [menjadi kufur].y Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Demikian itulah kerugian yang nyata.
 
12 Dia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak memudaratkannya dan yang tidak berfaedah kepadanya.z Demikian itulah kesesatan yang jauh.
 
13 Dia menyerua sesuatu yang mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Amatlah seburuk-buruk pelindung dan amatlah seburuk-buruk kawan [yang diserunya itu].
 
14 Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta beramal solehb ke dalam Jannah-Jannahc yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.d Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikenan-Nya.
 
15 Sesiapa yang menyangka bahawa Allah sama sekali tidak akan menolongnyae di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit, kemudian [gantung dirinya] supaya putus [nafasnya]. Maka hendaklah dia perhatikan [lebih dahulu] adakah muslihatnya itu dapat menghilangkan apa yang menggeramkan [hatinya].
 
16 Dan demikianlah Kami telah menurunkan [Al-Qur’an] itu, ayat-ayatf sebagai bukti nyata, dan bahawasanya Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki.
 
17 Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabian,g orang-orang Kristian,h orang-orang Majusi,i dan orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka pada Hari Kiamat.j Sesungguhnya Allah menjadi Saksi atas segala sesuatu.
 
18 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya sesiapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Dan [begitu juga] matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pokok-pokok, makhluk bernyawa, serta banyak di antara manusia.k Tetapi banyak [juga] layak ditimpanya azab. Dan sesiapa yang dihinakan Allah, maka tiada yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.l
Juz 17B2
 
19 Inilah dua golongan yang bertengkar,m mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Maka bagi orang-orang yang kufur akan dijahitkan pakaian-pakaian daripada api [neraka] untuk mereka, [lagi] ke atas kepala mereka dituangkan air yang sangat panas.
 
20 Dengan [air mendidih] itu akan dihancurkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka,
 
21 dan mereka akan mendapat [sebatan] cambuk daripada besi.
 
22 Setiap kali mereka ingin keluar darinyan kerana penderitaan, mereka dikembalikan ke dalamnya, dan [kepada mereka dikatakan:] Rasakanlah olehmu azab [neraka] yang membakar.o
 
23 Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta beramal solehp ke dalam Jannah-Jannahq yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.r Di dalam [Jannah] itu mereka dihiaskan dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan di sana mereka berpakaian sutera.
 
24 Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan [juga] diberi petunjuk ke jalan [Allah] yang terpuji.
 
25 Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan yang menghalangis [orang] dari jalan Allaht dan dari Masjid al-Haramu yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ mahupun yang datang dari luar, dan sesiapa bermaksud menyebabkan [kejahatan] di dalamnya secara penyimpangan [daripada kebenaran] atau secara zalim akan Kami rasakan kepadanya azab pedih.
 
26 Dan [ingatlah] ketika Kami menempatkan Ibrahimv di tempat Baitullah [dengan berfirman:] Janganlah engkau* mensyirikkan Aku dengan apa pun, dan sucikanlah rumah-Kuw bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang [solat dengan] berdiri, orang-orang yang rukuk serta orang-orang yang sujud.
 
27 Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadat haji.x Mereka akan datang kepada engkau* dengan berjalan kaki dan dengan menunggang setiap unta yang kurus. Mereka datangnya dari segenap ceruk yang jauh,
 
28 supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang termaklum atas rezeki yang diberikan-Nya kepada mereka daripada haiwan ternak.y Maka makanlah sebahagian daripadanya, dan [sebahagian lagi] berilah makan kepada orang-orang yang sengsara dan yang fakir.
 
29 Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kekotoran mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, serta melakukan tawaf di Baitul Atiq.
 
30 Demikianlah [perintah Allah], dan sesiapa yang menghormati apa yang keramat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu* semua haiwan ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu.z Maka jauhilah kekejian [penyembahan] berhala-berhalaa dan jauhilah perkataan dusta.
 
31 [Agama yang] kepada bagi Allah tidak mensyirikkan sesuatu dengan-Nya. Dan sesiapa mensyirikkan Allah, maka [kesudahannya] seolah-olah dia jatuh dari langitb lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh.c
 
32 Demikianlah [perintah Allah], dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah daripada ketakwaan hati.
 
33 Bagi kamu* ada beberapa manfaat daripada [haiwan ternak] itu sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat menyembelihnya adalah ketika sampai Baitul Atiq.
 
34 Dan bagi setiap umat telah Kami adakan syariat-syariat [ibadat korban], supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang diberikan-Nya kepada mereka daripada haiwan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhand yang Maha Esa, oleh itu berserahlah dirie kamu* kepada-Nya. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh,
 
35 [iaitu] orang-orang yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka,f dan orang-orang yang sabarg atas apa yang menimpa mereka,h dan orang-orang yang mendirikan solat, dan orang-orang yang menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
 
36 Dan Kami jadikan unta-unta itu di antara syiar Allah bagimu, yang padanya kamu* mendapat kebaikan. Oleh itu sebutlah nama Allah atasnya dalam keadaan berdiri [dan terikat kakinya ketika kamu menyembelihnya], maka apabila telah rebah [mati], maka makanlah sebahagiannya dan berilah makan kepada orang yang tidak membutuhkan dan yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan [unta-unta] itu bagimu, semoga kamu* bersyukur.
 
37 Daging ataupun darah [haiwan korban] itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah ketakwaani kamu.* Demikianlah Dia menundukkan [haiwan korban] itu bagimu, supaya kamu* mengagungkan Allah kerana diberi petunjuk kepadamu.j Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang muhsin.
Juz 17B3
 
38 Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang berkhianat lagi kufur.k
 
39 Diizinkan [berperang] kepada orang-orang yang diperangi sebab bahawasanya mereka dizalimi, dan sesungguhnya Allah adalah yang Maha Kuasa untuk menolong mereka.
 
40 [Iaitu] orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang hak, hanya bahawa mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Dan sekiranya Allah tidak menolak [kezaliman] sesetengah manusia dengan sesetengah yang lain, pasti telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, saumaah-saumaah,l dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan nescaya Allah akan menolong sesiapa yang menolong-Nya.m Sesungguhnya Allah adalah yang Maha Kuat,n Maha Perkasa.
 
41 [Iaitu] orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh [berbuat] yang makrufo dan melarang [berbuat] yang mungkar. Dan bagi Allah ialah kesudahan [segala] urusan
 
42 Dan jika mereka mendustakan engkau,* maka sungguh, sebelum mereka itu kaum Nuh,p Aad serta Thamud,q [masing-masing] telah pun mendustakan,r
 
43 dan [begitu juga] kaum Ibrahims kaumt Lut,u
 
44 serta penduduk Madyan.v Dan Musaw [juga] telah didustakan, lalu Aku beri tangguh kepada orang-orang kafir, kemudian Aku menyambar mereka, maka betapa [dahsyat] celaan-Ku!
 
45 Maka betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan sedang [penduduknya] itu berlaku zalim,x lalu [bangunannya] telah runtuh atas dasarnya, dan perigi ditinggalkan dan istana yang tinggi.y
 
46 Maka tidakkah mereka menjelajahi bumi, lalu [tidakkah] mereka mempunyai hati yang dapat mengerti atau telinga yang dapat mendengar? Maka sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.z
 
47 Dan mereka meminta kepada engkau* agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak mungkin menyalahi janji-Nya.a Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhan engkau* adalah seperti seribu tahunb menurut pengiraan kamu.*
 
48 Dan betapa banyak negeri yang Aku beri tangguh kepadanya sedang penduduknya berlaku zalim.c Kemudian Aku menyambar mereka, dan kepada Aku ialah tempat kesudahan.
 
49 Katakanlah:* Wahai manusia! Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi amaran yang jelas bagimu.*
 
50 Maka orang-orang yang beriman serta beramal soleh,d mereka akan beroleh ampunan dan rezeki yang mulia.e
 
51 Tetapi orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan ayat-ayatf Kami, mereka itu ahli-ahli Jahim.
 
52 Dan Kami tidak mengutus seorang rasul ataupun seorang nabi sebelum engkau,* melainkan apabila dia mencita-citakan sesuatu, syaitan pun melemparkan hasutan [terhadap cita-cita] itu. Tetapi Allah membatalkan apa yang dilemparkan oleh syaitan, kemudian Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui,g Maha Bijaksana.h
 
53 [Demikian] kerana Dia hendak menjadikan apa [godaan] yang dilemparkan oleh syaitan suatu ujiani bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan yang hatinya keras membatu. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu adalah dalam persengketaan yang melampau,
 
54 dan supaya orang-orang yang telah diberi ilmu mengetahui bahawasanya [ayat-ayat-Nya] itu adalah yang benar daripada Tuhan engkau,* maka mereka beriman kepadanya lalu hati mereka tunduk kepadanya.j Dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjukk bagi orang-orang yang beriman ke Jalan yang Lurus.l
 
55 Dan orang-orang yang kufur sentiasa dalam keraguan tentang itu, hingga saat [maut] datang kepada mereka secara tiba-tiba,m atau datang kepada mereka azabn pada hari yang tandus.o
 
56 [Segala] kedaulatan pada hari itu ada pada Allah,p Dia akan menghakimi di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman serta beramal soleh akan berada dalam Jannah-Jannahq yang penuh kenikmatan.
 
57 Dan orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayatr Kami, maka mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.
 
58 Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, nescaya Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Dan sesungguhnya Allah, Dia memang Pemberi rezeki yang terbaik.s
 
59 Sudah tentu Dia akan memasukkan mereka [ke syurga] melalui suatu pintu masuk yang diredai mereka.t Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, Maha Halim.u
Juz 17B4
 
60 Demikianlah, dan sesiapa membalas dengan seimbang [kejahatan] yang dilakukan kepadanya, kemudian dia dizalimi [lagi], nescaya Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun.v
 
61 Demikianlah sebab bahawasanya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahawasanya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
 
62 Demikianlah sebab bahawasanya Allah, Dia-lah yang Maha Benar, dan bahawasanya apa yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil, dan bahawasanya Allah, Dia-lah yang Maha Tinggi, Maha Besar.
 
63 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Allah menurunkan hujan dari langit,w lalu bumi itu menjadi hijau? Sesungguhnya Allah Maha Latif, Maha Mengenal.
 
64 Milik-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi.x Dan sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Kaya, Maha Terpuji.
 
65 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Allah menundukkan bagi kamu* apa yang ada di bumi dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan perintah-Nya? Dan Dia menahan langit supaya tidak jatuh menimpa bumi, kecuali dengan izin-Nya. Sesungguhnya, kepada manusia Allah adalah yang Maha Penyayang, Maha Mengasihaniy
 
66 Dan Dia-lah yang menghidupkan kamu,* kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu [lagi]. Sesungguhnya manusia itu memang kufur.z
 
67 Bagi setiap umat telah Kami adakan syariat-syariat [ibadat] yang [harus] mereka amalkannya. Maka janganlah mereka berbantahan dengan engkau* dalam urusan [syariat] ini, tetapi serulah [mereka] kepada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau* pasti berada di atas petunjuk yang lurus.a
 
68 Dan jika mereka berbalah dengan engkau,* maka katakanlah: Allah lebih mengetahui apa yang kamu* kerjakan.
 
69 Allah akan menghakimi di antara kamu* pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu kamu* perselisihkan.
 
70 Tidak tahukah engkau* bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada [tertulis] dalam sebuah Kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.
 
71 Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak diturunkan-Nya sebarang hak kuasa, dan sesuatu yang mereka tidak ada pengetahuan tentangnya. Dan tiada bagi orang-orang zalim seorangpun penolong.b
 
72 Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda [mukjizat] Kami sebagai bukti nyata, engkau* dapat melihat kemungkaran pada wajah orang-orang yang kufur itu. Nyaris-nyaris mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah:* Maka mahukah aku akan beritahukan kepadamu* [sesuatu] yang lebih buruk daripada itu, [iaitu] api [neraka]? Allah telah menjanjikan [neraka] itu kepada orang-orang yang kufur, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
73 Wahai manusia! Sebuah perumpamaan dikemukakan, maka dengarkanlah padanya. Sesungguhnya segala yang kamu* sembah selain Allah sama sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu untuk [menciptakan] itu. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripada lalat itu. Sama lemahnya yang meminta dan yang diminta.
 
74 Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana harusnya. Sesungguhnya Allah adalah yang Maha Kuat,c Maha Perkasa.
 
75 Allah memilih utusan-utusan [untuk-Nya] daripada malaikat dan daripada manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
 
76 [Allah] mengetahui apa yang ada di hadapan dan yang di belakang mereka,d dan kepada Allah [segala] urusan dikembalikan.
 
77 Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, serta sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan, semoga kamu* beruntung.
 
78 Dan berjihadlah kamu* demi Allah jihad itu yang hak.e Dia telah memilih kamu,* dan tidak menjadikan sebarang keberatan atasmu dalam agama, [iaitu] jalan rohaniahf nenek moyangmu Ibrahim.g Dia telah menamakan kamu* orang-orang Muslimh sejak dahulu dan dalam [Kitab] ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan kamu [semua] menjadi saksi-saksi atas [seluruh] manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, serta berpeganglah teguh kamu* kepada Allah.i Dia-lah Pelindung kamu,* dan Dia-lah sebaik-baiknya Pelindungj dan sebaik-baiknya Penyelamat.