Al-Mu’minuna
23
Juz 18A1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Sungguh beruntungc orang-orang mukmin,
 
2 [iaitu] orang-orang yang khusyuk dalam solatnya,d
 
3 dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada [perbuatan dan perkataan] yang sia-sia,e
 
4 dan orang-orang yang menunaikan zakat,
 
5 dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
 
6 kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau abdi-abdi [perempuan] yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
 
7 Tetapi sesiapa yang mencari di luar yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
 
8 Dan [beruntunglah] orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji mereka,
 
9 serta orang-orang yang memelihara solatnya.
 
10 Mereka itulah pewaris-pewaris,f
 
11 yang akan mewarisi [syurga] Firdaus, kekallah mereka di dalamnya.g
 
12 Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia daripada inti pati [asalnya] daripada tanah.h
 
13 Kemudian Kami jadikan [inti pati] itu air mani [yang disimpan] dalam tempat yang kukuh.
 
14 Kemudian air mani itu Kami ciptakan gumpalan darah, lalu gumpalan darah itu Kami ciptakan ketulan daging, lalu ketulan daging itu Kami ciptakan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami balut dengan daging,i Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang [berbentuk] lain. Maka Maha Sucilah Allah,j Penciptak yang terbaik.
 
15 Kemudian, sesungguhnya kamu* setelah itu pasti akan mati.
 
16 Kemudian, sesungguhnya kamu* akan dibangkitkanl pada Hari Kiamat.m
 
17 Dan sungguh, Kami telah menciptatan tujuh jalann di atas kamu,* dan Kami tidak lalai terhadap ciptaan [Kami].
 
18 Dan Kami turunkan air dari langito menurut ukuran,p lalu Kami menetapkan [air] itu di bumi, dan sesungguhnya Kami adalah yang berkuasa melenyapkannya.
 
19 Maka dengan [air] itu Kami tumbuhkanq untukmu kebun-kebun kurma dan anggur, yang di dalamnya kamu* beroleh banyak buah-buahan, dan sebahagian daripada [buah-buahan] itu kamu makan.r
 
20 Dan [Kami tumbuhkan untukmu] pokoks dari [kawasan] Gunung Tursina yang menghasilkan minyak dan perasa laukt bagi orang-orang yang makan.
 
21 Dan sesungguhnya pada haiwan ternak itu pasti terdapat ibarat bagimu. Kami memberi minum kepadamu daripada [susu] yang ada di dalam perutnya, dan bagi kamu* ada beberapa manfaat daripadanya, dan sebahagian daripadanya kamu makan.
 
22 Dan di atas [haiwan ternak] itu dan di atas kapal, kamu* diangkut.
 
23 Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuhu kepada kaumnya,v lalu dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tiada tuhanw bagimu* selain Dia. Maka mengapa kamu* tidak bertakwa?"
 
24 Tetapi para bangsawan yang kufur di antara kaumnya berkata, "[Orang] ini tidak lain kecuali manusia [biasa] sepertimu yang bermaksud mengutamakan dirinya daripada kamu.* Dan sekiranya dikehendaki Allah, nescaya Dia mengutus para malaikat [sebagai rasul-rasul-Nya]. Belum pernah kami mendengar tentang inix di kalangan nenek moyang kami yang dahulukala.
 
25 Dia tidak lain kecuali seorang lelaki yang telah dirasuk jin,y maka tunggulah [kesudahan] terhadapnya hingga suatu waktu."
 
26 [Nuh] berkata [dalam doanya], "Ya Tuhanku, tolonglah aku oleh sebab mereka mendustakan aku."
 
27 Lalu Kami wahyukan kepadanya: Buatlah bahtera itu menurut pengawasan dan wahyu Kami,z kemudian apabila perintah Kami datang dan tanur meluap,a maka masukkanlah ke dalam [bahtera] itu sepasang daripada setiap jenis [haiwan] dan [juga] keluarga engkau,*b kecuali orang yang lebih dahulu sabda [akan azab] ditetapkan atasnya di antara mereka.c Dan janganlah engkau* bicarakan dengan Aku mengenai orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.d
 
28 Dan apabila engkau* dan orang-orang bersamamu telah menaiki bahtera,e maka ucapkanlah "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim itu."
 
29 Dan katakanlah [dalam doa], "Ya Tuhanku, turunkanlah aku di tempat turun yang diberkati,f dan Engkau-lah Pemberi tempat yang terbaik."
 
30 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah], dan sesungguhnya Kami akan menguji manusia.g
 
31 Kemudian, Kami mengadakan setelah mereka suatu generasi yang lain.
 
32 Lalu Kami mengutus kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri [yang menyeru:] Sembahlah Allah! Tiada tuhan bagimu selain Dia,h maka mengapa kamu* tidak bertakwa?
 
33 Dan berkatalah para bangsawan yang kufur di antara kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan Hari Akhirat serta mereka yang telah Kami berikan kemewahan dalam hayat duniawi, "[Orang] ini tidak lain kecuali manusia [biasa] sepertimu, dia makan apa yang kamu* makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
 
34 Dan sungguh, jika kamu* taat kepada seorang manusia sepertimu, sesungguhnya jika begitu, kamu adalah orang-orang yang rugi.
 
35 Adakah dia menjanjikan kepadamu bahawasanya apabila kamu* telah mati dan sudah menjadi tanah dan tulang belulang, bahawasanya kamu akan dikeluarkan [dan hidup semula]?
Juz 18A2
 
36 Jauh! Jauh sekali apa yang dijanjikani kepada kamu* itu.
 
37 Hayat kita hanyalah di dunia ini, kita mati dan kita hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan.
 
38 Dia tidak lain kecuali seorang lelaki yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, dan tidaklah akan kita percaya kepadanya."
 
39 [Hud] berkata [dalam doanya], "Ya Tuhanku, tolonglah aku oleh sebab mereka mendustakan aku."
 
40 [Allah] berfirman: Tidak lama lagi pasti mereka akan menjadi menyesal.
 
41 Oleh itu letusan suara menyambar mereka menurut yang benar, maka Kami jadikan mereka seperti tunggul-tunggul [selepas dipanen]. Maka binasalah kaum yang zalim itu.
 
42 Kemudian setelah mereka Kami mengadakan generasi-generasi yang lain.
 
43 Tiada suatu umat dapat mendahului ajalnya dan tidak [pula] dapat melambatkan [ajalnya].j
 
44 Kemudian Kami utus rasul-rasul Kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya.k Lalu Kami susuli mereka satu demi satu, dan Kami jadikan mereka buah mulut [orang ramai]. Maka binasalah kaum yang tidak beriman.
 
45 Kemudian Kami utusl Musam dan saudaranya Harunn dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami, dan hak kuasa yang nyata,o
 
46 kepada Firaun dan para bangsawannya, tetapi mereka bersikap takbur dan mereka adalah kaum yang tinggi hati.p
 
47 Maka mereka berkata, "Adakah kita beriman kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka* ialah abdi-abdi kepada kita?"
 
48 Lalu mereka mendustakan kedua-duanya, maka mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan.q
 
49 Dan sungguh, telah Kami berikan Kitab kepada Musa,r semoga mereka mendapat petunjuk.
 
50 Dan telah Kami jadikan [Isa] bins Maryamt serta ibunya sebagai suatu tanda [mukjizat],u dan Kami melindungi mereka berdua di sebuah dataran tinggi yang ada tempat menetap dan mata air.
 
51 [Allah berfirman:] Wahai rasul-rasul! Makanlah daripada rezeki yang baik-baik dan hendaklah kamu* beramal soleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu* kerjakan.
 
52 Dan sesungguhnya umat kamu* ini umat yang satu, dan Aku-lah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.
 
53 Tetapi mereka memecah-belahkan urusan mereka ituv di antara mereka menjadi beberapa mahzab, setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka.
 
54 Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kejahilan hingga suatu waktu.
 
55 Adakah mereka mengira bahawasanya Kami memberikanw harta dan anak-anakx kepada mereka,
 
56 [bermakna] Kami bersegera [memberikan] kebaikan-kebaikan kepada mereka? Namun mereka tidak menyedari.
 
57 Sesungguhnya orang-orang yang sangat ketakutan terhadap Tuhannya, mereka [selalu] berhati-hati,
 
58 dan orang-orang yang beriman kepada tanda-tanda [kekuasaan] Tuhannya,
 
59 dan orang-orang yang tidak mensyirikkan Tuhannya,
 
60 dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan [sebagai sedekah], sedang hati mereka gementar [kerana sedar] bahawasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya,
 
61 mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.
 
62 Dan Kami tidak membebani seseorang kecuali menurut keupayaannya,y dan di sisi Kami ada sebuah kitabz yang menuturkan menurut yang benar dan mereka tidak akan dizalimi.
 
63 Tetapi hati mereka tenggelam dalam kejahilan terhadap ini, dan mereka mempunyai lagi perbuatan-perbuatan [buruk] selain itu yang mereka kerjakan.
 
64 Sehingga apabila Kami menyambar orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan azab, tiba-tiba mereka menjerit meminta pertolongan.
 
65 Janganlah kamu* menjerit meminta pertolongan pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan daripada Kami.
 
66 Sungguh, ayat-ayat-Ku telah pun dibacakan kepadamu, tetapi kamu* selalu berpaling lari ke belakang,
 
67 dengan bersikap takbur terhadap [ayat-ayat] itu lagi mencacinyaa dalam perbualan kamu* di waktu malam.
 
68 Maka tidakkah mereka menghayati sabda [Kami], ataukah telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang dahulukala?
 
69 Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, lalu mereka mengingkarinya?
 
70 Atau mereka berkata, "Dia telah dirasuk jinb" Namun dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka tidak suka pada kebenaran.
 
71 Dan sekiranya kebenaran itu menurut keinginan mereka, pasti rosaklah langit dan bumi serta semua yang ada di dalam dua-duanya. Namun Kami telah berikan kepada mereka peringatan,c tetapi mereka berpaling daripada peringatan itu.
 
72 Ataukah engkau* meminta upah kepada mereka [untuk seruanmu]? Tetapi upah daripada Tuhan engkau* lebih baik, dan Dia-lah Pemberi rezeki yang terbaik.d
 
73 Dan sesungguhnya engkau* pasti telah menyerue mereka kepada Jalan yang Lurus.f
 
74 Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat pasti telah menyimpang jauh dari jalan [yang lurus].
Juz 18A3
 
75 Dan sekiranya Kami mengasihani mereka, dan Kami singkirkan mudarat yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus bergelimang dalam kesesatan mereka.
 
76 Dan sungguh, Kami telah menyambar mereka dengan azab, tetapi mereka tidak [mahu] tunduk kepada Tuhan mereka dan tidak merendahkan hati.
 
77 Sehingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu azab yang keras, tiba-tiba di dalamnya mereka menjadi putus asa.
 
78 Dan Dia-lah yang menciptakan bagimu* pendengaran, penglihatan dan hati [nurani]. Amatlah sedikit kamu* bersyukur.
 
79 Dan Dia-lah yang memperbanyakkan kamu* di bumi,g dan kepada-Nyah kamu akan dikumpulkan.i
 
80 Dan Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan,j serta [yang menjadikan] malam dan siang saling berganti.k Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
81 Namun mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulukala.
 
82 Mereka berkata, "Apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah ada sesungguhnya kami akan dibangkitkan?
 
83 Sungguh, kami pernah dijanjikan dengan ini, kami dan nenek moyang kami sejak dahulu. Ini tidak lain kecuali dongengan-dongengan orang-orang dahulukala."
 
84 Katakanlah:* Milik siapakah bumi dan segala yang ada di dalamnya,l jika kamu* mengetahui?
 
85 Mereka akan menjawab, "Milik Allah." Katakanlah:* Maka tidakkah kamu* mahu ingat [dan insaf]?
 
86 Katakanlah:* Siapakah Tuhan [Pemilik] langit yang tujuh,m dan Tuhan [Pemilik] Arasy yang agungn?
 
87 Mereka akan menjawab, "Milik Allah." Katakanlah:* Maka mengapa kamu* tidak bertakwao?
 
88 Katakanlah:* Siapakah yang memiliki di tangan-Nya kuasa pemerintahan atas segala sesuatu,p dan Dia melindungi sedang tiada yang dapat dilindungi daripada-Nya, jika kamu* mengetahui?
 
89 Mereka akan menjawab, "Milik Allah." Katakanlah:* Maka bagaimana kamu* disihir?
 
90 Namun Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta.
 
91 Allah tidak mengambil seorang anakq dan tiada tuhanr [yang lain] bersama-Nya. Jika demikian, tiap-tiap tuhan itu pasti akan membawa pergi apa yang diciptakannya, dan beberapa di antara tuhan-tuhan itu akan mengatasi beberapa yang lain. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan.
 
92 [Dia-lah] yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, maka Maha Tinggi [Allah] daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].
 
93 Katakanlah:* Ya Tuhanku, seandainya Engkau memperlihatkan kepadaku [azab] yang dijanjikan kepada mereka.
 
94 Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di kalangan kaum yang zalim.s
 
95 Dan sesungguhnya Kami adalah berkuasa untuk memperlihatkan kepada engkau* [azab] yang Kami ancamkan terhadap mereka.
 
96 Tolaklah kejahatan [mereka] dengan yang lebih baik,t Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.
 
97 Dan katakanlah:* Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada hasutan para syaitan,u
 
98 dan aku [juga] berlindung kepada-Mu, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekatiku.
 
99 [Demikianlah keadaan manusia] hingga apabila maut datang kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku [ke dunia],
 
100 semoga aku beramal soleh dalam apa yang telah aku tinggalkan." Sama sekali tidak! Sesungguhnya itu adalah suatu perkataan [dalih] yang diucapkan olehnya. Dan di hadapan mereka ada barzakhv sampai hari mereka dibangkitkan.
 
101 Tetapi apabila sangkakala ditiup, maka tiada lagi pertalian kerabat di antara mereka pada hari itu dan mereka tidak [sempat] saling bertanya.
 
102 Lalu sesiapa yang timbangannya berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
103 Dan sesiapa yang timbangannya ringan, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, kekallah mereka di dalam Jahanam.
 
104 Wajah mereka dibakar api [neraka] sedang mereka merengut di dalamnya.
 
105 [Kepada mereka dikatakan:] Bukankah ayat-ayat-Kuw dibacakan kepadamu, tetapi kamu* selalu mendustakannya?
 
106 Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah ditewaskan oleh kecelakaan kami, dan kami adalah kaum yang sesat.
 
107 Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari [neraka] itu [ke dunia], lalu jika kami masih juga kembali [menjadi kufur] maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim."
 
108 [Allah] berfirman: Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu* berkata-kata kepada Aku.
 
109 Sesungguhnya ada sebahagian di antara hamba-hamba-Ku berkata [dalam doanya], "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan Engkau-lah Pemberi rahmatx yang terbaik."
 
110 Tetapi kamu* menganggap mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingatiy Aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka.
 
111 Sesungguhnya pada hari ini Aku mengganjarkan mereka oleh sebab kesabaran mereka,z bahawasanya mereka itulah orang-orang yang mencapai kemenangan.
 
112 [Allah] bertanya: Berapa tahun lamanya kamu* tinggal di bumi?
 
113 Mereka menjawab, "Kami tinggal [di bumi] sehari atau sebahagian dari sehari, maka tanyalah kepada yang menghitung."
 
114 [Allah] berfirman: Kamu* tinggal [di bumi] hanyalah sebentar, sekira bahawasanya kamu mengetahui.
 
115 Maka adakah kamu* mengira bahawasanya Kami menciptakan kamu secara main-main,a dan bahawasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?
 
116 Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya,b tiada tuhan melainkan Dia,c Tuhan [Pemilik] Arasy yang mulia.d
 
117 Dan sesiapa menyeru tuhan yang lain di samping Allah, padahal dia tidak ada bukti baginya tentang itu, maka sesungguhnya penghisabannya hanya di sisi Tuhannya.e Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung.
 
118 Dan katakanlah:* Ya Tuhanku, ampunilah [aku] dan rahmatilah [aku],f dan Engkau-lah Pemberi rahmat yang terbaik.
 
 
 
 
 
 
 
An-Nura
24
Juz 18A4
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 [Inilah] suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkannya [kepadamu], dan Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda [mukjizat] sebagai bukti nyata,c semoga kamu* selalu ingat [dan insaf].
 
2 Pezina perempuan dan pezina lelaki, maka sebatlah tiap-tiap seorang daripada dua-duanya seratus kali,d dan janganlah kamu* rasa belas kasihan terhadap dua-duanya dalam agama Allah,e jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan hukuman mereka berdua hendaklah dipersaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin.
 
3 Pezina lelaki tidak boleh menikah melainkan dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah melainkan pezina lelaki atau dengan lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
 
4 Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang muhsin [berlaku zina], kemudian tidak membawa empat orang sebagai saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali, dan janganlah kamu* terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.f Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq,g
 
5 kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki [dirinya], maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun,h Maha Mengasihani.i
 
6 Dan orang-orang yang menuduh isterinya [berzina],j padahal mereka tidak ada saksi-saksi melainkan diri mereka sendiri, maka kesaksian bagi seseorang [suami] itu ialah empat kali bersaksi [dengan sumpah] demi [nama] Allah bahawa sesungguhnya dia adalah di antara orang-orang yang sadik,
 
7 dan [sumpah] yang kelima bahawasanya laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang-orang pendusta.
 
8 Dan dihindarkan hukuman daripada isteri itu jika dia bersaksi [dengan sumpah] empat kali demi [nama] Allah bahawa sesungguhnya suaminya adalah termasuk orang-orang pendusta,
 
9 dan [sumpah] yang kelima bahawasanya kemurkaan Allah akan menimpanya jika [suaminya] adalah di antara orang-orang yang sadik.
 
10 Dan sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, dan bahawasanya Allah Maha Penerima taubat, Maha Bijaksana,k [nescaya kamu* ditimpa azab yang berat.]l
 
11 Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah [juga] daripada puak kamu.* Jangalah kamu* mengira [berita] itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagimu. Setiap orang di antara mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang diusahakannya.m Dan sesiapa di antara mereka yang mengambil bahagian besar [dalam dosa itu], dia [juga] mendapat azab yang besar.n
 
12 Mengapa apabila kamu* mendengar [berita bohong] itu, orang-orang mukmin lelaki serta perempuan tidak sangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkata: Ini suatu kebohongan yang nyata.
 
13 Mengapa mereka [yang menuduh] tidak datang membawa empat orang saksi? Oleh kerana mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itulah orang-orang pendusta menurut [hukum] Allah.
 
14 Dan sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, pasti kamu* ditimpa azab yang berat sebab kamu menokok tambah dalam [berita bohong] itu,
 
15 [iaitu] ketika kamu* menerima [berita bohong] itu melalui lidah, dan kamu katakan dengan mulutmu sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya, dan kamu mengira itu [perkara] remeh, padahal itu [perkara] besar menurut Allah.
 
16 Dan mengapa kamu* tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidaklah patut bagi kita memperkatakan tentang ini. Maha Suci Engkau, ini suatu fitnah yang besar."
 
17 Allah memperingatkan kamu,* bahawa [jangan] kembali mengulangi [perbuatan] seperti ini selama-lamanya, jika kamu orang-orang mukmin.
 
18 Dan Allah menerangkan ayat-ayat[-Nya] kepadamu,* dan Allah Maha Mengetahui,o Maha Bijaksana.p
 
19 Sesungguhnya orang-orang yang suka bahawa [berita bohong tentang] perbuatan maksiat,q tersiarr di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab pedih di dunia dan di akhirat.s Dan Allah lebih mengetahui sedang kamu* tidak mengetahui.
 
20 Dan sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu,* dan bahawasanya Allah Maha Penyayang, Maha Mengasihani,t [nescaya kamu ditimpa azab yang berat].
Juz 18B1
 
21 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* mengikuti jejak langkah syaitan. Dan sesiapa mengikuti jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya [syaitan] menyuruh berbuat yang maksiat dan mungkar. Dan sekiranya bukan kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tidak ada seorangpun di antara kamu* menjadi suci selama-lamanya,u tetapi Allah menyucikan sesiapa yang Dia kehendaki.v Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
22 Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapanganw di antara kamu* bersumpah bahawa mereka [tidak] akan memberikan [bantuan] kepada [kaum] kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan melepaskan [kesalahan orang lain]. Tidakkah kamu* suka bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
23 Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang muhsin, yang lalai lagi mukmin [berlaku zina], mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang berat,
 
24 pada hari [ketika] lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
 
25 Pada hari itu, Allah akan membalas mereka sepenuhnya yang hak bagi mereka,x dan mereka mengetahui bahawasanya Allah, Dia-lah yang Maha Benar, Maha Menjelaskan.
 
26 Perempuan-perempuany yang keji untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih daripada apa [fitnah] yang dikatakan terhadap mereka. Mereka akan beroleh ampunan dan rezeki yang mulia.
 
27 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, semoga kamu* selalu ingat.
 
28 Lalu jika kamu* mendapati tiada seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk [rumah-rumah] itu sebelum kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah," maka [haruslah] kamu* kembali. Yang demikian itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu* kerjakan.
 
29 Tidak salah atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada barang [keperluan] bagi kamu.* Dan Allah mengetahui apa yang kamu* nyatakan serta apa yang kamu sembunyikan.
 
30 Katakanlah* kepada para lelaki mukmin, supaya mereka menyekat pandangannyaz dan menjaga kemaluannya.a Demikianlah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengenal apa yang diperbuat mereka.
 
31 Dan katakanlah* kepada para perempuan mukmin supaya mereka* menyekat pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,b kecuali yang [biasa] terlihat. Dan hendaklah mereka* menutupkan dengan kain tudungc ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak-anak lelaki mereka,* atau anak-anak lelaki suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak-anak lelaki saudara-saudara mereka, atau anak-anak lelaki saudari-saudari mereka, para perempuan [sesama Islam] mereka, atau abdi-abdi yang mereka miliki, atau para pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan [terhadap perempuand], atau anak-anake yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka* menghentakkan kakinya supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu* semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, semoga kamu beruntung.
 
32 Dan nikahkanlah orang-orang bujang di antara kamu,* dan [juga] orang-orang yang soleh di antara abdi-abdimu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dari kurnia-Nya. Dan [kehadiran] Allah Maha Luas,f Maha Mengetahui.
 
33 Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memberi mereka kemampuan dari kurnia-Nya. Dan abdi-abdi milikimu yang mahu surat perjanjian [kebebasan] daripadamu, maka buatlah [surat] itu dengan mereka, jika kamu* mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berilah kepada mereka sebahagian daripada harta Allah yang telah diberikan kepadamu. Dan janganlah kamu* paksa abdi-abdi perempuanmu g untuk melakukan pelacuran, jika mereka mengingini kesucian, kerana kamu ingin mencari keuntungan hayat duniawi.h Dan sesiapa yang memaksa mereka,* maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani sudah pun mereka itu dipaksa.
 
34 Dan sungguh, Kami telah menurunkan kepada kamu* ayat-ayat yang menjelaskan, serta misalan-misalan daripada orang-orang yang telah lalu sebelummu dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Juz 18B2
 
35 Allah itu cahaya langit dan bumi.i Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah relung yang di dalamnya ada pelita.j Pelita itu di dalam tabung kaca, [dan] tabung kaca itu bagaikan bintang yang bersinar, yang dinyalakan [dengan minyak] dari pokok yang diberkati, [iaitu] pokok zaitunk yang [terdapat] bukan di timur ataupun di barat, yang minyaknya hampir-hampir berbara walaupun tidak disentuh api. Cahaya demi cahaya.l Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi sesiapa yang Dia kehendaki.m Dan Allah mengemukakan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia,n dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
36 [Cahaya itu] di dalam rumah-rumah [ibadat] yang telah diperintahkan Allah untuk didirikan dan di dalamnya nama-Nya [banyak] disebut. Di dalamnya [orang ramai] bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang,
 
37 [iaitu] orang-orang lelaki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan ataupun jual beli daripada mengingati Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mereka takutkan suatu hari ketika hati dan penglihatan berpusing-pusing,o
 
38 supaya Allah mengganjarkan mereka dengan yang lebih baik untuk apa yang telah mereka kerjakanp dan menambah kurnia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki tanpa hisab.q
 
39 Dan orang-orang yang kufur, amal-amal mereka seperti fatamorgana di tanah yang rata, yang disangka itu air oleh orang yang haus, sehingga apabila dia sampai [ke sana] tidak mendapatinya apa pun, tetapi didapatinya [hukum] Allah di sisinya, lalu Dia akan membalas dengan sepenuh kepadanya menurut penghisabannya. Dan Allah cepat dalam penghisaban-Nya.r
 
40 Atau [keadaan orang-orang yang kufur] seperti gelap-gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak demi ombak, di atasnya ada [lagi] awan, gelap-gelita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, dia hampir-hampir tidak dapat melihatnya.s Dan sesiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak baginya [sedikitpun] cahaya.t
 
41 Tidakkah engkau* perhatikan bahasawanya kepada Allah bertasbihlah apa yang [ada] di langit dan di bumi? Dan burung-burung yang [terbang] berbaris, masing-masing sungguh mengetahui caranya bersolat dan bertasbih. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.
 
42 Dan milik Allah [meliputi] kerajaan langit serta bumi,u dan kepada Allah ialah tempat kesudahan.
 
43 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Allah menggerakkan awan? Kemudian Dia mengumpulkan [kelompok-kelompok] antaranya, kemudian menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya.v Dan Dia [juga] menurunkan hujan batu dari langit, dari [awan seperti] gunung-gunung,w lalu ditimpakan-Nya dengan [hujan batu] itu kepada sesiapa yang Dia kehendakix dan dihindarkan-Nya daripada siapa yang Dia kehendaki.y Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.z
 
44 Allah silih berganti malam dan siang.a Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat ibarat bagi orang yang mempunyai penglihatan [yang tajam].
 
45 Dan Allah telah menciptakan semua jenis makhluk bergerak daripada air, lalu di antaranya ada yang berjalan atas perutnya, dan ada yang berjalan dengan dua kaki, dan ada yang berjalan dengan empat kaki.b Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.c
 
46 Sungguh, Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memberi petunjukd kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke Jalan yang Lurus.e
 
47 Dan mereka [yang munafik] berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami taat [kepada dua-duanya]." Kemudian sebahagian di antara mereka berpaling setelah itu, dan mereka itu bukan orang-orang mukmin.
 
48 Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya untuk dihakimi di antara mereka, tiba-tiba sebahagian di kalangan mereka menolak [untuk datang].
 
49 Tetapi jika kebenaran ada pada mereka, [haruslah] mereka datang kepadanya dengan patuh.
 
50 Adakah [kerana] dalam hati mereka ada penyakit,f ataukah mereka ragu-ragu, ataukah mereka takut bahawa Allah dan Rasul-Nya akan berlaku zalim terhadap mereka? Bahkan mereka itulah orang-orang yang zalim.g
 
51 Sesungguhnya, ucapan orang-orang mukmin [yang benar] apabila dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya untuk dihakimi di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
52 Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya,h maka mereka itulah orang-orang yang mencapai kemenangan.
Juz 18B3
 
53 Dan mereka bersumpah demi [nama] Allah dengan sungguh-sungguh,i bahawa jika engkau* suruh mereka, pasti mereka akan keluar [berperang]. Katakanlah:* Janganlah kamu* bersumpah, [cukuplah] taat yang makruf.j Sesungguhnya Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
54 Katakanlah:* Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, tetapi jika kamu* berpaling, maka sesungguhnya kewajiban [Rasul] hanya apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu [pula] apa yang dibebankan kepadamu.k Dan jika kamu* taat kepadanya, kamu mendapat petunjuk. Dan kewajiban Rasul tidak lain kecuali pemberitahuan yang jelas.
 
55 Allah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu* yang beriman serta beramal soleh,l nescaya Dia akan menjadikan mereka berkuasam di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa.n Dan nescaya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diredai-Nya untuk mereka. Dan nescaya Dia akan mengganti [keadaan] mereka setelah [mengalami] ketakutan menjadi aman, [kerana] mereka menyembah-Ku dengan tidak mensyirikkan Aku dengan sesuatupun. Tetapi sesiapa yang [tetap] kufur setelah [janji] itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq.o
 
56 Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Rasul, semoga kamu* diberi rahmat.p
 
57 Janganlah engkau* mengira bahawa orang-orang yang kufur itu dapat menggagalkan-Nya di bumi, padahal tempat berlindung mereka [di akhirat] ialah api [neraka] dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
58 Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah abdi-abdi yang kamu* miliki dan orang-orang yang belum cukup umur di antaramu meminta izinq kepadamu tiga kali, [iaitu] sebelum solat subuh, dan ketika kamu menanggalkan pakaian [luar] kamu di tengah hari, dan setelah solat isyak. [Itulah] tiga aurat bagi kamu.* Tidak salah atasmu ataupun atas mereka selain dari [tiga waktu] itu, [kerana] mereka keluar masuk melayani beberapa orang di antara kamu.* Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat itu kepadamu.* Dan Allah Maha Mengetahui,r Maha Bijaksana.s
 
59 Dan apabila kanak-kanakt di antara kamu* telah cukur umur, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang [dewasa] yang sebelum mereka, meminta izin. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu.* Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
 
60 Dan para perempuan tua yang telah berhenti haid, yang tidak mengharap untuk menikah, maka tidak salah atas mereka* menanggalkan pakaian [luar] tanpa mempamerkan perhiasan [mereka], tetapi menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka.u Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
 
61 Tidak ada halangan bagi orang-orang buta, ataupun bagi orang-orang tempang, ataupun bagi orang-orang sakit, ataupun bagi dirimu, untuk makan di rumah kamu,* rumah bapa-bapamu, atau di rumah ibu-ibumu, atau di rumah saudara-saudaramu yang lelaki, atau di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, atau di rumah saudara-saudara bapamu yang lelaki, atau di rumah saudara-saudara bapamu yang perempuan, atau di rumah saudara-saudara ibumu yang lelaki, atau di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, atau [di rumah] yang kamu miliki kunci-kuncinya, atau [di rumah] kawan-kawanmu.v Tidak ada halangan bagi kamu* untuk makan bersama-sama mereka atau berasingan. Maka apabila kamu* memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu saling memberi salam sesama dirimu sendiri sebagai salam penghormatan yang penuh berkat dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat itu kepadamu, semoga kamu* mengerti.
 
62 Sesungguhnya orang-orang mukmin [yang benar] hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berkumpul bersama dengan [Rasulullah] dalam suatu urusan, mereka tidak meninggalkan [Rasulullah] sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada engkau,* mereka itu orang-orang yang [benar-benar] beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apabila mereka meminta izin kepadamu perihal urusan mereka, maka izinkanlah kepada sesiapa yang engkau* kehendaki di antara mereka, dan beristighfarlah kepada Allah bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
63 Janganlah kamu* jadikan panggilan Rasul di antaramu seperti panggilan sesama kamu. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang curi keluar di antara kamu* dengan berlindung [kepada temannya]. Maka orang-orang yang menyalahi perintah [Rasul] hendaklah berjaga-jaga nanti mereka ditimpa ujian atau ditimpa azab pedih.
 
64 Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi.w Sungguh, Dia mengetahui keadaan kamu* sekarang ini, dan pada hari mereka dikembalikan kepada-Nya, maka Dia akan memberitahukan mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Furqana
25
Juz 18B4
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Maha Suci [Allah] yang telah menurunkan Furqanc kepada hamba-Nya, supaya dia menjadi pemberi amaran kepada seluruh alam.
 
2 [Tuhan] yang milik-Nya [meliputi] kerajaan langit serta bumi,d dan yang tidak mempunyai anak,e dan tiada sekutu bagi-Nya dalam kedaulatan. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu,f lalu menentukan ukurannya dengan tepat.g
 
3 Dan mereka mengambil tuhan-tuhanh selain Dia yang tidak menciptakan sesuatupun, padahal [tuhan-tuhan] mereka itu diciptakan dan tidak berdaya menolak mudarat ataupun memberi manfaat bagi dirinya,i serta tidak berdaya mematikan ataupun menghidupkan ataupun membangkitkan.
 
4 Dan orang-orang yang kufur berkata, "[Al-Qur’an] ini tidak lain kecuali suatu kebohongan yang diada-adakan oleh dia, dan dia dibantu oleh kaum yang lain." Maka sungguh, mereka telah datang membawa sesuatuj yang zalim dan dusta.
 
5 Mereka berkata, "Dongengan-dongengan orang-orang dahulukala yang dituliskannya, lalu itu diimlak kepadanya pagi dan petang."
 
6 Katakanlah:* [Al-Qur’an] itu diturunkan oleh [Allah] yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi.k Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun,l Maha Mengasihani.m
 
7 Dan mereka berkata, "Apalah dengan Rasul ini memakan makanann dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya,o lalu turut bersamanya menjadi pemberi amaran?
 
8 Atau [mengapa tidak] diturunkan kepadanya harta karun? Atau [mengapa tidak] ada sebuah kebun baginya yang dia dapat makan [hasil] darinya." Dan orang-orang yang zalim itu berkata, "Kamu* tidak mengikuti kecuali seorang lelaki yang terkena sihir."
 
9 Perhatikanlah bagaimana mereka mengemukakan perumpamaan bagi engkau,* tetapi mereka telah sesat lalu tidak sanggup [menempuh] jalan [yang lurus].
 
10 Maha Suci [Allah] yang jika Dia mengkehendaki, [nescaya] Dia jadikan bagi engkau* yang lebih baik daripada itu, [iaitu] Jannah-Jannahp yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan [pula] istana-istana untukmu.
 
11 Bahkan mereka mendustakan saatq [Kiamat]. Dan telah Kami sediakan api [neraka] yang menyala-nyalar bagi sesiapa yang mendustakan saat itu.
 
12 Apabila [neraka] melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka dapat mendengar keberangan dan rintihan.
 
13 Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di situ, diberkas dengan rantai, pada ketika itu mereka berteriak meminta kebinasaan.s
 
14 [Kepada mereka dikatakan:] Janganlah kamu* berteriak pada hari ini meminta satu kebinasaan, tetapi mintalah kebinasaan yang banyak.
 
15 Katakanlah:* Adakah [neraka] yang demikian itu lebih baik ataukah Jannah yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai ganjaran dan tempat kesudahan bagi mereka?
 
16 Di dalam [Jannah] itu mereka beroleh apa [sahaja] yang mereka kehendaki, kekallah mereka [di sana]. Dan janji itu dijamin oleh Tuhan engkau,* sesuatu yang harus diminta pertanggungjawaban [daripada-Nya].
 
17 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] Dia mengumpulkan merekat dan apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman [kepada yang disembah]: Adakah kamu* yang menyesatkan hamba-hamba-Kuu itu, ataukah mereka [sendiri] yang sesat [dari] jalan [yang lurus]?
 
18 Mereka [yang disembah itu] menjawab, "Maha Suci Engkau! Tidaklah patut bagi kami mengambil wali-wali selain Engkau, tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kesenangan hidup sehingga mereka lupa akan peringatanv dan mereka adalah kaum yang binasa."
 
19 Maka sungguh, mereka [yang disembah itu] akan mendustakan apa yang kamu* katakan, lalu kamu tidak sanggup mengelak [azab] ataupun mendapat pertolongan. Dan sesiapa di antara kamu* berlaku zalim akan Kami rasakan kepadanya azab yang besar.w
 
20 Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau* kecuali sesungguhnya mereka memang [orang biasa yang] memakan makananx dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebahagian di antaramu sebagai ujian bagi sebahagian yang lain, adakah kamu* akan bersabar?y Dan Tuhan engkau* adalah yang Maha Melihat.
Juz 19A1
 
21 Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat-malaikat kepada kita atau dapat kita lihat Tuhan kita?" Sungguh, mereka telah bersikap takbur dalam diri mereka, dan keangkuhan mereka amat sangat.
 
22 Pada hari [ketika] mereka melihat malaikat-malaikat, pada hari itu tiada sebarang berita gembira bagi orang-orang penjahat dan mereka berkata, "Hijran mahjura.z"
 
23 Dan Kami akan memperkirakan [segala] amal yang telah mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan [amal] itu sebagai habuk yang bertaburan.
 
24 Ahli-ahli Jannaha pada hari itu [berada di] tempat menetap yang lebih baik dan lebih elok tempat rehatnya.
 
25 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] langit terbelah dengan mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan [secara] bergelombang.
 
26 Kedaulatan yang sebenarnya pada hari itu ada pada [Tuhan] yang Maha Pemurah,b dan hari itu adalah yang sukar bagi orang-orang kafir.
 
27 Dan [ingatlah] hari [ketika] orang-orang yang zalim menggigit [dua-dua] tangannya,c [dengan menyesal lalu] berkata, "Aduhai! Alangkah baiknya jika aku mengambil jalan bersama Rasul.
 
28 Aduhai, celakalah aku! Alangkah baiknya jika aku tidak mengambil Si [syaitan] itu menjadi sahabat karib.
 
29 Sungguh, dia telah menyesatkan aku daripada peringatan ketika datangnya kepadaku, dan syaitan adalah pembelot bagi manusia."
 
30 Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur’and ini [sesuatu] yang diabaikan."
 
31 Dan demikianlah Kami jadikan musuh bagi setiap nabi di antara orang-orang yang jahat,e tetapi cukuplah Tuhan engkau* menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong.
 
32 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Mengapa Al-Qur’anf itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus." Demikianlah supaya Kami meneguhkan hati engkau* dengannya, dan Kami membacakannya secara tartil.g
 
33 Dan mereka [yang kufur itu] tidak datang kepada engkau* dengan membawa perumpamaan, kecuali Kami membawa kepadamu yang benar dan tafsiran yang paling baik.
 
34 Orang-orang yang dikumpulkan ke Jahanam [dengan diseret] atas mukanya, mereka itu yang paling buruk tempatnya dan jauh sesat jalannya.
 
35 Dan sungguh, telah Kami berikan Kitab kepada Musa,h dan Kami jadikan saudaranya Haruni untuk bersamanya sebagai wazir.
 
36 Lalu Kami berfirman: Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayatj Kami. Maka Kami memusnahkan mereka dengan sepenuhnya.
 
37 Dan [telah Kami musnahkan] kaum Nuh,k tatkala mereka mendustakan rasul-rasul, Kami tenggelamkan merekal dan Kami jadikan mereka itu suatu tanda [sebagai pengajaran] bagi manusia. Dan Kami telah menyediakan azab pedih bagi orang-orang zalim.
 
38 Dan [telah Kami musnahkan] Aad dan Thamudm serta penduduk [negeri] Rass, dan banyak [lagi] generasi di antara [kaum-kaum] itu.
 
39 Dan masing-masing telah Kami kemukakan baginya [sebagai] perumpamaan, dan masing-masing telah Kami hancurkan dengan sepenuhnya.
 
40 Dan sungguh, mereka telah melalui negeri yang [dahulu] dijatuhi hujan yang buruk.n Maka tidakkah mereka menyaksikan [runtuhan] itu? Namun mereka itu tidak mengharap akan dibangkitkan.
 
41 Dan apabila mereka melihatmu, mereka menganggap engkau* tidak lain kecuali senda gurau, [lalu berkata:] Inikah orang yang di utus Allah sebagai rasul?
 
42 Nyaris-nyaris dia menyesatkan kita daripada tuhan-tuhano kita, sekiranya kita tidak bertahan menyembahnya.p Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang sesat jalannya.
 
43 Adakah engkau* perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannyaq? Maka adakah engkau* akan menjadi wakilnya?
 
44 Ataukah engkau* mengira bahawasanya kebanyakan mereka itu mendengar atau mengerti? Mereka itu tidak lain kecuali seperti haiwan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya.
 
45 Tidakkah engkau* perhatikan [penciptaan] Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang? Dan sekiranya Dia menghendaki, nescaya Dia jadikan [bayang-bayang] itu pegun,r kemudian Kami jadikan matahari sebagai tanda bagi [bayang-bayang] itu,
 
46 kemudian Kami menarik [bayang-bayang] itu kepada Kami dengan beransur-ansur.s
 
47 Dan Dia-lah yang menjadikan malam untukmu* sebagai pakaian, dan tidur untuk berehat, serta menjadikan siang untuk bangkit [dan berusaha].
 
48 Dan Dia-lah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya. Dan Kami turunkan dari langit airt yang bersih,u
 
49 supaya [dengan air itu] Kami menghidupkan tanah yang telah mati,v dan Kami memberi minum kepada [makhluk] yang telah Kami ciptakan daripada haiwan ternak dan manusia yang banyak.
 
50 Dan sungguh, Kami telah mengedarkanw [hujan] itu di antara mereka supaya mereka selalu ingat [dan insaf], tetapi kebanyakan manusia enggan [beriman] kecuali berlaku kufur.
 
51 Dan sekiranya Kami menghendaki, nescaya Kami akan mengutus seorang pemberi amaran pada setiap negeri.
 
52 Maka janganlah engkau* patuhi orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya,x [demi] perjuangan yang besar.
Juz 19A2
 
53 Dan Dia-lah yang melepaskan dua buah laut, yang ini tawar dan segary dan yang [lain] ini masin dan pahit, dan Dia jadikan di antara dua-duanya suatu rintangan dan larangan yang tidak dapat ditembusi.z
 
54 Dan Dia-lah yang menciptakan manusia daripada air,a lalu Dia jadikan [manusia] itu [mempunyai] keturunan dan ipar-ipar. Dan Tuhan engkau* adalah yang Maha Kuasa.b
 
55 Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak berfaedah kepada mereka ataupun memudaratkan mereka. Dan orang-orang kafir ialah pembantu [syaitan] terhadap Tuhannya.
 
56 Dan Kami tidak mengutus engkau* kecuali sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran.
 
57 Katakanlah:* Aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini, kecuali [untuk] sesiapa yang menghendaki dapat mengambil jalan kepada Tuhannya.
 
58 Dan bertawakallah kepada [Allah] yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia yang Maha Mengenal akan dosa hamba-hamba-Nya,c
 
59 yang menciptakan langit serta bumi dan apa yang ada di antara dua-duanya dalam enam hari,d kemudian Dia bersemayame di atas Arasy. [Dia-lah] yang Maha Pemurah, maka tanyalah kepada yang lebih mengenal tentang-Nya.
 
60 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kepada [Allah] yang Maha Pemurah," mereka menjawab, "Dan siapakah yang Maha Pemurah? Adakah kami harus sujud kepada apa yang engkau* perintahkan kami?" Dan itu tidak menambah kepada mereka kecuali lari semakin jauh.
 
61 Maha Suci [Allah] yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan [juga] menjadikan padanya [matahari sebagai] pelita serta bulan yang bersinar.f
 
62 Dan Dia-lah yang menjadikan pertukaran malam dan siangg bagi orang yang mahu ingath atau yang mahu bersyukur.
 
63 Dan hamba-hambai [Tuhan] yang Maha Pemurah ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka [dengan kasar], mereka mengucapkan, "Salam."
 
64 Dan [termasuk] orang-orang yang menghabiskan waktu malam dengan bersujud dan berdiri kepada Tuhannya.
 
65 Dan [termasuk] orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, elakkanlah azab Jahanam daripada kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kekal."
 
66 Sesungguhnya [Jahanam] itu seburuk-buruk sebagai tempat menetap dan tempat tinggal.
 
67 Dan [termasuk] orang-orang yang apabila menginfakkan [hartanya], mereka tidak melampau dan tidak [pula] kedekut,j tetapi adalah di antara yang demikian itu, yakni sederhana.
 
68 Dan [termasuk] orang-orang yang tidak menyeru tuhank yang lain di samping Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali menurut yang benar, dan tidak berzina.l Dan sesiapa yang melakukan demikian itu akan menemui hukuman,m
 
69 [iaitu] akan dilipat gandakan azab untuknya pada Hari Kiamat,n dan kekallah dia dalam [azab] itu, dalam keadaan terhina,
 
70 kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh,o maka mereka itu Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan.p Dan Allah adalah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
71 Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
 
72 Dan [termasuk] orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertembung dengan apa sahaja yang sia-sia, mereka melewati dengan menjaga maruahnya.
 
73 Dan [termasuk] orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, mereka tidak [bersikap] macam [ayat-ayat] itu terjatuh atas orang tuli dan orang buta.
 
74 Dan [termasuk] orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."
 
75 Mereka itu akan diganjarkan dengan tempat yang tinggiq [di surga] oleh sebab kesabaran mereka, dan di dalamnya mereka akan disambut dengan penghormatan dan [ucapan] salam,
 
76 kekallah mereka di dalamnya, [lagi] bagusnya tempat menetap dan tempat tinggal.
 
77 Katakanlah:* Tuhanku tidak akan pedulikan kamu* sekiranya tidak kerana doamu [kepada-Nya]. Namun sungguh, kamu* telah mendustakan, maka kelak [azab] adalah wajib.r
 
 
 
 
 
 
 
Asy-Syu’ara’a
26
Juz 19A3
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 TSM.c
 
2 Itulahd ayat-ayat Kitab yang jelas.
 
3 Mungkin engkau* akan membinasakan dirimu [dengan sakit hati] kerana mereka tidak menjadi orang-orang mukmin.e
 
4 Jika Kami kehendaki, [nescaya] Kami turunkan kepada mereka suatu tandaf dari langit, lalu membuat leher mereka tetap tunduk kepadanya.
 
5 Dan tidak disampaikan kepada mereka suatu peringatang baru daripada [Tuhan] yang Maha Pemurah, kecuali mereka selalu berpaling daripadanya.
 
6 Maka sungguh, mereka telah mendustakan [kebenaran], lalu kelak akan sampai kepada mereka [kenyataan] berita-berita itu yang selalu mereka persendakan.
 
7 Dan tidakkah mereka perhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan padanya daripada segala jenis [tumbahan] yang baik?
 
8 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
9 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,h Maha Mengasihani.i
 
10 Dan [ingatlah] ketika Tuhan engkau* menyeru Musaj [dengan perintah:] Pergilah kepada kaum yang zalim itu,
 
11 [iaitu] kaum Firaun.k Tidakkah mereka [mahu] bertakwa?
 
12 [Musa] berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan aku,l
 
13 dan [oleh itu] sempitlah dadaku dan lidahku tidak lancar.m maka utuslah Harun.n
 
14 Dan aku [pernah] berdosa terhadap mereka,o maka aku takut mereka akan membunuhku."
 
15 [Allah] berfirman: Sama sekali tidak! Maka pergilah kamu berdua dengan membawa tanda-tanda [mukjizat] Kami.p Sesungguhnya Kami bersamamu,* mendengarkan [segala sesuatu].q
 
16 Maka pergilah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah: Sesungguhnya kami ialah rasul-rasulr Tuhan seluruh alam.s
 
17 Lepaskanlah Bani Israel [pergi] bersama kami.t
 
18 [Firaun] menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di kalangan kami semasa engkau* masih kanak-kanak,u dan engkau ada tinggal di kalangan kami beberapa tahunv dari umurmu?
 
19 Dan engkau* pernah melakukan sesuatu perbuatan [zalim] yang telah engkau lakukan itu,w dan engkau termasuk orang-orang yang tidak mengenang budi.x"
 
20 [Musa] berkata, "Aku telah melakukan [perbuatan] itu, dan ketika itu aku termasuk orang-orang yang khilaf.
 
21 Maka aku lariy daripada kamu* tatkala aku takut kepadamu,z lalu Tuhanku menganugerahkan hikmah kepadaku dan menjadikan aku [salah seorang] di antara rasul-rasul.a
 
22 Dan itulah [balasan] nikmat engkau* kepadaku, bahawa engkau memperhambakan Bani Israel.b"
 
23 Firaun berkata, "Dan siapakah Tuhan seluruh alam ituc?"
 
24 [Musa] menjawab, "Tuhan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya, jika kamu* orang-orang yang yakin."
 
25 [Firaun] berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Tidakkah kamu* mendengar [kata-kata olehnya]?"
 
26 [Musa] berkata, "[Dia] Tuhan kamu* dan [juga] Tuhan nenek moyangmu yang dahulukala."
 
27 [Firaun] berkata, "Sesungguhnya rasul kamu* yang diutus kepadamu pasti orang gila.d"
 
28 [Musa] berkata, "[Dia-lah] Tuhan timur dan barate serta apa yang ada di antara dua-duanya, jika kamu* mengerti."
 
29 [Firaun] berkata, "Sungguh, jika engkau* mengambil tuhanf selain aku, pasti aku menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjarakan."
 
30 [Musa] berkata, "Dan adakah [masih begitunya] meskipun aku tunjukkan kepada engkau* suatu [mukjizat] yang nyata?"
 
31 [Firaun] berkata, "Maka tunjukkanlah [mukjizat] itu,g jika engkau* di antara orang-orang yang sadik."
 
32 Maka [Musa] melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba [tongkat] itu menjadi ular yang nyata.h
 
33 Dan [Musa] menarik keluar tangannya [dari saku bajunya], lalu tiba-tiba [tangan] itu menjadi putih bagi orang-orang yang melihatnya.i
 
34 [Firaun] berkata kepada para bangsawan di sekelilingnya, "Sesungguhnya [Musa] ini adalah pesihir yang mahir,
 
35 dia hendak mengusir kamu* dari negerimu dengan sihirnya, maka apakah yang kamu sarankan?"
 
36 Mereka menjawab, "Tundalah [tindakan terhadap] dia serta saudaranya, dan utuslah orang-orang pengumpul ke kota-kota,j
 
37 [supaya] mereka membawa kepada engkau* semua pesihir yang mahir."
 
38 Maka berhimpunlah para pesihir pada waktu janji temu, pada hari yang termaklum.
 
39 Dan diumumkan kepada orang ramai, "Berkumpullah kamu* sekalian,
 
40 semoga kita mengikuti para pesihir, jika mereka itu akan yang menang."
 
41 Maka tatkala para pesihir datang, mereka berkata kepada Firaun, "Apakah ada sesungguhnya kami akan mendapat ganjaran jika kami menjadi orang-orang yang menang?"
 
42 [Firaun] menjawab, "Betul, dan sesungguhnya jika begitu, kamu* adalah di antara orang-orang yang dekat [kepadaku]."
 
43 Musak berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang kamu* hendak lemparkan."
 
44 Maka mereka melemparkan tali temali mereka serta tongkat-tongkat, dan mereka berkata, "Demi kemuliaanl Firaun, sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang menang."
 
45 Lalu Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba [tongkat] itu menelan apa yang mereka sulapkan [dengan sihirnya].m
 
46 Maka para pesihir itu menjatuhkan diri dengan bersujud.n
 
47 Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam,o
 
48 [iaitu] Tuhannya Musa dan Harun.p"
 
49 [Firaun] berkata, "Apakah kamu* telah beriman kepadanyaq sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia ketua kamu* yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kelak kamu pasti akan mengetahui. Tentunya akan kupotong tangan serta kakimu secara silang, dan pasti akan kusalib kamu* semuanya."
 
50 Mereka berkata, "Tiada bahaya [kerana], sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembalilah kami.
 
51 Sesungguhnya kami berhasrat bahawa Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami, kerana kami menjadi orang-orang yang mula-mula beriman."
Juz 19A4
 
52 Dan Kami wahyukanr kepada Musa: Pergilah dengan membawa hamba-hamba-Kus pada malam hari.t Sesungguhnya kamu* akan dikejar.u
 
53 Maka Firaun mengutus orang-orang pengumpul ke kota-kota.v
 
54 [Firaun berkata:] Sesungguhnya mereka adalah sekelompok kecil,
 
55 dan sesungguhnya mereka membuat kita meradang,
 
56 dan sesungguhnya kita sekalian harus berwaspada.
 
57 Maka Kami keluarkan [Firaun dan tenteranya] dari taman-taman dan mata air,
 
58 dan [daripada] harta karun dan kedudukan yang mulia.
 
59 Demikianlah [kisahnya] dan Kami wariskan [semua] itu kepada Bani Israel.w
 
60 Maka [bala tentera Firaun] menyusuli mereka pada waktu matahari terbit,x
 
61 lalu tatkala dua kumpulan itu nampak satu sama lain, pengikut-pengikut Musa berkata, "Kita pasti akan tersusul.y"
 
62 [Musa] menjawab, "Tidak! Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.z"
 
63 Lalu Kami wahyukan kepada Musa: Pukullah [air] laut itu dengan tongkatmu.a Maka terbelahlah laut itu,b dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar.c
 
64 Dan Kami dekatkan di sana kumpulan yang lain,d
 
65 dan Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersertanya.e
 
66 Kemudian Kami tenggelamkan kumpulan yang lain.f
 
67 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
68 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,g Maha Mengasihani.
 
69 Dan bacakanlahh kepada mereka kisah Ibrahim.i
 
70 Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu* sembah?"
 
71 Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala,j lalu kami tekun menyembahnya."
 
72 [Ibrahim] berkata, "Adakah mereka mendengarmu ketika kamu* berdoak?
 
73 Atau mereka bermanfaat kepadamu* atau memudaratkan kamu?”l
 
74 Mereka menjawab, "Namun kami mendapati nenek moyang kami melakukan demikian."
 
75 [Ibrahim] berkata, "Maka adakah kamu* perhatikan apa yang selalu kamu sembah,
 
76 kamu dan nenek moyangmu yang kunom?
 
77 Maka sesungguhnya mereka [yang kamu sembah] ialah musuhku kecuali Tuhan seluruh alam,
 
78 yang telah menciptakan aku. Lalu Dia-lah yang memberi petunjuk kepadaku,
 
79 dan Dia-lah yang memberi makan dan minum kepadaku,
 
80 dan apabila aku sakit, maka Dia-lah yang menyembuhkan aku,n
 
81 dan [juga] yang mematikan aku, kemudian akan menghidupan aku,o
 
82 dan yang aku berhasrat bahawa Dia akan mengampunip kesalahan akuq pada Hari Pembalasan."
 
83 [Ibrahim berdoa:] Ya Tuhanku, berilah aku hikmah,r dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh,s
 
84 dan jadikanlah aku buah mulut yang harumt di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
 
85 dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang mewarisi Jannahu yang penuh kenikmatan,
 
86 dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang sesat,
 
87 dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
 
88 Pada hari [ketika] tidak berfaedah lagi [bagi sesiapa] harta ataupun anak-anak,v
 
89 kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih.w
 
90 Dan Jannah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa,
 
91 dan Jahim dinyatakan kepada orang-orang yang sesat,
 
92 dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah [berhala-berhala] yang dahulu kamu* sembah
 
93 selain Allah? Adakah mereka dapat menolong kamu,* atau menyelamatkan diri mereka sendiri?"
 
94 Maka [sembahan-sembahan] mereka itu dijungkirkan ke dalam [Jahim] bersama dengan orang-orang yang sesat,
 
95 dan [termasuk] bala tentera Iblisx semuanya.y
 
96 Di dalam [Jahim] itu mereka saling bertengkar sambil berkata,
 
97 "Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu berada dalam kesesatan yang nyata,
 
98 ketika kita mempersamakan kamu* dengan Tuhan seluruh alam.z
 
99 Dan tiada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang jahat.
 
100 Maka tiada bagi kami seorangpun pemberi syafaat
 
101 ataupun teman karib yang sadik.
 
102 Maka sekira bahawawasnya kami mendapat kesempatan [kembali ke dunia], maka jadilah kami di antara orang-orang mukmin."
 
103 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
104 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,a Maha Mengasihani.
 
105 Kaum Nuhb telah mendustakan para rasul.c
 
106 Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu* mahu bertakwa?
 
107 Sesungguhnya akud ialah rasul yang amanah kepadamu,*
 
108 maka bertakwalah kepada Allahe dan taatlah kepadaku.f
 
109 Dan aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini. Upahku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam.
 
110 Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."
Juz 19B1
 
111 Mereka berkata, "Apakah kami harus percaya kepadamu, padahal engkau* [hanya] diikuti orang-orang yang terbawah?"
 
112 [Nuh] berkata, "Dan apakah yang aku tahu tentang apa mereka kerjakan?
 
113 Penghisaban mereka hanyalah terserah kepada Tuhanku, sekiranya kamu* menyedari.
 
114 Dan aku tidak akan mengusir orang-orang mukmin,
 
115 dan aku tidak lain kecuali seorang pemberi amaran yang jelas.g"
 
116 Mereka berkata, "Sungguh, jika engkau* tidak berhenti, wahai Nuh, engkau adalah termasuk orang-orang yang direjam."
 
117 [Nuh] berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
 
118 Maka hakimkanlah antara aku dengan mereka, dan selamatkan aku dan orang-orang mukmin bersamaku."
 
119 Lalu Kami menyelamatkan [Nuh] dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan.h
 
120 Kemudian setelah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal [di bumi].i
 
121 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
122 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,j Maha Mengasihani.
 
123 Aadk telah mendustakan para rasul.
 
124 Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu* mahu bertakwa?
 
125 Sesungguhnya aku ialah rasul yang amanah kepadamu,*
 
126 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
127 Dan aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini. Upahku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam.
 
128 Apakah kamu* mendirikan suatu tanda [lambang kemegahan] pada setiap tanah tinggi untuk main-main?
 
129 Dan kamu* mengambil kubu-kubu untuk dirimu semoga akan hidup kekal?
 
130 Dan apabila kamu* menghentam, kamu menghentaml secara pemaksa-pemaksa kejam.
 
131 Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
132 Dan bertakwalah kepada-Nya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu* ketahui,
 
133 [iaitu] menganugerahkan kepadamu haiwan ternak dan anak-anak,m
 
134 serta kebun-kebun dan mata air.
 
135 Sesungguhnya aku khuatir kamu* akan ditimpa azabn pada hari yang besar."
 
136 Mereka menjawab, "Sama sahaja bagi kami, sama ada engkau* memberi nasihat mahupun engkau tidak memberi nasihat.
 
137 Ini tidak lain kecuali adat kebiasaan orang-orang dahulukala,
 
138 dan kami tidak [mungkin] akan diazab."
 
139 Maka mereka mendustakan [Hud] lalu Kami membinasakan mereka. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
140 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,o Maha Mengasihani.
 
141 Thamud telah mendustakan para rasul.
 
142 Ketika saudara mereka Salihp berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu* mahu bertakwa?
 
143 Sesungguhnya aku ialah rasul yang amanah kepadamu,*
 
144 maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
145 Dan aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini. Upahku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam.
 
146 Adakah kamu* [mengira] akan dibiarkan [hidup bersenang] di sini dengan aman,
 
147 di dalam kebun-kebun dan mata air,
 
148 dan ladang-ladang dengan tanaman, serta pokok-pokok kurma dengan mayangnya yang lembut?
 
149 Dan dari sebahagian gunung kamu* memahat rumah-rumah dengan mahir.
 
150 Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku,
 
151 dan janganlah kamu* mematuhi perintah orang-orang yang melampaui batas,
 
152 yang berbuat kerosakan di bumi dan tidak berbuat perbaikan.q"
 
153 Mereka berkata, "Sesunggahnya engkau* hanya termasuk orang-orang yang kena sihir.
 
154 Engkau* tidak lain kecuali manusia [biasa] seperti kami, maka datangkanlah suatu tanda [mukjizat] jika engkau di antara orang-orang yang sadik."
 
155 [Salih] menjawab, "Ini seekor unta betina, baginya [giliran] minum, dan bagi kamu* [giliran] minum, [masing-masing] pada hari yang termaklum.
 
156 Dan janganlah kamu* menyentuhnya dengan [apapun] kejahatan, nanti kamu akan disambar azab pada hari yang besar."
 
157 Maka mereka mengetingnya, lalu mereka menjadi menyesal.r
 
158 Oleh itu mereka disambar azab. Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
159 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,s Maha Mengasihani.
 
160 Kaum Lutt telah mendustakan para rasul,u
 
161 ketika saudara mereka Lutv berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu* mahu bertakwa?
 
162 Sesungguhnya aku seorang rasulw yang amanah bagimu.*
 
163 Maka bertakwalah* kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
164 Dan aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini. Upahku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam.
 
165 Apakah ada kamu* mendekati sesama lelaki [dengan syahwat] di kalangan manusiax?
 
166 Dan kamu* tinggalkan [perempuan-perempuan] yang diciptakan Tuhan untuk menjadi isteri-isterimu, tetapi kamu adalah kaum yang melanggar hukum."
 
167 Mereka menjawab, "Sungguh, jika engkau* tidak berhenti, wahai Lut, engkau adalah termasuk orang-orang yang terusir.y"
 
168 [Lut] berkata, "Sesungguhnya aku di antara orang-orang yang membenci terhadap perbuatanmu.*
 
169 [Lalu dia berdoa:] Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku daripada [akibat] apa yang mereka kerjakan."
 
170 Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya semua,
 
171 kecuali seorang perempuan tua di kalangan orang-orang yang tertinggal.z
 
172 Kemudian Kami musnahkan yang lain.a
 
173 Dan Kami hujani mereka dengan hujan [batu belerang dan api],b maka amatlah buruk hujan yang menimpa orang-orang yang diberi amaran.
 
174 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.c
 
175 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,d Maha Mengasihani.
 
176 Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul,
 
177 ketika Syuaibe berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu* mahu bertakwa?
 
178 Sesungguhnya aku ialah rasul yang amanahf kepadamu.*
 
179 Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
180 Dan aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini. Upahku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam.
Juz 19B2
 
181 Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu* termasuk orang-orang yang [suka] merugikan.
 
182 Dan timbanglah dengan neraca yang lurus,g
 
183 dan janganlah kamu* merugikan manusia terhadap hak-hak mereka ataupun melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerosakan.
 
184 Dan bertakwalah kepada [Allah] yang telah menciptakan kamu* dan umat-umat dahulukala."
 
185 Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau* hanya termasuk orang-orang yang kena sihir.
 
186 Dan engkau* tidak lain kecuali manusia [biasa] seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau adalah termasuk orang-orang pendusta.
 
187 Maka jatuhkanlah kepada kami kepingan-kepingan dari langit, jika engkau* di antara orang-orang yang sadik."
 
188 [Syuaib] berkata, "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu* kerjakan."
 
189 Maka mereka mendustakan [Syuaib], lalu mereka disambar azab pada hari awanh gelap. Sesungguhnya itu ialah azab pada hari yang besar.
 
190 Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
191 Dan sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia memang yang Maha Perkasa,i Maha Mengasihani.
 
192 Dan sesungguhnya [Al-Qur’an] itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam,
 
193 yang dibawa turun oleh roh yang amanah
 
194 ke dalam hatimu, supaya jadilah engkau* di antara orang-orang pemberi amaran,
 
195 dengan bahasa Arab yang jelas.
 
196 Dan sesungguhnya [Al-Qur’an] ituj [disebut] dalam Kitab-Kitabk orang-orang dahulukala.l
 
197 Dan tidakkah itu menjadi tanda [bukti] bagi mereka bahawa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
 
198 Dan sekiranya Kami turunkan [Al-Qur’an] itu kepada sesetengah orang bukan Arab,
 
199 lalu dia membacakan [Al-Qur’an] itu kepada mereka [yang kufur], mereka tidak akan beriman kepadanya.
 
200 Demikianlah telah Kami masukkan [sikap] itu ke dalam hati orang-orang yang jahat,
 
201 [tetapi] mereka tidak akan beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih.
 
202 Maka [azab] akan datang kepada mereka secara tiba-tiba sedang mereka tidak menyedari,m
 
203 lalu mereka berkata, "Adakah kami diberi penangguhan?"
 
204 Maka adakah mereka meminta agar azab Kami disegerakan?
 
205 Maka apakah pendapat engkau,* jika Kami berikan kepada mereka kesenangan hidup bertahun-tahun,
 
206 kemudian datang kepada mereka [azab] yang dijanjikan kepada mereka?
 
207 Kesenangan yang telah mereka nikmati tidaklah berguna lagi kepada mereka.
 
208 Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali ada baginya orang-orang pemberi amaran
 
209 yang memberi peringatan. Dan Kami tidak pernah berlaku zalim.
 
210 Dan [Al-Qur’an] itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan,n
 
211 dan tidak layak bagi mereka, dan mereka pun tidak sanggup.
 
212 Sesungguhnya mereka adalah dijauhkan untuk mendengarkannya.
 
213 Maka janganlah engkau* menyeru tuhano yang lain di samping Allah, nanti engkau akan termasuk orang-orang yang diazab.
 
214 Dan berilah amaran kepada kerabat engkau* yang terdekat.
 
215 Dan bersikap rendah hatip kepada orang-orang mukmin yang mengikuti engkau.*
 
216 Lalu jika mereka menderhakai engkau,* maka katakanlah: Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu* kerjakan.
 
217 Dan bertawakallah kepada [Allah] yang Maha Perkasa,q Maha Mengasihani,
 
218 yang melihat engkau* semasa engkau berdiri [untuk solat],r
 
219 dan gerak-gerimu* di antara orang-orang yang sujud.
 
220 Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.s
 
221 Mahukah Aku beritahukan kepadamu,* kepada siapa syaitan-syaitant itu turunu?
 
222 Merekav turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
 
223 Mereka menyampaikan apa yang terdengarnya, dan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
 
224 Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
 
225 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya mereka merayau-rayau di setiap wadi,w
 
226 dan bahawasanya mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak lakukanx?
 
227 Kecuali orang-orang yang beriman serta beramal soleh,y dan banyak mengingati Allah, dan mendapat kemenangan setelah mereka dizalimi. Dan kelak orang-orang zalim akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.