Saba’a
 
34
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Segala puji bagi Allah yang milik-Nya [meliputi] apa yang ada di langit serta di bumi,c dan segala puji bagi-Nya di akhirat. Dan Dia-lah yang Maha Bijaksana,d Maha Mengenal.
 
2 Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi serta apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya.e Dia-lah yang Maha Mengasihani,f Maha Pengampun.g
 
3 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Saat [Kiamat] itu tidak akan datang kepada kami." Katakanlah:* Sebenarnya, demi Tuhanku yang mengetahui yang ghaib, [Kiamat] itu pasti akan datang kepadamu.* Tidaklah meluput daripada [pengetahuan]-Nya biarpun sekecil zarah di langit ataupun di bumi, ataupun yang lebih kecil ataupun yang lebih besar daripada itu, kecuali [semua] itu [tersurat] dalam Kitab yang jelas.h
 
4 [Itulah] supaya Dia mengganjarkan orang-orang yang beriman serta beramal soleh.i Mereka itu akan beroleh ampunan dan rezeki yang mulia.j
 
5 Dan orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan ayat-ayatk Kami, mereka itu akan mendapat azab pedih lagi jijik.l
 
6 Dan orang-orang yang diberi ilmu mengetahuim bahawa [wahyu] yang diturunkan kepada engkau* daripada Tuhanmu itu adalah yang benar dan memberi petunjuk ke jalan [Allah] yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
 
7 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Mahukah kami tunjukkan kepadamu seorang lelaki yang memberitahukan kepadamu bahawa apabila badan kamu* telah hancur dengan sepenuhnya,n sesungguhnya kamu akan [dibangkitkan] dalam bentuk ciptaan yang baruo?
 
8 Maka adakah dia mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, ataukah dia telah dirasuk jinp?" Namun orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat berada dalam azab dan kesesatan yang jauh.
 
9 Maka tidakkah mereka perhatikan apa yang ada di hadapan dan yang di belakang mereka, dari langit dan bumi? Jika Kami kehendaki, Kami akan jadikan mereka ditelan oleh bumiq atau Kami jatuhkan atas mereka kepingan-kepingan dari langit.r Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat suatu tanda [kuasa Allah] bagi setiap hamba yang kembali kepada-Nya.
Juz 22A4
 
10 Dan sungguh, Kami telah berikan kepada Dauds kurnia daripada Kami. [Kami berfirman:] Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama dia.t Dan Kami telah melunakkan besi untuknya,
 
11 [dan Kami perintahkan kepadanya:] Buatlah baju-baju besi yang lengkap dengan jalinannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya Aku Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
12 Dan Kami [tundukkan] angin bagi Sulaiman,u [perjalanannya] pada waktu pagi [sama dengan perjalanan] sebulan, dan [perjalanannya] pada waktu petang [sama dengan perjalanan] sebulan.v Dan Kami alirkan baginya tembaga cairw seperti mata air. Dan di kalangan jinx ada yang bekerja di bawah kekuasaannyay dengan izin Tuhannya. Dan sesiapa di kalangan [jin] yang menyeleweng daripada perintah Kami akan Kami rasakan kepadanya azab api neraka.
 
13 Mereka [di kalangan jin] bekerja untuk [Sulaiman] menurut apa yang dikehendakinya,z di antaranya gudang-gudang yang tinggi,a patung-patung,b sebuah bekas tuangan air [sebesarnya] seperti kolam,c dan periuk-periuk besar yang tetap [di atas gerabak].d Bekerjalah wahai keluarga Daude sebagai syukuran [kepada Allah]. Dan amatlah sedikit di antara hamba-hamba-Ku yang bersyukur.
 
14 Maka tatkala Kami tetapkan maut kepada [Sulaiman], tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali suatu makhluk di bumi yang memakan tongkatnya. Maka tatkala dia tersungkur, nyatalah kepada para jinf bahawa sekiranya mereka mengetahui yang ghaib, pasti mereka tidak tetap dalam azab yang menghinakan.
 
15 Sungguh, bagi kaum Syebag ada suatu tanda [kuasa Allah] di tempat kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. [Kepada mereka dikatakan:] Makanlah daripada rezeki [yang diberikan] Tuhan kamu,* dan bersyukurlah kepada-Nya. Negeri [kamu adalah] yang baik, dan Tuhan [kamu adalah] yang Maha Pengampun.h
 
16 Tetapi mereka berpaling, maka Kami hantarkan banjir yang dahsyati terhadap mereka dan Kami ganti dua-dua kebun mereka dengan dua buah kebun yang ditumbuhi [pokok-pokok] yang berbuah pahit, pokok tamariska dan sedikit pokok bidara.
 
17 Demikianlah Kami membalas mereka oleh sebab mereka kufur. Dan adakah Kami membalas kecuali terhadap orang-orang yang kufur?
 
18 Dan Kami jadikan di antara mereka [di Syeba] dan negeri-negeri yang telah Kami berkati beberapa negeri yang berdekatan.j Dan Kami tetapkan jarak perjalanan antara [negeri-negeri] itu. Jelajahilah kamu* di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.
 
19 Tetapi mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami," dan mereka menzalimi diri mereka sendiri.k Maka Kami jadikan [kisah] mereka buah mulut, dan Kami hancurkan mereka dengan sepenuhnya.l Sesungguhnya dengan yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda [kuasa Allah] bagi setiap orang yang sabar,m lagi selalu bersyukur.
 
20 Dan sungguh, Iblisn dapat membenarkan sangkaannya kepada mereka lalu mereka mengikutinya kecuali sebahagian daripada orang-orang mukmin.
 
21 Dan [Iblis] tidak ada sebarang hak kuasa atas mereka,o kecuali hanya untuk Kami bezakan siapa yang beriman kepada akhirat dan siapa yang berada dalam syak wasangka tentang [akhirat] itu. Dan Tuhan engkau* adalah Maha Pemelihara atas segala sesuatu.
 
22 Katakanlah:* Serulah mereka yang kamu* anggap [sebagai tuhan] selain Allah. Mereka tidak memiliki kuasa seberat zarah di langit ataupun di bumi.p Dan mereka tidak mempunyai peranan dalam [penciptaan] langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.
 
23 Dan syafaat di sisi-Nya tidak berfaedah lagi, kecuali [syafaat] bagi orang yang telah diizinkan-Nya.q Sehingga apabila perasaan gerun telah dihilangkan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan engkau*?" Mereka menjawab, "[Firman] yang benar, dan Dia-lah yang Maha Tinggi, Maha Besar."
Juz 22B1
 
24 Katakanlah:* Siapakah memberi kamu* rezeki dari langit dan bumir? Katakanlah:* Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu* pasti berada di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata.
 
25 Katakanlah:* Kamu* tidak akan dipersoalkan tentang kerja jahat kami, dan kami [juga] tidak akan dipersoalkan tentang apa yang kamu kerjakan.s
 
26 Katakanlah:* Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua, kemudian Dia akan memberi keputusan antara kita menurut yang benar. Dan Dia adalah Pemberi keputusan,t Maha Mengetahui.u
 
27 Katakanlah:* Perlihatkanlah kepadaku [sembahan-sembahan] yang kamu* hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu [bagi-Nya]. Sama sekali tidak! Bahkan Dia-lah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.v
 
28 Dan Kami tidak mengutus engkau* kecuali kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
29 Dan mereka berkata, "Bilakah [datangnya] janji itu,w jika kamu* orang-orang yang sadik?"
 
30 Katakanlah:* Bagimu ada hari yang telah dijanjikan,x kamu* tidak dapat meminta untuk dilambatkan ataupun dipercepatkan sesaat pun.y
 
31 Dan orang-orang yang kufur berkata, "Kami sama sekali tidak akan beriman kepada Al-Qur’anz ini ataupun yang sebelumnya.a Dan [alangkah dahsyat] sekiranya engkau* melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya,b tuduh-menuduh sesama mereka.c Orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang bersikap takbur, "Sekira tidaklah kerana kamu,* pasti kami menjadi orang-orang mukmin."
 
32 Orang-orang yang bersikap takbur berkata kepada yang orang-orang yang tertindas, "Pernahkah kami menghalangi kamu* daripada menerima petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Bahkan kamu* [sendiri] adalah orang-orang penjahat."
 
33 Dan orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang bersikap takbur, "Namun muslihat [kamu] pada waktu malam dan siang [memperdayakan kami] ketika kamu* menyuruh kami kufur terhadap Allah dan mengada-adakan saingan-saingan bagi-Nya." Dan mereka merahsiakan penyesalan tatkala mereka melihat azab, dan Kami akan pasangkan belenggu pada leher orang-orang yang kufur. Adakah mereka dibalas kecuali menurut apa yang telah mereka kerjakand?
 
34 Dan setiap kali Kami mengutus seorang pemberi amaran ke sebuah negeri, orang-orang yang hidup mewah [di negeri] itu berkata, "Sesungguhnya kami mengkufuri apa yang kamu* diutus untuk menyampaikan."
 
35 Dan mereka berkata, "Kami ada lebih banyak harta dan anak-anak,e dan kami tidak akan diazab.f"
 
36 Katakanlah:* Sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan [juga] menyempitkan [rezeki] baginya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
 
37 Dan bukanlah hartamu ataupun anak-anakmu yang mendekatkan kamu* kepada Kami,g kecuali orang yang beriman serta beramal soleh.h Maka mereka itu akan beroleh ganjaran dua kali sebab apa yang telah mereka kerjakan,i dan mereka akan berada dalam aman sentosa di tempat-tempat tinggi [dalam syurga].j
 
38 Dan orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan ayat-ayatk Kami, mereka itu akan tetap berada dalam azab.
 
39 Katakanlah:* Sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan [juga] menyempitkan [rezeki] baginya.l Dan apapun yang kamu* infakkan,m maka Dia akan menggantinya,n dan Dia-lah Pemberi Rezeki yang terbaik.
 
40 Dan [ingatlah] pada hari [ketika] Dia mengumpulkan mereka semua,o kemudian Dia berfirman kepada para malaikat: Adakah kepadamu* mereka ini dahulu menyembah?
 
41 [Para malaikat itu] menjawab, "Maha Suci Engkau! Engkau-lah Wali kami, bukan mereka. Bahkan mereka dahulu menyembahp jin,q kebanyakan mereka beriman kepadanya."
 
42 Tetapi pada hari ini kamu* tidak berdaya memberi manfaat ataupun menolak mudarat bagi satu sama lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang zalim: Rasakanlah olehmu azab api [neraka] yang dahulu kamu* dustakan.
 
43 Dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda [mukjizat] Kami sebagai bukti nyata, mereka berkata, "Ini tidak lain kecuali orang yang ingin menghalangi kamu* daripada apa yang disembah oleh nenek moyangmu.r" Dan mereka berkata, "[Al-Qur’an] ini tidak lain kecuali suatu kebohongan yang diada-adakan." Dan berkatalah orang-orang yang mengkufuri kebenaran tatkala itu sampai kepada mereka, "Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata."
 
44 Dan Kami tidak [pernah] berikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka kaji, dan Kami tidak [pernah] mengutus kepada mereka seorang pemberi amaran sebelum engkau.*
 
45 Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan [rasul-rasulnya] sedang mereka tidak mencapai satu persepuluh daripada apa yang Kami berikan kepada mereka [yang terdahulu] itu. Namun mereka mendustakan rasul-rasul-Ku, maka betapa [dahsyat] celaan-Ku!
Juz 22B2
 
46 Katakanlah:* Sesungguhnya aku hanya memperingatkan kamu* tentang satu hal sahaja, iaitu supaya kamu menghadap Allah [dengan ikhlas] berdua-dua dan perseorangan, kemudian haruslah kamu berfikir. Sahabat kamu* itus tidak dirasuk jin,t dia tidak lain kecuali seorang pemberi amaran bagimu sebelum [menghadapi] azab yang keras.
 
47 Katakanlah:* Apa pun upah aku meminta kepadamu, maka itu untuk kamu.* Upahku hanyalah daripada Allah, dan Dia-lah menjadi Saksi atas segala sesuatu.
 
48 Katakanlah:* Sesungguhnya Tuhanku menurunkan wahyu yang benar,u Dia Maha Mengetahui [segala] yang ghaib.
 
49 Katakanlah:* Kebenaran telah datang dan kebatilan tidak akan memulai dan tidak [juga] akan mengulangi.
 
50 Katakanlah:* Sekiranya aku sesat, maka sesungguhnya aku tersesat sebab diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku.v Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi amat dekat [kepada kita].
 
51 Dan sekiranya engkau* dapat melihat mereka ketika terkejut [pada Hari Kiamat] lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka disambar dari tempat yang dekat.
 
52 Dan [ketika itu] mereka berkata, "[Sekarang] kami beriman kepadanya.w" Namun bagaimanakah mereka dapat mencapai [keimanan] dari tempat yang jauh?
 
53 Dan sungguh, mereka telah mengkufurinya sebelum itu, dan melontarkan [fitnah] terhadap yang ghaib dari tempat yang jauh.
 
54 Dan ada penghalang antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang seperti merekax yang terdahulu. Sesungguhnya mereka selalu berada dalam syak wasangka yang menggelisahkan.
 
 
 
 
 
 
 
Fatira
 
35
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Alhamdulillah! Pencipta langit dan bumi,c yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap,d [adanya] dengan dua, tiga, dan empat.e Dia menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.f
 
2 Apa pun yang dianugerahkang oleh Allah kepada manusia di antara rahmat-Nya, maka tiada yang dapat menahannya. Dan apa pun yang Dia menahan, maka tiada yang dapat melepaskannya setelah itu. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.h
 
3 Wahai manusia! Ingatlah nikmat Allah kepadamu.*i Adakah pencipta selain Allahj dapat memberi kamu* rezeki dari langit dan bumi? Tiada tuhank melainkan Dia, maka bagaimanakah kamu* diperdayakan?
 
4 Dan jika mereka mendustakan engkau,* maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah pun didustakan. Dan kepada Allah [segala] urusan dikembalikan.
 
5 Wahai manusia! Sesungguhnya janji Allah itu benar,l maka janganlah sampai kamu* tertipu oleh hayat duniawi ataupun oleh Si Penipu tentang Allah.
 
6 Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu,* maka anggaplah dia sebagai musuh.m Sesungguhnya [syaitan] itu hanya mengajak golongannya supaya mereka akan termasuk penghuni api neraka.
 
7 Orang-orang yang kufur, mereka akan mendapat azab yang keras.n Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh,o mereka akan beroleh ampunan dan pahala yang besar.p
 
8 Lalu adakah orang yang perbuatan jahatnya dipandang elok kepadanya [terperdaya]? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki,q dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Oleh itu janganlah engkau* biarkan dirimu binasa kerana sesalan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat oleh mereka.
 
9 Dan Allah [juga] yang menghantarkan angin lalu [angin itu] menggerakkan awan, maka Kami halakan [awan] itu ke suatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan [hujan] itu. Seperti itulah kebangkitan [manusia].r
 
10 Sesiapa yang menghendaki kemuliaan, maka [ingatlah] kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepada-Nya akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal soleh akan mengangkatnya. Dan orang-orang yang berkomplot kejahatan,s mereka akan mendapat azab yang keras dan muslihat mereka itu akan hancur.
 
11 Dan Allah menciptakan kamu* daripada tanah,t kemudian daripada setitik air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan.u Dan tiada seorang perempuan yang mengandung ataupun melahirkan [anak kandungnya] kecuali dengan pengetahuan-Nya.v Dan umur seseorang tidak dipanjangkan ataupun dikurangkan kecuali [sudah ditetapkan] dalam sebuah kitab.w Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.
 
12 Dan tidaklah sama [antara] dua laut, yang ini tawar dan segarx lagi sesuai diminum, dan yang [lain] ini masiny lagi pahit.z Dan dari [masing-masing laut] itu kamu* dapat memakan daging segar,a dan kamu mengeluarkan [barang-barang] perhiasan yang kamu pakai.b Dan engkau* melihat kapal-kapal berlayar padanya,c supaya kamu* dapat mencari kurnia-Nya, dan semoga kamu bersyukur.d
 
13 Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari serta bulan,e masing-masing beredar mengikut waktu yang telah ditentukan.f Demikian itulah Allah, Tuhan kamu* yang memiliki [segala] kerajaan.g Dan orang-orang yang kamu* seru selain Dia tidak memiliki apa biarpun senipis kulit biji kurma.
 
14 Jika kamu* menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu,h dan sekiranya mereka mendengar, mereka [juga] tidak menyahut kepadamu.i Dan pada Hari Kiamatj mereka akan mengkufuri kemusyrikan kamu.* Dan tiada yang dapat memberitahukan engkau* seperti [Allah] yang Maha Mengenal.
Juz 22B3
 
15 Wahai manusia! Kamulah* yang memerlukan Allah,k dan Allah Dia-lah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.l
 
16 Jika dikehendaki-Nya, Dia akan menghapuskan kamu* dan mendatangkan ciptaan yang baru [sebagai ganti],m
 
17 dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.
 
18 Dan tidak ada pemikul beban akan menanggung beban [dosa] orang lain.n Dan jika seseorang yang dibebani berat [dengan dosanya] memanggil [orang lain] untuk menanggung bebannya, sedikit pun tidak akan ditanggung olehnya, meskipun dia karib kerabat. Sesungguhnya engkau* hanya dapat memberi amaran kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang ghaib dan mereka mendirikan solat. Dan sesiapa menyucikan dirinya, maka sesungguhnya dia menyucikan diri untuk [faedah] dirinya sendiri.o Dan kepada Allah ialah tempat kesudahan.
 
19 Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat,
 
20 ataupun kegelapan dengan cahaya,p
 
21 ataupun yang teduh dengan yang panas.
 
22 Dan tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan engkau* tidak dapat menjadikan orang di dalam kubur mendengar.
 
23 Engkau* tidak lain kecuali seorang pemberi amaran.
 
24 Sesungguhnya Kami mengutus engkau* dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Dan tiada suatu umat pun kecuali pernah berlalu di kalangannyaq seorang pemberi amaran.
 
25 Dan jika mereka mendustakan engkau,* maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan [juga]. Rasul-rasul mereka telah datang membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka,r dan [Kitab] Zabur serta Kitab yang memberi penjelasan.s
 
26 Kemudian Aku menyambar orang-orang yang kufur itu, maka betapa [dahsyat] celaan-Ku!
 
27 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Allah menurunkan airt dari langit,u lalu dengan [air] itu Kami hasilkanv buah-buahan yang pelbagai jenisnyaw? Dan di antara gunung-gunung ada lorong-lorong putih dan merah yang beraneka warnanya,x dan ada [juga] yang hitam legam.
 
28 Dan [lihatlah] di antara manusia dan makhluk bernyawa serta haiwan ternak ada [juga] pelbagai jenisnya.y Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya.z Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.a
 
29 Sesungguhnya orang-orang yang [selalu] membaca Kitab Allah, serta mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara bersembunyi dan terbuka,b mereka itu mengharapkan ganjaran yang sama sekali tidak akan pupus,
 
30 kerana Dia akan membalas mereka sepenuhnya dengan pahala mereka, dan menambahkan kurnia-Nya kepada mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
 
31 Dan apa yang telah Kami wahyukan kepada engkau,* iaitu Kitab [Al-Qur’an] itulah yang benar, yang mengesahkan [Kitab-Kitabc] yang sebelumnya.d Sesungguhnya Allah Maha Mengenal, Maha Melihat akan [keadaan] hamba-hamba-Nya.
 
32 Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilihe di antara hamba-hamba Kami, tetapi di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri,f dan di antara mereka ada yang munasabah,g dan ada [juga] yang mendahului dalam segala yang baik dengan izin Allah. [Warisan yang] demikian itulah kurnia yang besar.
 
33 [Iaitu] Jannah-Jannahh ‘Adn yang akan mereka masukinya. Di dalam [Jannah] itu mereka dihiaskan dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan di sana mereka berpakaian sutera.
 
34 Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan daripada kami.i Sesungguhnya Tuhan kami adalah yang Maha Pengampun, Maha Mensyukuri,
 
35 yang dengan kurnia-Nya menempatkan kami di Darul Abadi,j yang di dalamnya kami tidak merasa penat ataupun menjadi lesu."
 
36 Dan orang-orang yang kufur, mereka akan beroleh api Jahanam. Mereka tidak sampai mati ataupun diringankan daripada mereka azabnya.k Demikianlah Kami membalas setiap orang yang kufur.
 
37 Dan mereka berteriak di dalam [neraka] itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami [dari sini], kami akan beramal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." [Kepada mereka dikatakan:] Dan bukankah Kami telah cukupkan umur kamu* untuk ingat bagi sesiapa yang mahu ingat, dan telah pun datang kepadamu seorang pemberi amaran? Jadi rasakanlahl [azab], maka tiada bagi orang-orang zalim seorangpun penolong.m
 
38 Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib di langit dan di bumi.n Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.o
 
39 Dia-lah yang menjadikan kamu* pengganti-pengganti di bumi.p Oleh itu sesiapa yang kufur, maka [akibat] kekufurannya ditanggung oleh dirinya sendiri. Dan kekufuran orang-orang kafir hanyalah akan menambah kebencian di sisi Tuhan mereka. Dan kekufuran orang-orang kafir itu tidak menambahkan bagi mereka kecuali kerugian.
 
40 Katakanlah:* Adakah kamu* perhatikan sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah? Perlihatkanlah kepada-Ku [bahagian] manakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Ataukah mereka ada perananq dalam [penciptaan] langit, ataukah Kami pernah berikan kepada mereka sebuah kitab lalu mereka mempunyai bukti nyata daripadanya? Namun orang-orang yang zalim itu tidak menjanjikan sesama mereka kecuali khayalan.r
Juz 22B4
 
41 Sesungguhnya Allah yang menahan langits serta bumi agar tidak lenyap,t dan sungguh, jika dua-duanya akan lenyap, tiada seorangpun yang mampu menahannya selain Dia. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Halim,u Maha Pengampun.
 
42 Dan mereka bersumpah demi [nama] Allah dengan sungguh-sungguh, bahawa jika datang kepada mereka seorang pemberi amaran, pasti mereka akan lebih mendapat petunjuk daripada [mana-mana] umat yang lain. Tetapi tatkala seorang pemberi amaran datang kepada mereka, itu tidak menambah kepada mereka kecuali lari semakin jauh,
 
43 [kerana mereka] bersikap takbur di bumi dan berkomplot yang jahat. Dan muslihat yang jahat itu tidak menimpa kecuali orang yang menjalankannya.v Maka apakah lagi mereka menunggu kecuali sunahw orang-orang dahulukala? Maka engkau* tidak akan mendapati perubahan ataupun pertukaran pada sunah Allah.
 
44 Dan tidakkah mereka menjelajahi bumi lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Dan orang-orang itu adalah lebih kuat daripada mereka, tetapi tiada sesuatupun di langit ataupun di bumi dapat menggagalkan Allah.x Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui,y Maha Kuasa.
 
45 Dan sekiranya Allah menghukum manusia oleh sebab apa yang telah mereka usahakan, Dia tidak akan tinggalkan hidup di permukaan [bumi] ini sesuatu pun daripada makhluk yang bergerak,z tetapi Dia melambatkan ajal mereka sampai waktu yang ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka sesungguhnya Allah adalah yang Maha Melihat akan [keadaan] hamba-hamba-Nya.a
 
 
 
 
 
 
 
Ya-Sina
 
36
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 YS.c
 
2 Demi Al-Qur’and yang penuh hikmah,
 
3 sesungguhnya engkau* adalah salah seorang daripada rasul-rasul
 
4 [yang berada] di atas Jalan yang Lurus.e
 
5 [Wahyu ini]f diturunkan oleh [Allah] yang Maha Perkasa, Maha Mengasihani,g
 
6 supaya engkau* memberi amaran kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi amaran, lalu mereka lalai.
 
7 Sungguh sabda itu menjadi benar atas kebanyakan mereka, maka mereka tidak [mahu] beriman.
 
8 Sesungguhnya Kami memasang belenggu pada leher mereka sampai ke dagunya, oleh itu [kepala] mereka terdongak.
 
9 Dan Kami jadikan pendinding di hadapan mereka dan pendinding di belakang mereka, lalu Kami tutup [mata] mereka, maka mereka tidak dapat melihat.
 
10 Dan sama sahaja bagi mereka, adakah engkau* beri amaran ataukah engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.
 
11 Sesungguhnya engkau* hanya dapat memberi amaran kepada orang-orang yang [mahu] mengikuti peringatanh dan yang takut kepada [Tuhan] yang Maha Pemurah, yang ghaib. Maka berilah berita gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia.i
 
12 Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati,j dan Kami mencatat apa yang telah diperbuat mereka dan bekas-bekas peninggalan mereka. Dan segala sesuatu telah Kami ambil kiranya dalam sebuah daftar yang jelas.k
 
13 Dan kemukakanlah* perumpamaan bagi mereka: Penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
 
14 Apabila Kami mengutus kepada mereka dua orang [utusan] tetapi mereka mendustakan dua-duanya, maka Kami kuatkan dengan [utusan] yang ketiga, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami ialah utusan-utusan [daripada-Nya] kepadamu.*"
 
15 Mereka menjawab, "Kamu* tidak lain kecuali manusia seperti kami dan [Tuhan] yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun; kamu tidak lain kecuali pendusta."
 
16 Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami memang utusan-utusan [daripada-Nya] kepadamu,*
 
17 dan kewajiban kami tidak lain kecuali pemberitahuan yang jelas."
 
18 Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang oleh sebab kamu.* Sungguh, jika kamu* tidak berhenti, kami akan rejam kamu, dan kamu pasti merasakan seksa yang pedih daripada kami."
 
19 [Utusan-utusan] itu berkata, "Nasib malang kamu* itu adalah kerana kamu sendiri.l Adakah itu kerana kamu* diperingatkan? Namun kamu* adalah kaum yang melampaui batas."
 
20 Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki dengan bergegas, dia berkata, "Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu.
 
21 Ikutilah orang yang tidak meminta sebarang upah kepadamu,* dan mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk.
 
22 Dan tiada [alasan] bagiku tidak menyembah [Allah] yang telah menciptakan aku,m dan kepada-Nya kamu* akan dikembalikan.
 
23 Adakah aku akan mengambil tuhan-tuhann selain-Nya? Jika [Allah] yang Maha Pemurah bermaksud mudarat terhadapku, tidaklah berguna lagi syafaat mereka sedikitpun kepadaku ataupun dapat menyelamatkan aku.o
 
24 Sesungguhnya jika aku pernah, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
 
25 Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu,* maka dengarlah [kesaksian] aku."
 
26 [Kepadanya] dikatakan: Masuklah ke dalam Jannah.p Dia berkata, "Aduhai! Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui,
 
27 sebab apa aku diampuni oleh Tuhanku, dan menjadikan aku di antara orang-orang yang dimuliakan.q"
Juz 23A1
 
28 Dan setelah dia [pergi] Kami tidak menurunkan suatu pasukan tentera dari langit kepada kaumnya, dan tidak perlu Kami turunkannya.
 
29 Hanyalah dengan satu teriakan sahaja, maka tiba-biba mereka [semua] tidak hidup lagi.
 
30 Aduhai, menyesalnya hamba-hamba itu, [kerana] setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mempersendakannya.r
 
31 Tidakkah mereka perhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahawasanya orang-orang [yang dibinasakan] itu tidak kembali lagi kepada mereka?
 
32 Dan tiap-tiap [umat] semuanya akan dibawa hadir kepada Kami.
 
33 Dan suatu tanda [kuasa Allah] bagi mereka ialah bumi yang mati, Kami hidupkan [bumi] itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka daripada [hasil tanah] itu mereka makan.s
 
34 Dan Kami jadikan pada [bumi] itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
 
35 supaya mereka dapat makan daripada buahnya, dan daripada hasil kerja tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
 
36 Maha Suci [Allah] yang telah menciptakan jenis-jenis semuanya, iaitu daripada yang ditumbuhkan oleh bumi, dan daripada diri mereka, serta daripada apa yang tidak mereka ketahui.
 
37 Dan suatu tanda [kuasa Allah] bagi mereka ialah malam, Kami tanggalkan [cahaya] dari siang hari, maka tiba-tiba mereka [diliputi] kegelapan.t
 
38 Dan matahari berjalan ke tempat rehatnya. Demikianlah takdir [Allah] yang Maha Perkasa,u Maha Mengetahui.v
 
39 Dan Kami tentukan fasa-fasa bagi bulan sehingga kembali [nampak] seperti tangkai kurma yang tua.
 
40 Matahari tidak mungkin baginya mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang, tetapi masing-masing beredar pada litarnya.w
 
41 Dan suatu tanda [kuasa Allah] bagi mereka adalah bahawasanya Kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan,x
 
42 dan Kami ciptakan untuk mereka [angkutan lain] seperti apa yang mereka kenderai.
 
43 Dan jika Kami kehendaki, Kami boleh tenggelamkan mereka. Maka tiada penolong bagi mereka dan mereka tidak dapat diselamatkan,
 
44 kecuali [dengan] rahmat daripada Kami dan suatu kesenangan untuk suatu masa.
 
45 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Takutlah kamu* akan apa yang di hadapanmu, dan apa yang di belakangmu,y semoga kamu diberi rahmat," [mereka menolaknya].
 
46 Dan tidak disampaikan kepada mereka suatu tanda daripada tanda-tanda Tuhan mereka, kecuali mereka selalu berpaling daripadanya.
 
47 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Infakkanlah sebahagian daripada apa yang direzekikan Allah kepadamu," orang-orang yang kufur itu berkata kepada orang-orang yang beriman, "Apakah kami harus memberi makan kepada orang yang sekiranya Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu* tidak lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata."
 
48 Dan mereka berkata, "Bilakah [datangnya] janji itu, jika kamu* orang-orang yang sadik?"
 
49 Mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan yang akan menyambar mereka sedang mereka saling bertengkar.
 
50 Maka mereka tidak sanggup membuat suatu wasiat ataupun dapat kembali kepada keluarganya.
 
51 Dan ditiuplah sangkakala,z maka tiba-tiba mereka [keluar] dari kuburan, cepat menuju ke Tuhan mereka.
 
52 Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Siapakah membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Inilah yang dijanjikan [Allah] yang Maha Pemurah, dan rasul-rasul [Allah] adalah sadik.
 
53 Teriakan itu hanyalah sekali sahaja, lalu tiba-tiba mereka sekalian dibawa hadir kepada Kami.
 
54 Maka pada hari itu tiada jiwa dirugikan sedikitpun, dan kamu* tidak dibalas kecuali menurut apa yang telah kamu kerjakan.a
 
55 Sesungguhnya ahli-ahli Jannah pada hari itu sibuk bersuka ria.b
 
56 Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas pelamin-pelamin.
 
57 Di sana mereka beroleh buah-buahan, dan beroleh apa sahaja yang mereka minta.
 
58 [Kepada mereka dikatakan:] Salam, sebagai ucapan daripada Tuhan yang Maha Mengasihani.
 
59 [Kepada orang-orang kafir dikatakan:] Tetapi berpisahlah kamu* [daripada orang-orang mukmin] pada hari ini,c wahai orang-orang yang jahat!
Juz 23A2
 
60 Bukankah Aku telah perintahkan kepadamu, wahai Bani Adam,d bahawa kamu* tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya [syaitan] itu musuh yang nyata bagimu,
 
61 dan hendaklah kamu* menyembah Aku. Inilah Jalan yang Lurus.e
 
62 Dan sungguh, [syaitan] telah menyesatkan di antaramu sebahagian besar daripada ciptaan. Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
63 Inilah Jahanam yang dahulu telah dijanjikan kepadamu.*
 
64 Rasalah bakarannya pada hari ini oleh sebab kamu* selalu mengkufurinya.
 
65 Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka akan berkata-kata kepada Kami serta kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang telah mereka usahakan.
 
66 Dan sekiranya Kami kehendaki, nescaya Kami membutakan mata mereka, lalu mereka berkejaran [mencari] jalan. Maka bagaimanakah mereka dapat melihat?
 
67 Dan sekiranya Kami kehendaki, nescaya Kami akan ubah bentukf mereka di tempat mereka berada, lalu mereka tidak sanggup mara ke depan ataupun kembali.
 
68 Dan sesiapa yang Kami panjangkan umurnya, Kami membalikkan dia kepada awal kejadiannya.g Maka tidakkah mereka mengerti?
 
69 Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya,h dan [bersyair] itu tidak wajar baginya. [Al-Qur’an] itu tidak lain kecuali peringatan dan bacaan yang jelas,i
 
70 supaya dia memberi amaran kepada sesiapa yang hidup serta membenarkan sabda terhadap orang-orang kafir.
 
71 Dan tidakkah mereka perhatikan bahawasanya Kami telah menciptakan haiwan ternak untuk mereka daripada [kekuasaan] tangan Kami, lalu mereka menguasainyaj?
 
72 Dan Kami jinakkan [haiwan ternak] itu untuk mereka, maka sebahagiannya mereka tunggang, dan sebahagiannya mereka makan.
 
73 Dan bagi mereka ada beberapa manfaat dan minuman daripadanya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
 
74 Dan mereka mengambil tuhan-tuhank selain Allah semoga mereka akan diberi tolong.
 
75 [Tuhan-tuhan] mereka itu tidak sanggup menolong mereka, padahal mereka [sendiri] menjadi tentera yang dibawa hadir untuk menjaga [tuhan-tuhan] mereka itu.
 
76 Maka janganlah engkau* bersedih hati sebab tutur kata mereka. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahsiakanl dan apa yang mereka umumkan.m
 
77 Dan tidakkah manusia perhatikan bahawasanya Kami menciptakannya daripada setitik air mani? Lalu tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata.
 
78 Dan dia mengemukakan perumpamaan bagi Kami dan dia melupakan [asal] ciptaan dirinya, dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluhn?"
 
79 Katakanlah:* Yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pada pertama kali,o dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.
 
80 [Allah] yang menjadikan api untukmu daripada [kayu] pokok hijau,p maka tiba-tiba kamu* nyalakan api daripada [kayu] itu.
 
81 Dan bukankah [Tuhan] yang menciptakan langit serta bumi berkuasa untuk menciptakan [sesuatu] yang seperti merekaq? Ya benar, dan Dia-lah Maha Pencipta,r Maha Mengetahui.s
 
82 Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia bermaksud [adanya] sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah itu.
 
83 Maka Maha Suci [Allah] yang di tangan-Nya kuasa pemerintahan atas segala sesuatu,t dan kepada-Nya kamu* akan dikembalikan.u
 
 
 
 
 
 
 
As-Saffata
 
37
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Demi [merekac] yang berbaris dalam barisan,
 
2 demi [mereka] yang maju ke depan,d
 
3 demi [mereka] yang membacakan peringatan,e
 
4 sesungguhnya Tuhanf kamu* benar-benar Esa.
 
5 Tuhan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya, dan Tuhan matahari terbit.g
 
6 Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit [yang terdekat] dunia dengan hiasan bintang-bintang,h
 
7 dan sebagai perlindungani terhadap setiap syaitan yang derhaka.
 
8 [Oleh itu] merekaj tidak dapat mendengar [perbincangan] mesyuarat alam tinggi, dan mereka direjam dari semua hala,
 
9 untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat azabk yang berterusan,
 
10 kecuali [syaitan] yang dapat mencuri-curi [dengar], lalu dia dikejar oleh panah api yang bersinar tajam.
 
11 Maka tanyakanlah engkau* kepada mereka: Adakah penciptaan mereka yang lebih sulit,l ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu? Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka daripada tanah liat.
 
12 Namun engkau* menjadi takjub [kerana keingkaran mereka], sedang mereka mencemuh [engkau].
 
13 Dan apabila mereka diperingatkan, mereka tidak mengindahkannya,
 
14 dan apabila mereka melihat suatu tanda [kuasa Allah], mereka mencemuhkan [itu].
 
15 Dan mereka berkata, "Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata.
 
16 Apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah ada sesungguhnya kami akan dibangkitkan?
 
17 Dan adakah nenek moyang kami yang dahulukala [akan dibangkitkan]?"
 
18 Katakanlah:* Ya, dan kamu* [akan dibangkitkan] dalam keadaan terhina.
 
19 Maka sesungguhnya [kebangkitan] itu hanya dengan satu teriakan sahaja,m lalu tiba-tiba mereka akan melihatnya.
 
20 Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Inilah Hari Pembalasan."
 
21 Inilah Hari Penghakiman yang dahulu kamu* dustakan.
Juz 23A3
 
22 [Perintah Allah:] Kumpulkanlahn orang-orang zalim serta isteri-isteri mereka, dan apa yang selalu mereka sembah
 
23 selain Allah, lalu tunjukilah mereka jalan ke Jahim.
 
24 Dan tahanlah mereka, [kerana] sesungguhnya mereka akan diminta pertanggungjawaban,
 
25 "Apa hal denganmu, mengapa kamu* tidak tolong-menolong?"
 
26 Tetapi mereka pada hari itu menyerah diri [kepada Allah].
 
27 Dan mereka menghadap satu sama lain, saling bertanya-tanya.
 
28 [Para pengikut] mereka berkata, "Sesungguhnya kamu* dahulu datang kepada kami kepada kami dari sebelah kanan.o"
 
29 [Ketua-ketua] mereka menjawab, "Namun kamu* tidak [mahu] menjadi orang-orang mukmin.
 
30 Dan kami tidak ada sebarang hak kuasa atasmu, bahkan kamu* adalah kaum yang melampaui batas.
 
31 Maka sabda Tuhan kita adalah benar terhadap kita, sesungguhnya kita akan merasakan [azab].
 
32 Oleh itu kami [pun] menyesatkan kamu,* sesungguhnya kami [sendiri] menjadi orang-orang yang sesat."p
 
33 Maka sesungguhnya pada hari itu mereka [semua] bersama-sama dalam azab.
 
34 Sesungguhnya demikianlah Kami memperlakukan terhadap orang-orang yang jahat.
 
35 Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka, "Tiada tuhanq melainkan Allah," mereka bersikap takbur
 
36 sedang mereka mengatakan, "Apakah ada sesungguhnya kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami kerana seorang penyair gilar?"
 
37 Padahal dia datang dengan membawa kebenaran dan membenarkans rasul-rasul [sebelumnya].
 
38 Sesungguhnya kamu* akan merasakan azab yang pedih.
 
39 Dan kamu* tidak dibalas kecuali menurut apa yang telah kamu kerjakan,
 
40 kecuali hamba-hambat Allah yang terpilih.
 
41 Mereka itu beroleh rezeki yang termaklum,
 
42 [iaitu] buah-buahan. Dan mereka orang-orang yang dimuliakan,
 
43 di dalam Jannah-Jannahu yang penuh kenikmatan,
 
44 [mereka duduk] berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
 
45 Kepada mereka diedarkan cawan [dengan isinya] dari mata air [di Jannah],
 
46 [warnanya] putih jernih,v [rasanya] lazat bagi orang-orang peminum.
 
47 Tiada di dalamnya sesuatu yang bahaya ataupun daripadanya mereka menjadi mabuk.
 
48 Dan di samping mereka terdapat sejenis buah yang tergantung rendah lagi berseri.w
 
49 seolah-olah telur yang terpelihara.
 
50 Lalu mereka menghadap satu sama lain, saling bertanya-tanya.
 
51 Seorang di antara mereka berkata, "Sesungguhnya aku dahulu [di dunia] ada seorang pengiring.x"
 
52 yang berkata, "Adakah sesungguhnya engkau* di antara orang-orang yang mengakui [Hari Kebangkitan]?
 
53 Apabila kita telah mati dan sudah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah ada sesungguhnya kita akan diberi pembalasan [pada Hari Kebangkitan]?"
 
54 Dia berkata, "Mahukah kamu* meninjau [pengiring itu]?"
 
55 Maka dia meninjau, lalu dia melihat [pengiringnya] itu di tengah-tengah Jahim.
 
56 Dia berkata, "Demi Allah, engkau* nyaris-nyaris mencelakakanku!
 
57 Dan sekiranya bukan kerana nikmat Tuhanku, aku adalah termasuk orang-orang yang diheret [ke Jahim].
 
58 Maka adakah kita tidak akan mati?
 
59 Kecuali kematian kita yang pertama,y dan kita tidak [mungkin] akan diazab?"
 
60 Sesungguhnya ini memang kemenanganz yang agung.
 
61 Untuk [mencapai] yang seperti itu, maka hendaklah berusaha orang-orang yang beramal.
 
62 Adakah yang demikian itu tempat penginapan yang lebih baik ataukah pokok zakuma?
 
63 Sesungguhnya Kami menjadikan [pokok zakum] itu sebagai azab bagi orang-orang zalim.
 
64 Sesungguhnya itu ialah pokok yang keluar dari dasar Jahim.
 
65 Mayangnyab [kelihatan] seperti kepala-kepala syaitan.c
 
66 Maka sesungguhnya mereka akan makan daripada [pokok zakum] itu lalu memenuhi perut mereka dengan [buah] itu.
 
67 Kemudian sesungguhnya mereka mendapat minum campuran air yang mendidih.
 
68 Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka adalah ke Jahim.
 
69 Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka berada dalam keadaan sesat,
 
70 lalu mereka terburu-buru mengikuti jejak [nenek moyang] mereka.
 
71 Dan sungguh, sebelum mereka kebanyakan orang-orang dahulukala telah pun sesat.
 
72 Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa pemberi amarand di kalangan mereka.
 
73 Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi amaran,
 
74 kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih.
 
75 Dan sungguh, Nuhe telah berdoa kepada Kami, maka sungguh, [Kami-lah] sebaik-baiknya yang memperkenankan doa.
 
76 Dan Kami telah menyelamatkan [Nuh] dan keluarganya daripada bencana yang besar,f
 
77 dan Kami jadikan zuriatnya orang-orang yang tinggal hidup [di bumi].g
 
78 Dan Kami kekalkan baginya [pujian] di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
 
79 Salam sejahtera kepadah Nuh di seluruh alam.
 
80 Sesungguhnya, demikianlah Kami mengganjar orang-orang yang muhsin.
 
81 Sesungguhnya dia di antara hamba-hamba Kami yang beriman,i
 
82 kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.j
Juz 23A4
 
83 Dan sesungguhnya Ibrahimk adalah di antara golongannya [yang muhsin].
 
84 [Ingatlah] ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih.
 
85 [Ingatlah] ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu* sembah itu?
 
86 Adakah kamu* menghendaki kebohongan sebagai tuhan-tuhanl selain Allah?
 
87 Jadi apakah anggapan kamu* terhadap Tuhan seluruh alam?"
 
88 Maka dia memandang sekilas ke bintang-bintang,
 
89 lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku sakit."
 
90 Maka mereka berpaling daripada dia dan pergi meninggalkannya.
 
91 Kemudian [Ibrahim] pergi menghadap tuhan-tuhan mereka [secara diam-diam] lalu berkata, "Tidakkah kamu* makan?
 
92 Apa hal denganmu, mengapa kamu* tidak menjawabm?"
 
93 Lalu dihadapinya [berhala-berhala] itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
 
94 Maka [kaumnya] cepat datang kepadanya.
 
95 [Ibrahim] berkata, "Apakah kamu* menyembah [berhala-berhala] yang kamu pahat,
 
96 padahal Allah yang menciptakan kamu* dan apa yang kamu buat itu?"
 
97 Mereka berkata, "Binalah sebuah relau untuk [membakar] dia, lalu lemparkan dia ke dalam api [relau] itu yang menyala-nyala."
 
98 Maka mereka bermaksud tipu daya itu terhadapnya, lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah.
 
99 Dan [Ibrahim] berkata, "Sesungguhnya aku pergi [menghadap] Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
 
100 Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku [seorang anak] yang di antara orang-orang yang soleh."
 
101 Maka Kami memberi berita gembira kepadanya tentang [kelahiran] seorang anak lelaki yang halim.n
 
102 Maka tatkala diao sampai [umur sanggup] berusaha bersamanya,p [Ibrahim] berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiq bahawa aku menyembelihmu.r Maka fikirkanlah, apakah pendapatmu*?" Dia menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah, engkau* akan mendapatiku di antara orang-orang yang sabar.s"
 
103 Maka tatkala mereka berdua telah berserah diri dan dibaringkannya telungkup.
 
104 Dan Kami panggil dia: Wahai Ibrahim!
 
105 Sungguh, engkau* telah membenarkan wahyu itu.t Sesungguhnya, demikianlah Kami mengganjar orang-orang yang muhsin.
 
106 Sesungguhnya ini memang suatu ujian yang nyata,u
 
107 dan Kami tebus [anak] itu dengan seekor sembelihan besar.v
 
108 Dan Kami kekalkan baginya [pujian] di kalangan orang-orang yang datang kemudian.w
 
109 Salam sejahtera kepada Ibrahim.
 
110 Demikianlah Kami mengganjar orang-orang yang muhsin.
 
111 Sesungguhnya dia di antara hamba-hamba Kami yang beriman.x
 
112 Dan Kami memberi berita gembira kepadanya tentang [kelahiran] Ishak,y seorang nabi di antara orang-orang yang soleh.z
 
113 Dan Kami limpahkan berkat kepadanya dan kepada Ishak.a Dan di antara zuriat kedua-duanya, ada yang muhsin dan ada [juga] yang berlaku zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
 
114 Dan sungguh, Kami telah memberi kurnia kepada Musab dan Harun.c
 
115 Dan Kami selamatkand kedua-duanya serta kaumnya daripada bencana yang besar.
 
116 Dan Kami menolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.e
 
117 Dan Kami berikan kepada mereka berdua Kitab yang amat jelas,
 
118 dan Kami [juga] memberi petunjuk kepada mereka* ke Jalan yang Lurus.f
 
119 Dan Kami kekalkan bagi kedua-duanya [pujian] di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
 
120 Salam sejahtera kepada Musa dan Harun.
 
121 Sesungguhnya, demikianlah Kami mengganjar orang-orang yang muhsin.
 
122 Sesungguhnya mereka berdua di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
 
123 Dan sesungguhnya Ilyasg adalah salah seorang daripada para rasul.
 
124 [Ingatlah] ketika dia berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kamu* mahu bertakwa?
 
125 Apakah kamu* menyeru Baal dan kamu tinggalkan Penciptah yang paling baik,
 
126 [iaitu] Allah, Tuhan kamu* dan Tuhan nenek moyangmu yang dahulukalai?"
 
127 Tetapi mereka mendustakannya, maka sesungguhnya mereka akan diheret [ke neraka],
 
128 kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih.
 
129 Dan Kami kekalkan baginya [pujian] di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
 
130 Salam sejahtera kepada Ilyas-Ilyas.j
 
131 Sesungguhnya, demikianlah Kami mengganjar orang-orang yang muhsin.
 
132 Sesungguhnya dia di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
 
133 Dan sesungguhnya Lutk adalah salah seorang daripada para rasul.
 
134 [Ingatlah] ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya semua,l
 
135 kecuali seorang perempuan tua di kalangan orang-orang yang tertinggal.m
 
136 Kemudian Kami musnahkan orang-orang yang lain.n
 
137 Dan sesungguhnya kamu* akan melewati [bekas kota] mereka pada waktu pagi
 
138 dan pada waktu malam. Maka tidakkah kamu* mengerti?
 
139 Dan sesungguhnya Yunuso adalah salah seorang daripada para rasul.p
 
140 [Ingatlah] ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan,q
 
141 lalu dia mencabut undi, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang kalah [dalam undian].
 
142 Maka dia ditelan oleh seekor ikan [besar], sedang dia dalam keadaan tercela.r
 
143 Maka sekira bahawasanya dia bukan di antara orang-orang yang bertasbih kepada Allah,s
 
144 pasti dia akan tetap berada dalam perutt [ikan] itu sampai Hari Kebangkitkan.
Juz 23B1
 
145 Maka Kami campakkan diau ke pantai tandus,v sedang dia dalam keadaan sakit.
 
146 Dan Kami tumbuhkan untuk [keselesaan] dia sebatang pokok labu.w
 
147 Dan Kami mengutus dia kepada seratus ribu [orang] atau lebih,x
 
148 lalu mereka beriman,y maka Kami berikan kepada mereka kesenangan hidup untuk suatu masa.z
 
149 Maka tanyakanlah engkau* kepada mereka: Adakah untuk Tuhan engkau anak-anak perempuan sedangkan untuk mereka anak-anak lelaki?
 
150 Ataukah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedang mereka menyaksikan itu?
 
151 Ketahuilah, sesungguhnya di antara kebohongan mereka, pasti mereka mengatakan,
 
152 "Allah mempunyai anak.a" Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta.
 
153 Adakah Dia memilih anak-anak perempuan lebih daripada anak-anak lelakib?
 
154 Apa hal denganmu, macam mana akan kamu* putuskan?
 
155 Maka tidakkah kamu* mahu ingat [dan insaf]?
 
156 Ataukah kamu* beroleh sesuatu hak kuasa yang nyata?
 
157 [Jika begitu] maka datanglah kitabmu jika kamu* orang-orang yang sadik.
 
158 Dan mereka mengadakan pertalian kerabat antara Dia dan jin.c Dan sungguh, jin mengetahui bahawasanya mereka akan diheret [ke neraka],
 
159 Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan,
 
160 kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih.
 
161 Maka sesungguhnya kamu* dan apa yang kamu sembah itu
 
162 tidak dapat memesongkan [seseorang] daripada-Nya,
 
163 kecuali orang yang akan masuk ke Jahim.
 
164 Dan tidak ada di antara kamid kecuali masing-masing ada baginya kedudukan yang termaklum,
 
165 dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan,
 
166 dan sesungguhnya kami selalu yang bertasbih [kepada Allah].
 
167 Dan sesungguhnya dahulu mereka pernah mengatakan,
 
168 "Sekira bahawasanya di sisi kami ada suatu peringatane daripada orang-orang dahulukala,
 
169 pasti kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih."
 
170 Maka mereka mengkufurinya,f tetapi kelak mereka akan mengetahui.
 
171 Dan sungguh, Kalimat Kami sejak dahulu bagi hamba-hamba Kami, iaitu para rasul,
 
172 [adalah] sesungguhnya mereka akan mencapai kemenangan,g
 
173 dan [bahawa] sesungguhnya bala tentera Kami pasti orang-orang yang menang.h
 
174 Maka berpalinglah engkau* daripada mereka hingga suatu waktu,
 
175 dan lihatlah [kesudahan] mereka, lalu kelak mereka [juga] akan melihat.
 
176 Maka adakah mereka meminta agar azab Kami disegerakan?
 
177 Kemudian apabila [azab] itu turun di kawasani mereka, maka amatlah buruk pada pagi hari itu bagi orang-orang yang diberi amaran.
 
178 Dan berpalinglah engkau* daripada mereka hingga suatu waktu,
 
179 dan lihatlah [kesudahan mereka], lalu kelak mereka [juga] akan melihat.
 
180 Maha Suci Tuhan engkau,* Tuhan yang Maha Perkasa daripada apa yang mereka sifatkan.
 
181 Dan salam sejahtera kepada para rasul.
 
182 Dan segala puji bagi Tuhan seluruh alam.
 
 
 
 
 
 
 
Saada
 
38
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 S.c Demi Al-Qur’and yang mengandung peringatan.e
 
2 Namun orang-orang yang kufur berada dalam kesombongan dan persengketaan.
 
3 Betapa banyak generasif sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong tetapi pada ketika itu bukanlah saat untuk melepaskan diri.
 
4 Dan mereka takjub kerana seorang pemberi amaran daripada kalangan mereka [sendiri] datang kepada mereka, dan orang-orang kafir berkata, "Inilah seorang pesihir lagi pendusta.
 
5 Apakah dia menjadikan tuhan-tuhang? itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini pasti sesuatu kehairanan."
 
6 Dan para bangsawan di antara mereka bertolak [lalu berkata], "Pergilah kamu* dan bersabarlah demi tuhan-tuhanmu.h Sesungguhnya ini pasti sesuatu yang dikehendaki.
 
7 Kami belum pernah mendengar tentang ini dalam agamai yang terakhir. Ini tidak lain kecuali [dusta] yang diada-adakan.
 
8 Adakah peringatan ituj diturunkan kepada dia di antara kita [semua]? Namun mereka berada dalam syak wasangka tentang peringatan-Ku, bahkan mereka belum lagi merasakan azab-Ku.k
 
9 Ataukah di sisi mereka ada khazanah rahmat Tuhan engkau* yang Maha Perkasa, Maha Pemberi?
 
10 Ataukah mereka memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya? Maka [jika benar] biarlah mereka menaiki laluan-laluan [ke langit].
 
11 Di situ [mereka hanyalah satu] bala tentera di antara kumpulan-kumpulan yang dikalahkan.
 
12 Sebelum mereka itu, kaum Nuh,l Aad,m dan Firaun dengan bala tenteranyan [juga] telah mendustakan [rasul-rasul].
 
13 Dan [begitu juga] Thamud, kaum Luto dan penduduk Aikah, mereka itu golongan-golongan [yang menentang rasul-rasul].
 
14 Semua mereka itu telah mendustakan rasul-rasul, maka hukuman-Ku [terhadap mereka] adalah hak.
 
15 Dan mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan sahaja yang tidak ada selanya.
 
16 Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, segerakanlah [azab] yang diperuntukkan bagi kami sebelum Hari Penghisaban."
 
17 Bersabarlahp engkau* terhadap apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hambaq Kami Daudr yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia selalu kembali taubat.s
 
18 Sesungguhnya Kami menundukkant gunung-gunung untuk bertasbih bersama diau pada waktu petang dan [apabila] matahari terbit.v
 
19 Dan kawanan-kawanan burung yang berkumpul, masing-masing kembali [untuk bertasbih] kepada-Nya.w
 
20 Dan Kami kuatkan kerajaannya, dan Kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan untuk mengadili.
Juz 23B2
 
21 Dan adakah telah sampai kepada engkau* berita perihal orang-orang yang bertengkar ketika mereka memanjat tembok mihrab?
 
22 Ketika mereka masuk datang kepada Daud, maka dia terkejut kerana mereka. Mereka berkata, "Janganlah engkau* takut. Kami berdua sedang bertengkar, seorang di antara kami menzalimi yang lain, maka hakimkanlah antara kami menurut yang benar, dan janganlah menyimpang daripada kebenaran, serta tunjukilah kami ke Jalan yang Lurus.x
 
23 Sesungguhnya saudaraku ini memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, dan aku memiliki seekor kambing betina sahaja, lalu dia berkata: Serahkanlah [seekor kambing] itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam pembicaraan."y
 
24 [Daud] berkata, "Sungguh, dia telah menzalimi engkau* sebab mendesak kambingmu itu [digabungkan] kepada kawanan kambingnya. Dan sesungguhnya banyak di antara teman-teman yang bersekutu itu berbuat zalim sesama mereka kecuali [di antara] orang-orang yang beriman serta beramal soleh,z dan amatlah sedikit mereka yang begitu." Dan Daud sangka bahawa Kami mengujinya, maka dia beristighfar kepada Tuhannyaa dan menyungkur dengan rukuk dan bertaubat.b
 
25 Lalu Kami mengampuni [kesalahannya] itu, dan sesungguhnya dia beroleh kedudukan yang benar-benar dekat di sisi Kami dan tempat kembali yang baik.
 
26 [Allah berfirman:] Wahai Daud! Sesungguhnya Kami telah menjadikan engkau* khalifahc di bumi, maka hakimkanlahd antara manusia menurut yang benar, dan janganlah engkau mengikuti [keinginan] hawa nafsu,e lalu oleh itu engkau disesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang keras kerana mereka melupakan Hari Penghisaban.f
 
27 Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya secara sia-sia.g Itulah anggapan orang-orang yang kufur, maka celakalah orang-orang yang kufur itu [yang tidak akan terlepas] daripada api [neraka].
 
28 Ataukah Kami jadikan [kedudukan] orang-orang yang beriman serta beramal soleh seperti orang-orang yang berbuat kerosakan di bumi? Ataukah Kami jadikan [kedudukan] orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang fajir?
 
29 Kitab [Al-Qur’an] yang Kami turunkan kepada engkau* penuh berkat, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya,h dan supaya orang-orang yang berakal waras akan ingat [dan insaf].
 
30 Dan kepada Daud Kami anugerahkan Sulaiman,i sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia [selalu] kembali taubat.
 
31 [Ingatlah] ketika pada suatu petang dipertunjukkan kepada [Sulaiman] kuda-kuda lumba yang berdiri tenang,j
 
32 lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku telah cinta pada segala yang baik daripada mengingati Tuhanku sampai matahari terbenam.
 
33 Bawalah kembali [kuda-kuda] itu kepadaku," lalu mulailah dia mengusap-usap betis dan leher kuda itu.
 
34 Dan sungguh, Kami telah menguji Sulaiman, dan Kami letakkan di atas takhtanya satu jasad, kemudian dia bertaubat.
 
35 [Sulaiman] berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pernah akan dimiliki sesiapapun setelah aku.k Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Pemberi.l"
 
36 Maka Kami tundukkan baginya angin yang bertiup dengan perlahan menurut perintahnya ke mana sahaja diarahkannya,
 
37 dan [juga] syaitan-syaitan,m semuanya tukang bina dan penyelam,
 
38 dan [juga] yang lain diberkas bersama-sama dengan belenggu.n
 
39 Inilah pemberian Kami, maka berilah [kepada orang lain] atau tahanlah [untuk dirimu] tanpa hisab.
 
40 Dan sesungguhnya dia beroleh tempat dekat di sisi Kami dan tempat kembali yang baik.
 
41 Dan ingatlah akan hamba Kami Ayub,o ketika dia menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya syaitan menimpa aku dengan penderitaan dan seksaan."
 
42 [Kepadanya dikatakan:] Hentakkanlah dengan kakimu,* inilah [mata air] yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.
 
43 Dan Kami anugerahi dia [dengan pengembalian] keluarganyap dan sebanyak [miliknya dahulu] bersama mereka, sebagai rahmat daripada Kami dan peringatan bagi orang-orang yang berakal waras.
 
44 [Kepadanya dikatakan:] Dan ambillah dengan tanganmu seikat [jerami] lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau* melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati [Ayyub] seorang yang sabar, sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia [selalu] kembali taubat.
 
45 Dan ingatlah akan hamba-hamba Kami, [iaitu] Ibrahim,q Ishak,r dan Yakub,s yang mempunyai kekuatan dan pandangan jauh.t
 
46 Sesungguhnya Kami telah menyucikanu mereka kerana suatu sifat yang khusus pada mereka, [iaitu] selalu mengingatkan Darul [Akhirat] itu.
 
47 Dan sesungguhnya, di sisi Kami mereka adalah di antara orang-orang terpilih lagi terulung.
 
48 Dan ingatlah akan Ismail,v Ilyasa,w dan Zulkifli,x mereka masing-masing di antara orang-orang yang terulung.
 
49 Inilah suatu pengingatan,y dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa pasti suatu tempat kembali yang baik,
 
50 [iaitu] Jannah-Jannah ‘Adnz dengan pintu-pintu terbuka bagi mereka.
 
51 Di sana mereka bertelekan [di atas dipan-dipan] sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman.
Juz 23B3
 
52 Dan di samping mereka ada sejenis buah yang tergantung rendah lagi penuh berair.a
 
53 Inilah apa yang dijanjikan kepada kamu* pada Hari Penghisaban.
 
54 Sesungguhnya ini memang rezeki daripada Kami yang tidak ada habis-habisnya.
 
55 Beginilah [Jannah], tetapi sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas pasti mendapat tempat kembali yang buruk.
 
56 [Iaitu] Jahanam yang dalamnya mereka akan dibakar, dan amatlah buruk tempat kediaman itu.
 
57 Inilah [Jahanam], maka biarlah mereka merasakannya, [dengan] air yang mendidih dan yang danur,
 
58 dan berbagai macam [azab] lain yang serupa itu.
 
59 [Kepada mereka dikatakan:] Inilah sekumpulan yang masuk berasak-asak bersama kamu.* Tiada ucapan selamat datang bagi mereka, sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam api [neraka].
 
60 Mereka menjawab, "Bahkan kamu* [juga] tiada ucapan selamat datang, kamulah yang membawa [azab] ini kepada kami,b lalu amatlah buruk tempat menetap itu."
 
61 Mereka berkata [lagi], "Ya Tuhan kami! Sesiapa membawa [azab] ini kepada kami, maka tambahkanlah kepadanya azab dua kali gandac di dalam api [neraka]."
 
62 Dan mereka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang lelaki yang dahulu [di dunia] kami mengira mereka sebagai orang-orang jahat?
 
63 Adakah kami dahulu menganggap mereka buah ejekan, ataukah penglihatan [kami] beralih daripada mereka?"
 
64 Sesungguhnya yang demikian itu pasti yang benar, [iaitu] pertengkaran sesama penghuni api [neraka].
 
65 Katakanlah: Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi amaran, dan tiada tuhand melainkan Allah yang Maha Esa, Maha Berkuasa.
 
66 Tuhan langit dan bumi serta apa yang ada di antara dua-duanya, yang Maha Perkasa,e Maha Pengampun.
 
67 Katakanlah:* Itulah berita besar
 
68 yang kamu* berpaling daripadanya.
 
69 Aku tidak ada pengetahuan tentang mesyuarat alam tinggi ketika mereka bertengkar.
 
70 Tidak diwahyukan kepadaku, kecuali bahawasaya aku hanya seorang pemberi amaran yang jelas.
 
71 [Ingatlah] ketika Tuhan engkau* berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia daripada tanah.
 
72 Lalu apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan telah Kutiupkan Roh-Ku ke dalamnya,f maka sungkurlah kamu* kepadanya dengan bersujud.
 
73 Lalu para malaikat itu sekalian bersujud,
 
74 kecuali Iblis,g dia bersikap takbur dan jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir.
 
75 [Allah] berfirman: Wahai Iblis! Apakah yang menghalangi engkau* bersujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku [sendiri]? Adakah engkau* takbur, ataukah engkau termasuk orang-orang yang tinggi hati?
 
76 [Iblis] menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku daripada api, sedangkan dia Engkau ciptakan daripada tanah."
 
77 [Allah] berfirman: Maka keluarlah engkau* dari [Jannah] itu kerana sesungguhnya engkau terkutuk.
 
78 Dan sesungguhnya engkau* ditimpa laknat-Ku sampai Hari Pembalasan.
 
79 [Iblis] berkata, "Ya Tuhanku, maka berilah tangguh kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan."
 
80 [Allah] berfirman: Maka sesungguhnya engkau* termasuk orang-orang yang diberi penangguhan,
 
81 sampai hari [Kiamat] yang termaklum waktunya.
 
82 [Iblis] berkata, "Demi kemuliaan Engkau, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
 
83 kecuali hamba-hamba-Mu di antara orang-orang yang terpilih."
 
84 [Allah] berfirman: Maka yang benar dan kebenaran itulah yang Aku firmankan,h
 
85 nescaya akan-Ku penuhi Jahanam dengan engkau* dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.
 
86 Katakanlah:* Aku tidak meminta sebarang upah kepadamu* atas [dakwah] ini, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menunjuk-nunjuk.
 
87 [Al-Qur’an] itu tidak lain kecuali peringatan bagi seluruh alam,
 
88 dan pasti engkau* akan mengetahui [kebenaran] perihalnya setelah beberapa waktu.