Al-Waqi’aha
56
Juz 27B2
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Apabila terjadi peristiwa itu, c
 
2 terjadinya tidak dapat didustakan.
 
3 [Satu golongan] akan direndahkan dan [golongan lain pula] ditinggikan.d
 
4 Apabila bumi digoncangkan dengan dahsyatnya,e
 
5 dan gunung-gunung dihancurkan sampai habisnya,f
 
6 lalu jadilah habuk yang bertebaran.
 
7 Dan kamu* [dipisahkan] menjadi tiga pihak.
 
8 Lalu [adanya] ahli pihak kanan, siapakah ahli pihak kanan itug?
 
9 Dan [adanya] ahli pihak kiri, siapakah ahli pihak kiri ituh?
 
10 Dan orang-orang yang [beriman] terlebih dahulu, [siapakah] orang-orang yang terlebih dahulu?
 
11 Mereka itu orang-orang yang dekat [kepada Allah],i
 
12 [yang] berada dalam Jannah-Jannahj yang penuh kenikmatan.
 
13 Sebondong daripada orang-orang dahulukala,
 
14 dan sedikit daripada orang-orang yang kemudian.
 
15 Mereka [duduk] di atas dipan-dipan yang ditatah [dengan permata],
 
16 sambil bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
 
17 Mereka dikelilingi oleh Wildan Mukhalladun,k
 
18 dengan cawan, teko, dan piala minum [dengan isinya] dari mata air yang mengalir,
 
19 [dan] mereka tidak pening ataupun mabuk kerana [minuman] itu.
 
20 Dan buah-buahan daripada apa [pun] yang mereka pilih,
 
21 dan daging burung daripada apa [jenis] yang mereka ingini,
 
22 dan [ada juga] Hur Iinl
 
23 seperti mutiara yang terpelihara.
 
24 [Semua itu] sebagai ganjaran untuk apa yang telah mereka kerjakan.
 
25 Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun yang menyebabkan dosa,
 
26 kecuali ucapan, "Salam! Salam!"
 
27 Dan ahli pihak kanan, siapakah ahli pihak kanan itu?
 
28 [Mereka itu] berada di antara pokok-pokok bidara yang tidak berduri,
 
29 dan pokok-pokok akasiam dengan [buahnya] berlapis-lapis,
 
30 dan naungan yang terbentang luas,
 
31 dan air yang mengalir terus-menerus,
 
32 dan buah-buahan yang banyak,
 
33 yang tidak habis [musimnya] ataupun terlarang [memakannya],
 
34 dan ranjang-ranjang yang tinggi. n
 
35 Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka* sebagai ciptaan [istimewa],
 
36 lalu Kami menjadikan mereka* hasil pertama,o
 
37 yang cukup dinginp dan penuh berair.q
 
38 [Semua itu] bagi ahli-ahli pihak kanan,r
 
39 sebondong daripada orang-orang dahulukala,
 
40 dan sebondong [lagi] daripada orang-orang yang kemudian.
 
41 Dan ahli pihak kiri,s siapakah ahli pihak kiri itu?
 
42 [Mereka berada] dalam [neraka dengan] angin yang sangat panas dan air yang mendidih,
 
43 dan naungan asap hitam,
 
44 yang tidak sejuk ataupun menyenangkan.
 
45 Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah,t
 
46 dan dahulu mereka terus-menerus berbuat dosa yang besar,u
 
47 dan dahulu mereka berkata, "Apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang,v apakah ada sesungguhnya kami akan dibangkitkan?
 
48 Dan adakah nenek moyang kami yang dahulukala [akan dibangkitkan juga]?"
 
49 Katakanlah:* Sesungguhnya orang-orang dahulukala dan orang-orang yang datang kemudian,
 
50 pasti [semua] akan dikumpulkan pada waktu janji temu, pada hari yang termaklum.w
 
51 Kemudian sesungguhnya kamu,* wahai orang-orang sesat yang mendustakan,
 
52 pasti akan memakan [buah] daripada pokok zaqqum,
 
53 lalu memenuhi perut dengan [buah] itu.
 
54 Selepas itu kamu* akan meminum air yang sangat panas,
 
55 lalu meminum seperti unta [yang sangat haus] minum.
 
56 Inilah hidangan untuk mereka pada Hari Pembalasan.
 
57 Kami telah menciptakanx kamu,* maka mengapa kamu tidak mengakui [hari itu]?
 
58 Maka adakah kamu* perhatikan akan [air mani] yang kamu pancarkan?
 
59 Adakah kamu* yang menciptakannya, ataukah Kami pencipta itu?
 
60 Kami telah menentukan [waktu] kematian masing-masing kamu,* dan Kami tidak dapat dikalahkan,
 
61 iaitu bahawa Kami akan menggantikan kamu* dengan [orang-orang] yang sepertimu,y dan membangkitkan kamu [kelak] dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
 
62 Dan sungguh, kamu* sudah tahu kejadian yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mahu ingat [dan insaf]?
 
63 Maka adakah kamu* perhatikan akan apa yang kamu tanam?
 
64 Adakah kamu* yang menumbuhkannya, ataukah Kami yang menumbuhkan?
 
65 Sekiranya Kami kehendaki, nescaya Kami akan menjadikannya hancur bersepai, lalu kamu* ternganga kerana hairan,
 
66 [Mereka berkata:] Sesungguhnya kami akan menanggung rugi,
 
67 bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
 
68 Maka adakah kamu* perhatikan akan air yang kamu minum?
 
69 Adakah kamu* menurunkannya dari awan, ataukah Kami yang menurunkanz?
 
70 Sekiranya Kami kehendaki, nescaya Kami akan menjadikannya pahit,a maka mengapa kamu* tidak bersyukur?
 
71 Maka adakah kamu* perhatikan akan api yang kamu nyalakan [dengan kayu]?
 
72 Adakah kamu* yang menumbuhkan pokok [untuk kayu] itu, ataukah Kami yang menumbuhkan?
 
73 Kami jadikan [api] itu sebagai peringatan dan suatu bahan berguna bagi musafir.
 
74 Maka bertasbihlah dengan [memuji] nama Tuhan engkau* yang Maha Besar.b
Juz 27B3
 
75 Lalu Aku bersumpah demi turunnyac bintang-bintang,d
 
76 dan sesungguhnya itu sumpah yang besar, sekiranya kamu* mengetahui.
 
77 Sesungguhnya [Al-Qur’an] itu adalah bacaane yang mulia,
 
78 dalam Kitab yang terpelihara,
 
79 tiada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
 
80 Turunnya daripada Tuhan seluruh alam.
 
81 Maka adakah terhadap sabda ini kamu* bersikap sambil lewa?
 
82 Dan kamu* anggap rezekimu [bukan daripada Allah] bahawasanya kamu mendustakan [kurnia Allah].
 
83 Maka mengapa apabila [nyawa] telah sampai di kerongkong,
 
84 dan kamu* ketika itu sedang melihat,
 
85 dan Kami lebih dekat kepadanya daripadamuf tetapi kamu* tidak memperhatikan,
 
86 maka mengapa tidak, jika kamu* tidak akan diberi pembalasan,
 
87 [mengapa] tidak mengembalikan [nyawa] itu jika kamu* orang-orang yang sadik?
 
88 Tetapi adapun jika dia menjadi di antara orang-orang yang didekatkan [kepada Allah],
 
89 maka [diperolehinya] rehat tenteram dan limpah kurnia serta Jannahg yang penuh kenikmatan.
 
90 Dan adapun jika dia menjadi di antara ahli pihak kanan,h
 
91 maka [diucapkan kepadanya:] Salam bagi engkau* daripada ahli pihak kanan.i
 
92 Dan adapun jika dia adalah termasuk orang-orang yang mendustakan lagi sesat,
 
93 maka sambutan [baginya] ialah [disirami] air yang mendidih
 
94 dan dibakar di dalam Jahim.j
 
95 Sesungguhnya ini memang keyakinan yang benar,
 
96 maka bertasbihlah dengan [memuji] nama Tuhan engkau* yang Maha Besar.k
 
 
 
 
 
 
 
Al-Hadida
 
57
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Apa yang [ada] di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.c
 
2 Milik-Nya [meliputi] kerajaan langit serta bumi,d Dia menghidupkan dan mematikan,e dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.f
 
3 Dia-lah yang Maha Pertama, yang Maha Akhir,g yang Maha Zahir, yang Maha Batin, dan Dia-lah Maha Mengetahui segala sesuatu.h
 
4 Dia-lah yang menciptakan langit serta bumi dalam enam hari,i kemudian Dia bersemayam di atas Arasy.j Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi serta apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya.k Dan Dia bersama kamu* di manapun kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
5 Milik-Nya [meliputi] kerajaan langit serta bumi, dan kepada Allah [segala] urusan dikembalikan.
 
6 Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam,l dan Dia-lah Maha Mengetahui segala isi hati.m
 
7 Berimanlah kamu* kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebahagian daripada apa [harta] yang Dia telah menjadikan kamu sebagai pewarisnya.n Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan [di jalan-Nya] akan beroleh pahala yang besar.
 
8 Dan mengapa kamu* tidak beriman kepada Allah sedang Rasul telah mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan Dia telah mengikat perjanjian denganmu, jika kamu* orang-orang mukmin.
 
9 Dia-lah yang menurunkan kepada hamba-Nya tanda-tanda [mukjizat] sebagai bukti nyata supaya Dia mengeluarkan kamu* dari kegelapan kepada cahaya.o Dan sesungguhnya, kepadamu* Allah adalah yang Maha Penyayang, Maha Mengasihanip
 
10 Dan mengapa kamu* tidak menginfakkan [hartamu] di jalan Allah, padahal milik Allah [meliputi] pusaka langit serta bumiq? Tidaklah sama orang di antara kamu yang menginfakkan [hartanya] dan berperang sebelum penaklukan [Mekah]. Mereka itu lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menginfakkan [hartanya] dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka yang terbaik. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
11 Sesiapa yang ada meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Dia akan melipat gandakan [balasan] baginya, dan dia akan beroleh pahala yang mulia.r
 
12 Pada hari engkau* akan melihat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, [bahawa] cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. [Kepada mereka dikatakan:] Berita gembira untukmu pada hari ini, [iaitu] Jannah-Jannahs yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,t kekallah kamu* di dalamnya. Demikian itulah kemenanganu yang agung.
 
13 Pada hari [sama] itu orang-orang munafik lelaki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami! Biarlah kami mengambil sedikit dari cahayamu.v" [Kepada mereka] dikatakan, "Baliklah ke belakang, lalu carilah cahaya untuk kamu* sendiri.w" Lalu di antara mereka diadakan sebuah tembok yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya ada azab.x
 
14 Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin,y "Bukankah kami dahulu bersama kamu* [yang beriman]?" Mereka menjawab, "Ya benar, tetapi kamu* mencelakakan dirimu sendiri, dan [hanya] menungu, dan ragu-ragu,z dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang perintaha Allah. Dan kamu* telah ditipu oleh Si Penipub tentang Allah.
 
15 Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan daripada kamu* ataupun daripada orang-orang yang kufur.c Tempat berlindungd kamu* ialah api [neraka], itulah perlindungan bagimu, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
Juz 27B4
 
16 Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, bahawa hati mereka menjadi khusyuk untuk mengingati Allah, dan [patuh] kepada kebenaran yang telah diturunkan? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum itu, dan selepas berlalu masa yang panjang, maka hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasiq.e
 
17 Ketahuilah bahawasanya Allah menghidupkan bumif sesudah matinya. Sungguh, Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda [mukjizat] semoga kamu* mengerti.
 
18 Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, lelaki serta perempuan, dan mereka meminjamkan kepaSungguh,da Allah dengan pinjaman yang baik, Dia akan melipat gandakan [balasan] bagi mereka, dan mereka akan beroleh pahala yang mulia.g
 
19 Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang siddiq dan yang mati syahid di sisi Tuhan mereka. Mereka akan beroleh pahalanya dan cahayanya.h Tetapi orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayati Kami, mereka itu ahli-ahli Jahim.
 
20 Ketahuilah bahawasanya hayat duniawi hanyalah permainan dan hiburan, perhiasan dan saling bermegah-megah di antara kamu,* serta bersaingj dalam harta dan anak pinak, seperti hujan yang tanamannya menakjubkan para petani. Kemudian [tanaman] itu menjadi layu lalu engkau* melihatnya berwarna kuning, kemudian menjadinya hancur bersepai. Dan di akhirat ada azab yang keras,k dan ampunan daripada Allah serta keredaan-Nya. Dan apakah hayat duniawi kecuali kesenangan khayalan.
 
21 Berlumba-lumbalah kamu* kepada ampunan daripada Tuhanmu, dan Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah melimpah dengan kurnia yang besar.
 
22 Tiada sesuatu musibah yang melanda di bumi ataupun dirimu* sendiri kecuali sudah ada [tertulis] dalam Kitab sebelum Kami mewujudkannya.l Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah,
 
23 supaya kamu* tidak bersedih hati terhadap apa yang luput daripadamu ataupun [terlalu] bergembira dengan apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, yang bermegah-megah,m
 
24 [iaitu] orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia berlaku kebakhilan.n Dan sesiapa berpaling [daripada itu], maka sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.
 
25 Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata,o dan Kami telah menurunkan bersama mereka Kitab dan neraca [keadilan], supaya manusia dapat menegakkan keadilan.p Dan Kami telah menurunkan besiq yang mempunyai kekuatan hebat dan ada beberapa manfaat [lain] bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong [kehendak]-Nya dan rasul-rasul-Nya dengan tidak dilihat [balasannya]. Sesungguhnya Allah Maha Kuat,r Maha Perkasa.
 
26 Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh,s dan Ibrahim,t dan Kami adakan dalam keturunanu kedua-duanya kenabianv dan Kitab, maka di antara mereka ada yang mendapat petunjuk, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasiq.w
 
27 Kemudian Kami susulkan jejak mereka dengan rasul-rasul Kami, dan Kami susulkan [lagi] dengan Isax bin Maryam.y Dan Kami berikanz Kitab Injila kepadanya, dan Kami jadikan belas kasihanb dan rahmatc dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka mengada-adakan Rahbaniyyah,d yang tidak Kami wajibkan itu kepada mereka kecuali mencari keredaan Allah,e tetapi mereka tidak memelihara itu dengan benar. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, tetapi banyak di antara mereka adalah orang-orang fasiq.f
 
28 Wahai orang-orangg yang beriman! Bertakwalah kepada Allahh dan berimanlah kepada Rasul-Nya, Dia akan memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian,i dan menjadikan cahaya untuk kamu* berjalan dengan [cahaya] itu,j dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun,k Maha Mengasihani.
 
29 [Itulah] supaya Ahli Kitab mengetahui bahawa mereka tidak berkuasa untuk mendapat sedikitpun dari kurnia Allah, dan bahawasanya [segala] kurnia ada di tangan Allah, Dia memberikannya kepada sesiapa yang Dia kehendaki,l dan Allah melimpah dengan kurnia yang besar.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Mujadilaa
58
Juz 28A1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang berbalah dengan engkau* tentang suaminya dan mengadukan itu kepada Allah. Dan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
 
2 Orang-orang yang menziharc isterinya di antara kamu,* d mereka* bukanlah [seperti] ibu-ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah tetap Maha Pemaaf, Maha Pengampun.e
 
3 Dan orang-orang yang menzihar isterinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka [diwajibkan] memerdekakan seorang hamba abdi sebelum bercampur sebagai suami isteri.f Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
4 Oleh itu sesiapa tidak mendapatkan [seorang abdi], maka [dia wajib] berpuasag selama dua bulan berturut-turut sebelum mereka berdua bercampur. Lalu sesiapa tidak mampu, maka [dia wajib] memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu* beriman kepada Allah serta Rasul-Nya, dan itulah hudud Allah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab pedih.h
 
5 Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan dihinakan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka dihinakan. Dan sungguh, Kami telah menurunkan tanda-tandai [mukjizat] sebagai bukti nyata. Dan untuk orang-orang kafir ialah azab yang menghinakan.
 
6 [Ingatlah] pada hari [ketika] mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu Dia akan memberitahukan mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Allah telah menghitungnya [satu per satu] sedang mereka telah lupakannya. Dan Allah menjadi Saksi atas segala sesuatu.
 
7 Tidakkah engkau* perhatikan bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit serta di bumij? Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang melainkan Dia-lah yang keempatnya, ataupun antara lima orang melainkan Dia-lah yang keenamnya, ataupun kurang daripada itu, ataupun lebih banyak melainkan Dia-lah ada bersama mereka di manapun mereka berada.k Kemudian Dia akan memberitahukan mereka pada Hari Kiamatl tentang apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
8 Tidakkah engkau* perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahsia, kemudian mereka kembali kepada yang dilarang itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahsia untuk berbuat dosa, permusuhan dan derhaka terhadap Rasul? Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka menyapa engkau* dengan cara yang bukan seperti Allah menyapa engkau. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, "Mengapa Allah tidak mengazab kita sebab apa yang kita katakan itu?" Cukuplah bagi mereka Jahanam [di mana] mereka akan dibakar, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
9 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu* mengadakan pembicaraan rahsia, maka janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan derhaka terhadap Rasul, tetapi bicarakanlah tentang kebajikan dan ketakwaan.m Dan bertakwalah kepada Allahn yang kepada-Nya kamu* akan dikumpulkan.o
 
10 Sesungguhnya pembicaraan rahsia itu hanya [hasutan] daripada syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang [pembicaraan] itu tidak memudaratkan mereka sedikit pun, kecuali dengan izin Allah.p Dan [hanya] kepada Allah maka haruslah orang-orang mukmin bertawakal.q
 
11 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu dalam majlis-majlis, "Berilah lapang [tempat duduk]," maka lapangkanlahr supaya Allah melapangkan bagi kamu.*s Dan apabila dikatakan kepadamu, "[Tolong] berdiri," maka berdirilah kamu.* Allah akan meninggikan [darjat] orang-orang yang beriman di antaramu,* dan orang-orang yang diberi ilmu [juga] beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
12 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu* mengadakan perbincangan peribadi dengan Rasul, maka hendaklah kamu membawa sedekaht sebelum perbincangan itu. Itulah lebih baik bagimu dan lebih suci, tetapi jika kamu* tidak mendapatkan [sesuatu sedekah], maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.u
 
13 Adakah kamu* takut bahawa [mestinya] membawa sedekah sebelum mengadakan perbincangan [dengan Rasul]? Kemudian apabila kamu* tidak melakukan itu dan Allah memberi ampun kepadamu, maka dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
Juz 28A2
 
14 Tidakkah engkau* perhatikan orang-orang [munafik] yang bersahabat dengan kaum yang dimurkai Allah?v Mereka itu bukanlah [sahabat] di kalangan kamu* ataupun [sahabat] di kalangan [kaum] mereka.w Dan mereka bersumpah demi yang dusta, sedang mereka mengetahuinya.
 
15 Allah telah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan.
 
16 Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai perisai,x lalu menghalangi [orang] dari jalan Allah,y maka mereka mendapat azab yang menghinakan.
 
17 Harta benda dan anak-anakz mereka sama sekali tidak akan berfaedah kepada mereka sedikitpun terhadap [azab] Allah.a Mereka itu ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnya.
 
18 [Ingatlah] pada hari [ketika] Allah membangkitkan mereka semua,b lalu mereka bersumpah kepada-Nya sebagaimana mereka bersumpah kepadamu,* dan mereka mengira bahawasanya mereka ada sesuatu [alasan]. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang pendusta.
 
19 Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingati Allah.c Mereka itu [daripada] golongan syaitan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang rugi.
 
20 Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itu termasuk orang-orang yang terhina.
 
21 Allah telah menetapkan: Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat,d Maha Perkasa.
 
22 Tidaklah engkau* mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat bermesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun orang-orang itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka.e Mereka itu orang-orang yang dalam hatinya Dia telah menetapkan iman dan memperkuatkan mereka dengan Roh daripada-Nya.f Dan mereka dimasukkan-Nya ke dalam Jannah-Jannahg yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekallah mereka di dalamnya. Allah reda kepada mereka dan mereka [pun] reda kepada-Nya. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Hashra
 
59
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Apa yang ada di langit serta di bumi bertasbih kepada Allah,c dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.d
 
2 Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara Ahli Kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran yang pertama. Kamu* tidak menyangka bahawa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahawasanya kubu-kubu mereka dapat mempertahankan mereka daripada [azab] Allah. Maka Allah mendatangkan [azab] kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka mereka. Dan Dia menaruh rasa gerun dalam hati mereka,e [sehingga] mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan dengan tangan orang-orang mukmin. Maka terimalah amaran [daripada kejadian itu], wahai orang-orang yang mempunyai wawasan.
 
3 Dan sekiranya agar Allah tidak menetapkan pengusiran terhadap mereka, nescaya Dia akan mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab api [neraka].f
 
4 Yang demikian itu sebab bahawasanya mereka menentang Allah serta Rasul-Nya. Dan sesiapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.g
 
5 Apa yang kamu* tebang di antara pokok kurma [orang musuh] atau yang kamu biarkan [tumbuh] berdiri dengan batangnya, maka [itu adalah] dengan izin Allah, dan untuk menghinakan orang-orang yang fasiq.h
 
6 Dan apapun harta rampasan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya daripada mereka, maka kamu* tidak memacukan seekor kuda ataupun unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.i
 
7 Apapun harta rampasan yang dikurniakan Allah kepada Rasul-Nya daripada penduduk kota-kota, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat [Rasul], anak-anak yatim,j orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan,k supaya [harta itu] tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di kalangan kamu.* Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka hindarilah. Dan bertakwalah kamu* kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya.
 
8 [Harta rampasan itu juga] untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir dari kampung halamannya dan harta miliknya,l [sebab] mereka mencari kurnia dan keredaan daripada Allah, serta mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang sadik.
 
9 Dan orang-orang [Ansar] yang telah menempati kota [Madinah] dan telah beriman sebelum [kedatangan] mereka,m mengasihi orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan tidak didapati dalam hati mereka sesuatu hajat terhadap apa yang diberikan kepada [Muhajirin], dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya,n meskipun mereka juga [dalam keadaan] kekurangan. Dan sesiapa memelihara dirinya daripada tamak haloba,o maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
10 Dan orang-orang yang datang sesudah daripada mereka [Ansar dan Muhajirin], mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami,p dan janganlah Engkau menaruh rasa dendam dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman.q Ya Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang, Maha Mengasihani.r"
Juz 28A3
 
11 Tidakkah engkau* perhatikan orang-orang yang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang kufur di antara Ahli Kitab, "Sungguh, jika kamu* diusir, kami akan keluar bersama-samamu, dan kami selama-lamanya tidak akan mematuhi sesiapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu." Dan Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta.
 
12 Sungguh, jika mereka diusir, [orang-orang munafik itu] tidak akan pergi keluar bersama mereka, dan jika mereka diperangi, [orang-orang munafik itu] pasti tidak akan menolong mereka. Dan sungguh, jika [orang-orang munafik itu] menolong mereka, pasti [orang-orang munafik itu] akan undur ke belakang, kemudian mereka tidak akan diberi tolong.
 
13 Tentunya dalam hati mereka, kamu* lebih ditakuti daripada Allah. Itulah sebab bahawasanya mereka adalah kaum yang tidak memaham.
 
14 Mereka tidak akan memerangi kamu* [secara] bersatu padu, kecuali dalam kota-kota yang berbenteng atau dari sebalik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Engkau* mengira mereka bersatu padu, padahal hati mereka berlainan pandangan. Itulah sebab bahawasanya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.
 
15 [Mereka itu] sama seperti orang-orang tidak lama sebelum mereka yang telah merasakan akibat buruk daripada perbuatannya, dan mereka akan mendapat azab pedih.
 
16 [Mereka itu] adalah seperti syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kufurlahs kamu!" Maka tatkala manusia itu berlaku kufur, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau.* Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."
 
17 Maka kesudahan bagi mereka berdua, bahawasanya duanya berada dalam api [neraka], kekallah mereka* di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim.
 
18 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.t Dan haruslah setiap jiwa perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok,u dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
19 Dan janganlah kamu* menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Dia menjadikan mereka lupa akan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasiq.v
 
20 Tidaklah sama para ahli neraka dan para ahli Jannah.w Para ahli Jannah, mereka orang-orang yang mencapai kemenangan.
 
21 Sekiranya Kami turunkan Al-Qur’anx ini di atas sebuah gunung, pasti engkau* akan melihatnya tunduk, terpecah belah kerana takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan ini telah Kami kemukakan untuk manusia semoga mereka memikirkannya.y
 
22 Dia-lah Allah, tiada tuhanz melainkan Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia-lah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.a
 
23 Dia-lah Allah, tiada tuhan melainkan Dia, Rajab yang Maha Kudus,c yang Maha Sejahtera,d Pemberi keamanan,e Maha Pemelihara,f yang Maha Perkasa,g yang Maha Kuasa,h yang Memiliki Keagungan.i Maha Suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan [dengan-Nya].j
 
24 Dia-lah Allah, yang Maha Menciptakan,k yang Mengadakan [daripada yang tidak ada],l yang Membentuk Rupa.m Dia mempunyai Asmaul Husna.n Apa yang [ada] di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya.o Dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.p
 
 
 
 
 
 
 
Al-Mumtahanaha
 
60
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia [lalu] menawarkan kepada mereka kemesraan,c padahal mereka mengkufuri kebenaran yang telah disampaikan kepadamu.d Mereka mengusir Rasul serta kamu* [juga] kerana kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika betul kamu* keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keredaan-Ku [janganlah kamu berbuat demikian]. Kamu* [cuba] merahsiakan kemesraan kamu kepada mereka,e tetapi Aku lebih mengetahui tentang apa yang kamu sembunyikanf dan apa yang kamu umumkan.g Dan sesiapa di antara kamu* yang melakukan itu,h maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang benar.i
 
2 Jika mereka dapat mengatasi kamu,* mereka akan menjadi musuh bagimu, dan melepaskan tangan dan lidahnya terhadapmu dengan kejahatan, dan mereka berharap sekiranya kamu [kembali] menjadi kufur.
 
3 Sanak saudara kamu* dan anak-anakmuj sama sekali tidak akan bermanfaat bagimu pada Hari Kiamat.k Dia akan memutuskan [hukum-Nya] di antaramu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.
 
4 Sungguh, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya terdapat Uswah Hasanahl bagimu, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri terhadapmu, dan daripada apa yang kamu* sembah selain Allah. Kami mengkufuri kamu,* dan telah nyata antara kami dengan kamu ada permusuhan dan kebencianm untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah sahaja,n" kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, "Aku pasti akan beristighfar bagimu,o namun aku tidak berdaya menolak [azab] Allah sedikitpun terhadap engkau.* [Ibrahim berdoa:] Ya Tuhan kami, kepada Engkau kami bertawakal, dan kepada Engkau kami bertaubat, dan kepada Engkau-lah [juga] tempat kesudahan.
 
5 Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami [sasaran] fitnah bagi orang-orang yang kufur.p Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.q
 
6 Sungguh, pada mereka itu terdapat Uswah Hasanah bagi kamu,* [serta] bagi orang yang mengharapkan [keredaan] Allah dan [kedatangan] Hari Akhirat.r Dan sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.
Juz 28A4
 
7 Mudah-mudahan Allah akan menimbulkan kemesraan di antara kamu* dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka.s Dan Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.t
 
8 Allah tidak melarang kamu* berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama ataupun mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.
 
9 Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu* bersahabat dengan orang-orang yang memerangi kamu kerana agama, dan mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu [musuh] untuk mengusir kamu.u Dan sesiapa yang bersahabat dengan mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
 
10 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukminv datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu* ujiw [iman] mereka.* Allah lebih mengetahui tentang iman mereka,x tetapi jika kamu* telah mengetahui mereka* itu [benar-benar] mukmin, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir.y Mereka* tidak halal bagi orang-orang kafir itu,z dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.a Dan berilah [suami] merekab apa yang telah mereka infakkan.c Dan tidak salah atasmu menikahi mereka* apabila kamu* bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu* tetap berpegang pada tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali apa [mahar] yang telah kamu bayar. Dan biarkanlah [suami kafir] mereka meminta kembali apa [mahar] yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah, Dia yang menghakimi di antara kamu.* Dan Allah Maha Mengetahui,d Maha Bijaksana.e
 
11 Dan jika kamu* tidak mendapat balik [mas kahwin] daripada isteri-isterimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah [sebahagian harta rampasan] kepada orang-orang yang isterinya lari itu [mas kahwin] sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu* beriman.f
 
12 Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk berikrar baiat,g bahawa mereka* tidak akan mensyirikkan apapun dengan Allah, ataupun mencuri, ataupun berzina, ataupun membunuh anak-anaknya, ataupun mendatangkan fitnah yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, ataupun menderhakai engkau* dalam urusan yang makruf, maka terimalah baiat mereka* dan beristighfarlah untuk mereka.* Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani.
 
13 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* bersahabat dengan kaum yang dimurkai Allah.h Mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir, [iaitu] penghuni-penghuni kubur [juga] telah berputus asa.i
 
 
 
 
 
 
 
As-Saffa
 
61
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Apa yang ada di langit serta di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.c
 
2 Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu* mengatakan apa yang tidak kamu lakukand?
 
3 Amatlah dibenci di sisi Allah bahawa kamu* mengatakan apa yang tidak kamu lakukan.
 
4 Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan teratur, mereka seolah-olah sebuah bangunan yang tersusun kukuh.
 
5 Dan [ingatlah] ketika Musae berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Mengapa kamu* menyakitiku, padahal kamu mengetahui bahawasanya aku ialah Rasul Allahf kepadamu?" Maka tatkala mereka menyeleweng, Allah menyelewengkan hati mereka,g dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq itu.h
 
6 Dan [ingatlah] ketika Isai bin Maryamj berkata, "Wahai Bani Israel! Sesungguhnya aku ialah Rasul Allah bagi kamu* yang mengesahkank [Kitab] yang sebelumku, iaitu Kitab Taurat,l dan memberi berita gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelah aku, yang namanya Ahmad.m" Tetapi tatkala [Isa] datang membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka, berkatalah mereka, "Ini sihir yang nyata.n"
 
7 Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, sedang dia diajak kepada [agama] Islamo? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
8 Mereka hendak memadamkan cahaya Allahp dengan [ucapan] mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir tidak tidak menyukai [itu].
 
9 Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menunjukkannya atas segala agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai [itu].
 
10 Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan kepadamu suatu perdaganganq yang dapat menyelamatkan kamu* daripada azab pedihr?
 
11 [Hendaklah] kamu* beriman kepada Allah serta Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta serta jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu* mengetahui.
 
12 [Allah] akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu* ke dalam Jannah-Jannahs yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,t dan ke tempat-tempat kediaman yang baik di dalam Jannah-Jannah ‘Adn. Itulah kemenanganu yang agung.
 
13 Dan [adanya] kurnia lain yang kamu* sukai,v [iaitu] pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat [waktunya]. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
 
14 Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu* penolong-penolong [kehendak] Allah sebagaimana Isaw bin Maryamx telah berkata kepada para hawariun,y "Siapakah penolong-penolongku bagi [kehendak] Allah?" Para hawariun berkata, "Kamilah penolong-penolong Allah." Lalu segolongan di antara Bani Israel beriman dan segolongan [yang lain] kufur.z Maka Kami memperkuatkan orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu jadilah mereka orang-orang yang menang.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Jumuaha
62
Juz 28B1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Apa yang ada di langit serta di bumi bertasbih kepada Allah, Raja yang Maha Kudus,c Maha Perkasa, Maha Bijaksana.d
 
2 Dia-lah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum Ummie daripada kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab serta Hikmah,f meskipun sebelumnya mereka adalah dalam kesesatan yang nyata.g
 
3 Dan [juga] kepada [kaum] yang lain daripada mereka, yang belum lagi menyusul mereka. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.h
 
4 Demikianlah kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah melimpah dengan kurnia yang besar.i
 
5 Perumpamaan orang-orang yang diamanahkan dengan [membawa] Taurat,j kemudian mereka tidak [mahu] memikul [amanah] itu adalah seperti keldai yang memikul gulungan-gulungan kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah.k Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
 
6 Katakanlah:* Wahai orang-orang Yahudil! Jika kamu* menganggap bahawasanya kamu ialah teman-teman setia kepada Allah tidak termasuk [kaum] manusia yang lain, maka bercita-citalah kematianmu, jika kamu orang-orang yang sadik.
 
7 Dan mereka tidak akan mencita-citakan [kematian] itu selama-lamanya sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri.m Dan Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang zalim.
 
8 Katakanlah:* Sesungguhnya maut yang kamu* lari daripadanya, maka sesungguhnya [maut] itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada [Tuhan] yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata,n lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu* kerjakan.
 
9 Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu* mengingat Allah dan tinggalkanlah urus niaga.o Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu* mengetahui.
 
10 Lalu apabila solat telah selesai, maka bersurailah kamu* di bumi, carilah kurnia Allah serta ingatilah Allah banyak-banyak, semoga kamu beruntung.p
 
11 Dan apabila mereka melihat perdagangan atau hiburan, mereka segera lari kepadanya dan mereka tinggalkan engkau* berdiri [seorang saja]. Katakanlah:* Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan perdagangan, dan Allah adalah Pemberi Rezeki yang terbaik.q
 
 
 
 
 
 
 
Al-Munafiquna
 
63
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Apabila orang-orang munafik datang kepada engkau,* mereka berkata, "Kami menjadi saksi bahawa sesungguhnya engkau memang Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya engkau memang Rasul-Nya, dan Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya orang-orang munafik pasti orang-orang pendusta.
 
2 Mereka mengambil sumpah-sumpahnya sebagai perisai, lalu mereka menghalangi [orang] dari jalan Allah.c Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan.
 
3 Demikianlah sebab bahawasanya mereka telah beriman kemudian [kembali] kufur. Oleh itu hati mereka dikunci,d maka mereka tidak [boleh] memaham.
Juz 28B2
 
4 Dan apabila engkau* melihat mereka, tubuh badan mereka menakjubkan. Dan jika mereka mengatakan [sesuatu], engkau mendengar kata-katanya. [Mereka] seolah-olah batang-batang kayu yang tersandar. Mereka mengira setiap teriakan adalah terhadap mereka.e Mereka itu musuh, maka awasilah terhadap mereka, [semoga] Allah membinasakan mereka.f Bagaimanakah mereka diperdayakan?
 
5 Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah [bertaubat] agar Rasulullah beristighfar untukmu,*" mereka membuang muka. Dan engkau* melihat mereka berpaling sedang mereka bersikap takbur.
 
6 Sama sahaja bagi mereka, baik engkau* beristighfar untuk mereka atau tidak beristighfar untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasiq itu.
 
7 Mereka orang-orang yang mengatakan, "Janganlah kamu* menginfak [apapun] kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar." Padahal milik Allah [meliputi] khazanah langit serta bumi,g tetapi orang-orang munafik itu tidak memaham.
 
8 Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah pasti orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang rendah hati dari sana." Padahal kekuatan itu adalah bagi Allah, Rasul-Nya serta bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.
 
9 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu* dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmuh daripada mengingat Allah.i Dan sesiapa melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
 
10 Dan infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum maut datangj kepada salah seorang di antara kamu,* lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau melambatkan ajalku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi di antara orang-orang yang soleh."
 
11 Dan Allah tidak sekali akan melambatkan [kematian] seseorang apabila telah datang ajalnya.k Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.
 
 
 
 
 
 
 
At-Taghabuna
 
64
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Apa yang ada di langit serta di bumi bertasbih kepada Allah. Miliki-Nya [segala] kerajaan, c dan bagi-Nya [juga] segala puji,d dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.e
 
2 Dia-lah yang menciptakan kamu [semua].f Oleh itu di antara kamu* ada yang kafir, dan di antaramu ada [juga] yang mukmin. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu* kerjakan.g
 
3 Dia menciptakan langit dan bumih menurut yang benar. Dan Dia membentuki kamu* lalu memperelok rupamu,j dan kepada-Nya ialah tempat kesudahan.k
 
4 Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi,l dan mengetahui apa yang kamu* rahsiakan dan apa yang kamu umumkan.m Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.n
 
5 Belumkah sampai kepadamu* berita [tentang] orang-orang terdahulu yang kufur? Maka mereka telah merasakan akibat buruk daripada perbuatannya, dan mereka mendapat azab pedih.o
 
6 Demikianlah sebab bahawasanya rasul-rasul selalu datang kepada mereka dengan [membawa] bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka berkata, "Adakah manusia [layak] memberi petunjuk kepada kami?" Lalu mereka kufur serta berpaling. Dan Allah tidak memerlukan [mereka].p Dan Allah Maha Kaya,q Maha Terpuji.r
 
7 Orang-orang yang kufur menganggap bahawa mereka sama sekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah:* Sebenarnya, demi Tuhanku, kamu* pasti akan dibangkitkan.s Kemudian kamu* akan diberitahukan tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.
 
8 Maka berimanlah kamu* kepada Allah serta Rasul-Nya, dan kepada cahaya yang telah Kami turunkan.t Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu* kerjakan.u
 
9 [Ingatlah] pada hari [ketika] Dia akan menghimpunkan kamu* untuk Hari Penghimpunan,v itulah Hari Pengungkapan Kesalahan. Dan sesiapa beriman kepada Allah serta beramal soleh,w Dia akan menebus kesalahan-kesalahannya,x dan memasukkannya ke dalam Jannah-Jannahy yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,z kekallah mereka di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
 
10 Dan orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayata Kami, mereka adalah ahli-ahli api [neraka], kekallah mereka di dalamnyab dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
11 Tiada sesuatu musibah yang melanda [seseorang] kecuali dengan izin Allah, dan sesiapa beriman kepada Allah, Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.c Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 
12 Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, tetapi jika kamu* berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami tidak lain kecuali pemberitahuan yang jelas.d
 
13 Allah, tiada tuhane melainkan Dia, dan [hanya] kepada Allah maka haruslah orang-orang mukmin bertawakal.
 
14 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu.*f Maka awasilah kamu* terhadap mereka.g Dan jika kamu* maafkan dan lupakan serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun,h Maha Mengasihani.i
 
15 Sesungguhnya hartamu dan anak-anak kamu* menjadi ujianj [bagimu] dan di sisi Allah ada pahala yang besar.k
 
16 Maka bertakwalah kamu* kepada Allah menurut kesanggupanmu,l dan dengarlah, taatlah, dan infakkanlah.m [Itulah] lebih baik bagi diri kamu.* Dan sesiapa memelihara dirinya daripada tamak haloba,n maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
 
17 Jika kamu* meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Dia akan melipat gandakan [balasan] bagimu,o dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Halim,p
 
18 [Dia-lah] yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.q
 
 
 
 
 
 
 
At-Talaqa
65
Juz 28B3
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Wahai Nabi! Apabila kamu* menceraikan isteri-isteri [kamu], maka ceraikanlah mereka* menurut idahnya, dan kiralah [baik-baik] waktu idah itu, dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu* keluarkan mereka* dari rumahnya, ataupun [diizinkan] mereka keluar kecuali jika mereka berbuat maksiatc yang jelas. Dan itulah hudud Allah, dan sesiapa melanggar hudud Allah,d maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.e Kamu* tidak mengetahui, mungkin Allah akan mengadakan setelah itu sesuatu hal [yang baru].
 
2 Kemudian apabila mereka* sampai tempoh idahnya, maka rujukilah mereka secara makruf atau pisahkanlah daripada mereka secara makruf. Dan hendaklah dipersaksikan oleh dua orang yang adil di antaramu, dan tegakkan kesaksian itu demi Allah.f Itulah diajarkan kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan sesiapa yang bertakwag kepada Allah, Dia akan membukakan jalan keluar baginya.h
 
3 Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.i Dan sesiapa bertawakal kepada Allah, maka Dia-lah cukup baginya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan [segala] urusan-Nya. Allah telah pun mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu.
 
4 Dan [perempuan-perempuan] yang tidak haid lagi di antara isteri-isterimu, jika kamu* ragu-ragu [tentang itu] maka idah mereka* ialah tiga bulan, dan [sama juga untuk] yang tidak berhaid. Dan bagi yang hamil, waktu idah mereka* ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan urusannya mudah baginya.j
 
5 Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu,* dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan menebus kesalahan-kesalahannyak dan membesarkan pahala baginya.
 
6 Inapkanlah mereka* di mana kamu* bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu memudaratkan mereka* untuk menyusahkan mereka. Dan jika merekal itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka* nafkahnya sampai mereka melahirkan [anaknya]. Lalu jika mereka* menyusukan [anak] bagi kamu,* maka berilah mereka upahnya.m Dan berundinglah di antara kamu* secara makruf, dan jika kamu menemui kesulitan, maka [perempuan] lain boleh menyusukan [anak itu] untuknya.
 
7 Hendaklah orang yang berkemampuan menginfakkan daripada kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya maka hendaklah menginfak daripada apa yang diberikan Allah kepadanya.n Allah tidak membebani seseorang kecuali [menurut] apa [keupayaan] yang diberikan kepadanya.o Kelak Allah akan memberikan kesenangan sesudah kesulitan.p
 
8 Dan betapa banyak [penduduk] negeri bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya. Maka Kami menghisab [mereka] itu dengan penghisaban amat keras, dan Kami mengazab mereka dengan azab yang dahsyat.
 
9 Maka mereka itu telah merasakan akibat buruk daripada perbuatannya, dan akibat perbuatannya adalah suatu kerugian.
 
10 Allah telah menyediakan azab yang keras bagi mereka,q maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal waras, [iaitu] orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatanr kepada kamu,*
 
11 [melalui] seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menjelaskan, supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman serta beramal solehs dari kegelapan kepada cahaya.t Dan sesiapa beriman kepada Allah serta beramal soleh, Dia akan memasukkannya ke dalam Jannah-Jannahu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,v kekallah mereka di dalamnya untuk selama-lamanya.w Sungguh, Allah memberinya rezeki paling baik.
 
12 Allah yang menciptakan tujuh [petalax] langit, dan bumi [diciptakan-Nya] serupa itu. Perintah [Allah] berlaku pada semuanya, supaya kamu* mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,y dan bahawasanya ilmu Allah sudah pun meliputi segala sesuatu.
 
 
 
 
 
 
 
At-Tahrima
66
Juz 28B4
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Wahai Nabi! Mengapa engkau* mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau mencari keredaanc isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun,d Maha Mengasihani.e
 
2 Allah telah mewajibkan bagimu untuk membebaskan diri daripada sumpahmu. Dan Allah menjadi Pelindung kamu,* dan Dia Maha Mengetahui,f Maha Bijaksana.g
 
3 Dan [ingatlah] ketika Nabi membicarakan secara rahsia suatu hal kepada salah seorang isterinya [Hafsah]. Lalu tatkala [Hafsah] menceritakan hal itu [kepada Aisyah], dan peristiwa itu ditunjukkan kepada [Nabi] oleh Allah. Lalu [Nabi] memberitahukan [kepada Hafsah] sebahagian dan abaikan sebahagian yang lain. Maka tatkala [Nabi] memberitahukan peristiwa itu kepada [Hafsah], dia bertanya, "Siapakah telah memberitahukan peristiwa ini kepadamu?" [Nabi] menjawab, "Aku diberitahukan oleh [Tuhan] yang Maha Mengetahui, Maha Mengenal."
 
4 Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh, hatimu* telah pun condong [kepada kebenaran]. Tetapi jika kamu berdua saling membantu menentangh [Nabi], maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya, serta Jibrili dan orang-orang mukmin yang soleh, dan selain itu malaikat-malaikat [juga] menjadi penolongnya.
 
5 Jika [Nabi] menceraikan kamu,* boleh jadi bahawa Tuhannya memberinya ganti dengan isteri-isteri yang lebih baik daripadamu, yang Muslim, yang mukmin, yang tetap taat,j yang bertaubat, yang beribadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
 
6 Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluarga kamu* dari api [neraka] yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu, yang dikawal oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan [selalu] melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka.
 
7 Wahai orang-orang yang kufur! Janganlah kamu* berdalih pada hari ini. Sesungguhnya kamu* hanya dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan.k
 
8 Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kepada Allah dengan Taubat Nasuha, mudah-mudahan Tuhan kamu* akan menebus kesalahan-kesalahanmu,l dan memasukkan kamu ke dalam Jannah-Jannahm yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.n Pada hari itu Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka.o Mereka berkata, "Ya Tuhanku, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.p"
 
9 Wahai Nabi! Berjihadlah terhadap orang-orang kafir serta orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Dan tempat berlindung mereka ialah Jahanam, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.
 
10 Allah mengemukakan suatu perumpamaan bagi orang-orang yang kufur: Isteri Nuhq dan isteri Lut,r kedua-duanya berada di bawah pengawasans dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hambat Kami. Tetapi mereka* mengkhianati suaminya, maka [suami] mereka* tidak dapat membantu mereka sedikitpun daripada [hukuman] Allah, dan dikatakan [kepada isteri-isteri itu:] Masukilah [neraka] bersama orang-orang yang turut masuk [neraka].
 
11 Dan Allah mengemukakan suatu [lagi] perumpamaan tentang orang-orang yang beriman: Isteri Firaun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam Jannah,u dan selamatkan aku daripada Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim."
 
12 Dan [ingatlah] Maryamv binti Imran yang menjaga kehormatannya,w maka Kami tiupkan ke dalamnya Roh daripada Kami,x dan dia mengakuiy kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya,z dan dia adalah di antara orang-orang yang tetap taat.a
 
 
 
 
 
 
 
Al-Mulka
67
Juz 29A1
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Maha Suci [Allah] yang di tangan-Nya [segala] kerajaan,c dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.d
 
2 [Tuhan] yang menciptakan maut dan hayate untuk menguji kamu,* siapakah di antaramu yang lebih baik amalnya. Dan Dia yang Maha Perkasa,f Maha Pengampun,g
 
3 [Tuhan] yang menciptakan tujuh langit berlapisan. Tidak akan engkau* lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan [Tuhan] yang Maha Pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah engkau* dapat lihat sesuatu kecacatanh?
 
4 Kemudian ulangi pandangan [ke langit] dua kali lagi, pandangan engkau* akan kembali kepadamu dengan rendah hati dalam keadaan lesu.
 
5 Dan sungguh, Kami telah menghiasi langit yang dekat [pada bumi] dengan bintang-bintang,i dan Kami jadikan [bintang-bintang] itu sebagai alat rejaman syaitan-syaitan,j dan Kami sediakan bagi mereka azab api neraka.k
 
6 Dan orang-orang yang mengkufuri Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan amatlah buruk tempat kesudahan itu.l
 
7 Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar keluh-kesah, sedang [Jahanam] itu membara.
 
8 Hampir-hampir [Jahanam] meledak kerana marah. Setiap kali sekumpulan dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, "Tidakkah datang kepadamu* seorang pemberi amaran?"
 
9 Mereka menjawab, "Ya benar, sungguh, seorang pemberi amaran telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan [seruannya] dan kami katakan: Allah tidak menurunkan sesuatupun, kamu* tidak lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar."
 
10 Dan mereka berkata, "Sekiranya [dahulu] kami mendengar atau mengerti, tidaklak kami termasuk penghuni api neraka."
 
11 Maka mereka mengakui dosanya,m oleh itu jauhlah [dari rahmat Allah] bagi penghuni api neraka.
 
12 Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang ghaib,n mereka akan beroleh ampunan dan pahala yang besar.
 
13 Dan rahsiakanlah perkataan kamu* atau lahirkan, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.o
 
14 Adakah Dia yang menciptakanp tidak mengetahuiq? Dan Dia Maha Latif,r Maha Mengenal.
 
15 Dia-lah yang menjadikan bumi untuk kamu* mudah [diusahakan]s maka berjalanlah merata rantaunya dan makanlah dari rezeki-Nya. Dan kepada-Nya ialah kebangkitkan.t
 
16 Adakah kamu* merasa aman bahawa Dia yang [berkuasa] di langit membuat kamu ditelan bumi, lalu tiba-tiba [bumi] itu bergegaru?
 
17 Ataukah kamu* merasa aman bahawa Dia yang [berkuasa] di langit tidak akan menghantarkan ribut batu terhadapmu? Maka kelak kamu* akan mengetahui bagaimana [kesudahan] amaran-Ku.
 
18 Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan [rasul-rasulnya], maka betapa [dahsyat] celaan-Ku!
 
19 Dan tidakkah mereka melihat pada burung-burung di atas mereka yang [terbang] berbaris dan mengepakkan sayapnyav? Tidak ada yang menampungnya kecuali yang Maha Pemurah.w Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
 
20 Atau siapakah yang akan menjadi tentera bagi kamu,* yang dapat menolongmu selain [Allah] yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain kecuali berada dalam khayalan.
 
21 Atau siapakah yang dapat memberi kamu* rezeki,x jika Dia menahan rezeki-Nya? Namun mereka terus-menerus dalam sikap keangkuhan dan melarikan diri.
 
22 Maka adakah orang yang berjalan dengan wajahnya telungkup lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan betul pada Jalan yang Lurusy?
 
23 Katakanlah:* Dia-lah yang menciptakan kamu,* dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati [nurani]. Amatlah sedikit kamu* bersyukur.
 
24 Katakanlah:* Dia-lah yang memperbanyakkan kamu* di bumi, dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.z
 
25 Dan mereka berkata, "Bilakah [datangnya] janji itu, jika kamu* orang-orang yang sadik?"
 
26 Katakanlah:* Sesungguhnya ilmu itu hanya ada pada Allah,a dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi amaran yang jelas.
 
27 Maka tatkala mereka melihat [azab] itu makin mendekat, wajah orang-orang yang kufur itu menjadi muram. Dan dikatakan [kepada mereka], "Inilah yang selalunya kamu* minta."
 
28 Katakanlah:* Apakah pendapat kamu,* jika Allah akan mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi kami rahmat? Maka siapakah dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab pedih?
 
29 Katakanlah:* Dia-lah [Tuhan] yang Maha Pemurah, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu* akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.
 
30 Katakanlah:* Apakah pendapat kamu,* jika sumber airmu menjadi surut ke dalam tanah, maka siapakah yang akan mendatangkan bagimu air yang mengalir?
 
 
 
 
 
 
 
Al-Qalama
68
Juz 29A2
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 N.c Demi kalam dan apa yang mereka tuliskan.
 
2 Demi nikmat Tuhanmu, engkau* bukanlah orang gila.d
 
3 Dan sesungguhnya engkau* pasti akan beroleh pahala dengan tanpa putus-putusnya.
 
4 Dan sesungguhnya engkau* memang berbudi pekerti yang luhur.e
 
5 Maka kelak engkau* akan melihat, dan mereka [juga] akan melihat
 
6 siapa di antara kamu* yang gila.
 
7 Sesungguhnya Tuhan engkau,* Dia lebih mengetahuif siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia [juga] mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
 
8 Maka janganlah engkau* patuhi orang-orang yang mendustakan [Allah].
 
9 Mereka berharap sekiranya engkau* bersikap lunak, lalu mereka [juga] bersikap lunak.
 
10 Dan janganlah engkau* patuhi setiap orang yang suka bersumpah, yang hina,
 
11 yang suka mencela, pengumpat yang menyebar fitnah,
 
12 yang selalu menghalangi [amalan] kebaikan, yang melanggar hukum, yang banyak berdosa,
 
13 yang kejam, selain itu juga cendalag
 
14 kerana dia mempunyai banyak harta dan anak-anak.h
 
15 Apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepadanya, dia berkata, "Dongengan-dongengan orang-orang dahulukala."
 
16 Kelak Kami akan letak tanda cap pada hidung dia.
 
17 Sesungguhnya Kami telah menguji mereka sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah [bahawa] mereka akan memetik [hasil kebun] pada subuh hari,
 
18 dan mereka tidak mengadakan pengecualian.i
 
19 Lalu kebun itu ditimpa malang daripada Tuhan engkau* sedang mereka tidur.
 
20 Maka jadilah [kebun] itu seperti sudah dipanen,
 
21 lalu pada subuh hari mereka saling memanggil,
 
22 "Pergilah pada awal pagi ke kebunmu jika kamu* hendak memetik hasilnya."
 
23 Maka mereka bertolak sedang mereka berbisik-bisik,
 
24 "Pada hari ini janganlah kamu* ada seorang miskin pun masuk ke dalam [kebun] itu."
 
25 Dan mereka berangkat pada awal pagi dengan niat itu, mereka [anggap dirinya] berkuasa.
 
26 Maka tatkala mereka melihat [kebun] itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita pasti orang-orang yang sesat,
 
27 bahkan kita tidak mendapat hasil apapun."
 
28 Berkatalah seorang yang bersikap sederhana di antara mereka, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, mengapa tidak kamu* bertasbih [kepada Allah]?"
 
29 Mereka mengucap, "Maha Suci Tuhan kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim."
 
30 Lalu mereka menghadap satu sama lain dan saling menyalahkan.
 
31 Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita! Sesungguhnya kita ini orang-orang yang melampaui batas.
 
32 Mudah-mudahan Tuhan kita menggantikan bagi kita dengan [kebun] yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kepada Tuhan kita [saja] kita berharap."
 
33 Demikianlah azab [di dunia], dan pasti azab di akhirat lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.j
 
34 Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ialah Jannah-Jannahk yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka.l
 
35 Maka adakah Kami akan menjadikan orang-orang Muslimm sama seperti orang-orang yang jahat?
 
36 Apa hal denganmu, macam mana akan kamu* putuskan?
 
37 Ataukah kamu* mempunyai sebuah kitab yang kamu pelajari,
 
38 [bahawa] sesungguhnya di dalamnya kamu* mendapat apa sahaja yang kamu pilih?
 
39 Ataukah kamu* mempunyai sumpah-sumpah yang dijamin oleh Kami sampai Hari Kiamat,n [bahawa] sesungguhnya kamu mendapat apa sahaja yang kamu putuskan?
 
40 Tanyakanlah kepada mereka, "Siapakah di antara mereka menjamin [keputusan] itu?"
 
41 Ataukah mereka mempunyai sekutu-sekutuo? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang sadik.
 
42 [Ingatlah] pada hari [ketika] betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, lalu mereka tidak sanggup,
 
43 [dan] pandangan mereka tertunduk, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu [di dunia] mereka telah diseru bersujud sedang mereka sihat [tetapi enggan].
 
44 Maka biarkanlah Aku [menguruskan] sesiapa yang mendustakan sabda ini, kelak Kami akan menarik mereka beransur-ansur dari arah yang tidak mereka ketahui.
 
45 Dan Aku akan memberikan tempohp kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat kukuh.
 
46 Ataukah engkau* meminta upah kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan hutang?
 
47 Ataukah mereka ada padanya [ilmu] tentang yang ghaib lalu mereka menuliskannya?
 
48 Maka bersabarlahq untuk ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau* menjadi seperti orang yang berada dalam [perut] ikanr ketika dia berdoa dalam keadaan sedih hati.s
 
49 Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat daripada Tuhannya, pasti dia dicampakkan ke pantai tandust dalam keadaan tercela.u
 
50 Lalu Tuhannya memilihnyav dan menjadikan dia di antara orang-orang yang soleh.w
 
51 Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur itu nyaris-nyaris menggelincirkan engkau* dengan pandangannya tatkala mereka mendengar peringatanx itu, dan mereka berkata, "Sesungguhnya dia pasti orang gila.y"
 
52 Dan [Al-Qur’an] itu tidak lain kecuali peringatan bagi seluruh alam.
 
 
 
 
 
 
 
Al-Haqqaa
69
Juz 29A3
 
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Keadaan yang sebenar [pada Hari Kiamat],
 
2 apakah keadaan sebenar [pada Hari Kiamat]?
 
3 Dan tahukah engkau* apakah keadaan yang sebenar [pada Hari Kiamat]?
 
4 Thamud dan Aadc telah mendustakan [hari] bencana itu.
 
5 Jadi adapun Thamud, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang amat kuat.
 
6 Dan adapun Aad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang gemuruh lagi kencang.
 
7 Allah menimpakan [ribut] itu terhadap mereka selama tujuh malam dan lapan hari berturut-turut, maka engkau* melihat kaum [Aad] pada waktu itu bergelimpangan seolah-olah batang-batang pokok kurma yang telah runtuh.
 
8 Maka adakah engkau* melihat seorang yang tersisa di antara mereka?
 
9 Dan [kemudian] datanglah Firaun,d dan orang-orang yang sebelumnya serta [penduduk] negeri-negeri yang telah ditunggangbalikkane kerana kesalahan [yang teruk].
 
10 Lalu [masing-masing] menderhakai rasul Tuhan mereka, maka Dia menyambar mereka dengan sambaran amat keras.f
 
11 Sesungguhnya tatkala air [banjir] sampai [gunung], Kami mengangkut [nenek moyang] kamu* di dalam bahtera,g
 
12 supaya Kami jadikan [peristiwa] itu suatu peringatan bagi kamu,* dan telinga yang sedia mendengar akan dengar.
 
13 Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan,h
 
14 dan diangkatlah bumi serta gunung-gunung, lalu hancur luluh dua-duanya dengan sekali paluan,i
 
15 maka pada hari itu terjadilah peristiwa [Hari Kiamat] itu!
 
16 Dan langit akan pecah belah, maka itulah hari langgit menjadi rapuh.j
 
17 Dan para malaikat berada di penjuru-penjuru [langit], dan pada hari itu Arasy Tuhan engkau* dipikul atas lapan malaikat.
 
18 Pada hari itu, kamu* akan dihadapkan [kepada Allah], tidak ada sesuatupun perihal kamu yang tersembunyi.k
 
19 Lalu adapun orang yang kitabnya diberikan pada tangan kanannya,l maka dia berkata, "Nah! Bacalah kitab aku [ini].
 
20 Sesungguhnya aku yakin bahawa aku akan menghadapi penghisaban terhadap diriku."
 
21 Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diredai,
 
22 dalam Jannahm yang tinggi,
 
23 [buah-buahannya] dekat lagi mudah dipetik.
 
24 [Kepada mereka dikatakan:] Makanlah kamu* dan minumlah dengan suka hati sebab apa yang telah diperbuat olehmu pada hari-hari yang lalu.
 
25 Dan adapun orang yang kitabnya diberikan pada tangan kirinya,n lalu dia berkata, "Aduhai! Alangkah baiknya jika aku tidak diberikan kitabku [ini],
 
26 dan aku tidak mengetahui bagaimana penghisaban terhadap diriku.
 
27 Aduhai! Alangkah baiknya jika [maut] itu adalah yang muktamad.
 
28 Hartaku tidaklah berguna kepadaku,
 
29 hak kuasa aku telah hilang daripadaku."
 
30 [Diperintahkan:] Tangkaplah dia lalu belenggulah dia,
 
31 kemudian masukkanlah dia ke dalam Jahim.
 
32 Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
 
33 Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar,o
 
34 dan dia [juga] tidak menggalak memberi makan kepada orang miskin.p
 
35 Maka pada hari ini tiada baginya di sini seorang teman karib.
 
36 Dan tidak ada makanan [baginya] kecuali darah dan nanah.q
 
37 Tiada yang memakannya kecuali orang-orang yang bersalah.
 
38 Maka Aku bersumpah demi apa yang kamu* lihat,
 
39 dan apa yang tidak kamu lihat.
 
40 Sesungguhnya [Al-Qur’an] itu benar-benar sabda [yang dibawa oleh] Rasul yang mulia,
 
41 dan [Al-Qur’an] itu bukanlah perkataan seorang penyair. Amatlah sedikit kamu* beriman.
 
42 Dan bukan [pula] perkataan seorang kahin. Amatlah sedikit yang kamu* mahu ingat [dan insaf].
 
43 Turunnya daripada Tuhan seluruh alam.
 
44 Dan sekiranya dia [sendiri] mengada-adakan sebahagian perkataan atas [nama] Kami,
 
45 nescaya Kami akan tangkap dia pada tangan kanannya,
 
46 kemudian Kami akan memotong urat jantungnya.
 
47 Maka tiada seorangpun di antara kamu* yang dapat menghalangi [Kami].
 
48 Dan sesungguhnya [Al-Qur’an] itu peringatan bagi orang-orang yang bertakwa,
 
49 dan sesungguhnya Kami mengetahui bahawasanya di antara kamu* ada orang-orang yang mendustakan.r
 
50 Dan sesungguhnya [Al-Qur’an] itu akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir,
 
51 dan sesungguhnya [Al-Qur’an] itu adalah kebenaran yang meyakinkan.
 
52 Maka bertasbihlah dengan [memuji] nama Tuhan engkau* yang Maha Besar.s
 
 
 
 
 
 
 
Al-Ma’arija
 
70
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani.b
 
 
1 Salah seorang bertanya tentang azabc yang akan terjadi.
 
2 [Azab] terhadap orang-orang kafir yang tiada seorangpun dapat menolaknya,d
 
3 [iaitu] daripada Allah yang mempunyai tangga-tangga naik.e
 
4 Para malaikat dan Roh naik kepada-Nyaf dalam sehari yang setara dengan lima puluh ribu tahun.
 
5 Maka bersabarlahg engkau* demi kesabaran yang elok.
 
6 Sesungguhnya mereka memandang [azab] itu jauh,
 
7 sedangkan Kami memandangnya dekat.h
 
8 [Ingatlah] pada hari langit menjadi bagaikan tembaga cair,i
 
9 dan gunung-gunung bagaikan buluj [yang diterbangkan].
 
10 dan tiada seorang teman karib pun bertanya kepada temannya,
 
11 sedang mereka saling memandang. Orang yang jahat berharap sekiranya dia dapat ditebus daripada azab pada hari itu dengan anak-anaknya,k
 
12 dan isterinya, dan saudaranya,
 
13 dan kaum keluarganya yang melindunginya.
 
14 Dan sesiapa yang berada di dalam bumi, semuanya, kemudian [mengharapkan] itu dapat menyelamatkannya.
 
15 Sama sekali tidak! Sesungguhnya [azab] itu lidah api, l
 
16 yang mengelupaskan kulit luar,
 
17 yang memanggil orang yang membelakangi serta berpaling,m
 
18 dan mengumpulkan [kekayaan] lalu menyimpannya.
Juz 29A4
 
19 Sesungguhnya manusia diciptakan dengan tabiat gelisah,
 
20 apabila dia ditimpa kesusahan dia menjadi resah,
 
21 dan apabila dia beroleh kebaikan dia menjadi kikir,
 
22 kecuali orang-orang yang melaksanakan solat,
 
23 mereka yang tetap melaksanakan solatnya,
 
24 dan orang-orang yang dalam hartanya [disediakan] bahagian yang termaklum
 
25 untuk orang [miskin] yang meminta dan yang kekurangan,
 
26 dan orang-orang yang mempercayai Hari Pembalasan,n
 
27 dan orang-orang yang sangat ketakutan terhadap azab Tuhannya,
 
28 sesungguhnya terhadap azab Tuhannya, tiada [seorangpun] dapat berasa aman.
 
29 Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya,o
 
30 kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau abdi-abdi [perempuan] yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
 
31 Tetapi sesiapa yang mencari di luar yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.p
 
32 Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji mereka,
 
33 dan orang-orang yang kesaksiannya adalah benar,q
 
34 serta orang-orang yang memelihara [waktu] solatnya,
 
35 mereka itu akan dimuliakanr di dalam Jannah-Jannah.s
 
36 Maka mengapa orang-orang yang kufur itu bersegera datang ke arah engkau,*
 
37 dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri secara berkumpulan?
 
38 Adakah setiap orang di antara mereka [yang kufur itu] berhasrat untuk masuk Jannah yang penuh kenikmatan?
 
39 Sama sekali tidak! Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka daripada apa yang mereka ketahui.
 
40 Maka aku bersumpah demi Tuhan [yang menguasai]t matahari terbit dan matahari terbenam.u Sesunguhnya Kami memang berkuasa
 
41 untuk menggantikan [mereka] dengan [kaum] yang lebih baik daripada mereka,v dan Kami tidak dapat dikalahkan.w
 
42 Maka biarkanlah mereka bersembang dan leka bermain-main sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
 
43 Pada hari itu mereka akan keluar dari kuburanx dengan cepaty seolah-olah mereka pergi dengan segera ke [tokong] berhala-berhala.z
 
44 Pandangan mereka tertunduk, diliputi kehinaan.a Itulah hari yang dahulu dijanjikan kepada mereka.